Culture – Basic Polish Vocabulary

5  1    57 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
actor
George Clooney, an American film actor was born on May 6th, 1961.
Lernen beginnen
aktor
George Clooney, amerykański aktor filmowy urodził się 6 maja 1961 roku.
actress
Who is your favourite actress?
Lernen beginnen
aktorka
Kto jest twoją ulubioną aktorką?
art
The Museum of Modern Art is open till midnight.
Lernen beginnen
sztuka
Muzeum Sztuki Nowoczesnej jest czynne do północy.
band
The band gave out 10 000 of the multi-coloured wrist bands to the audience at the concert.
Lernen beginnen
zespół
Zespół rozdał publiczności 10 000 kolorowych branzoletek podczas koncertu.
book
Will e-books replace paper books?
Lernen beginnen
książka
Czy książki elektroniczne wyprą papierowe?
cinema
Let's go to the cinema tonight.
Lernen beginnen
kino
Może pójdziemy do kina dziś wieczorem?
circus
Children love watching animals at the circus.
Lernen beginnen
cyrk
Dzieci uwielbiają oglądać zwierzęta w cyrku.
comedy
If you want to have a good laugh you should see the latest comedy with Jim Carrey.
Lernen beginnen
komedia
Jeśli chcesz się zdrowo pośmiać, powinieneś zobaczyć najnowszą komedię z Jimem Carrey.
concert
The singer is going to give ten concerts this month.
Lernen beginnen
koncert
Ten piosenkarz da w tym miesiącu dziesięć koncertów.
culture
Is the Palace of Culture and Science the highest building in Poland?
Lernen beginnen
kultura
Czy Pałac Kultury i Nauki jest najwyższym budynkiem w Polsce?
dancer
Rudolf Nureyev was one of the greatest male dancers of all time.
Lernen beginnen
tancerz
Rudolf Nureyev był jednym z najwybitniejszych tancerzy wszechczasów.
director
Woody Allen is one of the best known American directors.
Lernen beginnen
reżyser
Woody Allen jest jednym z najbardziej znanych amerykańskich reżyserów.
entertainment
E! Online.com is the source for entertainment news, celebrity gossip and pictures.
Lernen beginnen
rozrywka
E! Online.com jest źródłem wiadomości ze świata rozrywki, plotek o celebrytach i zdjęć.
exhibition
You just have to see the new exhibition of Japanese sculptors.
Lernen beginnen
wystawa
Musisz wręcz zobaczyć nową wystawę Japońskich rzeźbiarzy.
film
The film Cabaret by Bob Fosse won eight Oscars in 1972.
Lernen beginnen
film
Film Kabaret Bob'a Fosse'a zdobył 8 Oskarów w 1972 roku.
fine arts
There are over 1200 students at the Warsaw Academy of Fine Arts.
Lernen beginnen
sztuki piękne
W Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych studiuje ponad 1200 studentów.
flute
The smallest flute is called piccolo.
Lernen beginnen
flet
Najmniejszy flet nazywa się piccolo.
guitar
The bass guitar is a string instrument.
Lernen beginnen
gitara
Gitara basowa jest instrumentem strunowym szarpanym.
instrument
I've always wanted to play any instrument.
Lernen beginnen
instrument
Zawsze pragnąłem grać na jakimś instrumencie.
masterpiece
The writer's final book turned out to be a masterpiece.
Lernen beginnen
arcydzieło
Ostatnia książka pisarza okazała się być arcydziełem.
modern art
When you come to London you should see the Museum of Modern Art.
Lernen beginnen
sztuka nowoczesna
Kiedy przyjedziesz do Londynu, powinieneś zwiedzić Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
music
My favourite type of music is Jazz.
Lernen beginnen
muzyka
Moim ulubionym typem muzyki jest jazz.
musician
John Lennon was a talented musician.
Lernen beginnen
muzyk
John Lennon był utalentowanym muzykiem.
note
How do you write music notes online?
Lernen beginnen
nuta
Jak można zapisać nuty na komputerze?
opera
Sydney Opera House is one of the most distinctive and famous 20th century buildings.
Lernen beginnen
opera
Opera w Sydney jest jednym z najlepiej rozpoznawalnych i znanych budynków 20 wieku.
orchestra
The Great Orchestra of Christmas Charity raises money for ill children.
Lernen beginnen
orkiestra
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zbiera pieniądze dla chorych dzieci.
painter
The painter of this work is unknown.
Lernen beginnen
malarz
Malarz tego dzieła jest nieznany.
painting
The painting Guernica was painted in 1937.
Lernen beginnen
obraz, malowidło
Obraz Guernica został namalowany w 1937 roku.
piano
Dolores can play the piano really well.
Lernen beginnen
pianino
Dolores gra na pianinie naprawdę dobrze.
picture
The girl is as pretty as a picture!
Lernen beginnen
obrazek
Dziewczyna jest śliczna jak obrazek!
poem
Yesterday I bought a collection of poems by Dylan Thomas.
Lernen beginnen
wiersz
Wczoraj kupiłem tomik poezji Dylana Thomasa.
poet
My favourite Welsh poet is Dylan Thomas.
Lernen beginnen
poeta
Moim ulubionym Walijskim poetą jest Dylan Thomas.
poetry
We are going to have lectures on Chinese poetry this term.
Lernen beginnen
poezja
W tym semestrze będziemy mieli wykłady poświęcone Chińskiej poezji.
poster
Tom has hundreds of posters of his favourite pop stars.
Lernen beginnen
plakat
Tom ma setki plakatów swoich ulubionych artystów popowych.
rhythm
This dancer has a natural sense of rhythm.
Lernen beginnen
rytm
Ta tancerka na naturalne poczucie rytmu.
sculpture
The sculpture of David by Michelangelo was created between 1501 and 1504.
Lernen beginnen
rzeźba
Rzeżba Michała Anioła przedstawiająca Dawida powstała pomiędzy 1501 a 1504 rokiem.
show
Kate Moss was the star of the show.
Lernen beginnen
pokaz
Kate Moss była gwiazdą pokazu.
singer
Justin Bieber is a Canadian pop singer and actor.
Lernen beginnen
piosenkarz
Justin Bieber jest kanadyjskim piosenkarzem muzyki pop/R&B oraz aktorem.
song
One of my favourite songs is Purple Rain by Prince.
Lernen beginnen
piosenka
Jedną z moich ulubionych piosenek jest Purple Rain Prince'a.
stage
What's it like to be on stage and talk to hundreds of people?
Lernen beginnen
scena
Jak to jest stać na scenie i mówić do setek ludzi?
star
Look at the beautiful star in the sky!
Lernen beginnen
gwiazda
Spójrz na tę piękną gwiazdę na niebie!
style
Victoria has an amazing style and always looks great.
Lernen beginnen
styl
Victoria ma niesamowity styl i zawsze wygląda świetnie.
theatre
The Globe Theatre in London was built in 1559 and is associated with William Shakespeare.
Lernen beginnen
teatr
Teatr The Globe w Londynie został zbudowany w 1559 roku i kojarzony jest z Williamem Szekspirem.
ticket office
We managed to buy the tickets at the ticket office just before the show.
Lernen beginnen
kasa biletowa
Udało nam się kupić bilety w kasie tuż przed pokazem.
to be famous
A lot of young girls and boys want to be famous.
Lernen beginnen
być sławnym
Wiele młodych dziewcząt i chłopców chce być sławnym.
to paint
Picasso painted Guernica in 1937.
Lernen beginnen
malować
Picasso namalował obraz Guernica w 1937 roku.
to play a role
Brad Pitt plays the role of a villain in his latest movie.
Lernen beginnen
grać rolę
Brad Pitt gra czarny charakter w swoim najnowszym filmie.
to play an instrument
It's never too late to learn to play an instrument.
Lernen beginnen
grać na instrumencie
Nigdy nie jest za późno na naukę gry na instrumencie.
to sing
Each contestant is asked to sing two songs.
Lernen beginnen
śpiewać
Każdy uczestnik proszony jest o zaśpiewanie dwóch piosenek.
trumpet
I play lots of instruments but my favourite one is the trumpet.
Lernen beginnen
trąbka
Gram na wielu instrumentach, ale moim ulubionym jest trąbka.
violin
Nigel Kennedy learnt to play the violin at the age of seven.
Lernen beginnen
skrzypce
Nigel Kennedy nauczył się grać na skrzypcach w wieku siedmiu lat.
writer
Jack Kerouac was an American writer of French-Canadian origin.
Lernen beginnen
pisarz
Jack Kerouac był amerykańskim pisarzem pochodzenia francusko-kanadyjskiego.
to write
Mark could write at the age of five.
Lernen beginnen
pisać
Mark potrafił pisać w wieku pięciu lat.
to read
Young people don't buy newspapers anymore.
Lernen beginnen
czytać
Młodzi ludzie nie kupują już gazet.
to watch
Matt is watching TV now, so don't disturb him.
Lernen beginnen
oglądać
Matt ogląda teraz telewizję, więc mu nie przeszkadzaj.
to play
Let's play basketball in the afternoon!
Lernen beginnen
grać
Zagrajmy w koszykówkę po południu!
culture
What do you understand by culture?
Lernen beginnen
kultura
Jak rozumiesz termin kultura?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.