Business English - Finance and Accounting

 0    159 Datenblatt    truten18
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
przekaz (bankowy)
Akceptujemy płatności przekazem bankowym.
Lernen beginnen
draft
We accept payments by bank draft.
kapitał własny
Kapitał własny spółki wzrósł o 39 milionów dolarów.
Lernen beginnen
equity
The company's equity rose by $39 million.
wartość nominalna
To głupota przyjąć akcje po ich wartości nominalnej, powinieneś sprawdzić rynek.
Lernen beginnen
face value
It is foolhardy to accept the shares at face value, you should really do some market research.
parkiet, giełda
Parkiet zaczyna się o 9 rano.
Lernen beginnen
floor trading
Floor trading will start at 9.00 CET.
inwestor
Jako bank jesteśmy odpowiedzialni przed inwestorami.
Lernen beginnen
investor
As a bank we are responsible to our investors.
transakcje terminowe
Jest znaczącym handlowcem na rynku transakcji terminowych soku pomarańczowego.
Lernen beginnen
futures
He is a major trader in the orange juice futures market.
rezerwy walutowe
Wiele krajów zmieniło rezerwy walutowe z dolarów na euro.
Lernen beginnen
currency reserves
Many countries converted their currency reserves from dollars into euros.
okres zwolnienia od podatków
Przyznano im trzymiesięczny okres zwolnienia od podatków, by spróbowali uregulować swoje należności.
Lernen beginnen
grace period
They have been granted a three month grace period in which to try to clear their debts.
infrastruktura
Tylko regiony z dobrą lokalną infrastrukturą będą miały szansę przyciągnąć zagranicznych inwestorów.
Lernen beginnen
infrastructure
Only regions with good local infrastructure will have a chance at attracting foreign investors.
polityka finansowa
Głównym celem polityki finansowej rządu jest zmniejszenie inflacji.
Lernen beginnen
finance policy
The main aim of the government's finance policy is to lower inflation.
stopa dyskontowa
Jaka jest obecnie stopa dyskontowa na zakupy powyżej 10 000 dolarów?
Lernen beginnen
discount rate
What's the current discount rate on all purchases over $10000?
wkład, depozyt
Wpłaciłem już depozyt na ten dom.
Lernen beginnen
deposit
I already put down a deposit on this house.
dług
Jeśli nie zapłaci pan do końca tygodnia, nie będziemy mieli innego wyboru jak wezwać agencję windykacji długów.
Lernen beginnen
debt
If you don't pay by the end of the week, we will have no choice but to call in a debt collection agency.
spójny
Aby ta fuzja okazała się sukcesem, potrzebujemy spójnej strategii.
Lernen beginnen
cohesive
We need a cohesive strategy if this merger is to succeed.
wycena
Wycena szkód zostanie dokonana przez rzeczoznawcę ubezpieczeniowego.
Lernen beginnen
appraisal
The appraisal of the damage will be carried out by an insurance expert.
wahanie kursu
W wyniku wahań kursu straciliśmy pieniądze.
Lernen beginnen
currency fluctuation
We lost money due to currency fluctuations.
saldo kredytowe
Pierwszą rzeczą jaką zrobi bank, jeśli zwrócisz się o ponowną hipotekę będzie sprawdzenie twojego salda kredytowego.
Lernen beginnen
credit balance
The first thing the bank will do if you apply for re-mortgage is check your credit balance.
koszt utrzymania
Koszty utrzymania w stolicy są zawsze najwyższe.
Lernen beginnen
cost of living
The costs of living in the capital city have always been the highest.
makler
Pracował jako makler na nowojorskiej giełdzie, ale ta praca była dla niego zbyt stresująca.
Lernen beginnen
jobber
He worked as a jobber at New York Stock exchange but this job was too stressful for him.
fundusz emerytalny
Wstąpiłem do funduszu emerytalnego, aby zabezpieczyć swoją przyszłość.
Lernen beginnen
pension fund
I joined a pension fund to secure my future.
kwit kasowy, voucher, kupon
Pracownicy otrzymują kupony na zakup ubezpieczenia na wolnym rynku.
Lernen beginnen
cash voucher
Emplyees receive cash vouchers to buy insurance on the free market.
przepływ gotówki
Wydaje się, że ta firma ma jakieś problemy z przepływem gotówki.
Lernen beginnen
cash flow
The company seems to be experiencing something of a cash flow problem.
nota debetowa
Nota debetowa pełni taką samą funkcję jak faktura.
Lernen beginnen
debit note
A debit note serves the same function as an invoice.
płatność częściowa
W chwili zakupu wymagamy tylko płatności częściowej, reszta będzie spłacana w miesięcznych ratach.
Lernen beginnen
part payment
Only part payment is required upon purchase, the rest will be paid in monthly installments.
towarzystwo finansowe
Powinniśmy zwrócić się do towarzystwa finansowego o kredyt, aby rozwinąć nasz interes.
Lernen beginnen
finance company
To expand our business we should turn to a finance company for credit.
bankomat
Zatrzymaj się to na chwilę, muszę wyjąć pieniądze z bankomatu.
Lernen beginnen
cash dispenser
Stop here for a moment, I need to take out some money from the cash dispenser.
prężny, wzrastający
Prężny rynek Australii stworzył 10000 nowych miejsc pracy.
Lernen beginnen
buoyant
The buoyant market in Australia generated 10000 new jobs.
przybliżony
jaki jest przybliżony koszt tej usługi?
Lernen beginnen
approximate
What is the approximate cost of this service?
coroczny, doroczny
Doroczny raport o stanie spółki zostanie opublikowany w przyszłym tygodniu.
Lernen beginnen
annual
The annual report on the condition of the company will be published next week.
dochody państwowe
Większość dochodów państwa pochodzi z podatków.
Lernen beginnen
public revenue
Most of the public revenue comes from taxes.
finanse publiczne
Dystrybucja finansów publicznych wewnątrz kraju zależy od rządu.
Lernen beginnen
public finance
The distribution of public finance within the country is largely up to the government.
spłacać, rozliczać
W zeszłym roku wreszcie spłaciłem wszystkie moje długi.
Lernen beginnen
to pay off
Last year I finally paid of all my debts.
szacować
Zniszczenia spowodowane powodzią są szacowane na 10 milionów dolarów.
Lernen beginnen
to estimate
The flood damage is estimated at 10 milion dollars.
płatonści, pasywa
Pasywa spółki powinny równać się aktywom.
Lernen beginnen
liabilities
The company's liabilities should equal its assets.
ubezpieczać
Ubezpieczyłem do zaraz po zakupie.
Lernen beginnen
to insure
I insured the house just after I bought it.
obciążać (kosztami)
Czy ta posiadłość jest obciążona hipoteką?
Lernen beginnen
to encumber
Is this property encumbered with a mortgage?
wstrzymać opłatę
Wstrzymamy opłaty dopóki nie otrzymamy wszystkich uprzednio zamówionych i opłaconych towarów.
Lernen beginnen
to cease payment
We will cease payments until we have received all good previously ordered and paid for.
wykupywać
Lang zdecydował się wykupić mniejsze szkoły języka angielskiego w celu ekspansji na rynku.
Lernen beginnen
to buy out
Lang decided to buy out smaller English schools in order to expand.
gromadzić
Przez lata spółka zgromadziła znaczne portfolio inwestycyjne.
Lernen beginnen
to accumulate
The company has accumulated a large investment portfolio over the years.
giełda (papierów wartościowych)
Spółka ma w przyszłym tygodniu wypuścić swoje udziały na giełdę.
Lernen beginnen
stock market
The company is set to float their shares on the stock market next week.
hipoteka
Aby zebrać kapitał na zakup interesu musieli wziąć ponowną hipotekę na dom.
Lernen beginnen
a mortgage
They had to re-mortgage their house in order to raise enough capital to buy the business.
pranie brudnych pieniędzy
Ta chińska restauracja była jedynie przykrywką dla prania brudnych pieniędzy.
Lernen beginnen
money laundering
The chinese retaurant was just a front for money laundering.
program emerytalny
W tej pracy oferują zindywidualizowany program emerytalny jako jeden z dodatków.
Lernen beginnen
pension scheme
This job offers a private pension scheme as one of its perks.
hossa, zwyżka kursów papierów wartościowych
na rynku panuje hossa, sprzedajemy teraz aktywa, a osiągniemy znaczny zysk.
Lernen beginnen
bull market
It's a bull market right now, lets sell securities now and we will make good profit.
agent ubezpieczeniowy
O trzeciej po południu mam spotkanie z moim agentem ubezpieczeniowym.
Lernen beginnen
insurance broker
I have an appointment with my insurance broker at three this afternoon.
inwestor instytucjonalny
największym inwestorem instytucjonalnym na świecie jest system emerytalny poczty japońskiej.
Lernen beginnen
institutional investor
The biggest institutional investor in the world is the Japanaese Post Office pension system.
malwersacja
Został uznany winnym malwersacji.
Lernen beginnen
an embezzlement
He has been found guilty of embezzlement.
działanie oszczędnościowe
Drastyczne działania oszczędnościowe są konieczne, jeśli chcemy ratować nasz interes.
Lernen beginnen
economy measure
Drestic economy measure are required if we want to save our business.
należności
Wszyscy musimy płacić rządowi nalezności.
Lernen beginnen
dues
We all have to pay our dues to the government.
nie docenić, zaniżyć
Nie doceniłem jego umiejętności jako kontrolera finansowego.
Lernen beginnen
to underestimate
I underestimated his abilities as a financial controller.
bessa, spadek kursów papierów wartościowych
Na rynku panuje bessa, sugeruję kupno akcji, ponieważ ceny są teraz wyjątkowo niskie.
Lernen beginnen
bear market
It's bear market, I'd suggest buying shares now because the prices are extremely low.
podstawowa stopa procentowa
Bank of England ogłosił obniżkę podstawowych stóp procentowych.
Lernen beginnen
base rate
The Bank of England has announced base rate cuts.
wyciąg z konta bankowego
Proszę sprawdzić miesięczne wyciągi z konta, aby upewnić się, czy wpłynęły wszystkie dochody.
Lernen beginnen
bank statement
Please check all monthly bank statements to ensure that all revenues have been received.
poręczenie finansowe
Bez wielkiego poręczenia finansowego te firma nie dostanie kredytu.
Lernen beginnen
a bailout
Without a huge bailout this company not get a loan.
wspólny rachunek
Wiele par małżeńskich otwiera w banku wspólny rachunek.
Lernen beginnen
joint account
many married couples open a joint account in a bank.
łapówka
W ostatniej firmie został oskarżony o przyjmowanie łapówek.
Lernen beginnen
a backhander
He was accused of receiving backhanders at his last company.
aktywa i pasywa
Nowy księgowy firmy dokonuje obecnie oceny naszych aktywów i pasywów.
Lernen beginnen
assets and liabilities
Our new company accountant is currently assessing our assets and liabilities.
wychodzić na czysto, wychodzić na swoje
Jeśli będziemy mieli szczęście, w tym roku wyjdziemy na swoje.
Lernen beginnen
to break even
If we are lucky we will break even this year.
zasiłek
Ona obecnie otrzymuje zasiłek.
Lernen beginnen
a benefit
She is currently receiving government benefit.
rynek o tendencji zniżkowej
To źle, że weszli na giełdę przy rynku o tendencji zniżkowej.
Lernen beginnen
bearish
It's bad that they went public on such a bearish market.
sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe ukazuje aktywa i długi firmy.
Lernen beginnen
a balance sheet
A balance sheet shows the value of a company's assets and debits.
rachunek bilansowy
Do końca roku powinniśmy uregulować rachunek bilansowy.
Lernen beginnen
balance account
We should settle the balance account by the end of this year.
kontrola
Z powodu pewnych zarzutów, firma zostanie poddana kontroli finansowej.
Lernen beginnen
audit
The company is being audited after certain allegations were made.
dział księgowości
W naszym dziale księgowości odbywa się kontrola finansowa.
Lernen beginnen
accounts department
Our accounts department is being audited.
środki trwałe
Budynki, sprzęt i ziemia należące do spółki to jej środki trwałe.
Lernen beginnen
fixed assets
The buildings, equipment and land owned by a company are its fixed assets.
instytucja finansowa
Instytucje finansowe na całym świecie czakają na nowe oświadczenie Amerykańskiej Rezerwy Federalnej.
Lernen beginnen
financial institution
Financial institutions all over the world are waiting for a new release by the American Federal Reserve.
bank komercyjny
UBL jest najbardziej popularnym bankiem komercyjnym w Pakistanie.
Lernen beginnen
commercial bank
UBL is the most popular commercial bank in Pakistan.
podatkowy
Ponieważ zbliża się koniec roku podatkowego, musimy skalkulować jakie osiągnęliśmy zyski i ile jesteśmy winni fiskusowi.
Lernen beginnen
fiscal
As the and of the fiscal year approaches, we need to calculate how much profit we have made, and how much tax we owe.
podpisać, indosować
Ten weksel jest indosowany na mnie.
Lernen beginnen
to endorse
This bill is endorsed to me.
unieważnić, rozwiązać
Sędzia unieważnił ich małżeństwo.
Lernen beginnen
to dissolve
The judge dissolved their marriage.
dewaluować
Dolar znacznie zdewaluował się w stosunku do euro w ciągu ostatnich 4 lat.
Lernen beginnen
to devalue
The dollar has significantly devalued in comparison to the euro in the last 4 years.
ciąć (koszty)
Musimy ciąć koszty i spróbować być bardziej oszczędni.
Lernen beginnen
to cut back
We need to cut back on our expenditures and try to be more economical.
narastać z (o dochodach)
Zyski narosłe ze sprzedaży tego produktu będą przekazane na cele charytatywne.
Lernen beginnen
accrue from
Profits accrue from the sales of this product will be donated to charity.
pikowanie, spadek
Akcje tej spółki zaczęły pikować w dół po ostatnim notowaniu.
Lernen beginnen
nose dive
The shares of this company took a nose dive after the last quotation.
gospodarka rynkowa
Chiny powoli zmieniają się w kierunku gospodarki rynkowej.
Lernen beginnen
market economy
China is slowly shifting towards a market economy.
zamożność
Lata 60-te były w USA okresem dobrobytu.
Lernen beginnen
prosperity
the 1960s were a time of prosperity in the US.
dochodowy
Te akcje powinny okazać się bardzo dochodową inwestycją.
Lernen beginnen
profitable
These shares should prove to be a really profitable investment.
dodatek do wynagrodzenia, bonus
Służbowy samochód jest jednym z dodatków w tej pracy.
Lernen beginnen
a perk
A company car is one of the perks in this job.
wahać się
Cena ropy waha się.
Lernen beginnen
to fluctuate
The price of oil has been fluctuating.
majątek własny
Zyskowność majątku własnego sięgała 27%.
Lernen beginnen
owner's equity
The profitability of the owner's equity reached 27%.
akcja niema
Obecnie na rynku dostępne są tylko akcje nieme tej spółki.
Lernen beginnen
non-voting share
Currently, there are only non-voting shares of this company available on the market.
zaległy
Za zaległe płatności będą naliczane odsetki.
Lernen beginnen
overdue
Interest will be calculated from overdue payments.
przekroczenie stanu konta
Obawiam się, że przekroczyłeś stan konta o 100 funtów.
Lernen beginnen
overdraft
I'm afraid you have made an overdraft of 100 pounds.
przelicytować
Muszę ich przelicytować, koniecznie chcę mieć ten samochód!
Lernen beginnen
outbid
I have to outbid them, I desperately want this car!
stopa procentowa
Obecnie stopa procentowa kredytów w walutach obcych jest niższa.
Lernen beginnen
interest rate
Currently, the interest rate od credits denominated in foreign currencies tends to be lower.
koszt jednostkowy
Kiedy kupuje się w hurcie, koszt jednostkowy obniża się.
Lernen beginnen
unit cost
When you buy wholesale, the unit cost is lowered.
dobra kapitałowe
Najbardziej wartościowym dobrem kapitałowym spółki jest jej sprzęt budowlany.
Lernen beginnen
capital items
The most valuable capital items of the company is its construction machinery.
dotacje budżetowe
Ten uniwersytet utrzymuje się tylko z dotacji budżetowych.
Lernen beginnen
budget grants
This university subsists on budget grants only.
weksel
Bank akceptuje płatność wekslami przez ich zapadalnością.
Lernen beginnen
bill of exchange
The bank accepts payment with bills of exchange before their maturity.
oszczędność
Jeśli nie będziemy działać w sposób oszczędny i rozsądny, nasza firma będzie w niebezpieczeństwie.
Lernen beginnen
thrift
Unless we act with thrift and prudence our business is in danger.
warunki płatności
Warunki płatności określone są w umowie i nie mogą zostać zmienione.
Lernen beginnen
terms of payment
The terms of payment are specified in the contract and cannot be altered.
wolny od podatku
Na lotnisku w Dubaju kupił wiele rzeczy wolnych od podatku.
Lernen beginnen
tax-free
He bought a lot of tax-free goods at the airport in Dubai.
ulga podatkowa
W tym kraju starsi obywatele mogą ubiegać się o ulgę podatkową.
Lernen beginnen
tax relief
Senior citizens may apply for tax relief in this country.
dochód brutto
Jego dochód brutto to 100000 rocznie, ale podatki w Szwecji są bardzo wysokie.
Lernen beginnen
gross income
His gross income is 100000 per annum, but taxes in Sweden are very high.
szara strefa
Szara strefa kwitnie w czasach politycznych niepokojów.
Lernen beginnen
grey area
The grey area blooms in times of political disturbance.
potrącenie, odliczenie
Sprawdź czy kwalifikujesz się do odliczenia od podatku pożyczek studenckich.
Lernen beginnen
deduction
Check if you are eligible for tax deductions for student loans.
rezerwy walutowe
Najbardziej popularnymi nośnikami rezerw walutowych są euro, dolar i frank szwajcarski.
Lernen beginnen
foreign exchange reserves
The most popular currencies od the foreign exchange reserves are the euro, the dollar and the Swiss franc.
rynek walutowy
W Londynie jest największy na świecie rynek walutowy o dziennych obrotach przekraczających 700 miliardów dolarów.
Lernen beginnen
foreign exchange market
London has the biggest foreign exchange market in the world, with a daily turnover of over $ 700 billion.
kapitał obrotowy
Ich polityka inwestycyjna musi kuleć, biorąc pod uwagę kapitał obrotowy spółki.
Lernen beginnen
floating capital
Their investment policy must be limping, taking into account the company's floating capital.
syndyk masy upadłościowej
Od bankructwa majątek jest zarządzany przez syndyka masy upadłościowej.
Lernen beginnen
official receiver
After being declared bancrupt, the business passed into the hands of an official receiver.
stopa procentowa przy pożyczce
Bank chce podnieść stopę procentową pożyczek o 1%.
Lernen beginnen
lending rate
The bank is to raise its lending rate by 1%.
stopa rentowności
Pakiet akcji, który kupiłem, ma stopę rentowności w wysokości 12%.
Lernen beginnen
rate of refund
the stock I bought has a rate of refund of 12%.
rata
Można zapłacić w 12 miesięcznych ratach.
Lernen beginnen
installment
You can pay in 12 monthly installements.
wolny handel
Spółka Clipper utrzymuje politykę wolnego handlu.
Lernen beginnen
free trade
The Clipper company maintains a free trade policy.
mocna pozycja
Walczą o utrzymanie mocnej pozycji na rynku.
Lernen beginnen
foothold
They are struggling to maintain their foothold on the market.
kurs wymiany
Kupiłem franki szwajcarskie po kursie wymiany 1,21 do dolara amerykańskiego.
Lernen beginnen
exchange rate
I bought Swiss francs at the exchange rate of 1.21 to 1 US dollar.
dywidenda
Te akcje przynoszą regularne dywidendy.
Lernen beginnen
dividend
These shares carry a regular dividend.
zaliczka
Zwykle nie żądamy zaliczki.
Lernen beginnen
advance
Usually we don't require an advance.
wspólny, zbiorowy
Strajk zakończył się podpisaniem umowy zbiorczej.
Lernen beginnen
collective
The strike ended with the signing a collective contract.
oferujący najwyższą cenę
Sprzedano panu w głębi sali, oferującemu najwyższą stawkę!
Lernen beginnen
highest bidder
Sold to the highest bidder, the gentleman at the back of the room.
marża zysku
Staramy się utrzymać stałą marżę zysku.
Lernen beginnen
profit margin
We are trying to maintain a steady profit margin.
zaległe odsetki
Suma zaległych odsetek przekroczyła już sumę pożyczki.
Lernen beginnen
back interest
The back interest on the loan itself has already exceeded the sum total of the loan itself!
wypłacalny
Bank zapewnił swoich klientów że jest wypłacalny i nie ma powodów do paniki.
Lernen beginnen
financially sound
The bank assured its clients that it's financially sound and there is no reason to panic.
weksel handlowy
Weksle handlowe używane są najczęściej przy transakcjach bieżących, jako że ich zapadalność nie przekracza 9 miesięcy.
Lernen beginnen
commercial paper
Commercial paper are typically used for current transactions as their maturity doesn't exceed 9 months.
zwracać koszty
Zostaną panu zwrócone koszty za poniesione szkody.
Lernen beginnen
reimburse
You will be reimbursed for your losses.
bieżące wydatki
Nie jestem upoważniony do powiększania funduszu wydatków bieżących.
Lernen beginnen
running expenses
I am not authorised to enlarge the running expenses fund.
spekulować
George Solozs spekuluje na giełdzie.
Lernen beginnen
speculate
George Solozs speculates on stock market.
spłacać
Po 10 latach moi rodzice spłacili hipotekę zaciągniętą na sfinansowanie moich studiów na Oksfordzie.
Lernen beginnen
redeem
After 10 years my parents redeemed a mortgage they took out to pay for my studies at Oxsord.
nie do odzyskania
Wszystkie dane, które były przechowywane na skradzionym komputerze są nie do odzyskania.
Lernen beginnen
irretrievable
All data which was stored on the stolen computer is irretrievable.
heterogeniczny, różnorodny
Ta agencja reklamowa oferuje marketing dla różnorodnych produktów.
Lernen beginnen
heterogeneous
This sdvertising agency offers marketing for heterogenous products.
gwałtownie spadać
Po aresztowaniu dyrektora spółki, jej akcje gwałtownie spadły.
Lernen beginnen
to plummet
After the arrest of its CEO, the company's shares plummeted.
kurtaż
Należy być przygotowanym na płacenie kurtażu, jeśli chce się mieć profesjonalnie zainwestowane pieniądze.
Lernen beginnen
brokerage
You must be prepared to pay the brokerage fees if you want to have your money professionally invested.
obligacja
Amerykańskie obligacje rządowe są popularnym papierem wartościowym niskiego ryzyka.
Lernen beginnen
bond
US Government bonds are a popular low-risk security.
dodatek do pensji
Otrzymują miesięczny dodatek na sześcioro dzieci.
Lernen beginnen
allowance
They receive a monthly allowance for their six children.
depozyt terminowy
Data wykupienia depozytu terminowego upływa w piątek.
Lernen beginnen
term deposit
The term deposit is due this Friday.
próg podatkowy
Z rocznym dochodem w wysokości 500000 dolarów musi mieścić się w najwyższym progu podatkowym!
Lernen beginnen
tax bracket
With an annual income of $500000 she must be in the highest tax brackets!
ksiąga główna
Księga główna to podstawowy zapis transakcji firmy.
Lernen beginnen
ledger
A ledger is the core record of the company's transactions.
rok finansowy
Musimy przedyskutować z naszym księgowym plany na przyszły rok finansowy.
Lernen beginnen
financial year
We need to discuss our plans for the next financial year with our accountant.
sprzedaż krajowa
Sprzedaż krajowa to 15% ogólnej sprzedaży spółki.
Lernen beginnen
domestic sales
Domestic sales constitute 15% of total sales of our company.
procent składany
Procent składany jest naliczany od pożyczonej sumy i narosłych od niej odsetek.
Lernen beginnen
compound interest
Compound interest is calculated from both the amount borrowed and its interests.
rozłożenie ryzyka
Rozłożenie ryzyka to podstawowa zasada firm ubezpieczeniowych, chroniąca przed nagłym napływem nadmiaru roszczeń.
Lernen beginnen
spread of risk
The spread of risk is the basic principle for insurance companies, protecting them from sudden flow of excess claims.
gospodarka narodowa
Premier powiedział, że gospodarka narodowa jest mocna i wzrostowa.
Lernen beginnen
national economy
The Prime Minister said the national economy is strong and growing.
szara strefa (zatrudnienie)
Wysokie koszty pracy sprzyjają zatrudnianiu w szarej strefie.
Lernen beginnen
black economy
High labour costs are encouraging a black economy employment.
opodatkowanie świadczeń
Opodatkowanie dodatkowych świadczeń ma zostać rozszerzone.
Lernen beginnen
benefit taxation
The taxation of benefits is going to be extended.
wymiar podatku
Całkowity wymiar podatków płaconych przez firmy zarejestrowane w Nowym Jorku przekracza miliard dolarów rocznie.
Lernen beginnen
volume of tax
The total volume of tax payments from companies registered in New York exceeds one billion dollars per annum.
nierentowny
Według rad księgowego, ich planowane przedsięwzięcie byłoby nierentowne.
Lernen beginnen
unprofitable
Their accountant advised them that their proposed venture would be unprofitable
stała stawka
Pobierana jest prowizja o stałej stawce 3,5% ceny.
Lernen beginnen
flat rate
Commission is charged to the flat rate of 3.5% of the price.
wydatki
Obawiam się, że w tym miesiącu mamy więcej wydatków niż zysków.
Lernen beginnen
outgoings
I'm afraid that we have more outgoings than incomings this month.
unieważnienie, rozwiazanie
Wniosła sprawę o unieważnienie kontraktu już tydzień po jego podpisaniu.
Lernen beginnen
dissolution
She filed for the dissolution of her contract only one week after singning it.
taryfa
Nowa taryfa opłat za usługi świadczone przez nasz bank wchodzi w życie 1 kwietnia.
Lernen beginnen
tariff
The new charges tariff for services provided by our bank will come into effect on the first of April.
podatek od dochodów
Twój księgowy wypełni formularze podatkowe i obliczy, ile podatku dochodowego powinieneś płacić rocznie.
Lernen beginnen
revenue tax
Your accountant will fill out your tax return and calculate how much revenue tax you must pay each year.
godny zaufania, mający zdolność kredytową
Niestety bank uznał, że ta spółka nie ma zdolności kredytowej.
Lernen beginnen
creditworthy
Unfortunately this company was not thought to be creditworthy by the bank.
mieć debet
Kupując ten nowy komputer nie zdawałem sobie sprawy, że miałem debet!
Lernen beginnen
be in the red
I didn'r realise I was in the red when I was buying this new computer!
popaść w długi
Spółka od zbyt dawna przynosiła straty i zaczynamy teraz popadać w poważne długi.
Lernen beginnen
run into debt
The company has been operating at a loss for too now, and we are beginning to run into serious debt.
kontrola finansowa
Dziś ma zostać ogłoszone sprawozdanie z kontroli finansowej.
Lernen beginnen
financial audit
The financial audit report is be issued today.
kwitnąca gospodarka
Stany Zjednoczone cieszyły się kwitnącą gospodarką w latach 90-tych.
Lernen beginnen
buoyant economy
The US enjoyed a buoyant economy in the 1990s.
narosłe odsetki
Wszystkie raty muszą zostać spłacone wraz z narosłymi odsetkami do końca miesiąca.
Lernen beginnen
accrued interests
All installments must be paid together with accrued interests by the end of the month.
siła nabywcza
Zawsze doceniaj siłę nabywczą klienta.
Lernen beginnen
spending power
Never underestimate consumer spending power.
trudności finansowe
Po okresie trudności finansowych nasza firma jest znowu silna.
Lernen beginnen
financial difficulties
After a period of financial difficulties our company is strong again.
sprzedaż bez pokrycia
Sprzedaż bez pokrycia przynosi zysk sprzedającemu, jeśli ceny akcji idą w dół.
Lernen beginnen
short selling
Short selling brings profit to the seller if the stock goes down in price.
taryfa ochronna
Światowa Organizacja Handlu domaga się zniesienia taryf ochronnych na produkcję żelaza.
Lernen beginnen
protective tariff
The World Trade Organization demands the protective tariffs on iron production to be lufted.
handel zagraniczny
Izba Handlowa popiera działania swoich członków w dziedzinie handlu zagranicznego.
Lernen beginnen
foreign trade
The Chamber of Commerce supports foreign trade activities of its members.
transakcje po zamknięciu giełdy
Poprzez transakcje po zamknięciu giełdy rozumiemy transakcje wykonane po zamknięciu sesji, co wyklucza prywatnych inwestorów.
Lernen beginnen
after-hours dealing
By after-hours dealing we understand transactions executed after the close of the exchange, which excludes private investors.
dotować
UE zdecydowała się dotować polskie rolnictwo.
Lernen beginnen
subsidise
The European Union chose to subsidise Poland's agriculture.
depozyt a visa
Depozyt a visa przynosi raczej niski zysk, jako że jest to inwestycja o dużym stopniu płynności.
Lernen beginnen
sight deposit
A sights deposit brings rather a low return as is a liquid investment.
zobowiązania bieżące
Zobowiązania bieżące spółki to te zapadalne w bieżącym roku.
Lernen beginnen
current liabilities
The company's current liabilities only include those that are due within the year.
gospodarka mieszana
Chiny są krajem o gospodarce mieszanej, jako że zarówno sektor publiczny jak i prywatny są tam aktywne na rynku.
Lernen beginnen
mixed economy
China has a mixed economy as both public and private sectors are sctive on the market there.
prawny środek płatniczy
Dolar amerykański jest prawnym środkiem płatniczym na Wyspach Dziewiczych.
Lernen beginnen
legal tender
The US dollar is legal tender in the Virgin Islands.
oferta wstępna
Oferta wstępna musi wynosić przynajmniej połowę szacowanej wartości.
Lernen beginnen
opening bid
A minimum opening bid must be at least half of the estimated value.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.