Podstawy przedsiębiorczości. Liceum.

 0    34 Datenblatt    AlicjaCichy
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Struktury działalności gospodarczej
Lernen beginnen
organizacyjna, kontraktowa, kapitałowa
Struktura organizacyjna (podział)
Lernen beginnen
model biurokratyczny model organiczny
Twórca modelu biurokratycznego w strukturze organizacyjnej.
Lernen beginnen
M. Weber
Twórca modelu organicznego w strukturze organizacyjnej.
Lernen beginnen
R. Likiert
Struktura kontraktowa działalności gospodarczej (co zawiera?)
Lernen beginnen
umowa handlowa, porozumienie handlowe, licencje, franczyzna
Ile razy trzeba tworzyć umowę handlową?
Lernen beginnen
Jeden raz.
Na jakiej zasadzie działa kapitałowa działalność gospodarcza?
Lernen beginnen
Działa na zasadzie ilości posiadanych akcji.
Działalność kapitałowa (udział spółki) - córka zależna
Lernen beginnen
udział >50%
Działalność kapitałowa (udział spółki) - córka stowarzyszona
Lernen beginnen
udział 20-50%
Działalność kapitałowa (udział spółki) - córka związana
Lernen beginnen
udział <20%
Co zakłada model biurokratyczny? (7)
Lernen beginnen
1. jasny podział pracy i kompetencji 2. niezależny od otoczenia cel organizacji 3. stały zakres kompetencji i stanowisk 4. duża centralizacja decyzji 5. duża formalizacja organizacji 6. mała rozpiętość kierowania 7. hierarchia jako źródło władzy
Typy holdingów (3)
Lernen beginnen
operacyjne (koncerny) zarządcze (holdingi strategiczne) finansowe
Holdingi
Lernen beginnen
Struktury kapitałowe działalności gospodarczej. Inaczej zwane grupami kapitałowymi.
przychód
Lernen beginnen
utarg, wszystkie pieniądze w firmie
dochód
Lernen beginnen
przychód minus koszty
Koszty całkowite dzielą się na...
Lernen beginnen
stałe i zmienne
Stałe koszty całkowite
Lernen beginnen
Ponosi się je bez względu na ilość produkcji, np. dzierżawa za pomieszczenia, opłata abonamentowa za prąd, wodę, gaz
Zmienne koszty całkowite
Lernen beginnen
Zależą od wielkości produkcji, np. półprodukty, opłaty za zużycie prądu, gazu.
rentowność
Lernen beginnen
opłacalność
Próg rentowności
Lernen beginnen
ilość sztuk jaka jest potrzebna na pokrycie kosztów
Jak liczyć próg rentowności?
Lernen beginnen
Koszty stałe przez dochodowość produktu
Jak obliczyć dochodowość produktu?
Lernen beginnen
Od ceny odjąć koszty zmienne.
Bilans przedsiębiorstwa to
Lernen beginnen
aktywa i pasywa
Aktywa
Lernen beginnen
stan posiadania przedsiębiorstwa, na który składają się aktywa trwałe i obrotowe
Pasywa
Lernen beginnen
pokazują źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa, zobowiązywania przedsiębiorstwa na zakup środków trwałych lub obrotowych
Zysk jest wtedy, gdy...
Lernen beginnen
aktywa są wyższe, pasywa niższe
Strata jest wtedy, gdy...
Lernen beginnen
aktywa są niższe, pasywa wyższe
Aktywa trwałe (podział-3)
Lernen beginnen
1. Składniki rzeczowe 2. Składniki finansowe 3. Składniki niematerialne
Aktywa obrotowe (podział-4)
Lernen beginnen
1. Zapasy materiałów i towarów. 2. Należności od budżetu i od nabywców. 3. Krótkoterminowe papiery wartościowe. 4. Środki pieniężne w banku i w gotówce.
Podział składników rzeczowych aktyw trwałych (4)
Lernen beginnen
grunty, budynki, maszyny, środki transportu
Podział składników finansowych aktyw trwałych (3)
Lernen beginnen
-długoterminowe papiery wartościowe -udziały w obcych przedsiębiorstwach -udzielone długoterminowe pożyczki
Podział składników niematerialnych aktyw trwałych (4)
Lernen beginnen
licencje, bazy danych, prawa autorskie, inne wartości intelektualne
Podział pasyw
Lernen beginnen
Kapitał własny, zobowiązania długoterminowe, zobowiązania bieżące
Co należy do kapitału własnego?
Lernen beginnen
fundusz zgromadzony przez wspólników, fundusz rezerwowy, kapitał pochodzący ze sprzedaży własnych akcji

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.