Cause, reason, purpose and result

 0    15 Datenblatt    laszczm
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
As a result of the break-in, we lost not only our computer but also all our CDs.
Lernen beginnen
W wyniku włamania, straciliśmy nie tylko naszego komputera, ale także wszystkie nasze płyty.
As a result, I was left without a phone.
Lernen beginnen
W rezultacie, pozostawiono bez telefonu.
As a result I couldn't open the door.
Lernen beginnen
W efekcie nie mogłem otworzyć drzwi.
The cause of the crime was brought to light by the investigation.
Lernen beginnen
Przyczyną zbrodni była ujawnione w trakcie dochodzenia.
The collision was caused by ice on the road.
Lernen beginnen
Wypadek był spowodowany przez lód na drodze.
His remarks resulted in everyone getting angry.
Lernen beginnen
Jego uwagi doprowadziły ​​każdego do złościć.
Plants needs light and heat to make them grow.
Lernen beginnen
Rośliny potrzebuje światła i ciepła, aby rosły.
What makes young people commit crime?
Lernen beginnen
Co sprawia, że ​​młodzi ludzie popełniają przestępstwa?
make sb/sth do sth
Smoking causes cancers.
Lernen beginnen
Palenie powoduje raka.
The lack of rain is causing problems for farmers.
Lernen beginnen
Brak opadów powoduje problemy dla rolników.
At first, the news caused people to panic.
Lernen beginnen
Na początku wiadomości spowodował, że ludzi zaczeli panikować.
The research could eventually lead to a cure for many illnesses
Lernen beginnen
Badania mogłyby doprowadzić do wyleczenia wielu chorób
Almost half of all accidents are caused by speeding.
Lernen beginnen
Prawie połowa wszystkich wypadków jest spowodowana nadmierną prędkością.
The success of his company was resulted of hard work.
Lernen beginnen
Sukces jego firmy zawdzięcza ciężkiej pracy.
Greenhouse gases are the direct result of pollution from cars.
Lernen beginnen
Gazy cieplarniane są bezpośrednim rezultatem zanieczyszczeń z samochodów.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.