D 29 - grammar - Present Simple

 0    42 Datenblatt    migurka
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Facts and general truths:
Lernen beginnen
Fakty i ogólnych prawdy:
What Eric calls his instrument?
He calls it Nu. This is the Nu.
Lernen beginnen
Jak Eric nazywa swój instrument?
On go nazywa Nu. To jest Nu.
Where does the didgeridoo come from? Which country?
A traditional didgeridoo comes from Australia. It comes from Australia.
Lernen beginnen
Skąd pochodzi didżeridu?
Tradycyjne didżeridu pochodzi z Australii. To pochodzi z Australii.
What makes Eric's chromatic didgeridoo different from a traditional didgeridoo?
The chromatic didgeridoo has many keys, like a saxophone. It has many keys.
Lernen beginnen
Co sprawia, że ​​chromatyczne didżeridu Erica różni się od tradycyjnych didżeridu?
Chromatyczne didżeridu ma wiele przyciskow, jak saksofon. Ma wiele przycisków.
I am Polish but I can speak english very well.
Lernen beginnen
Jestem polskim, ale mogę mówić po angielsku bardzo dobrze.
It is cold outside today.
Lernen beginnen
Jest zimno dziś.
I believe in God.
He / she believes in God as well. They believe in God.
Lernen beginnen
Wierzę w Boga.
On / ona również wierzy w Boga. Oni wierzą w Boga.
Are You tired?
No, I'm not tired. Is he tired? No he isn't tired.
Lernen beginnen
Czy jesteś zmęczony?
Nie, ja nie jestem zmęczony. Czy on jest zmęczony? Nie, on nie jest zmęczony.
When is your birthday?
My birthday is in February.
Lernen beginnen
Kiedy masz urodziny?
Moje urodziny są w lutym.
A piano has 88 keys.
Lernen beginnen
Fortepian posiada 88 klawiszy.
Activities and events that happen frequently or regulary:
Lernen beginnen
Czynności i wydarzenia które zdarzają się często i regularnie:
I see Eric and his family very often.
Lernen beginnen
Widuję Eryka i jego rodzinę bardzo często.
I go to the house of prayer twice a week.
Lernen beginnen
Idę do domu modlitwy dwa razy w tygodniu.
I don't practice singing very often.
Lernen beginnen
Nie ćwiczę śpiewu za często.
She doesn't cook on weekends.
Lernen beginnen
Ona nie gotuje w weekendy.
We dine in the restaurants on weekends.
Lernen beginnen
Jadamy w restauracjach w weekendy.
He has to refuel his car at least once a week.
Lernen beginnen
On musi tankować swój samochód, co najmniej raz w tygodniu.
I go outside only when it's warm.
Lernen beginnen
Wychodzę tylko wtedy, gdy jest ciepło.
Present or usual states, feelings and conditions:
Lernen beginnen
Obecne lub pojawiające się zazwyczaj stany, uczucia i samopoczucie:
Greg is happiest when he plays the guitar.
Lernen beginnen
Greg jest najszczęśliwszy, kiedy gra na gitarze.
I feel sick when I go by car.
Lernen beginnen
Niedobrze mi, kiedy jadę samochodem.
He feels bored when he does shopping.
Lernen beginnen
On czuje się znudzony, gdy robi zakupy.
Gaba hates when Greg drives too fast.
Lernen beginnen
Gaba nienawidzi, gdy Grześ jedzie zbyt szybko.
Present habits:
Lernen beginnen
Obecne nawyki:
I pray whenever there is a problem
Lernen beginnen
Modlę się, gdy pojawia się problem
Greg wakes up at 9 am and He is still unconscious. haha
Lernen beginnen
Grześ budzi się o 9 rano, a i tak nadal jest nieprzytomny. haha
Gaba prepares breakfast always at 9.30am.
Lernen beginnen
Gaba zawsze przygotowuje śniadanie na 09:30.
I always eat cookies with coffee.
But she eats chocolate whenever she is sad.
Lernen beginnen
Zawsze jem ciasteczka z kawą...
A ona je czekoladę kiedy tylko jest smutna.
What are your good habits?
I tidy up the bed as soon I get up.
Lernen beginnen
Jakie są twoje dobre nawyki?
Ścielę łóżko jak tylko wstanę.
Negation:
Lernen beginnen
Przeczenie:
She doesn't like sad movies.
Lernen beginnen
Ona nie lubi smutnych filmów.
I don't go to the cinema very often.
Lernen beginnen
Nie chodzę do kina bardzo często.
He hasn't got a car.
Lernen beginnen
On nie ma samochodu.
We aren't proffessional singers.
Lernen beginnen
Nie jesteśmy profesjonalnymi śpiewaków.
They don't have a money to buy a house.
Lernen beginnen
Oni nie mają pieniędzy na zakup domu.
Questions:
Lernen beginnen
Pytania:
Do You have a time?
Lernen beginnen
Czy masz czas?
Does she like getting up early?
Lernen beginnen
Czy ona lubi wstawać wcześnie?
Does it suit you?
Lernen beginnen
Czy to ci pasuje?
Doesn't he like me anymore?
Lernen beginnen
Czy on mnie już nie lubi?
Does she smoke?
Lernen beginnen
Czy ona palić?
Do we always have to be late?
Lernen beginnen
Czy zawsze musi być późno?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.