COVERING LETTER

 0    9 Datenblatt    monikar
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Spełniam wszystkie wymagania dla stanowiska oferowanego przez Państwa firmę. Mam kilkuletnie doświadczenie w pracy jako księgowa w małej firmie. Ponadto zdobyłam prawidłowe wykształcenie i ukończyłam dodatkowe profesjonalne kursy.
Lernen beginnen
I meet all the requirements for the position offered by your company. I have a few-year experience in working as an accountant in a small company. Moreover, I gained the right education and completed additional professional courses.
Jako pracownik jestem niezależna, dokładna, sumienna. Zawsze dotrzymuję terminów i daje wszystkim moim obowiązkom największą uwagę. Rozumiem idę pracy w zespole, jestem skupiona na współpracy w pracy.
Lernen beginnen
As an employee I am independent, accurate and conscientious, I always meet deadlines and I give all my duties the uppermost attention. I understand the idea of teamwork, I am focused on cooperation at work.
To co cenię najbardziej jest przyjazna atmosfera, jasne warunki zatrudnienia, stabilność i szansa własnego rozwoju.
Lernen beginnen
What I value most is a friendly atmosphere, clear conditions of employment, stability and opportunity of self-development.
Chciałabym wykorzystać moje doświadczenie, wiedzę, cechy osobowościowe i zdolności w pracy w waszej firmie. Jestem dostępna na rozmowę w każdym czasie który może być dla was dogodny.
Lernen beginnen
I would like to use my experience, knowledge, personality traits and skills in work for your company. I am available for an interview at any time which might be convenient to you.
Czekam na odpowiedź.
Lernen beginnen
I look forward hearing from you.
Praca dla Państwa firmy będzie kolejnym krokiem w rozwoju mojej karierze jako księgowa. chciałabym rozwijać swoje umiejętności w tej dziedzinie, ponieważ lubię pracę połączoną z księgowością.
Lernen beginnen
Working for your company would be next step in my professional development career as accountant. I would like to improve my skills in this field because I enjoy the work connected with accountancy.
Piszę w odpowiedzi na wasze ogłoszenie o pracę. Jestem zainteresowana pracą jako...
Lernen beginnen
I am writing in response to your job advertisement. I am interested in work as...
W dodatku, cały czas wzbogacam swoją wiedzę, uważam, za bardzo ważne bycie na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami.
Lernen beginnen
In addition, I supplement my education all the time, and I find it very important to be up to date with changing regulations.
Ponadto, jestem nastawiona na cel i efektywność.
Lernen beginnen
Moreover, I am goal-oriented and efficient.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.