Business English 2016.03-04

 0    107 Datenblatt    japiwo
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
poskutkować prawdziwym działaniem / akcją
Lernen beginnen
to result in genuine action
pustosłowie / demagogia
Lernen beginnen
hot air
wpaść z deszczu pod rynnę
Lernen beginnen
to jump out of the frying pan into the fire
zawrzeć umowę z kimś
Lernen beginnen
to make / strike a deal with sb
w rezultacie / w skutek czegoś
Lernen beginnen
consequently
zwrócić / odzyskać koszty projektu
Lernen beginnen
the project has to recoup costs
marne grosze
Lernen beginnen
chicken feed
stek bzdur / kompletny nonsens
Lernen beginnen
a loaf of rubbish
z jednej strony ... z drugiej strony
Lernen beginnen
on the one hand ... on the other...
możliwe, że ... / można utrzymywać, że...
Lernen beginnen
it could be argued that...
tak czy owak
Lernen beginnen
either way
wszystko co wiąże się z X
Lernen beginnen
all things X
co / nic mi nie przyszło do głowy
Lernen beginnen
what / nothing springs to mind
na tyle, że ... / takim stopniu, że...
Lernen beginnen
to the point that...
Ty i ja musimy znaleźć kompromis
Lernen beginnen
you and me have to make a trade-off
sfinalizować obszerne / pełne porozumienie
Lernen beginnen
to wrap up a comprehensive agreement
Lisa z Bartem muszą wypracować porozumienie / rozwiązanie
Lernen beginnen
Liza and Bart have to hammer out a deal
osiem z dziesięciu
Lernen beginnen
eight out of the ten
pohamować / powstrzymać globalne ocieplenie
Lernen beginnen
to carb global warming
być największym orędownikiem
Lernen beginnen
to be the biggest advocate
porozumienie wchodzi w życie...
Lernen beginnen
the accord will come into being
chińskie pałeczki
Lernen beginnen
chopsticks
założenie biznesu / banku
Lernen beginnen
the establishment of business / bank = setting up
objąc stanowisko / urząd
Lernen beginnen
to assume office = to take on
podróżować wszędzie
Lernen beginnen
to travel far and wide
w przeciwieństwie do czegoś
Lernen beginnen
as opposed to sth
jakby tego było mało / na domiar złego
Lernen beginnen
to add insult (zniewaga) to injury (uraza)
zebrać korzyści / profity / plony
Lernen beginnen
reap the benefits
stąpać po czerwonym dywani
Lernen beginnen
to tread the red carpet
sesja zdjęciowa
Lernen beginnen
photo opportunity
przyrzec / obiecać lepsze stosunki
Lernen beginnen
to pledge better relationships
dużo można jeszcze poprawić
Lernen beginnen
there is still room for improvement
końcowy wynik / kwestia zasadnicza
Lernen beginnen
bottom line
cały czas / bezustannie
Lernen beginnen
time and time again
spieniężyć / wykupić voucher
Lernen beginnen
to redeem voucher
jak dotąd / do tej pory / dotychczas
Lernen beginnen
thus far
ogólnie rzec biorąc / w zasadzie
Lernen beginnen
by and large
praktycznie (wszędzie)
to jest praktycznie / w zasadzie niemożliwe
Lernen beginnen
virtually (anywhere)
it's virtually impossible
być debiutantem w czym
Lernen beginnen
to be newcomer to
być na jakimś stanowisku / piastować go
Lernen beginnen
to hold an office
grupa nacisku
Lernen beginnen
special interest / group
a jednak / mimo to
Lernen beginnen
that being said
zgromadzić pokaźny majątek
Lernen beginnen
to amass sizeable fortune
ubiegać się / rywalizować o coś
Lernen beginnen
to vie for something
tchnąc w coś nowe życie
Lernen beginnen
to breath new life into something
zaprawiony w boju / doświadczony polityk / podróżnik
Lernen beginnen
seasoned politician / traveller
szum medialny
Lernen beginnen
buzz
prace dorywcze
Lernen beginnen
an odd jobs
czołowy / główny uniwersytet
Lernen beginnen
foremost university
nie interesuje mnie to
Lernen beginnen
it is not of interest to me
tym razem
Lernen beginnen
this time round
mieć sukces na swoim koncie
Lernen beginnen
to have success under my belt
zamożna klientela
Lernen beginnen
well-heeled clientele
sprzedawać jak ciepłe bułeczki
Lernen beginnen
to sell like hot cakes
tak zwany...
Lernen beginnen
so-called...
robienie podsumowania nie ma sensu
Lernen beginnen
there is no point in doing summary
z obawy o, przez wzgląd na
Lernen beginnen
out of concern
to nie jest cel sam w sobie
Lernen beginnen
it is not like an end in itself
zamożna rodzina
Lernen beginnen
well-to-do family
okazać się niespodzianką
Lernen beginnen
to come as a suprise
obrzeża miasta
Lernen beginnen
outskirts of the city
na domiar złego, co gorsza
Lernen beginnen
to make matters worse
być w modzie, być modny
Lernen beginnen
to be in vogue
na przekór przeciwnościom, na przekór wszystkiemu
Lernen beginnen
agains all odds
mamy przechlapane
Lernen beginnen
we are screwed
oszałamiający sukces
Lernen beginnen
a roaring success
wyniki przewyższyły / przekroczyły oczekiwania
Lernen beginnen
results surpassed expectations
wypracować zysk
Lernen beginnen
to turn a profit
wpływy kasowe
Lernen beginnen
takings
sprowadzić auto z USA
Lernen beginnen
to bring in car from the US
to nasz najmniejszy problem
Lernen beginnen
it is the least of our problems
dążenienie do zrobienia czegoś
Lernen beginnen
a quest to do something
zdobyć przewagę nad konkurencją
Lernen beginnen
to gain a competitive edge
"gruba ryba"
Lernen beginnen
'bigwig'
pojedynsze sztuki
Lernen beginnen
individual items
bez żadnych "ale" / bez wątpliwości
Lernen beginnen
'no ifs, no buts'
zdudować dobre stosunki z kimś
Lernen beginnen
to build a rapport with sb
z roku na rok / co roku
Lernen beginnen
year in, year out
nadażać za kimś / dotrzymywać komuś kroku
Lernen beginnen
to keep up with sb
dane sprzedażowe
Lernen beginnen
sales figures
utrzymywać coś na właściwej drodze
Lernen beginnen
to keep something on track
być otwartym na nowe pomysły
Lernen beginnen
to be receptive to new ideas
utrzymać / ograniczyć wydatku do minimum
Lernen beginnen
to keep expenses down to a minimum
nawiasem mówiąc
Lernen beginnen
incidentally
niezawodny system / plan
Lernen beginnen
foolproof system / plan
wdając się w większe szczegóły
Lernen beginnen
going into more details
jasno się wyrazić / dać coś jasno do zrozumienia
Lernen beginnen
to make sth clear
w wyniku tego / w rezultacie
Lernen beginnen
as a result
na wielką skalę / w poważnym stopniu
Lernen beginnen
in a big way
na dłuższą metę
Lernen beginnen
in the long run
z obawy przed czymś
Lernen beginnen
for fear of sth
efekt domina
Lernen beginnen
knock-on effect / domino effect
jeśli chodzi o robienie czegoś / jeśli mowa o czymś
Lernen beginnen
when it comes to doing sth
strategia / szczegółowy plan działania
Lernen beginnen
blueprint
czynić maleńkie kroczki / nie spieszyć się z czymś
Lernen beginnen
to take baby steps
praktycznie rzecz biorac, w gruncie rzeczy
Lernen beginnen
essentially
zawczasu / z wyprzedzeniem
Z góry wiedziałem, że tak się stanie
Lernen beginnen
beforehand
I knew beforehand that would happen
sterować konwersacją
Lernen beginnen
to steer the conversation
zainicjować rozmowę towarzyską
Lernen beginnen
to initiate small talk
bierzmy / przejdźmy do rzeczy
Lernen beginnen
let's get down to business
szparag(i)
Lernen beginnen
asparagus
nie dziwi wcale że, ... nic dziwnego, że
Lernen beginnen
it is hardy/not surprising that...
zważywszy (na)...
Lernen beginnen
given (that)...
zrobić coś za pierwszym razem
Lernen beginnen
to do something first time round
przełomowa kwota / reforma / wydarzenie
Lernen beginnen
landmark amount / reform / event
krótkotrwały sukces / efekt
Lernen beginnen
short-lived success / effect
skusić / nakłonić kogoś do zrobienia czegoś
Lernen beginnen
to tempt sb to do something

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.