D29 - grammar - Simple Past 2/ Past Progressive

 0    37 Datenblatt    migurka
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Form:
past form of BE + verb-ing
Lernen beginnen
Forma:
forma przeszła od BYĆ + czasownik z końcówką -ing
Use: Unfinished actions or events in progress at a past point of time:
It was getting dark.
Lernen beginnen
Użycie: przeszłe zdarzenia niedokonane, trwające w danym momencie w przeszłości, a także czynności odbywające się w tym samym czasie bądź przerwane przez inną czynność. Używamy go również opisując rozwijającą się sytuację
Robiło się ciemno
I was working.
He was working. She was working. It was working. We were working. They were working. You were working.
Lernen beginnen
Ja pracowałem.
On pracował. Ona pracowała. To pracowało. My pracowaliśmy. Oni pracowali. Ty pracowałeś.
I wasn't playing
We weren't playing.
Lernen beginnen
Nie grałem
My nie graliśmy.
Simple Past vs Past progressive
Non-Action verbs are not usually used in the progressive. Express past states or conditions with the simple past.
Lernen beginnen
Przeszły prosty vs Przeszły ciągły
Czasowniki które nie wyrażają działania nie są zazwyczaj używane w czasie ciągłym. Przeszłe stany czy uwarunkowania wyraża się w Simple Past.
Earlier this year, Eric began to work on the second Nu.
Lernen beginnen
Na początku tego roku, Eric zaczął pracować na drugim Nu.
Look, this is something else that Eric is working on. It's almost finished.
Lernen beginnen
Spójrz, to jest coś innego nad czym Eric pracuje. To jest prawie gotowe.
Short answers to yes-no questions:
Were You playing? - Yes, I was. - No, I wasn't.
Lernen beginnen
Krótkie odpowiedzi na pytania tak-nie.
Czy grałeś? - tak. - nie.
Were You working all night?
No, I wasn't working all night. / No I wasn't.
Lernen beginnen
Czy pracowałeś przez całą noc?
Nie, nie pracowałem całą noc. Nie.
Were You learning english yeasterday?
Yes I was.
Lernen beginnen
Czy uczyłeś się wczoraj angielskiego?
Tak, uczyłem się.
Was Olga singing yesterday on the concert?
Yes she was singing. / No, she wasn't.
Lernen beginnen
Czy Olga śpiewa wczoraj na koncercie?
Tak, ona śpiewała. Nie.
Negative form & questions:
negative form of BE in the past + verb - ing
Lernen beginnen
Negatywna forma i pytania:
negatywna forma czasownika BE w czasie przeszłym + czasownik z końcówką -ing
I'm sorry, I didn't mean to interrupt. Were You practising?
Lernen beginnen
Przepraszam, nie chciałem przeszkadzać. Czy ćwiczyłeś?
Was I eating?
Lernen beginnen
Czy ja jadłem?
Were you working?
Lernen beginnen
Pracowałeś?
Was he driving?
Lernen beginnen
Czy on prowadził?
Was she teaching?
Lernen beginnen
Czy ona uczyła?
Was it raining?
Lernen beginnen
Padał deszcz?
Were you running?
Lernen beginnen
Biegaliście?
Were they writing?
Lernen beginnen
Czy oni pisali?
Were we reading?
Lernen beginnen
Czy my czytaliśmy?
WH questions:
Lernen beginnen
pytania WH:
What was I eating?
Lernen beginnen
Co ja jadłem?
Why were you crying?
Lernen beginnen
Dlaczego płakałeś?
Where was he going?
Lernen beginnen
Gdzie on się wybierał?
When was she crying?
Lernen beginnen
Kiedy ona płakała?
Why was this radio playing?
Lernen beginnen
Dlaczego to radio grało?
When were we leaving?
Lernen beginnen
Kiedy myśmy wyjeżdżali?
Where were you running?
Lernen beginnen
Gdzie biegałeś?
Why were they fighting?
Lernen beginnen
Dlaczego oni walczyli?
Simple Past vs Past progressive
We can use Simple past to refer to an action that interrupted a process. The process is expressed by the Past Progressive.
Lernen beginnen
Czas Przeszły prosty vs Przeszły ciągły
Możemy użyć czasu Prostego Przeszłego w odniesieniu do działania, które przerwało jakiś proces. Proces ten jest wyrażony przez czas Przeszły ciągły.
While You were driving I heard a noise.
Lernen beginnen
Podczas gdy ty prowadziłeś usłyszałem hałas.
I was taking a shower when you came.
Lernen beginnen
Brałem prysznic, kiedy ty przyszedłeś.
When I was reading a book, Mary was talking on the phone.
Lernen beginnen
Gdy czytałam książkę, Maria rozmawiała przez telefon.
They weren't playing any songs I knew but I continued to sit and listen.
Lernen beginnen
Oni nie grali żadnych piosenek, które znałem, ale kontynuowałem dalej usiąść i słuchać.
The guitarist was playing so fast, I couldn't follow the finger work.
Lernen beginnen
Gitarzysta grał tak szybko że nie mogłem nadążyć za pracą palców.
Yesterday at 1 pm, while we were having a dinner postman brought a letter.
Lernen beginnen
Wczoraj o 13, kiedy mieliśmy kolację, listonosz przyniósł list.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.