Czasowniki statyczne

 0    52 Datenblatt    amemikos
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zgadzać się, uzgadniać
Oni poprostu nie mogli się z nią zgodzić.
Lernen beginnen
agree
They just couldn't agree with her.
wydawać się, pojawić się
Wydaje mi się, że to nie jest ważne.
Lernen beginnen
appear
It appears to me that it's not important.
wierzyć
Ja ci uwierzę jeśli dasz mi uzasadnienie.
Lernen beginnen
believe
I will believe you if you give me the reason.
należeć
Ten samochód należy do mojego ojca.
Lernen beginnen
belong
This car belongs to my father.
dotyczyć, martwić
Ją obchodzą tylko sprawy, które jej bezpośrednio dotyczą.
Lernen beginnen
concern
She only cares about things that concern her personally.
składać się z czegoś
Szkolenie składa się z trzech etapów.
Lernen beginnen
consist of something
The training consists of three phases.
zawierać
Czy to zawiera białka?
Lernen beginnen
contain
Does it contain proteins?
kosztować
Ile kosztuje piwo?
Lernen beginnen
cost
How much does the beer cost?
zależeć
Decyzja zależy od Ciebie.
Lernen beginnen
depend
The decision depends of you.
zasłużyć
Zasługujesz na ten awans bardziej niż ktokolwiek inny.
Lernen beginnen
deserve
You deserve this promotion more than anyone else.
pragnąć, życzyć sobie
Ona życzyła sobie być sama.
Lernen beginnen
desire
She desired to be alone.
nie zgadzać się
Kompletnie się z tobą nie zgadzam.
Lernen beginnen
disagree
I completely disagree with you.
nie lubić kogoś
Czy ja powiedziałem, że cię nie lubię?
Lernen beginnen
dislike
Did I say that I disliked you?
wątpić
On zawsze wątpi w swoje możliwości.
Lernen beginnen
doubt
He always doubts his abilities.
Bardzo w to wątpię.
Lernen beginnen
I highly doubt it.
czuć
Jak się czujesz?
Lernen beginnen
feel
How do you feel?
pasować, w dobrej formie, wysportowany
Spodnie na mnie nie pasują.
Lernen beginnen
fit
The trousers don't fit me.
nienawidzić
Nienawidzę, kiedy to się zdarza
Lernen beginnen
hate
I hate when that happens.
słyszeć
Słyszałeś wiadomości?
Lernen beginnen
hear
Have you heard the news?
mieć nadzieję
Mam nadzieję, że będziesz miał wspaniały weekend.
Lernen beginnen
hope
I hope you have a wonderful weekend.
wyobrażać sobie
Musiało mi się to wszystko wydawać.
Lernen beginnen
imagine
I must have imagined all this.
imponować
Najwyraźniej zrobiłeś na niej wrażenie.
Lernen beginnen
impress
You clearly impressed her.
zawierać
Cena zawiera koszt przesyłki.
Lernen beginnen
include
The price includes shipping cost.
angażować, wymagać, obejmować coś, dotyczyć czegoś
Jego nowa praca obejmuje więcej obowiązków niż ta dawna.
Lernen beginnen
involve
His new job involves more responsibility than the old one.
wiedzieć, znać
Od jak dawna o tym wiesz?
Lernen beginnen
know
How long have you known about it?
lubić,
Ja lubię ciebie
Lernen beginnen
like
I like you.
miłość, kochać
Byłaś moją jedyną miłością.
Lernen beginnen
love
You have been my only love.
liczyć się, mieć znaczenie
To nie ma już znaczenia.
Lernen beginnen
matter
It doesn't matter anymore.
mieć na myśli, znaczyć
Co masz na myśli?
Lernen beginnen
mean
What do you mean?
mierzyć
Była w stanie ocenić dystans z chirurgiczną precyzją.
Lernen beginnen
measure
She was able to measure the distance with surgical precision.
mieć coś przeciwko, zwracać uwagę
Nie mam nic przeciwko deszczowej pogodzie.
Lernen beginnen
mind
I don't mind the rainy weather.
potrzebować, wymagać
Naprawdę tego potrzebuję.
Lernen beginnen
need
I really need it.
zawdzięczać, być dłużnym
Co zawdzięczamy tym, którzy pracują na życie?
Lernen beginnen
owe
What do we owe those who work for a living?
posiadać
Oni mają tę ziemię na własność.
Lernen beginnen
own
They own this land.
posiadać
On chce mieć władzę, bardziej niż cokolwiek innego.
Lernen beginnen
possess
He wants to possess power, more than anything else.
Nie posiada żadnych kosztowności.
Lernen beginnen
I don't possess any valuables.
woleć, preferować
Który wolisz?
Lernen beginnen
prefer
Which one do you prefer?
obiecywać
On obiecał mi pomóc.
Lernen beginnen
promise
He promised to help me.
uświadomić sobie, zrealizować
Dopiero co zdałem sobie sprawę, że dzisiaj są jej urodziny.
Lernen beginnen
realise
I've just realized that today is her birthday.
rozpoznawać
Ona nie rozpoznała żadnego z nazwisk.
Lernen beginnen
recognise
She didn't recognize any of the names.
pamiętać
Pamiętam, że spotkałem go raz lub dwa razy
Lernen beginnen
remember
I remember meeting him once or twice.
wymagać, zażądać, życzyć sobie, potrzebować
Uważam, że ta firma wymaga dużych zmian.
Lernen beginnen
require
I think this company requires some big changes.
wydawać się, wyglądać na
Wydaje się to mało prawdopodobne, że on przyjdzie
Lernen beginnen
seem
It seems unlikely that he will come.
brzmieć
To brzmi świetnie!
Lernen beginnen
sound
That sounds great!
pasować, odpowiadać
Będzie ci to odpowiadać?
Lernen beginnen
suit
Will that suit you?
Kiedy chcesz się spotkać?. Kiedy tylko będzie ci pasować.
Lernen beginnen
When do you want to meet? Any time that might suit you.
przypuszczać
Przypuszczam, że masz rację.
Lernen beginnen
suppose
I suppose you're right.
zaskoczyć
Zaskoczę cię, zobaczysz.
Lernen beginnen
surprise
I'll surprise you, you will see.
zrozumieć
Nie rozumiem.
Lernen beginnen
understand
I don't understand.
chcieć
Możesz iść ze mną, jeśli chcesz.
Lernen beginnen
want
You can go with me if you want to.
ważyć
To waży tylko 15 funtów.
Lernen beginnen
weigh
It only weighs 15 pounds.
życzyć,
Życzę ci szczęścia.
Lernen beginnen
wish
I wish you happiness.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.