chemiczny kontekst życia

 0    152 Datenblatt    jankabillie
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
W jaki sposób tworzą się jony?
Lernen beginnen
W wyniku przeniesienia jednego lub kilku elektronów z atomu jednego pierwiastka na atom drugiego
Podaj przykład- co może wzbudzić elektron i przenieść go na wyższy energetycznie poziom
Lernen beginnen
światło słoneczne
Na którą powłokę powraca elektron, kiedy traci energię?
Lernen beginnen
na powłokę bliższą jądra
Kiedy elektron traci energię, powraca ona do środowiska jako
Lernen beginnen
ciepło
Co decyduje o chemicznych właściwościach atomu?
Lernen beginnen
rozmieszczenie elektronów na powłokach elektronowych
Czy izotopy radioaktywne są zagrożeniem dla zdrowia i życia?
Lernen beginnen
tak
Czym jest datowanie izotopowe?
Lernen beginnen
metoda określania absolutnego wieku skał i skamieniałości oparta na czasie połowicznego rozpadu izotopów radioaktywnych
Czym jest okres połowicznego rozpadu izotopu?
Lernen beginnen
czas, w którym liczba nietrwałych obiektów lub stanów zmniejsza się o połowę. Oznacza to, że wówczas 50% izotopów wyjściowych ulega rozpadowi.
Czy na okres połowicznego rozkładu izotopu mają wpływ takie czynniki jak temperatura, ciśnienie lub jakaś inna środowiskowa zmienna?
Lernen beginnen
Nie
Jakie cząsteczki subatomowe są bezpośrednio zaangażowane w reakcje chemiczne pomiędzy atomami?
Lernen beginnen
elektrony
Elektrony różnią się czy nie różnią od siebie pod względem ilości energii?
Lernen beginnen
różnią
podaj definicję energii
Lernen beginnen
zdolność do powodowania zmiany, np. wykonania pracy
podaj definicję energii potencjalnej
Lernen beginnen
energia, jaką ma ciało lub układ ciał w zależności od położenia ciała (układu ciał) w przestrzeni i budowy
Do przyjmowania jakiego poziomu energii potencjalnej ma naturalną tendencję materia?
Lernen beginnen
najniższego możliwego
Z czego wynika energia potencjalna elektronów w atomie?
Lernen beginnen
z ich położenia od jądra
Kiedy elektron może przemieszczać się między powłokami?
Lernen beginnen
wtedy gdy zyskuje lub traci energię równą różnicy pomiędzy poziomami energetycznymi tych powłok
Stałe poziomy energii potencjalnej zwane są inaczej
Lernen beginnen
powłokami elektronowymi
Elektron może czy nie może znajdować się pomiędzy powłokami elektronowymi
Lernen beginnen
nie może
Elektrony walencyjne znajdują się na
Lernen beginnen
zewnętrznej powłoce, inaczej- walencyjnej
Jak naładowane są elektrony?
Lernen beginnen
ujemnie
jak naładowane jest jądro atomu?
Lernen beginnen
dodatnio
Dodatnio naładowane jądro atomu przyciąga czy odpycha elektrony?
Lernen beginnen
przyciąga
Zmiany w energii potencjalnej elektronów mogą pojawiać się w sposób ciągły czy skokowy?
Lernen beginnen
skokowy
Większa czy mniejsza jest energia potencjalna elektronu gdy zwiększa się jego dystans między nim a jądrem atomu?
Lernen beginnen
Większa
Przez co determinowana jest energia potencjalna elektronu
Lernen beginnen
poziom energetyczny
poziom energetyczny elektronu jest skorelowany z jego odległością od
Lernen beginnen
jądra atomu
pierwsza powłoka elektronowa ma najwyższy czy najniższy poziom energetyczny
Lernen beginnen
najniższy
w miarę wędrowania elektronu na wyższe powłoki energia jest absorbowana czy tracona?
Lernen beginnen
absorbowana
W miarę wędrowania elektrony na niższe powłoki elektronowe, energia jest absorbowana, czy tracona?
Lernen beginnen
tracona
czym charakteryzują się powłoki elektronowe
Lernen beginnen
średnią odległością od jądra i poziomem energetycznym
elektrony której powłoki mają najmniejszą energię potencjalną?
Lernen beginnen
pierwszej
elektrony której powłoki mają największą energię potencjalną?
Lernen beginnen
ostatniej
W jakim przypadku elektron może zmienić zajmowaną przez siebie powłokę?
Lernen beginnen
poprzez zaabsorbowanie lub utratę ilości energii równej różnicy energii potencjalnej pomiędzy jego dawną a nową powłoką
Kiedy elektron absorbuje energię, wędruje na powłoki mniej czy bardziej oddalone od jądra?
Lernen beginnen
bardziej
podaj definicję masy
Lernen beginnen
ilość materii w obiekcie
czego jest wynikiem waga?
Lernen beginnen
działania grawitacji
czym jest materia?
Lernen beginnen
wszystkim, co zajmuje przestrzeń i posiada masę.
Z czego złożona jest materia?
Lernen beginnen
Z pierwiastków chemicznych
Ile pierwiastków musi przynajmniej zawierać substancja, by móc nazwać ją związkiem chemicznym
Lernen beginnen
2
Podaj definicję pierwiastka
Lernen beginnen
to substancja, która nie może zostać rozłożona na inne substancje w wyniku reakcji chemicznych
Ile pierwiastków rozpoznajemy w naturze?
Lernen beginnen
92
podaj definicję związku chemicznego
Lernen beginnen
substancja zawierająca przynajmniej dwa różne pierwiastki chemiczne połączone ze sobą w stałym stosunku
podaj nazwę soli kuchennej
Lernen beginnen
chlorek sodu
Z czego składa się sól?
Lernen beginnen
z sodu i chloru. Sód jest metalem, a chlor trującym gazem, jednak podczas chemicznego łączenia tworzą jadalny związek chemiczny
na czym polegają właściwości emergentne w chemii
Lernen beginnen
związki chemiczne mają inne cechy, niż wchodzące w ich skład pierwiastki
podaj nazwę wody
Lernen beginnen
H2O
Z czego składa się woda
Lernen beginnen
z wodoru i tlenu w stosunku 2:1
Wymień pierwiastki występujące w organizmie człowieka
Lernen beginnen
tlen, węgiel, wodór, azot, wapń, fosfor, potas, siarka, sód, chlor, magnez
składa się ciało człowieka składa się z tlenu w
Lernen beginnen
65%
ciało człowieka składa się z węgla w
Lernen beginnen
18,5%
ciało człowieka składa się z wodoru w
Lernen beginnen
9,5%
ciało człowieka składa się z azotu w
Lernen beginnen
3,3%
4 pierwiastki tworzą do 96 % materii żywej. Wymień je
Lernen beginnen
węgiel, tlen, azot, wodór
Wymień 4 pierwiastki śladowe
Lernen beginnen
jod, chrom, żelazo, miedź, fluor, bor
Zdefiniuj pierwiastki biogenne
Lernen beginnen
takie, bez których człowiek nie może prawidłowo funkcjonować, ani się rozmnażać
Ile biogennych pierwiastków potrzebuje człowiek, a ile roślina
Lernen beginnen
człowiek 25, roślina 17
pierwiastki śladowe
Lernen beginnen
mikroelementy; takie, których organizmy potrzebują w śladowych ilościach
od czego zależą właściwości pierwiastków?
Lernen beginnen
od struktury ich atomów
Zdefiniuj atom
Lernen beginnen
najmniejsza jednostka materii, najmniejsza część pierwiastka, która zachowuje właściwości danego pierwiastka.
Z czego składa się atom?
Lernen beginnen
Z cząsteczek subatomowych
wiązania kowalencyjne polarne różnią się w swojej polarności w zależności od
Lernen beginnen
względnej elektroujemności 2-óch atomów
który atom jest bardziej elektroujemny
Lernen beginnen
ten, który silniej przyciąga do siebie współdzielone elektrony
wiązanie, w którym elektrony są współdzielone w równym stopniu to
Lernen beginnen
wiązanie kowalencyjne niepolarne
typ wiązania, w którym jeden atom jest połączony z innym, bardziej elektroujemnym atomem, a elektrony tworzące wiązanie nie są współdzielone w równym stopniu, to
Lernen beginnen
wiązanie kowalencyjne polarne
Atomy w cząsteczce z tą samą czy różną siłą przyciągają współdzielone elektrony wiążące?
Lernen beginnen
różną
zdolność pierwiastków do przyciągania i tworzenia wiązań kowalencyjnych opartych na przyciąganiu z różną siłą współdzielonych elektronów to
Lernen beginnen
elektroujemność
Każdy atom, który może współdzielić elektrony walencyjne, ma zdolność do tworzenia wiązań odpowiadającą liczbie wiązań kowalencyjnych, które może uformować. Czego zapełnieniem efektuje utworzenie wiązań?
Lernen beginnen
powłoki walencyjnej przez elektrony
Jak nazywa się zdolność do tworzenia wiązań?
Lernen beginnen
Walencyjnością atomu
Walencyjność atomu jest zazwyczaj równa liczbie
Lernen beginnen
elektronów niesparowanych koniecznych do zapełnienia jego powłoki walencyjnej
wszystkie czy nie wszystkie sole mają jednakową liczbę anionów i kationów?
Lernen beginnen
nie wszystki
Jaki czynnik ma wpływ na siłę wiązań jonowych?
Lernen beginnen
otoczenie, np. suchość lub obecność wody
W jakiej postaci produkowanych jest większość leków?
Lernen beginnen
suchych soli
Związki tworzone dzięki wiązaniom jonowym noszą nazwę
Lernen beginnen
związków jonowych lub soli
które związki jonowe czy kowalencyjne zawierają cząsteczki mający określony rozmiar i liczbę atomów?
Lernen beginnen
związki kowalencyjne
dlaczego kationy i aniony przyciągają się nazwajem?
Lernen beginnen
bo są odwrotnie naładowane
Przemieszczanie się elektronu stanowi czy nie stanowi o utworzenia się wiązania?
Lernen beginnen
nie stanowi
zdolne do tworzenia się wiązania jonowego są
Lernen beginnen
jony o przeciwnych znakach
Zdefiniuj wiązania jonowe
Lernen beginnen
występuje gdy 2 atomy różnią się zdolnością do przyciągania elektronów walencyjnych tak, że jeden z nich ten bardziej elektroujemny całkowicie odbiera elektron swojemu partnerowi. To przyciąganie pomiędzy przeciwnie naładowanymi atomami lub jonami.
jony
Lernen beginnen
przeciwnie naładowane atomy lub cząsteczki
anion
Lernen beginnen
jon naładowany ujemnie
kation
Lernen beginnen
jon naładowany dodatnio
podaj definicję cząstek subatomowych
Lernen beginnen
to cząstki mniejsze od atomu. Mogą to być niepodzielne cząstki elementarne jak elektron czy kwark, lub cząstki złożone jak proton, neutron, czy cząstka alfa (jądro atomu helu; produkt rozpadu radioaktywnego)
gdzie znajdują się cząstki subatomowe
Lernen beginnen
w jądrze atomowym, oprócz elektronu
jaki ładunek ma jądro atomu i dlaczego?
Lernen beginnen
dodatki, bo protony nadają mu ten ładunek
które z cząstek subatomowych mają ładunek elektryczny?
Lernen beginnen
proton i elektron
neutron- czy jest elektrycznie obojętny?
Lernen beginnen
tak
co utrzymuje elektrony w bliskości jądra?
Lernen beginnen
przyciąganie pomiędzy odwrotnie naładowanymi cząsteczkami
Jeśli chodzi o masę, to proton i elektron są
Lernen beginnen
prawie identyczne
Jednostką dla atomów i cząsteczek subatomowych, a także dla cząsteczki, którą używamy do obliczeń jest
Lernen beginnen
dalton
Neutrony i protony mają masę około
Lernen beginnen
1 daltona
Czym różnią się atomy różnych pierwiastków od siebie?
Lernen beginnen
Liczbą cząstek subatomowych
Wszystkie atomy tego samego pierwiastka mają taką samą liczbę
Lernen beginnen
protonów
liczba masowa składa się z
Lernen beginnen
protonów i neutronów
liczba atomowa to liczba
Lernen beginnen
elektronów w atomie obojętnym lub liczba protonów
inaczej liczba masowa
Lernen beginnen
masa atomowa
podaj definicję izotopów
Lernen beginnen
atomy danego pierwiastka, które mają inną niż wszystkie- większą od innych liczbę neutronów a więc większą masę
Jak w reakcjach chemicznych różnią zachowują się różne izotopy?
Lernen beginnen
tak samo
podaj definicję stabilnych izotopów
Lernen beginnen
ich jądro nie ma tendencji do tracenia swoich cząsteczek subatomowych
podaj definicję niestabilnych izotopów
Lernen beginnen
niestabilne izotopy to inaczej izotopy radioaktywne, ich jądro samoistnie ulega rozkładowi, odrzucając od siebie cząsteczki i energię
co wpływa na pełnione przez cząsteczkę funkcje w żywej komórce
Lernen beginnen
kształt i rozmiar
przez co determinowane są kształty cząsteczek?
Lernen beginnen
przez pozycję orbitali atomowych
jakie znaczenie w biologii ma kształt cząsteczki?
Lernen beginnen
determinuje sposób, w jaki cząsteczki biologicznie rozpoznają się i specyficznie na siebie oddziałują
kiedy cząsteczki mogą się czasowo łączyć, tworząc słabe wiązania miedzy sobą?
Lernen beginnen
gdy ich kształty są komplementralne
kiedy zmieniają się orbitale powłoki walencyjnej
Lernen beginnen
kiedy atom bierze udział w tworzeniu wiązania kowalencyjnego
podaj definicję sił van der Waalsa
Lernen beginnen
Siły van der Waalsa to słabe przyciąganie między cząsteczkami lub częściami cząsteczek, które jest wynikiem lokalnych zmian ładunków
jakie wiązania mogą powstawać nie tylko pomiędzy cząsteczkami, ale również pomiędzy odmiennymi rejonami jedej dużej cząsteczki takiej jak np. białko?
Lernen beginnen
siły van der Waalsa, wiązania wodorowe, jonowe w wodzie i inne słabe wiązania chemiczne
Podaj dwie ważne funkcje słabych wiązań dla organizmów
Lernen beginnen
1. udział w kształtowaniu właściwości emergentych życia, 2. dzięki nim najbardziej istotne, wielkie cząsteczki biologiczne utrzymują swoją strukturę funkcjonalną
inaczej: komplementarny
Lernen beginnen
uzupełniający
Na czym polegają reakcje chemiczne?
Lernen beginnen
Na tworzeniu i zrywaniu wiazań
co prowadzi do zmian w składzie materii
Lernen beginnen
tworzenie i zrywanie wiązań
Podczas rekacji chemicznej co jest przekształcane w co
Lernen beginnen
substraty w produkty
Liczba i rodzaj wszystkich atomów substratów musi czy nie musi zgadzać się z liczbą i rodzajem atomów zawartych w produktach?
Lernen beginnen
musi
które zdanie jest prawdziwe:1. reakcja może utworzyć lub zniszczyć atomy czy 2. reakcja może uorganizować rozmieszczenie atomów
Lernen beginnen
prawdziwe zdanie to: reakcja może uorganizować rozmieszczenie atomów
Podaj przykład na reorganizację materii przez reakcje chemiczne
Lernen beginnen
fotosynteza
reakcje chemiczne są odwracalne czy nie
Lernen beginnen
Podaj czynnik wpływacjący na szybkość reakcji
Lernen beginnen
stężenie substratów
Kiedy reakcje zachodzą z tą samą szybkością?
Lernen beginnen
gdy zostanie osiągnięta równowaga chemiczna
co oznacza równowaga chemiczna?
Lernen beginnen
że stężenia substratów i produktów są ustabilizowane w określonym kierunku, a nie że są równe
napisz wzór strukturalny kowalencyjnego wiązania 1. ojedynczego, 2. podwójnego
Lernen beginnen
1. H-H, 2. O=O
Wyjaśnij wiązanie kowalencyjne
Lernen beginnen
wiązanie kowalencyjne to wiązanie, w którym atomy współdzielą elektrony walencyjne
podaj definicję cząsteczki
Lernen beginnen
dwa lub więcej atomów utrzymywanych razem przez wiązania kowalencyjne
wiązanie chemiczne
Lernen beginnen
to rodzaj przyciągania pomiędzy atomami z niekompletnymi powłokami kowalencyjnymi. Atomy mogą współdzielić lub przekazywać sobie elektrony walencyjne
podaj dwa rodzaje najsilnieszych wiązań chemicznych
Lernen beginnen
kowalencyjne i jonowe
z czego wywodzi się reaktywność atomów?
Lernen beginnen
z obecności niesparowanych elektronów na jednym bądź kilku orbitalach ich powłok walencyjnych
W jaki sposób atomy wchodzą ze sobą w reakcje?
Lernen beginnen
na drodze zapełniania powłok walencyjnych
Jakie elektrony są zaangażowane w proces reakcji miedzy atomami
Lernen beginnen
niesparowane elektrony walencyjne
Orbital to
Lernen beginnen
trójwymiarowa przestrzeń, na której elektron spędza 90% czasu, część powłoki elektronowej
podaj cechy orbitali
Lernen beginnen
charakterystyczne kształty i orientacje
Ile elektronów może znajdować się na pojedynczym orbitalu
Lernen beginnen
nie więcej niż 2
Wyjaśnij zastosowanie izotopów w medycynie
Lernen beginnen
izotopy są włączane do biologicznie czynnej komórki i używane jako znaczniki promieniotwórcze do śledzenia przepływu atomów w ramach metabolizmu, procesów chemicznych zachodzących w organizmie
procesy jakich schorzeń można przesledzić przy pomocy izotopów?
Lernen beginnen
choroby nerek, choroby nowotworowe
podaj przykład urządzenia, które współpracuje z izotopami
Lernen beginnen
pozytonowy tomograf emisyjny
Cecha nieaktywnego atomu
Lernen beginnen
ma zapełnioną powłokę walencyjną
atom niereaktywny w kontakcie z innymi atomami
Lernen beginnen
nie reaguje zbytnio
jak są nazywane pierwiastki, których powłoki walencyjne są przepełnione. Podaj trzy przykłady
Lernen beginnen
są to pierwiastki szlachente. Przykładami ich są: hel, argon i neon
Jak nazywami elektrony mieszczące się na zewnętrznej powłoce
Lernen beginnen
elektrony walencyjne
Zewnętrzną powłokę elektronową nazywamy
Lernen beginnen
powłoką walencyjną
które atomy przejawiają podobne właściwości chemiczne
Lernen beginnen
atomy, które posiadają taką samą liczbę elektronów walencyjnych
Ile elektronów pomiszczą powłoki: 1. 2. i 3?
Lernen beginnen
1. 2, druga- 8 i trzecia -8
na jakiej powłoce leżą elektrony, od której zależą właściwości chemiczne atomu?
Lernen beginnen
zewnętrznej czyli walencyjnej
Sekwencje pierwiastków leżących w wierszach układu okresowego od lewej do prawej strony, ułożone są wg. wzrastającej liczby (czego?)
Lernen beginnen
elektronów i protonów
Do jakiej wartości energii potencjalnej dążą elektrony?
Lernen beginnen
jak najniższej
Stan najniżej możliwej wartości energii potencjalnej w atomie prezentuje powłoka
Lernen beginnen
powłoka pierwsza
Czy cząsteczka z niepolarnymi wiązaniami kowalencyjnymi może posiadać regiony naładowane ujemnie i dodatnio?
Lernen beginnen
tak, nawet ona
Czy w cząsteczce z niepolarnymi wiązaniami kowalencyjnymi elektrony są zawsze umieszczane symetrycznie i gromadzą się zawsze w tej samej jej części?
Lernen beginnen
nie
Które wiązania łączą atomy w cząsteczki tworzące komórkę?
Lernen beginnen
wiązania kowalencyjne
Słabsze wiązania wewnątrz cząsteczek i pomiędzy nimi też mają znaczenie i ogromny udział w kształtowaniu (czego?)
Lernen beginnen
emergentnych właściowści życia
podaj najwazniejszą cechę słabych wiązań
Lernen beginnen
odwracalność
Kiedy tworzy się wiązanie wodorowe?
Lernen beginnen
kiedy atom wodoru, związany kowalencyjnie z dowolnym atomem elektroujemnym jest przyciągany przez inny elektroujemny atom
podaj atomy dwóch pierwiastków, które są zazwyczaj partenrami wodoru w komórkach żywych
Lernen beginnen
tlen i azot
dlaczego w cząsteczce wody współdzielone elektrony są bardziej przesunięte w stronę tlenu i jaki jest tego skutek?
Lernen beginnen
tlen jest bardziej elektroujemny niż wodór, skutkuje to częsciowo ujemnym ładunkiem tlenu i częściowo dodatnim ładunkiem wodoru
Czym charakteryzuje się powłoka walencyjna każdego z powstających jonów
Lernen beginnen
powłoka walencyjna jest kompletna

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.