Common Verbs – Basic Polish Vocabulary

4.5  1    67 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
to lie
My husband lies to me all the time.
Lernen beginnen
kłamać
Mój mąż ciągle mnie okłamuje.
to run
Molly became the first woman to run the 100 meter dash in under 10.0 seconds.
Lernen beginnen
biegać
Molly byłą pierwszą kobietą, która przebiegła dystans 100 metrów poniżej 10.0 sekund.
to take
They never take any money from their parents.
Lernen beginnen
brać
Nigdy nie biorą pieniędzy od swoich rodziców.
to be
To be, or not to be, that is the question.
Lernen beginnen
być
Być albo nie być, oto jest pytanie.
to kiss
Do you remember the first time you kissed?
Lernen beginnen
całować
Czy pamiętasz gdy całowałeś się po raz pierwszy?
to walk
Let's walk to work today.
Lernen beginnen
chodzić, spacerować
Pójdźmy dzisiaj pieszo do pracy.
to cut
I'm trying to cut this plank in half.
Lernen beginnen
ciąć
Próbuję przeciąć deskę na pół.
to pull
You need to push or pull the door to open it.
Lernen beginnen
ciągnąć
Jeśli chcesz otworzyć drzwi, musisz je pociągnąć lub pchnąć.
to wait
Ann has been waiting for her boyfriend for over an hour.
Lernen beginnen
czekać
Anna czeka na chłopaka ponad godzinę.
to read
Tom is reading a newspaper now.
Lernen beginnen
czytać
Tomek czyta teraz gazetę.
to give
I'd like to give you this present as a sign of my love.
Lernen beginnen
dawać
Chciałabym ci wręczyć ten prezent jako wyraz mojej miłości.
to get
She always gets what she wants.
Lernen beginnen
dostać
Ona zawsze dostaje to czego chce.
to share
I'm sharing the flat with four French students.
Lernen beginnen
dzielić
Dzielę mieszkanie z czworgiem francuskich studentów.
to play
Most children love to play outdoors.
Lernen beginnen
grać, bawić się
Większość dzieci uwielbia bawić się na świeżym powietrzu.
to go
We hardly ever go to bed before midnight.
Lernen beginnen
iść
Rzadko kiedy chodzimy spać przed północą.
to eat
In Britain, it is estimated that 11 billion sandwiches are eaten per year.
Lernen beginnen
jeść
Szacuje się, że w Wielkiej Brytanii zjada się rocznie 11 miliardów kanapek.
to put
Don't put the shoes on the table, please.
Lernen beginnen
kłaść
Proszę żebyś nie kładł butów na stole.
to love
Do you love me?
Lernen beginnen
kochać
Czy kochasz mnie?
to buy
I'm planning to buy a new fish aquarium.
Lernen beginnen
kupić
Planuję zakup nowego akwarium dla ryb.
to fly
Migratory birds are already flying back home.
Lernen beginnen
latać
Ptaki migrujące zaczęły odlatywać do domu.
to like
I like this exercise very much.
Lernen beginnen
lubić
Bardzo podoba mi się to ćwiczenie.
to have
The postman didn't have any letters for us today.
Lernen beginnen
mieć
Listonosz nie miał dzisiaj dla nas żadnych listów.
to push
Remember not to push the red button!
Lernen beginnen
naciskać
Pamiętaj o tym, żeby nie naciskać czerwonego przycisku.
to teach
I'm trying to teach you something.
Lernen beginnen
nauczać
Próbuję nauczyć ciebie czegoś.
to turn
You need to turn left to get to the nearest cash machine.
Lernen beginnen
skręcać
Musisz skręcić w lewo by dostać się do najbliższego bankomatu.
to visit
Are you going to visit one of the Hawaii islands?
Lernen beginnen
odwiedzać
Czy zamierzasz zwiedzić jedną z wysp Hawajskich?
to offer
The bank offered me a loan.
Lernen beginnen
oferować
Bank zaoferował mi pożyczkę.
to open
The Queen is going to open a new hospital.
Lernen beginnen
otwierać
Królowa zamierza otworzyć nowy szpital.
to remember
Remember to shut the windows before you leave.
Lernen beginnen
pamiętać
Pamiętaj żeby zamknąć okna zanim wyjdziesz.
to look
Look at these beautiful gliders.
Lernen beginnen
patrzeć
Spójrz na te piękne szybowce.
to drink
Helen drinks two bottles of mineral water a day.
Lernen beginnen
pić
Helen wypija dziennie dwie butelki wody mineralnej.
to write
Robert is writing another letter of complaint.
Lernen beginnen
pisać
Robert pisze kolejny list z zażaleniem.
to pay
Are you going to pay with a credit card?
Lernen beginnen
płacić
Czy zapłaci Pan kartą kredytową?
to swim
I learned to swim at the age of three.
Lernen beginnen
pływać
Nauczyłam się pływać w wieku trzech lat.
to travel
Do you prefer to travel with several friends or alone?
Lernen beginnen
podróżować
Czy wolisz podróżować z grupą znajomych czy samotnie?
to help
Could you help me open the door?
Lernen beginnen
pomagać
Czy mógłbyś pomóc mi otworzyć drzwi?
to move
Don't move for a second. I'm trying to take a photo of you.
Lernen beginnen
poruszać się, przemieszczać się
Nie ruszaj się. Próbuję zrobić ci zdjęcie.
to need
Will you need the car tomorrow?
Lernen beginnen
potrzebować
Czy będziesz potrzebował jutro samochodu?
to say
What are you trying to say?
Lernen beginnen
powiedzieć
Co próbujesz powiedzieć?
to work
They work for the National Museum in London.
Lernen beginnen
pracować
Pracują dla Muzeum Narodowego w Londynie.
to try
Try this lemon cake. It's delicious.
Lernen beginnen
próbować
Spróbuj tego cytrynowego ciasta. Jest wyborne.
to come
John should come here any minute.
Lernen beginnen
przyjść
John powinien przyjść lada chwila.
to do
What are you planning to do now?
Lernen beginnen
robić
Co zamierzasz teraz zrobić?
to make
The boys made a model of a plane.
Lernen beginnen
robić, tworzyć
Chłopcy zrobili model samolotu.
to talk
Ann loves talking on the phone.
Lernen beginnen
rozmawiać
Anna uwielbia rozmawiać przez telefon.
to understand
I'm trying to understand what is happening.
Lernen beginnen
rozumieć
Próbuję zrozumieć co się dzieje.
to sit
She's sitting now because her feet hurt.
Lernen beginnen
siedzieć
Siedzi teraz, ponieważ bolą ją nogi.
to jump
He can jump really high.
Lernen beginnen
skakać
Potrafi podskoczyć wysoko.
to listen
She loves listening to the music on her way to work.
Lernen beginnen
słuchać
Uwielbia słuchać muzyki w drodze do pracy.
to hear
My grandmother can't hear well and we have to shout.
Lernen beginnen
słyszeć
Moja babcia słabo słyszy i musimy krzyczeć.
to fall
The actor fell of the horse and broke his leg.
Lernen beginnen
spadać, upadać
Aktor spadł z konia i złamał nogę.
to meet
Let's meet tonight at the club.
Lernen beginnen
spotykać
Spotkajmy się wieczorem w klubie.
to sell
My neighbours are trying to sell their house.
Lernen beginnen
sprzedawać
Moi sąsiedzi próbują sprzedać swój dom.
to follow
Mark was really scared, because someone was following him.
Lernen beginnen
śledzić
Marek był przerażony, albowiem ktoś go śledził.
to laugh
What are you laughing at?
Lernen beginnen
śmiać się
Z czego się śmiejesz?
to sing
She was only three when she started to sing Madonna's songs.
Lernen beginnen
śpiewać
Miała zaledwie trzy lata gdy zaczęła śpiewać piosenki Madonny.
to dance
Ann and Tom know how to dance Tango and Cha Cha.
Lernen beginnen
tańczyć
Anna i Tomek umieją zatańczyć Tango i Cha Chę.
to lose
Manchester United lost again!
Lernen beginnen
zgubić, przegrać
Manchester United znowu przegrał.
to learn
I'm learning about the history of England.
Lernen beginnen
uczyć się
Uczę się historii Anglii.
to smile
I like the way she smiles.
Lernen beginnen
uśmiechać się
Lubię gdy się uśmiecha.
to use
Have you ever used this body lotion?
Lernen beginnen
używać
Czy kiedykolwiek używałeś tego mleczka do ciała?
to begin
The event began with cutting the ribbon.
Lernen beginnen
zaczynać
Uroczystość zaczęła się od przecięcia wstęgi.
to close
Close you eyes, please. I've got a surprise for you.
Lernen beginnen
zamykać
Zamknij, proszę, oczy. Mam dla ciebie niespodziankę.
to forget
Don't forget to buy a bottle of wine.
Lernen beginnen
zapominać
Nie zapomnij kupić butelkę wina.
to break
The skier fell and broke his leg.
Lernen beginnen
złamać, rozbić, połamać
Narciarz przewrócił się i złamał nogę.
to find
The suitcase was found in a different country.
Lernen beginnen
znajdować
Walizkę znaleziono w innym kraju.
to stay
Peter decided to stay at home, because he did't feel well.
Lernen beginnen
zostawać
Piotr postanowił zostać w domu, ponieważ źle się czuł.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.