childhood med

 0    122 Datenblatt    twojamiss
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
dzieciństwo
Lernen beginnen
childhood
okres
Lernen beginnen
period
kamień milowy
Lernen beginnen
milestone
pokwitanie, okres dojrzewania
Lernen beginnen
puberty
początek /choroby/, rozpoczecie
Lernen beginnen
onset
seksualny, płciowy
Lernen beginnen
sexual
dojrzałość
Lernen beginnen
maturity
niemowlę, dziecięcy, dziecinny
Lernen beginnen
infant
niemowlęctwo
Lernen beginnen
infancy
aż do około 5 roku życia
Lernen beginnen
until about 5 years of age
rozwój
Lernen beginnen
development
wystąpić, zdarzyć się, mieć miejsce
Lernen beginnen
to occur
siedzący, posiedzenie
Lernen beginnen
sitting
czołgać się, raczkować
Lernen beginnen
to crawl
zdania dwóch słów
Lernen beginnen
two-word sentences
czerwonka
Lernen beginnen
rubeola, morbilli
odra
Lernen beginnen
measles
różyczka
Lernen beginnen
german measles, rubella
ospa wietrzna
Lernen beginnen
varicella, chickenpox
zaraźliwy
Lernen beginnen
infectious
zapalenie ślinianki przyusznej
Lernen beginnen
parotitis
świnka
Lernen beginnen
mumps
krztusiec
Lernen beginnen
pertussis
koklusz, krztusiec
Lernen beginnen
whooping cough, pertussis
ostra niewydolność nerek
Lernen beginnen
acute renal failure
ostra białaczka limfoblastyczna
Lernen beginnen
acute myeloid leukemia
ostra martwica kanalików
Lernen beginnen
acute tubular necrosis
ostre zapalenie krtani i tchawicy
Lernen beginnen
acute laryngotracheitis
zapalenie, krtani, tchawicy, oskrzeli
Lernen beginnen
croup
szkarlatyna,
Lernen beginnen
scarlatina, scarlet fever
reumatyczny
Lernen beginnen
rheumatic
gorączka reumatyczna
Lernen beginnen
rheumatic fever
tężec
Lernen beginnen
tetanus
zastrzyk przeciw tężcowi
Lernen beginnen
tetanus injection
szczękościsk
Lernen beginnen
lockjaw
paraliż dziecięcy, polio
Lernen beginnen
polio / poliomyelitis
noworodek, niemowlę
Lernen beginnen
neonate, newborn, infant
odżywka, odżywczy
Lernen beginnen
nutrient
odżywianie
Lernen beginnen
nutrition
specjalista od żywienia
Lernen beginnen
nutritionist
przedstawić
Lernen beginnen
to present
do przedstawienia w (projekt jest przedstawiony bardziej szczegółowo na stronie internetowej firmy)
Lernen beginnen
to present in (The project is presented in more detail on the company website)
do przedstawienia dowodów
Lernen beginnen
to present evidence
przedstawić rzetelnie i jasno zmian
Lernen beginnen
to present truly and fairly changes
okazywać wrażliwość na gluten
Lernen beginnen
to present with sensitivity to gluten
wrażliwy
Lernen beginnen
sensitive
rozsądny
Lernen beginnen
sensible
wrażliwe na
Lernen beginnen
sensitive to
wrażliwość
Lernen beginnen
sensitivity
mają wiele wspólnego
Lernen beginnen
have a lot in common
mieć negatywny wpływ
Lernen beginnen
have a negative impact
mieć negatywny wpływ na sb
Lernen beginnen
have a negative effect on sb
mają negatywną reakcję na
Lernen beginnen
have a negative reaction to
odstawienie od piersi
Lernen beginnen
weaning
odzwyczaić
Lernen beginnen
to wean
odzwyczaić siebie off sth
Lernen beginnen
to wean oneself off sth
odzwyczaić się od czegoś
Lernen beginnen
wean from sth
zmienić zdanie ludzi o
Lernen beginnen
to change people's mind about
zmienić dietę z tylko mlecznej na stałą
Lernen beginnen
to change the diet from milk only to solid food
zaburzenia wchłaniania
Lernen beginnen
malabsorption
słaba absorpcja, zle wchłanianie
Lernen beginnen
poor absorption
niedożywienie
Lernen beginnen
malnutrition
zła dieta
Lernen beginnen
poor diet
niedożywiony
Lernen beginnen
malnutrished
prosperować
Lernen beginnen
thrive
rosnąć
Lernen beginnen
to grow
dorosnąć
Lernen beginnen
to grow up
zestarzeć
Lernen beginnen
to grow old
rosnąć silnie
Lernen beginnen
to grow strongly
rozdęcie
Lernen beginnen
distention
obrzęk, opuchniecie
Lernen beginnen
swelling
puchnąć - nabrzmiały - obrzęk
Lernen beginnen
swell - swelled - swollen
opóźnienie
Lernen beginnen
delay
opóźniony
Lernen beginnen
delayed
później niż oczekiwano
Lernen beginnen
later then expected
kiedy coś, co jest oczekiwanie, nie stało
Lernen beginnen
when something that is expected, not happen
wzrost, postawa ciała
Lernen beginnen
stature
szczególna wysokość
Lernen beginnen
especially height
powodowany
Lernen beginnen
caused
spowodowany
Lernen beginnen
caused by
obecne w każdym wieku
Lernen beginnen
present at any age
pojawić się
Lernen beginnen
to appear
na zboża
Lernen beginnen
on to cereal
zawierający
Lernen beginnen
containing
zawierać sth
Lernen beginnen
to include sth
brak prawidłowego rozwoju
Lernen beginnen
failure to thrive
wzrost
Lernen beginnen
growth
prowadzić do
Lernen beginnen
to lead to
niski wzrost
Lernen beginnen
short stature
wiek dojrzały, doroslosć
Lernen beginnen
adulthood
opóźnieniać, opóźnienia, opóźnione
Lernen beginnen
delay, delay, delayed
rozwijać się, rozwój, rozwijający sie
Lernen beginnen
develop, development, developing
rozciągać/rozdymać, wzdęcia, rozdęte
Lernen beginnen
distend, distention, distended
nie być w stanie, niewydolność, niewydolny
Lernen beginnen
fail, failure, failed/failing
odżywiają, odżywianie, odżywczy
Lernen beginnen
nourish, nourishment, nourishing
płodowy
Lernen beginnen
fetal
zespół alkoholowy
Lernen beginnen
alkohol syndrom
Jest to spowodowane
Lernen beginnen
is due to
powiększone migdałki
Lernen beginnen
enlarged tonsils
powiększenie wątroby
Lernen beginnen
enlarged liver
ciąża, ciąża
Lernen beginnen
pregnancy, gestation
wpływać, wywierać wpływ o chorobie, atakować
Lernen beginnen
to affect
śmiertelność
Lernen beginnen
mortality
śmiertelny
Lernen beginnen
mortal
Śmiertelność
Lernen beginnen
mortality rate
zmniejszony
Lernen beginnen
reduced
dotrzeć, dosięgać, osiągać, dotrzeć
Lernen beginnen
to reach
ślinianki przyusznej
Lernen beginnen
parotid gland
otwarcie
Lernen beginnen
opening
węzły potyliczne tylne
Lernen beginnen
posterior occipital nodes
napadowy
Lernen beginnen
paroxysmal
wymioty
Lernen beginnen
vomiting
grudka
Lernen beginnen
papule
pęcherzyk
Lernen beginnen
vesicle
Pierwszy na tłowiu
Lernen beginnen
first on trunk
kaszel i przeziębienie
Lernen beginnen
cough and cold
postępuj się wysypką
Lernen beginnen
follow by rash
ból gardła
Lernen beginnen
sore throat
obrzęk stawów
Lernen beginnen
swollen joints
po którym następuje, nastepuje przez
Lernen beginnen
follow by
osłabienie, zmęczenie
Lernen beginnen
weakness
świst krtaniowy
Lernen beginnen
stridor

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.