Business English

 0    69 Datenblatt    annawiacek90
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
to set objectives
Lernen beginnen
wyznaczać cele
to attain objectives
Lernen beginnen
osiągać cele
to achieve sth
Lernen beginnen
osiągnąć coś
to improve performance
Lernen beginnen
polepszyć wyniki / osiągi
to make / take decisions
Lernen beginnen
podejmować decyzje
manageable
Lernen beginnen
wykonalny
to amend sth
Lernen beginnen
wnosić poprawki do czegoś
ultimate
Lernen beginnen
ostateczny / zasadniczy
downfall
Lernen beginnen
upadek
increasing profits
Lernen beginnen
zwiększenie zysków
to report to
Lernen beginnen
podlegać komuś
superior
Lernen beginnen
przełożony
to increase
Lernen beginnen
zwiększać / wzrastać
to diminish
Lernen beginnen
zmniejszać się / maleć
division
Lernen beginnen
oddział / dział
to split up
Lernen beginnen
dzielić / rozdzielać
define
Lernen beginnen
definiować / wyraźny / określony
to deal with the problem
Lernen beginnen
radzić sobie z problemem / rozwiązywać go
priority
Lernen beginnen
priorytet
to insist on sth
Lernen beginnen
domagać się czegoś / nalegać
to pass on
Lernen beginnen
przekazać coś komuś
internally
Lernen beginnen
wewnętrznie
cash balance
Lernen beginnen
saldo gotówkowe
factor
Lernen beginnen
czynnik
to range from ... to...
Lernen beginnen
z zakresu od ... do...
to establish sth
Lernen beginnen
ustalenie czegoś
to set up
Lernen beginnen
ustawić
agreed budget
Lernen beginnen
uzgodniony budżet
to disregard sth
Lernen beginnen
lekceważyć / ignorować
revenue / earnings / income
Lernen beginnen
przychody
financial statements
Lernen beginnen
sprawozdania finansowe
turnover
Lernen beginnen
obrót
liabilities
Lernen beginnen
zobowiązania firmy / pasywa
depreciation
Lernen beginnen
amortyzacja
assets
Lernen beginnen
aktywa
cost accounting
Lernen beginnen
kalkulacja kosztów
Profit and Loss Account
Lernen beginnen
Rachunek zysków i strat
Balance Sheet
Lernen beginnen
Bilans
Cash Flow
Lernen beginnen
przepływ środków pieniężnych
account
Lernen beginnen
konto / rachunek
ledger
Lernen beginnen
księga główna
financial records
Lernen beginnen
dokumenty finansowe
transactions
Lernen beginnen
operacje
expenses
Lernen beginnen
wydatki (l. mn)
expenditure
Lernen beginnen
wydatek (l. poj.)
entertainment expenses
Lernen beginnen
wydatki na rozrywkę
value
Lernen beginnen
wartość
evaluation
Lernen beginnen
wycena / oszacowanie
book entry
Lernen beginnen
zapis księgowy
surplus
Lernen beginnen
nadwyżka
to lose value
Lernen beginnen
tracić wartość
to invest in sth
Lernen beginnen
inwestować w coś
to make a profit
Lernen beginnen
osiągnąć zysk
to make a loss
Lernen beginnen
ponieść stratę
percentage
Lernen beginnen
procent
interest
Lernen beginnen
oprocentowanie
amount
Lernen beginnen
ilość / suma / kwota
balance
Lernen beginnen
saldo rachunku
fluctuation
Lernen beginnen
fluktuacja / wahanie się
to foresee
Lernen beginnen
przewidzieć
transfer
Lernen beginnen
przelew
validity date
Lernen beginnen
Data ważności
fee
Lernen beginnen
opłata
to determine
Lernen beginnen
określać / decydować / ustalać
statement of the financial position
Lernen beginnen
sprawozdanie z sytuacji finansowej
intrude
I do not like anyone to intrude when I am working / We didn't mean to intrude
Lernen beginnen
wtrącać się / zakłócać coś
Nie lubię gdy ktoś się wtrąca kiedy pracuję / Nie chcieliśmy się wtrącać
aggravation
This car has caused me nothing but aggravation / Trying to avoid the aggravation of an existing back problem
Lernen beginnen
zdenerwowanie / pogorszenie
Ten samochód nie powoduje nic tylko zdenerwowanie / Próbować uniknąć pogorszenia istniejącego bólu pleców
inferior
Sports cured him of his inferiority complex / In some cultures, women are seen as being inferior to men
Lernen beginnen
gorszy / podrzędny / niższego stopnia / podległy / podwładny
Sport wyleczył go z kompleksu niższości / W niektórych kulturach kobiety są postrzegane jako podległe mężczyznom
flabbergast
When the man received a ten thousand dollar cellphone bill, he was flabbergasted
Lernen beginnen
zdumiewać
Kiedy mężczyzna otrzymał rachunek telefoniczny na 10tys był zdumiony

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.