Business (1)

 0    95 Datenblatt    aberlicka
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
tend to
Polish people tend to do more than one thing at a time
Lernen beginnen
mieć zwyczaj, zwykle
Polacy zwykle robią więcej niż jedną rzecz w tym samym czasie
smart
A smart dress or suit for women
Lernen beginnen
elegancji
elegancka sukienka lub kostium/garsonka dla kobiet
open-necked
In India men are allowed to wear an open-necked shirt
Lernen beginnen
nie zapięty pod szyją
W Indiach mężczyźni mogą nosić nie zapiętą pod szyją koszulę
casual clothes
casual wear
Lernen beginnen
niezobowiązujące ubrania
odzież codzienna
tailor
tailored shirt
Lernen beginnen
dopasować (coś)
dopasowane koszule
bright
bright colours
Lernen beginnen
jasny
jasne kolory
regard
Gift giving is regarded as a way to build and strengthen relationship
Lernen beginnen
uważać
Dawanie prezentów jest uważane za drogę do budowy i umacniania stosunków
advisable
it is advisable that every businessperson
Lernen beginnen
wskazany
to jest wskazane, żeby każda biznes-osoba
hand
how to hand someone a gift
Lernen beginnen
podawać
Jak podać komuś prezent
given
how a person should respond when given a gift
Lernen beginnen
dawany
jak osoba powinna odpowiedzieć kiedy dawany jest prezent
cautious
You have to be cautious
Lernen beginnen
ostrożny
Musisz być ostrożny
bribery
in order to be avoid being suspected of bribery
Lernen beginnen
przekupstwo
żeby uniknąć podejrzeń o przekupstwo
observe
Law should be observed
Lernen beginnen
przestrzegać, zauważyć, obserwować
Prawo powinno być przestrzegane
clash
The chance that cultures will clash is smaller
Lernen beginnen
zderzenie (of cultures) nałożenie się (of events) starcie (fight)
Szansa, że kultury się zderzą jest mniejsza
arise
any problems that may arise
Lernen beginnen
pojawić się, powstawać
dowolne problemy, które mogą powstać
survival
Lernen beginnen
przetrwanie, przeżycie
The fittest
Survival of the fittest
Lernen beginnen
najsilniejszy
przetrwanie najsilniejszych
joint-stock company
Lernen beginnen
spółka akcyjna
shareholder
Lernen beginnen
akcjonariusz(ka)
stock exchange
Shareholders who wish to invest in the company can buy and sell parts of the company on the stock exchange
Lernen beginnen
giełda papierów wartościowych
Akcjonariusze, którzy pragną inwestować w firmę, mogą kupić i sprzedać część firmy na giełdzie papierów wartościowych
multinational
Lernen beginnen
międzynarodowy
subsidiary company
Lernen beginnen
filia (firmy)
asset
Many companies are multinationals and with subsidiaries and assets in various different countries.
Lernen beginnen
aktywa (COMM), wkłady kapitałowe(property) atut (quality) cenny nabytek (person)
Wiele firm jest międzynarodowych i z filiami i z aktywami w różnych krajach.
engage
Lernen beginnen
zajmować się (attention), angażować się (consultant)
merger
Lernen beginnen
fuzja
acquisition
Lernen beginnen
nabywanie (of property, goods, skill), przyswajanie nt (sobie) (of language), nabytek m (purchase)
expand
Companies generally engage in mergers with other companies and acquisition in order to expand
Lernen beginnen
rozwijać (business)
Firmy generalnie angażują się w fuzje z innymi firmami i w nabywanie, żeby się rozwijać
corporation
Lernen beginnen
korporacja
increasingly
Lernen beginnen
coraz częściej (more often)
threat
we are under threat of
Lernen beginnen
groźba, pogróżka, zagrożenie
grozi nam +nom
entrepreneur
Lernen beginnen
przedsiębiorca
tier
multi-tier LTE radio networks
Lernen beginnen
warstwa
wielowarstwowe sieci LTE
accuracy
Lernen beginnen
dokładność
relay
Lernen beginnen
przekazywać (przekazać perf) (message, news), transmitować (programme, broadcast)
manner
Lernen beginnen
sposób
focuse
deal-focused countries
Lernen beginnen
skupić uwagę
kraje skupione na interesach
thanks to
I can live thanks to my contacts
Lernen beginnen
dzięki
mogę żyć dzięki moim kontaktom
seem
Problems in the store just seemed so trivial
Lernen beginnen
Wydawać się
problemy w sklepie wydały się trywialne
tension
tensions disappear
Lernen beginnen
napięcie
napięcia znikają
ape
She has always been interested in apes
Lernen beginnen
małpa człekokształtna
zawsze interesowałam się małpami
keeper
Lernen beginnen
dozorca (in zoo, park)
chimpanzee
chimpanzee keeper
Lernen beginnen
szympans
opiekun szympansów
ill-treat
Apes have been ill-treated
Lernen beginnen
źle traktować, maltretować
Małpy były źle traktowane
blaze
blazing sun
Lernen beginnen
blask, pożar, buchać
błyszczące słońce
tiny
she has been living on the tiny Greek island
Lernen beginnen
malutki, maleńki
ona mieszka na malutkiej, greckiej wyspie
tube
I get the tube to work
Lernen beginnen
metro, tubka, rurka
Dostawałam się metrem do pracy
possession
possessions
Lernen beginnen
posiadanie
dobytek
fewer
Lernen beginnen
mniej
mamy mniej studentów w tym roku niż w ostatnim
consideration
All firms must take into consideration the opportunities
Lernen beginnen
namysł, rozważenie
wszystkie firmy muszą wziąć pod rozwagę te możliwości
objective
their objectives
Lernen beginnen
cel, obiektywny
ich cele
in order to
He had to hurry in order to reach the next place on his schedule
Lernen beginnen
żeby (+infin)
musiał się śpieszyć, żeby osiągnąć następne miejsce w rozkładzie jazdy
achive
in order to achive their objectives
Lernen beginnen
osiągnąć (aim, results); odnosić (victory, success)
żeby odnieść swój (ich) sukces
minor
these differences may create minor problems
Lernen beginnen
drobny
te różnice mogą tworzyć drobne problemy
approach
Lernen beginnen
nadchodzić, zbliżać się do (place), podchodzić do (problem)
pattern
behaviour patterns
Lernen beginnen
próbka (sample), wzór (design)
wzory zachowań
aware
They have to be aware of various cultural patterns
Lernen beginnen
świadomy
oni muszą być świadomi różnych kulturalnych wzorów
importance
the importance of culture
Lernen beginnen
znaczenie, waga
znaczenie kultury
tackle
tackle such problems successfully
Lernen beginnen
stawiać czoło (deal with, challenge)
stawiać czoło takim problemom z sukcesem
national
national culture
Lernen beginnen
narodowy, państwowy, (ogólno) krajowy, obywatelski
narodowa kultura
attitude
attitude to money
Lernen beginnen
pogląd, stosunek
stosunek do pieniędzy
account for
national culture accounted for 50% of the differences in attitudes towards work and organizations
Lernen beginnen
stanowić
kultura narodowa stanowi 50% różnic w postawach do pracy i ogranizacji
corporate
Lernen beginnen
korporacyjny
gender
Lernen beginnen
płeć
determined
Businesses are culturally determined
Lernen beginnen
zdecydowany, zdeterminowany (person); stanowczy (effort)
biznes (interesy) są kulturalnie zdeterminiowany
determine
factors determine the degree
Lernen beginnen
określać (limits), ustalać (facts, budget, quantity)
wskaźniki określają stopień
superior
Lernen beginnen
przełożony, starszy rangą
subordinate
superiors are not available to their subordinates
Lernen beginnen
podwładny
przełożeni nie są dostępni dla swoich podwładnych
numerous
Lernen beginnen
liczny
privilege
numerous privileges
Lernen beginnen
przywilej
liczne przywileje
collectivistic
collectivistic cultures
Lernen beginnen
zbiorowy
zbiorowe kultury
willing
People who are willing to provide benefit for the entire community
Lernen beginnen
chętny
Ludzie, którzy chętnie dostarczają zyski dla całej społeczności
capable
People who are capable of protecting general interests
Lernen beginnen
zdolny (być w stanie coś robić)
Ludzie, który są w stanie chronić ogólnych interesów
uncertainty
Members of society feel uncomfortable with uncertainty
Lernen beginnen
niepewność
członkowie społeczności czują się niekomfortowo z niepewnością
avoidance
Lernen beginnen
unikalnie, uchylanie się (of tax)
masculinity
Lernen beginnen
męskość
achievement
People highly value achievement
Lernen beginnen
osiągnięcie
ludzie wysoko cenią osiągnięcia
assertive
Lernen beginnen
stanowczy
feminine
Lernen beginnen
kobiecy, żeński (gender)
outcome
outcome of any deal
Lernen beginnen
wynik
wynik dowolnej transakcji (porozumienia)
emphasis
Emphasis on the importance of relationship building
Lernen beginnen
nacisk
nacisk na znaczenie budowania relacji (związków)
market
Lernen beginnen
sprzedawać, wprowadzać na rynek (new product)
happen
Those stranger happen to be foreigners
Lernen beginnen
zdarzyć się, wydarzyć się
Ci obcy przypadkiem okazali się obcokrajowcami
psychotherapy
Lernen beginnen
psychoterapia
belongings
Lernen beginnen
rzeczy, dobytek
turn up
I help anyone who turns up
Lernen beginnen
pojawić się (person), znajdować (lost object)
pomogę każdemu, kto się zjawi
in return for
She can use a computer in return for cooking for the young people
Lernen beginnen
w zamian za
Ona może używać komputera w zamian za gotowanie dla młodych ludzi
wealthy
very wealthy people
Lernen beginnen
bogaty, zamożny
bardzo bogaci ludzie
threat
I threated very wealthy people
Lernen beginnen
traktować, leczyć, impregnować
Leczyłam bardzo bogatych ludzi
swap
People swap services without using money
Lernen beginnen
zamiana, wymiana, wymienić się, zamienić
Ludzie wymieniają się usługami bez używania pieniędzy
set up
She set up a swapping circle
Lernen beginnen
zakładać
założyła cykl wymienny
give up
She decided to give up using money for a year
Lernen beginnen
rezygnować, poddawać się
Zrezygnowała z używania pieniędzy przez rok
give away
She gave away all her money
Lernen beginnen
rozdać (money)
Oddała wszystkie swoje pieniądze
throw away
She threw away her credit cards
Lernen beginnen
wyrzucać
Wyrzuciła wszystkie swoje karty kredytowe
bribery
in order to avoid being suspected of bribery
Lernen beginnen
przekupstwo
żeby uniknąć bycia podejrzanym o przekupstwo
inferior
Lernen beginnen
podwładny

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.