Charities and societies in Britain

 0    57 Datenblatt    annawiacek90
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
charity
Lernen beginnen
organizacja charytatywna / dobroczynna
society
Lernen beginnen
społeczeństwo / towarzystwo
courtesy
Lernen beginnen
uprzejmość / grzeczność
consideration
Lernen beginnen
troska / wzgląd na innych
needs
Lernen beginnen
potrzeby
charitable organisations
Lernen beginnen
organizacje charytatywne
record
Lernen beginnen
zapis
on a voluntary basis
Lernen beginnen
na zasadzie dobrowolności
a wide range of service
Lernen beginnen
Szeroki zakres usług
the underprivileged
underprivileged children often don't do as well on standardized tests as more privileged students
Lernen beginnen
gorzej sytuowani
Gorzej sytuowane dzieci często radzą sobie gorzej w testach niż większość lepiej sytuowanych
the poor
Lernen beginnen
biedni
the needy
Lernen beginnen
potrzebujący
the sick
Lernen beginnen
chorzy
the elderly
Lernen beginnen
ludzie starsi
the handicapped
Lernen beginnen
ułomni
the homeless
Lernen beginnen
bezdomny
single parents
Lernen beginnen
samotni rodzice
in despair
Her face was full of despair after she heard of the death of her mother / He went through a period of despair after his wife left him
Lernen beginnen
w rozpaczy
Jej twarz była pełna rozpaczy po tym jak usłyszała o śmierci swojej matki / Przeszedł przez okres rozpaczy po tym jak żona go zostawiła
welfare
Why should I take a part-time job at this salary when I could get more money from welfare?
Lernen beginnen
opieka społeczna / pomyślność
Dlaczego mam brać pracę na pól etatu z takimi zarobkami skoro mogę dostać więcej z opieki społecznej?
financial support
Lernen beginnen
Wsparcie finansowe
to turn for help
Lernen beginnen
zwrócić się o pomoc
material aid
Lernen beginnen
pomoc materialna
voluntary organisation
Lernen beginnen
organizacja dobrowolna / ochotnicza
neglected
Lernen beginnen
zaniedbany
ill-treated
Lernen beginnen
maltretowany / zle traktowany
prevention
Fire alarms are an important part of fire prevention in the home / There is a saying which states that prevention is better than cure for any disease
Lernen beginnen
zapobieganie
Alarmy przeciwpożarowe są ważną częścią zapobiegania pożarów w domu / Jest powiedzenie które mówi że zapobieganie chorobom jest lepsze niż leczenie
orphan
Lernen beginnen
sierota
deprived
Jane felt that she had to deprive herself of dessert in order to lose weight
Lernen beginnen
ubogi / pozbawiać
Jane czuła że musi pozbawić się deseru aby zrzucić wagę
incurably ill
Lernen beginnen
nieuleczalnie chory
permanently
Lernen beginnen
trwale
disabled
Lernen beginnen
upośledzony (umysłowo) / kaleki
mentaly ill
Lernen beginnen
umysłowo chory
deaf
Lernen beginnen
głuchy
blind
Lernen beginnen
ślepy
psychological support
Lernen beginnen
wsparcie psychologiczne
suicide
Lernen beginnen
samobójstwo
spouses
Lernen beginnen
małżonkowie
amnesty
Lernen beginnen
amnestia
to campaign against
Lernen beginnen
prowadzic kampanie na rzecz
the death penalty
Lernen beginnen
Kara śmierci
to release
Lernen beginnen
wypuścić / uwolnić
prisoners of conscience
Lernen beginnen
więźniowie sumienia
kindness
Lernen beginnen
życzliwość
dispensary
I visited the dispensary so the pharmacist could give me my prescription
Lernen beginnen
ambulatorium / apteka
Odwiedziłem aptekę aby farmaceuta mógł dać mi receptę
veterinary treatment
Lernen beginnen
leczenie weterynaryjne
sympathy
Everyone talks to her about their problems because she is such a sympathetic listener / I don't feel much sympathy for people who get speeding tickets
Lernen beginnen
współczucie / zrozumienie / poparcie
Wszyscy mówią jej o swoich problemem bo jest tak rozumiejącym słuchaczem / Nie mam za dużo współczucia dla ludzi którzy dostali mandate za przekroczenie prędkości
taciturn
When Jack drinks, he goes from being taciturn to being very outspoken
Lernen beginnen
małomówny
Kiedy Jack pije zmienia się z osoby bardzo małomównej do bardzo gadatliwej
actions speak louder than words
Lernen beginnen
czyny mówią głośniej niż słowa
donation
Lernen beginnen
darowizna / darowanie
for charity
Lernen beginnen
na cele charytatywne
collecting funds
Lernen beginnen
zbieranie funduszy
to be devoted to the community
Lernen beginnen
byc oddanym spoleczenstwu
association
She set up an association to help blind people
Lernen beginnen
stowarzyszenie / zrzeszenie
Ona założyła stowarzyszenie aby pomagać niewidomym
to raise money
Lernen beginnen
zbierać pieniądze
voluntary help
Lernen beginnen
dobrowolna pomoc
charity shop
Lernen beginnen
sklep charytatywny
charity concert
Lernen beginnen
Koncert charytatywny

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.