diplomatic visit

 0    79 Datenblatt    guest1713470
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
wizyta państwowa
Lernen beginnen
state visit
z wizytą państwową
Lernen beginnen
on a state visit
na czyjeś zaproszenie
Lernen beginnen
at the invitation of sb
wzmocnić dwustronne stosunki
Lernen beginnen
strengthen bilateral relations
rozrzeszać współpracę między
Lernen beginnen
to expand cooperation between
zaraz po przybyciu
Lernen beginnen
on arrival
dokonać przegladu kampanii honorowej
Lernen beginnen
review a military guard of honour
poruszyć problem
Lernen beginnen
to touch on sth
bliski wschód
Lernen beginnen
the Middle East
rzecznik
Lernen beginnen
spokesman
zaznaczyć, podkreślić
Lernen beginnen
to point out
ważny problem, sprawa do załatwienia
Lernen beginnen
a major issue
sprawa wzbudzająca zaniepokojenie
Lernen beginnen
concern
problemy światowe
Lernen beginnen
world affairs
jest prawdopodobne, że
Lernen beginnen
to be likely to
ważny temat
Lernen beginnen
chief topic
w towarzystwie
Lernen beginnen
accompanied by sb
mieć coś do zrobienia zgodnie z planem
Lernen beginnen
to be scheduled to do sth
oficjalna podroż
Lernen beginnen
an official trip
plan podróży
Lernen beginnen
itinerary
koncentrować się na
Lernen beginnen
to focus on sth
przeprowadzić rozmowy z kimś
Lernen beginnen
to hold talks with sb
dwudniowa wizyta
Lernen beginnen
a two-day visit
złożyć wizytę
Lernen beginnen
to pay a visit
otrzymać zaproszenie od kogoś
Lernen beginnen
to receive an invitation from sb
ustalić datę
Lernen beginnen
to set a date for
być wybranym na...
Lernen beginnen
to be elected
głowa państwa
Lernen beginnen
head of state
przybyć z wizytą do
Lernen beginnen
to arrive on a visit to
z czterodniową wizytą
Lernen beginnen
on a four-day visit
coś ma być zrobione zrobione w zaplanowanym terminie
Lernen beginnen
to be due to
publiczne oświadczenie
Lernen beginnen
public statement
wydać oświadczenie dla prasy
Lernen beginnen
to issue a press release
zgodzić się na zrobienie czegoś
Lernen beginnen
to agree to do something
bliskie ścisłe więzi
Lernen beginnen
close ties
wydarzenia międzynarodowe
Lernen beginnen
International events
źródło informacji
Lernen beginnen
source
cytować źródło
Lernen beginnen
to quote a source
sprawy bezpieczeństwa
Lernen beginnen
security issues
unia europejska
Lernen beginnen
the European Union
przystąpić do UE
Lernen beginnen
to enter the EU
prośba wniosek
Lernen beginnen
request
wraz z
Lernen beginnen
along with
przyłaczyć sie do EU
Lernen beginnen
to join the EU
złożyć wizytę
Lernen beginnen
to pay visit to
oczekiwanie, nadzieja na coś
Lernen beginnen
expectations for sth
wzajemne stosunki
Lernen beginnen
mutual relations
prasa szeroko komentuje
Lernen beginnen
to press gives a wide coverage of
rozmowy na szczycie
Lernen beginnen
summit talks
oznaczają początek czegoś
Lernen beginnen
to mark the beginning of sth
poprawić wizerunek
Lernen beginnen
to improve the image of
zobowiązać się do czegoś
Lernen beginnen
to pledge sth
odnośnie do czegoś
Lernen beginnen
with regard to something
zaawansowana technologia
Lernen beginnen
high-technology
wspólne przedsięwzięcie
Lernen beginnen
joint project
wystosować ostrzeżenie
Lernen beginnen
to issue a warning
zastosować się do czegoś
Lernen beginnen
to comply with
układ o nierozprzestrzenianiu broni atomowej
Lernen beginnen
the Nuclear Non-Proliferation Treaty
inspekcja terenu, miejsca
Lernen beginnen
site inspection
na bankiecie wydanym na jego cześć
Lernen beginnen
at the banquet given in his honour
przekazać coś
Lernen beginnen
to hand sth over
wyjechać do
Lernen beginnen
to leave for
wydać przyjęcie
Lernen beginnen
to host a reception
być zaszczyconym
Lernen beginnen
to be honoured
przełomowe wydarzenie
Lernen beginnen
landmark development
przynieść komuś korzyść
Lernen beginnen
to benefit sb
dziedzictwo narodowe
Lernen beginnen
national heritage
wysoko sobie cenić
Lernen beginnen
to appreciate sth
pomyślność
Lernen beginnen
well-being
poprosić
Lernen beginnen
to request
w czyimś imieniu
Lernen beginnen
on behalf of
skierować
Lernen beginnen
to address
przyjąć kogoś gościnnie/ciepło
Lernen beginnen
to give a hospitable/warm reception to sb
znak, oznaka, dowód
Lernen beginnen
evidence
gościnny
Lernen beginnen
hospitable
wystawny, wspaniały
Lernen beginnen
sumptuous
przyjazny, przyjacielski
Lernen beginnen
amicable
podzielać czyis pogląd
Lernen beginnen
to share sb's view
wysiłek
Lernen beginnen
endeavour

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.