Chapter 8 - Special Relationships - Rola Kacper

5  1    20 Datenblatt    krola444
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zadziwiający
budzący zdumienie lub podziw
Lernen beginnen
astonishing
tłumaczenie: astonishment or awe
korzystny
przynoszący korzyść materialną
Lernen beginnen
beneficial
tłumaczenie: accounting for
posłuszny
poddający się czyjemuś działaniu lub podlegający czyjejś woli
Lernen beginnen
obedient
tłumaczenie: subject to someone else's action or will
powąchać
poczuć coś
Lernen beginnen
sniff
tłumaczenie: to smell something
podejrzany
poczucie, że coś jest złe lub nielegalne
Lernen beginnen
suspicious
tłumaczenie: feeling that something is wrong or illegal
niepełnosprawność fizyczna
choroba fizyczna lub uraz, który utrudnia komuś wykonywanie czynności, które inni ludzie są w stanie wykonywać
Lernen beginnen
physical disability
tłumaczenie: a physical illness or injury that makes it difficult for someone to do the things that other people are able to do
gruz
potłuczone cegły, kamień itp., które pozostają po zawaleniu się budynków
Lernen beginnen
rubble
tłumaczenie: the broken bricks, stone, etc that are left when buildings fall down
polegać
mieć do czegoś zaufanie
Lernen beginnen
rely
tłumaczenie: trust something
chętny
mający chęć zrobienia czegoś
Lernen beginnen
keen
tłumaczenie: like to do something
tlenek węgla
Lernen beginnen
monoxide
brzeg morza
linia oddzielająca wode od lądu.
Lernen beginnen
seashore
tłumaczenie: the line separating water from land.
zarządzać
wydawać polecenia
Lernen beginnen
manage
tłumaczenie: command
zadławienie
jeden ze stanów nagłego zagrożenia życia
Lernen beginnen
choking
tłumaczenie: one of the life-threatening emergencies
podobne
mający pewne cechy wspólne z czymś lub z kimś
Lernen beginnen
similar
tłumaczenie: share some characteristics with something or someone
należeć (do kogoś)
być czyjąś własnością
Lernen beginnen
belong
tłumaczenie: belong to somebody
dumny
mający poczucie własnej godności i wartości
Lernen beginnen
proud
tłumaczenie: having a sense of their own dignity and worth
obowiązki
konieczność zrobienia czegoś
Lernen beginnen
chores
tłumaczenie: need to do something
kłótnia
gwałtowna i ostra wymiana zdań
Lernen beginnen
argue
tłumaczenie: sharp and violent exchanges
zazdrosny
uczucie przykrości spowodowane brakiem czegoś, co bardzo chce się mieć i co inna osoba już ma
Lernen beginnen
jealous
tłumaczenie: a feeling of sadness caused by the lack of something that one really wants to have and that another person already has
pod wrażeniem (czegoś)
pozytywne zaskoczenie spowodowane czymś
Lernen beginnen
impressed
tłumaczenie: positive surprise at something

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.