D27 - Faith

 0    83 Datenblatt    migurka
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
wiara
Czy masz wiare, że Bóg zatroszczy się o Ciebie?
Lernen beginnen
faith
Do You have faith that God will take care of You?
nawrocenie / nawrócić się
Przeżyłem swoje nawrócenie gdy miałem 12 lat. / Nawróciłem się gdy miałem 12 lat.
Lernen beginnen
conversion / converted
I experienced my conversion when I was 12. / I converted when I was 12 years old.
Trójca
Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Duch św to Trójca.
Lernen beginnen
Trinity
God the Father, Jesus Christ and Holy Spirit are the Trinity.
zostać chrześcijaninem
Zostałem Chrześcijaninem po tym jak przeczytałem Biblię.
Lernen beginnen
become a Christian
I became a Christian after I read the Bible.
Ewangelia
Ewangelia jest dobra nowiną o tym, ze już nie jesteśmy potępieni
Lernen beginnen
Gospel
Gospel is a good news that we are no longer condemned.
słowo
Na początku było Słowo.
Lernen beginnen
word
In the beginning was the Word.
wierzyc
Wierzę, ze jestem zbawiony.
Lernen beginnen
believe
I believe that I am saved.
ufać
Ufam Bożej woli.
Lernen beginnen
trust
I trust God's will.
mieć nadzieję
Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze.
Lernen beginnen
hope
I hope that everything will be allright.
grzech
Grzech oddziela nas od Boga.
Lernen beginnen
sin
Sin separates us from God.
grzeszyć / grzeszny, grzesznik
Zgrzeszyłem ale Bóg przebaczył mi. / Kiedy byłem grzeszny, Jezus zbawił mnie.
Lernen beginnen
to sin / sinful, sinner
I sinned, but God has forgiven me. / When I was a sinner, Jesus saved me.
przebaczenie
Przebaczenie to cudowny dar.
Lernen beginnen
forgiveness
Forgiveness is a wonderful gift.
przebaczyć
Musimy przebaczyć naszym wrogom.
Lernen beginnen
forgive
We must forgive our enemies.
odkupienie
W Tobie mamy odkupienie.
Lernen beginnen
redemption
In you we have redemption.
zbawienie
Jezus przyniósł zbawienie światu.
Lernen beginnen
salvation
Jesus brought salvation to the world.
uwolnienie
Doświadczyłem uwolnienia od grzechu.
Lernen beginnen
deliverance
I experienced deliverance from sin.
uwolnić (coś)
Duch święty uwolnił radość.
Lernen beginnen
release (something)
Holy spirit released joy.
proroctwo
Otrzymałem proroctwo od proroka Heńka.
Lernen beginnen
prophecy
I received a prophecy from the prophet Heniek.
prorokować
Prorok Heniek prorokował, że Bóg ma dla nas wspaniałe rzeczy.
Lernen beginnen
prophesy
Heniek Prophet prophesied that God has for us great things.
modlić się / modlitwa
Módlmy się. / To była mocna modlitwa.
Lernen beginnen
pray / prayer
Let us pray. (Let's pray.) / It was a powerful prayer.
szukać Boga
Kto szuka Boga, znajdzie Go.
Lernen beginnen
seek God
Whoever seeks God will find Him.
mieć przekonanie / przekonanie
Mam przekonanie, że Bóg chce Ci powiedzieć, że...
Lernen beginnen
have a belief / conviction
I have conviction that God wants to tell you that...
słowo mądrośći
Bóg dał mi słowo mądrości.
Lernen beginnen
Word of Wisdom
God gave me a word of wisdom.
służyć sobie nawzajem
Powinniśmy służyć sobie nawzajem.
Lernen beginnen
to serve one another
We should serve one another.
oczyszczenie / być oczyszczonym z grzechu
Jestem oczyszczony przez krew Jezusa.
Lernen beginnen
purification / be purified from sin
I am purified by blood of Jesus.
wytrwałość / wytrwać
Wytrwałość to wspaniała cnota. Musimy wytrwać każdy trudny czas.
Lernen beginnen
perseverence/ persevere
Perseverance is a great virtue. We have to endure every difficult time.
cierpliwość
Cierpliwość to owoc Ducha świętego.
Lernen beginnen
patience
Patience is a fruit of Holy Spirit.
namaszczenie
On otrzymał od Boga ogromne namaszczenie.
Lernen beginnen
anointing
He received a great anointing from God.
powołanie
Mam powołanie do uwielbienia Boga.
Lernen beginnen
calling
I have a calling to worship God.
zachęta / zachęcony
Moja żona dała mi dzisiaj zachętę więc czuję się zachęcony.
Lernen beginnen
encouragement / encouraged
My wife gave me encouragement today, so I feel encouraged.
zachęcać
Zachęcajmy się nawzajem.
Lernen beginnen
to encourage
Encourage one another.
odważny
Mężczyzna powinien być odważny.
Lernen beginnen
courageous
A man should be courageous.
zwycięzki
Jestem zwycięzki w Jezusie!
Lernen beginnen
victorious
I am victorious in Jesus!
stwórca
Bóg jest Stwórcą
Lernen beginnen
creator
God is the Creator.
godny zaufania
Bóg jest godny zaufania.
Lernen beginnen
trustworthy
God is trustworthy.
łaska
Jego łaska na wieki trwa.
Lernen beginnen
grace
His grace endures forever.
przywilej
To przywilej wielbić Boga.
Lernen beginnen
privilege
It is a privilege to worship God.
na którym można polegać
Na Bogu można polegać.
Lernen beginnen
reliable
God is reliable.
czcić / wielbić
Wielbijmy Go! Uczcijmy Jego imię!
Lernen beginnen
worship / praise
Let us praise Him! Worship His name!
cud
Bóg czyni cuda pośród nas.
Lernen beginnen
miracle
God works miracles among us.
uczęszczać w spotkaniach
Uczęszczamy w spotkaniach Domu Modlitwy dwa razy w tygodniu.
Lernen beginnen
attend meetings
We attend meetings of the House of Prayer twice a week.
gromić
Ja gromię tego ducha w Imieniu Jezusa!
Lernen beginnen
rebuke
I rebuke this spirit in the Name of Jesus!
związać
Związuję wszelką niemoc w Imieniu Jezusa!
Lernen beginnen
bind
I bind any infirmity in the Name of Jesus!
wspólnota
Nasza wspólnota liczy 30 członków.
Lernen beginnen
fellowship, community
Our community has 30 members.
radość
Czułem radość w czasie modlitwy.
Lernen beginnen
joy
I felt joy while praying.
wolność
W Jezusie mamy wolność od wszelkiego grzechu.
Lernen beginnen
freedom
In Jesus we are free from all sin.
pokój
Bóg daje pokój, który przekracza wszelkie zrozumienie.
Lernen beginnen
peace
God will give you peace that passes all understanding.
ochrona
Musimy modlić się o ochronę.
Lernen beginnen
protection
We need to pray for protection.
zmartwychwstanie
Dzięki Ci Panie za Twoje zmartwychwstanie.
Lernen beginnen
resurrection
Thank you Lord for Your resurrection.
miłosierdzie
Wielkie jest Twoje miłosierdzie.
Lernen beginnen
mercy
Great is your mercy.
tron
Przed tronem Twym stoimy wpatrzeni w Twej miłości blask.
Lernen beginnen
throne
Before Thy throne we stand staring at the glow of your love.
objawienie
Pieśn objawienia.
Lernen beginnen
revelation
Revelation song.
krzyż
Zbawienie przyszło przez krzyż.
Lernen beginnen
cross
Salvation came through the cross.
wola
Twoja niech będzie wola.
Lernen beginnen
will
Let Your will be done.
krolestwo Boże
Przyjdź królestwo Boże.
Lernen beginnen
kingdom of God
Come the kingdom of God.
dusza
Moja dusza tęskni za Tobą.
Lernen beginnen
soul
My soul longs for you.
duch
Mój duch się raduje.
Lernen beginnen
spirit
My spirit rejoices.
demony
Jezus wypędzał demony.
Lernen beginnen
Demons
Jesus cast out demons.
autorytet
W Jezusie mamy autorytet.
Lernen beginnen
authority
In Jesus we have the authority.
wieczność
Wieczność spędzimy z Bogiem.
Lernen beginnen
eternity
We will spend eternity with God.
wstawiać się / wstawiennictwo / modlitwa wstawiennicza
Będziemy teraz się wstawiać za Dom Modlitwy. / Wstawiennictwo jest częścią uwielbienia. / Dziś będzie modlitwa wstawiennicza.
Lernen beginnen
intercede / intercession / prayer intercessory
We will now make intercession for House of Prayer. / Intercession is part of worship. / Today at the meeting will be intercessory prayer.
przeznaczenie
Moje przeznaczenie to wielbić Boga.
Lernen beginnen
destiny
My destiny is to worship God.
pokutować
Musimy pokutować z pychy.
Lernen beginnen
repent
We need to repent of pride.
walka duchowa
Walka duchowa toczy się cały czas.
Lernen beginnen
spiritual warfare
Spiritual warfare takes place all the time.
pojednanie / pojednać się
Czy doświadczyłeś pojednania z Bogiem? / Pojednałem się z moim bratem.
Lernen beginnen
reconciliation / reconcile
Have you experienced reconciliation with God? / I reconciled with my brother.
wieczny
Bóg jest wieczny.
Lernen beginnen
eternal
God is eternal.
sprawiedliwy
Bóg jest sprawiedliwy.
Lernen beginnen
righteous
God is righteous.
wielki
Ty jesteś wielki Panie!
Lernen beginnen
great
You are great Lord!
potężny
Jak potężne jest Twoje Imię, Panie!
Lernen beginnen
powerful
How powerful is your name, O Lord!
mocny
Bóg jest mocny.
Lernen beginnen
powerful
God is powerful.
kochający
Bóg jest kochający.
Lernen beginnen
loving
God is loving.
zaopatrzyciel
Bóg jest moim zaopatrzycielem.
Lernen beginnen
provider
God is my provider.
Bóg prowadzi
Pójdę tam gdzie Bóg mnie poprowadzi.
Lernen beginnen
God leads
I'll go wherever God leads me.
żywy
On jest Bogiem żywym.
Lernen beginnen
living
He is a living God.
niesamowity
Nasz Bóg jest niesamowitym Bogiem.
Lernen beginnen
awesome
Our God is an awesome God.
doskonały
Bóg jest doskonały we wszystkim co czyni.
Lernen beginnen
perfect
God is perfect in everything he does.
ponadnaturalny
On czyni rzeczy ponadnaturalne.
Lernen beginnen
supernatural
He makes things supernatural.
cudowny
On jest po prostu cudowny.
Lernen beginnen
wonderful
He is simply wonderful.
święty
On jest święty!
Lernen beginnen
holy
He is holy!
godny
Jezus jest godzien przyjąć chwałę.
Lernen beginnen
worthy
Jesus is worthy to receive glory.
baranek
Godzien jest Baranek, zasiadający na tronie.
Lernen beginnen
lamb
Worthy is the Lamb, seated on the throne.
ukrzyżowany
On był ukrzyżowany za grzechy nasze.
Lernen beginnen
crucified
He was crucified for our sins.
potępienie / być potępionym
W Jezusie nie ma już dla mnie potępienia.
Lernen beginnen
condemnation / be condemned
In Jesus there is no condemnation for me.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.