Business English - words

 0    472 Datenblatt    sylviam
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
być w stanie podejmować szybkie decyzje
Lernen beginnen
being decisive
być wydajnym
Lernen beginnen
being efficient
być w stanie wydawać polecenia
Lernen beginnen
being authoritative
być kompetentnym; doskonale znać czyjąś pracę
Lernen beginnen
being competent
być przekonującym; wiarygodnym
Lernen beginnen
being persuasive
ustalać zadania, cele
Lernen beginnen
to set objectives
osiągać cele
Lernen beginnen
to attain objectives
osiągać coś
Lernen beginnen
to achieve sth
tworzyć strategie
Lernen beginnen
to develop strategies
lokować środki
Lernen beginnen
to allocate resources
mierzyć osiągi, wyniki
Lernen beginnen
to measure performance
poprawiać osiągi, wyniki
Lernen beginnen
to improve performance
podejmować decyzje
Lernen beginnen
to make / take decisions
motywować ludzi, podwładnych
Lernen beginnen
to motivate people / subordinates
nadzorować ludzi, podwładnych
Lernen beginnen
to supervise people / subordinates
wprowadzać coś nowego
Lernen beginnen
to innovate
wprowadzać techniki zarządzcze w praktykę
Lernen beginnen
to put management techniques into practice
przekazywać (to communicate information / decisions / strategies / people about sth / objectives etc.)
Lernen beginnen
to communicate
przekazywanie, komunikacja
Lernen beginnen
communication
zapewniać personel
Lernen beginnen
to staff
praca (siła robocza)
Lernen beginnen
manpower
prezes
Lernen beginnen
chairman
zarząd
Lernen beginnen
board of directors
zarządzanie kryzysowe
Lernen beginnen
crises management
dostarczać
Lernen beginnen
to supply
wykonalny
Lernen beginnen
manageable
zmieniać się, dostosowywać
Lernen beginnen
to adapt
pracownicy szczebla kierowniczego
Lernen beginnen
executives
weryfikować
Lernen beginnen
to verify
wiedza, doświadczenie
Lernen beginnen
expertise
chodzić na spotkania
Lernen beginnen
to go to meetings
spędzać czas na spotkaniach
Lernen beginnen
to spend time in meetings
on jest na spotkaniu
Lernen beginnen
he is in the meeting
wysiłek, wkład
Lernen beginnen
effort
praktykant(-ka), stażysta
Lernen beginnen
trainee
oparty na współzawodnictwie, konkurencyjny
Lernen beginnen
competitive
poprawka
Lernen beginnen
amend
ostatni, ostateczny
Lernen beginnen
ultimate
upadek
Lernen beginnen
downfall
projektować
Lernen beginnen
to design
upewniać się
Lernen beginnen
to make certain / sure
pomóc komuś, wyciągnąć kogoś z tarapatów
Lernen beginnen
to help sb out
zakładać
Lernen beginnen
to establish
zasady
Lernen beginnen
principles
wystawiać (np. towary)
Lernen beginnen
to display
towar, towary
Lernen beginnen
merchandise
bezpieczeństwo personelu
Lernen beginnen
safety staff
zaangażowanie osobiste
Lernen beginnen
commitment
wzrastające zyski
Lernen beginnen
increasing profits
sklep
Lernen beginnen
store
układ graficzny
Lernen beginnen
layout
utrzymywać
Lernen beginnen
to maintain
wyceniać
Lernen beginnen
to price
kierownik sklepu
Lernen beginnen
store manager
niezależny, autonomiczny
Lernen beginnen
autonomous
decentralizacja
Lernen beginnen
decentralization
funkcja
Lernen beginnen
function
hierarchia
Lernen beginnen
hierarchy
władza, stosunek służbowy szefa do podwładnego w układzie liniowym
Lernen beginnen
line authority
podlegać komuś
Lernen beginnen
to report to
podwładni
Lernen beginnen
subordinates
przełożony
Lernen beginnen
superior
następujący po sobie, kolejny
Lernen beginnen
successive
"łańcuch" poleceń, rozkazów
Lernen beginnen
chain of command
najbliższy, bezpośredni podwładny
Lernen beginnen
immediate subordinate
koledzy
Lernen beginnen
colleagues
osoba asystująca np. Assistant to the Marketing Manager
Lernen beginnen
a staff position
personel, pracownicy
Lernen beginnen
personnel
wzrastająca liczba ludzi
Lernen beginnen
increasing number of people
stały, ciągły
Lernen beginnen
permanent
cel
Lernen beginnen
goal
część wspólna, cel
Lernen beginnen
overlap
układać tak aby części na siebie zachodziły
Lernen beginnen
to overlap
zysk
Lernen beginnen
profit
zwiększać się
Lernen beginnen
to increase
zmniejszać się, maleć
Lernen beginnen
to diminish
oddział, dział
Lernen beginnen
division
rozdzielać, dzielić
Lernen beginnen
to split up
narażać się na ryzyko
Lernen beginnen
to run the risk
wyraźny, określony
Lernen beginnen
define
cztero-wymiarowy
Lernen beginnen
four-dimensional
radzić sobie z problemem; rozwiązywać go
Lernen beginnen
to deal with the problem
sprawa nadrzędna, uprzednia
Lernen beginnen
priority
polegać na czymś
Lernen beginnen
to insist on sth
przekazywać dalej
Lernen beginnen
to pass on
wewnętrznie
Lernen beginnen
internally
wydajność
Lernen beginnen
capacity
prowizja
Lernen beginnen
commission
cechy
Lernen beginnen
features
równowaga finansowa
Lernen beginnen
cash balance
udogodnienia; sprzęt, wyposażenie
Lernen beginnen
facilities
margines dochodów
Lernen beginnen
profit margins
wydatki na rozwój
Lernen beginnen
development spending
samofinansowanie
Lernen beginnen
self-financing
wypracowane zyski
Lernen beginnen
retained earnings
zarząd
Lernen beginnen
Board of Directors
Prezes
Lernen beginnen
Chairman (GB) / President (US)
dyrektor zarządzający
Lernen beginnen
Managing Director (GB) / Chief Executive Officer (US)
składa się z (masa)
Lernen beginnen
consists of = includes = contains
składa się z; jest skomponowany z
Lernen beginnen
is composed of
jest złożony z kilku drobnych części
Lernen beginnen
is made up of
jest podzielny na
Lernen beginnen
is divided into
szefować
Lernen beginnen
to be in charge of
wspierać
Lernen beginnen
to support
być wspieranym przez
Lernen beginnen
to be supported by
odpowiadać komuś przed kimś
Lernen beginnen
to be accountable to
być odpowiedzialnym za
Lernen beginnen
to be responsible for
pomagać, asystować
Lernen beginnen
to assist
być wspomaganym / wspieranym przez
Lernen beginnen
to assisted by
reorganizacja
Lernen beginnen
reorganization
radzić sobie z problemem; rozwiązywać go
Lernen beginnen
to handle the problem
wyobcowanie
Lernen beginnen
alienation
motywować
Lernen beginnen
to motivate
awansować
Lernen beginnen
to promote
prowokować, wywoływać
Lernen beginnen
to provoke
pracownik
Lernen beginnen
employee
pracodawca
Lernen beginnen
employer
zatrudnienie
Lernen beginnen
employment
stosunki między pracodawcami a pracownikami, dyrektorami a pracownikami, zarządzającymi a związkami
Lernen beginnen
labour relations
związki zawodowe
Lernen beginnen
labour unions = trade unions
odpowiedzialność
Lernen beginnen
responsibility
wynagrodzenie (za godzinę, dzień, tydzień; zwykle dotyczy pracowników fizycznych)
Lernen beginnen
wages
pensja miesięczna (dla pracowników umysłowych)
Lernen beginnen
salary
zasiłki, korzyści
Lernen beginnen
benefits
dodatki
Lernen beginnen
supplements
awans
Lernen beginnen
promotion
pewność zatrudnienia
Lernen beginnen
job security
ubezpieczenia społeczne
Lernen beginnen
social security
unikać robienia czegoś
Lernen beginnen
to avoid doing sth
nagradzać
Lernen beginnen
to reward
przedstawiać coś
Lernen beginnen
to outline sth
zawierać, wywnioskować coś
Lernen beginnen
to conclude
wskazywać
Lernen beginnen
to point out
ochrona
Lernen beginnen
protection
osiągnięcie
Lernen beginnen
achievement
stawiający wysokie wymagania, ambitny
Lernen beginnen
challenging
renta / emerytura
Lernen beginnen
pension
stosowne wynagrodzenie lub pensja
Lernen beginnen
an adequate wage or salary
chorobowe
Lernen beginnen
sick pay
płatne urlopy
Lernen beginnen
paid holidays
potencjał, talent
Lernen beginnen
potential
obawa, lęk, niepokój
Lernen beginnen
anxiety
ciężar odpowiedzialności
Lernen beginnen
burden of responsibility
propozycja, podejście
Lernen beginnen
approach
pomysłowy
Lernen beginnen
ingenious
przeciwnie do
Lernen beginnen
on the contrary
uznanie, zasługa
Lernen beginnen
recognition
bezmyślny
Lernen beginnen
mindless
powtarzający się
Lernen beginnen
repetitive
zapewniać kogoś
Lernen beginnen
to ensure sb
godny zaufania, solidny, pewny
Lernen beginnen
reliable
kultura przedsiębiorstwa
Lernen beginnen
corporate culture
skarga
Lernen beginnen
claim
coroczny dodatek
Lernen beginnen
annual bonus
czynniki
Lernen beginnen
factors
niskie cenowo posiłki
Lernen beginnen
low-priced meals
regularne badania lekarskie
Lernen beginnen
regular medical screenings
zniżka dla pracowników na towary M&S
Lernen beginnen
staff discount on M&S merchandise
korzyści uboczne
Lernen beginnen
perks
reputacja, renoma
Lernen beginnen
reputation
przyjazne / higieniczne środowisko
Lernen beginnen
pleasant / hygienic environment
produkować coś
Lernen beginnen
to produce sth
produkt
Lernen beginnen
product
produkcja
Lernen beginnen
production
umowa w sprawie premii za wydajność
Lernen beginnen
production agreement (US) / productivity agreement (Br. Eng.)
premia za wydajność
Lernen beginnen
productivity bonus
producent
Lernen beginnen
producer
płody rolne
Lernen beginnen
produce
jałowy, bezproduktywny
Lernen beginnen
unproductive
międzynarodowe przedsiębiorstwa
Lernen beginnen
multinational companies
przedsiębiorstwo filialne, filia
Lernen beginnen
subsidiary
zagraniczne filie
Lernen beginnen
foreign subsidiaries
próbować
Lernen beginnen
to attempt
sprawny, sprawnie działający, wydajny
Lernen beginnen
efficient
postawa
Lernen beginnen
attitude
pogląd, stosunek do
Lernen beginnen
attitude to
wykonywać
Lernen beginnen
to perform
wada
Lernen beginnen
defect
zaniedbanie, niedbalstwo
Lernen beginnen
negligence
w granicach
Lernen beginnen
within
zeznawać, poświadczać
Lernen beginnen
to testify
najważniejszy
Lernen beginnen
all-important
globalizacja
Lernen beginnen
globalization
potrzebować coś
Lernen beginnen
to require sth
przeważnie, w większości
Lernen beginnen
largely
wyraźnie, oczywiście
Lernen beginnen
obviously
zasadniczo, w gruncie rzeczy
Lernen beginnen
essentially
zwłaszcza, szczególnie
Lernen beginnen
particularly
polityka awansu
Lernen beginnen
policy of promotion
podpisać transakcję
Lernen beginnen
to sign a deal
zasada płacenia za osiągi (wyniki)
Lernen beginnen
the principle of pay-for-performance
nie do pomyślenia
Lernen beginnen
unthinkable
poniżenie, upokorzenie
Lernen beginnen
humiliation
zmuszać kogoś do zrobienia czegoś
Lernen beginnen
to pressure sb to do sth
pod rządami nowej polityki
Lernen beginnen
under a new policy
rozróżniać pomiędzy
Lernen beginnen
to distinguish beetwen
w rezultacie
Lernen beginnen
consequently
być obrażonym
Lernen beginnen
to be offended
skorumpowany, zepsuty, uszkodzony
Lernen beginnen
corrupt
wyjawić, odkryć
Lernen beginnen
to reveal
niezmiernie, nadzwyczajnie
Lernen beginnen
extremly
pierwszeństwo
Lernen beginnen
precedence
20 lat od niego młodszy
Lernen beginnen
20 years his junior
racjonalność
Lernen beginnen
rationality
intuicja
Lernen beginnen
intuition
pozycja, status
Lernen beginnen
status
staż pracy, wysługa lat
Lernen beginnen
seniority
rezygnować
Lernen beginnen
to resign
etycznie
Lernen beginnen
ethicaly
negocjować z
Lernen beginnen
to negotiate with sb
standardy moralne
Lernen beginnen
moral standards
rozwój, wzrost, rozszerzanie się
Lernen beginnen
expansion
(business) rozwijać się, rozrastać, (area, staff) powiększać, (influence) rozszerzać
Lernen beginnen
to expand
nabór
Lernen beginnen
recruitment
biuro pośrednictwa pracy
Lernen beginnen
job centre
bez pracy
Lernen beginnen
jobless
bezrobotni
Lernen beginnen
the jobless
gwarancja stałego zatrudnienia
Lernen beginnen
job security
kandydat(-ka)
Lernen beginnen
applicant
podanie (for job), wniosek
Lernen beginnen
application
formularz podania (wniosku)
Lernen beginnen
application form
ubiegać się o (pracę)
Lernen beginnen
to apply for
kandydat(-ka)
Lernen beginnen
candidate
życiorys
Lernen beginnen
curriculum vitae or CV (GB) / resume (US)
biura pośrednictwa pracy
Lernen beginnen
employment agencies
rozmowa kwalifikacyjna
Lernen beginnen
interview
zakres obowiązków
Lernen beginnen
job description
referencje
Lernen beginnen
references
ostatecznie umieszczeni na liście kandydatów spośród których się wybiera
Lernen beginnen
short-listed
listy motywacyjny
Lernen beginnen
covering letter (GB) / cover letter (US)
wybierać, selekcjonować
Lernen beginnen
to select
kwalifikacje
Lernen beginnen
qualifications
możliwości
Lernen beginnen
abilities
dokonywanie ostatecznej selekcji
Lernen beginnen
to make a final selection
doświadczenie
Lernen beginnen
experience
ukończyć
Lernen beginnen
to graduate from
powoływać
Lernen beginnen
to hire
zrobić (ukończyć) podyplomowe studia z dziedziny finansów i bankowości
Lernen beginnen
to do a post-graduate degree in finance and banking
wakat, wolny etat
Lernen beginnen
vacancy
urlop, wakacje
Lernen beginnen
vacation
kurs wakacyjny
Lernen beginnen
vacation course
przyjmować do pracy
Lernen beginnen
to recruit
związki zawodowe
Lernen beginnen
labour unions = trade unions (Br. Eng.)
zbiorowe rokowania; negocjacje zbiorowe o płace, warunki pracy
Lernen beginnen
collective bargaining
negocjacje w celu pozyskania czegoś
Lernen beginnen
bargaining
strajk
Lernen beginnen
a strike = strike action
spowolnienie tempa pracy, produkcji
Lernen beginnen
a go-slow (GB) / slowdown (US)
akcja (forma strajku) podjęta przez pracowników przeciwko interesom pracodawców polegająca na przestrzeganiu zasad, reguł pracy lecz powolnym wykonywaniu swoich obowiązków
Lernen beginnen
working-to-rule
akcja protestacyjna (strajkowa)
Lernen beginnen
industrial action
pikietować
Lernen beginnen
to picket
zezwolenie niektórym związkom zawodowym na płacenie pensji swoim członkom podczas gdy strajkują
Lernen beginnen
strike pay
strajk kolejarzy
Lernen beginnen
rail strike
zespoły pracy
Lernen beginnen
team-working
rozsądny
Lernen beginnen
sensible
spokój
Lernen beginnen
peace
zachęcać kogoś do zrobienia czegoś
Lernen beginnen
to encourage sb to do sth
zniechęcać
Lernen beginnen
to discourage
próbować zapewnić
Lernen beginnen
to attempt to ensure
uczciwe wynagrodzenie
Lernen beginnen
fair wages
rozsądne godziny pracy
Lernen beginnen
reasonable working hours
stosunki między pracownikami a pracodawcami
Lernen beginnen
industrial relations
prace na część etatu
Lernen beginnen
part time jobs
od czasu do czasu
Lernen beginnen
casual
partie polityczne
Lernen beginnen
political parties
rządy prawicowe
Lernen beginnen
right-wing
pogorszyć
Lernen beginnen
to worsen
zahamowanie, ograniczenie
Lernen beginnen
restraint
dynamiczny
Lernen beginnen
dynamic
bezrobotny
Lernen beginnen
out-of-work
nieekonomiczny
Lernen beginnen
uneconomic
podstawowe cele
Lernen beginnen
basic aims
rozregulowanie, zmniejszenie ilości ograniczeń
Lernen beginnen
deregulation
pracownicy fizyczni
Lernen beginnen
manual workers
konsultować się z kimś w jakiejś sprawie
Lernen beginnen
to consult sb about sth
przeciwnik
Lernen beginnen
adversary
wrogi
Lernen beginnen
adverse to
w niesprzyjających okolicznościach
Lernen beginnen
in adverse circumstances
tyrania
Lernen beginnen
tyranny
sektor publiczny
Lernen beginnen
the public sector
konfrontacyjny
Lernen beginnen
confrontational
konglomerat
Lernen beginnen
conglomerate
niezdolny
Lernen beginnen
incapable
przywódcy kół businessu
Lernen beginnen
business leaders
reprezentować potrzeby (wymagania) pracowników
Lernen beginnen
to represent the needs of the employees
wyrażać
Lernen beginnen
to articulate
strajkować przeciwko wprowadzeniu...
Lernen beginnen
to strike over the introduction of...
organizowanie się w związki zawodowe
Lernen beginnen
unionization
organizować związki zawodowe
Lernen beginnen
to unionize
przewodniczący związku
Lernen beginnen
union president
polityka produktu
Lernen beginnen
product policy
zdolny
Lernen beginnen
capable
gwarancja
Lernen beginnen
warranty / guarantee
na gwarancji
Lernen beginnen
under warranty
powiększać, zwiększać
Lernen beginnen
to augment
serwis posprzedażowy
Lernen beginnen
after-sales service
utrzymanie
Lernen beginnen
maintenance
strategia polegająca na tym, że producenci danych produktów konkurują w różnych segmentach rynku
Lernen beginnen
multi-brand strategy
konkurenci
Lernen beginnen
competitors
konsumenci, którzy nie są wierni jednej marce
Lernen beginnen
brand-switchers
nisza rynkowa
Lernen beginnen
niche
możliwości
Lernen beginnen
opportunities
cykl życia
Lernen beginnen
life cycle
wszystko co umożliwia pobranie kredytu
Lernen beginnen
credit facilities
zyskowność, dochodowość
Lernen beginnen
profitability
wizerunek
Lernen beginnen
image
wytwarzanie produktów wysokiej lub niskiej jakości
Lernen beginnen
line-stretching
rynek produktów wysokiej jakości
Lernen beginnen
up-market
rynek produktów niskiej jakości
Lernen beginnen
down-market
jakość
Lernen beginnen
quality
ilość
Lernen beginnen
quantity
słabości rynku
Lernen beginnen
market dilutes
konkurować
Lernen beginnen
to compete
wykorzystywać
Lernen beginnen
to utilize
wydajność produkcji
Lernen beginnen
production capacity
zakres, asortyment
Lernen beginnen
range
zyskowny segment rynku
Lernen beginnen
profitable segment of a market
nazwa marki
Lernen beginnen
brand name
spójność w obrębie przepisów, zasad
Lernen beginnen
consistency
składniki
Lernen beginnen
ingrediens
wydajność, moc, zdolność wytwórcza
Lernen beginnen
capacity
część, składnik
Lernen beginnen
component
produkty zapasowe (stan w magazynach; coś co się inwentaryzuje)
Lernen beginnen
inventory
czas potrzebny na przejście całego cyklu produkcyjnego
Lernen beginnen
lead times
umiejscowienie, lokalizacja, położenie
Lernen beginnen
location
zlecenie na zewnątrz
Lernen beginnen
outsourcing = contracting out
zakłady
Lernen beginnen
plants
podwykonawca
Lernen beginnen
subcontractor
gromadzić coś
Lernen beginnen
to assemble sth
potrzebować, wymagać
Lernen beginnen
to require
bezzapasowa produkcja
Lernen beginnen
stockless production
ciągły przepływ
Lernen beginnen
continuous flow
przeciwnie do
Lernen beginnen
contrary to
aktywa
Lernen beginnen
assets
pasywa
Lernen beginnen
liabilities
braki
Lernen beginnen
shortages
posługiwanie się, wysługiwanie
Lernen beginnen
handling
obniżanie wartości, deprecjacja
Lernen beginnen
depreciation
przepływ materiału
Lernen beginnen
material flow
zaniedbanie
Lernen beginnen
obsolence
wchłaniać, absorbować, pochłaniać
Lernen beginnen
to absorb
produkcja
Lernen beginnen
output
udogodnienia, sprzęt użytkowy, wyposażenie
Lernen beginnen
facilities
surowce naturalne
Lernen beginnen
raw materials
zniżka
Lernen beginnen
discount
nabywać, zakupywać
Lernen beginnen
to purchase
zamówienie
Lernen beginnen
purchase order
cena kupna
Lernen beginnen
purchase price
nabywca, kupujący
Lernen beginnen
purchaser
podatek od wartości dodanej (przy zakupie)
Lernen beginnen
purchase tax
uszkodzenie, awaria
Lernen beginnen
breakage
ustawienia (maszyn)
Lernen beginnen
set-ups
dostawa
Lernen beginnen
delivery
próbować, spróbować coś/czegoś
Lernen beginnen
to attempt sth / to
rozległy, szczegółowy, obszerny
Lernen beginnen
extensive
krótki czas wytworzenia
Lernen beginnen
short throughput time
bezczynni pracownicy
Lernen beginnen
idle workers
stracone zamówienia
Lernen beginnen
lost orders
dochodowe, zyskowne produkty
Lernen beginnen
profitable products
wadliwy, wybrakowany
Lernen beginnen
defective
transport
Lernen beginnen
shipment
zmiana
Lernen beginnen
shift
ubezpieczenie
Lernen beginnen
insurance
stracona; utracona sprzedaż
Lernen beginnen
lost sale
udział w rynku
Lernen beginnen
market share
trwały, ciągły, stały
Lernen beginnen
permanent
produkować, wytwarzać coś
Lernen beginnen
to produce sth
zostawać (zostać) wdrożonym do produkcji
Lernen beginnen
to go into production
kierownik produkcji
Lernen beginnen
production manager
wydajny, owocny
Lernen beginnen
productive
linia produkcyjna
Lernen beginnen
production line
za okazaniem czegoś (On production of your membership card, you will receive a discount on all your purchases.)
Lernen beginnen
on production of sth (IDM) - by / when showing sth:
wydajność
Lernen beginnen
productivity
umowa w sprawie premii za wydajność
Lernen beginnen
productivity agreement
kanał dystrybucyjny
Lernen beginnen
distribution channel
wypuszczać; wprowadzać produkt (na rynek)
Lernen beginnen
to launch a product
strategia rynku
Lernen beginnen
market strategy
możliwości; szanse na rynku
Lernen beginnen
market opportunities
badania rynku
Lernen beginnen
market research
segmentacja rynku
Lernen beginnen
market segmentation
pakowanie, opakowanie
Lernen beginnen
packaging
punkty sprzedaży
Lernen beginnen
points of sale
ogólne założenia dotyczące produktu
Lernen beginnen
product concept
cechy produktu
Lernen beginnen
product features
przedstawiciel handlowy
Lernen beginnen
sales representative
handlowcy
Lernen beginnen
salespeople
w długim czsie
Lernen beginnen
in the long-term
zaspokajać potrzeby klientów
Lernen beginnen
to satisfy (in) consumer needs
atrakcyjny
Lernen beginnen
attracive
skuteczny, faktyczny
Lernen beginnen
effective
cechy szczególne
Lernen beginnen
particular features
reklama
Lernen beginnen
advertising
kampania reklamowa
Lernen beginnen
adverising campaign
reklama, promocja
Lernen beginnen
promotion
udoskonalanie produktu
Lernen beginnen
product improvement
myśleć strategicznie
Lernen beginnen
to think strategically
projektować, tworzyć
Lernen beginnen
to design
rozwijać, tworzyć
Lernen beginnen
to develop
identyfikować
Lernen beginnen
to identify
wywierać wpływ, wpływać
Lernen beginnen
to influence
zmieniać, modyfikować
Lernen beginnen
to modify
przekonywać kogoś do zrobienia czegoś
Lernen beginnen
to persuade sb to do sth
tworzyć
Lernen beginnen
to create
rozróżniać pomiędzy
Lernen beginnen
to distinguish between
opierać się
Lernen beginnen
to resist
innymi słowy
Lernen beginnen
in other words
zakładać coś
Lernen beginnen
to assume sth
dobra nie pierwszej potrzeby
Lernen beginnen
non-essential goods
usługi
Lernen beginnen
services
przewidywać coś
Lernen beginnen
to anticipate sth
z powodu
Lernen beginnen
due to
cel, obiekt
Lernen beginnen
target
istniejące potrzeby
Lernen beginnen
existing needs
niedawny, ostatni
Lernen beginnen
recent
być rozpoznawanym
Lernen beginnen
to be identified
opłacalny, zyskowny
Lernen beginnen
profitable
wyróżniający
Lernen beginnen
distinctive
zróżnicowane korzyści
Lernen beginnen
differential advantages
izolować
Lernen beginnen
to isolate
dział produkcji
Lernen beginnen
production department
program marketingowy
Lernen beginnen
marketing programme
pokonywać
Lernen beginnen
to defeat
poszukiwać
Lernen beginnen
to search for
podejmować się czegoś
Lernen beginnen
to undertake sth
wydatkować pieniądze na coś
Lernen beginnen
to expend money on sth
żeby
Lernen beginnen
in order to / that
klasyfikacja, kategoria
Lernen beginnen
classification
marka, odmiana, rodzaj
Lernen beginnen
brand
czynnik
Lernen beginnen
factor
cennik
Lernen beginnen
price list
koncentrować się na czymś
Lernen beginnen
to concentrate on sth
kupować produkty (przeznaczone) do bezpośredniej konsumpcji
Lernen beginnen
to buy products for direct consumpion
reklama, rozgłos
Lernen beginnen
publicity
składać się z czegoś
Lernen beginnen
to consist of sth
wahać się od ... do...
Lernen beginnen
to range from ... to...
obejmować coś
Lernen beginnen
to range over sth
rynek producenta
Lernen beginnen
producer market
rynek konsumenta
Lernen beginnen
consumer market
ustalić, ustalać coś
Lernen beginnen
to establish sth
zastępować coś
Lernen beginnen
to replace sth
konsultowanie się w sprawach zarządzania
Lernen beginnen
management consulting
niezależnie od tego co znaczy / istnieje
Lernen beginnen
quite apart from
starodawne pojęcie sprzedaży
Lernen beginnen
old-fashioned selling
zwyczajny / pospolity produkt
Lernen beginnen
ordinary product
sprzedawać, wprowadzać na rynek
Lernen beginnen
to market
drogi (typy; rodzaje) reklamy
Lernen beginnen
ways of advertising
reklama przed projekcją filmu w kinie
Lernen beginnen
cinema ad
reklama radiowa
Lernen beginnen
radio commercial
sponsorowanie pewnych wydarzeń
Lernen beginnen
sponsoring
reklama w gazecie
Lernen beginnen
newspaper ad
człowiek-reklama np. przed restauracją
Lernen beginnen
sandwich board man
reklama poprzez TV
Lernen beginnen
TV commercial
reklama na plakatach
Lernen beginnen
poster ad
wiadomość przekazywana z ust do ust
Lernen beginnen
word-of-mouth advertising
reklama, w której pojawia się nazwa firmy (bez nazwy konkretnego produktu)
Lernen beginnen
institutional / prestige advertising
kampania reklamowa
Lernen beginnen
advertising campaign
agencje reklamowe
Lernen beginnen
advertising agencies
reklamować się
Lernen beginnen
to advertise
reklama, ogłoszenie, anons
Lernen beginnen
advertisement
kampania ogólnokrajowa
Lernen beginnen
national campaign
zakładać
Lernen beginnen
to set up
ogłaszający, reklamujący
Lernen beginnen
company client = adviser
uzgodniony budżet
Lernen beginnen
agreed budget
strategia reklamy
Lernen beginnen
advertising strategy
efekt progowy; fakt, ze pewna ilość reklamy jest niezbędna
Lernen beginnen
threshold effect
jeden z mierników powodzenia reklamy
Lernen beginnen
OTS = opportunities to see
wydatkowanie podobnych kwot na reklamę co konkurencja
Lernen beginnen
comparative-parity method
reklama w okresie spadku sprzedaży
Lernen beginnen
counter-cyclical advertising
wytyczne
Lernen beginnen
brief
lekceważyć coś; nie zwracać na coś uwagi
Lernen beginnen
to disregard sth
zwiększać obecną sprzedaż
Lernen beginnen
to increase current sales
przynosić efekty odwrotne do zamierzonych
Lernen beginnen
counter-productive; to be counter-productive
strategie promocyjne
Lernen beginnen
promotional strategies

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.