DHL SŁÓWKA

 0    70 Datenblatt    esterapankowska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
dispatch
Add or edit an existing shipping address.
Lernen beginnen
wysyłka
Dodaj lub zmień istniejący adres wysyłki.
send; I sent it; It was sent
Lernen beginnen
wysłać; Ja wysłałam to; to zostało wysłane
responsibility
The job is challenging and requires a lot of responsibility.
Lernen beginnen
odpowiedzialność
Praca jest wymagająca i wymaga wiele odpowiedzialności.
personal liability
Lernen beginnen
odpowiedzialność osobista
compulsory insurance
Lernen beginnen
obowiązek ubezpieczenia
commitment
Last year we made a commitment to reduce emissions.
Lernen beginnen
zobowiązanie
W zeszłym roku podjęliśmy zobowiązanie do zmniejszenia emisji.
requires
Lernen beginnen
wymaga
demanding
My job is very demanding, I have to work 60-hour weeks to get everything done.
Lernen beginnen
wymagający
Moja praca jest bardzo wymagająca. Muszę pracować 60 godzin w tygodniu, by ze wszystkim nadążyć.
to demand
This job requires a lot of patience.
Lernen beginnen
wymagać
Ta praca wymaga dużo cierpliwości.
demanding job
Lernen beginnen
wymagająca praca
patience
Lernen beginnen
cierpliwość
kindness
Lernen beginnen
życzliwość
courtesy
Lernen beginnen
uprzejmość
favor
Lernen beginnen
przychylność
kindness
Lernen beginnen
grzeczność
completed
Lernen beginnen
zrealizowano
made
Lernen beginnen
wykonano
target
Lernen beginnen
target
plan
We need to define our plan.
Lernen beginnen
plan
Musimy zdefiniować nasz plan.
Resource planning
Lernen beginnen
planowanie zasobów produkcji
planning work
Lernen beginnen
planowanie pracy
Planned implementation
Lernen beginnen
planowa realizacja
Implementation
Lernen beginnen
realizacja, wdrożenie
realisation
Lernen beginnen
realizacja
performance of the contract
Lernen beginnen
realizacja zamówienia
Target realization
Lernen beginnen
realizacja targetu
Exceeding the implementation plan
Lernen beginnen
przekroczenie planu realizacji
Override permissions
Lernen beginnen
przekroczenie uprawnień
access permissions
Lernen beginnen
uprawnienia dostępu
Detailed permissions
Lernen beginnen
uprawnienia szczegółowe
access to the data
Lernen beginnen
dostęp do danych
access
Every person should have access to reliable information.
Lernen beginnen
dostęp
Każda osoba powinna mieć dostęp do wiarygodnych informacji.
available
All the materials are available at the reception desk.
Lernen beginnen
dostępny
Wszystkie materiały są dostępne na recepcji.
Internet access
Lernen beginnen
dostęp do internetu
Granting of allowances
Lernen beginnen
przyznanie uprawnień
Award of benefits
Lernen beginnen
przyznanie świadczeń
recruitment process
Lernen beginnen
proces rekrutacji
production process
Lernen beginnen
proces produkcji
Shipping process
Lernen beginnen
proces wysyłki
control
Lernen beginnen
kontrola
inspection of documents
Lernen beginnen
kontrola dokumentów
control of the correctness
Lernen beginnen
kontrola poprawności
regularity
Lernen beginnen
prawidłowość
correct
Lernen beginnen
prawidłowe
correct
Lernen beginnen
poprawne
Correct estimate
Lernen beginnen
poprawne oszacowanie
incorrect
Lernen beginnen
błędne
Wrong marking
Lernen beginnen
błędne oznaczenie
verification
Lernen beginnen
sprawdzanie
check; control
Lernen beginnen
sprawdzenie; kontrola
Data record
Lernen beginnen
zapis danych
Record of information
Lernen beginnen
zapis informacji
reporting
Lernen beginnen
raportowanie
reporting operational and financial results to the Board
Lernen beginnen
raportowanie wyników operacyjnych i finansowych do Zarządu
lunch-break
Lernen beginnen
przerwa na lunch
Use breaks
Lernen beginnen
korzystanie z przerwy
Use of services
Lernen beginnen
korzystanie z usług
you must not
Lernen beginnen
nie wolno ci
prohibited
Lernen beginnen
zakazane
Not allowed
Lernen beginnen
nie dozwolone
This is not allowed
Lernen beginnen
To jest nie dozwolone
It is not allowed
Lernen beginnen
To nie jest dozwolone
entitled
Lernen beginnen
przysługuje
Each employee is entitled to a 10-minute lunch break.
Lernen beginnen
Każdemu pracownikowi przysługuje 10 minutowa przerwa na lunch.
we seek
Lernen beginnen
dążymy
we strive to achieve the best effect
Lernen beginnen
dążymy do uzyskania najlepszego efektu
We strive for the best result
Lernen beginnen
dążymy do uzyskania najlepszego wyniku
We strive for job security
Lernen beginnen
dążymy do bezpieczeństwa pracy
safety first
Lernen beginnen
bezpieczeństwo przede wszystkim
job security
Lernen beginnen
bezpieczeństwo pracy

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.