Donald Trump to give major speech in Poland - BBC News

 0    47 Datenblatt    rbkowski
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
przemowa
Lernen beginnen
speech
dać
Lernen beginnen
give
jest
Lernen beginnen
is
Trump ma wygłasić dużą przemowę w Polsce
Lernen beginnen
Trump is due to give a major speech in Poland
Układając swoją wizję
Lernen beginnen
laying out his vision
wzajemne oddziaływanie tych czynników.
Lernen beginnen
interplay between these factors.
żaden z tych obrazów nie jest prawdziwy.
Lernen beginnen
neither of these depictions are true.
Święte wartości to wartości moralne, które nie podlegają negocjacjom i są nienaruszalne
Lernen beginnen
Sacred values are moral values that are non-negotiable and inviolable
nienegocjowalne i nienaruszalne
Lernen beginnen
non-negotiable and inviolable
gromadzą wolę walki o nich.
Lernen beginnen
they muster the will to fight for them.
społeczeństwo integracyjne ze ścieżkami do celu
Lernen beginnen
inclusive society with pathways to purpose
myśliwce poderwano do obszaru
Lernen beginnen
fighter jets were scrambled to the area
Clinton został uniewinniony w swoim procesie impeachmentu.
Lernen beginnen
Clinton was acquitted in his impeachment trial.
W obliczu tych dowodów obaj mężczyźni zostali uniewinnieni.
Lernen beginnen
In the face of this evidence both men were acquitted.
Pozostała trójka została uniewinniona w procesie sprzed roku.
Lernen beginnen
The other three were acquitted in a trial a year ago.
Został uniewinniony od tych zarzutów zaledwie dwa dni później
Lernen beginnen
He was acquitted on these charges just two days later
tłum gapiów
Lernen beginnen
the crowd of gawpers
gapie
Lernen beginnen
gawpers
Ledwo mogłem powstrzymać się od śmiechu
Lernen beginnen
I could barely refrain from laughing
powstrzymać się od śmiechu
Lernen beginnen
refrain from laughing
Wyczułem napiętą atmosferę
Lernen beginnen
I could sense the strained atmosphere
mogli się nawzajem kluc
Lernen beginnen
they could needle away at one another
Nadal nie widzę, co możesz z tym zrobić
Lernen beginnen
I still fail to see what you can do about it
jeśli musisz zrobić coś niepopularnego, zrób to z całego serca
Lernen beginnen
if you must do something unpopular do it wholeheartedly
w polityce nie ma uznania, które mógłby zdobyć bojaźliwość
Lernen beginnen
in politics there is no credit to be won by timidity
znosić drwiny
Lernen beginnen
to put up with a taunt
dekownik, uchylajavy od poboru
Lernen beginnen
a draft dodger
porównania mogą być odrażające
Lernen beginnen
comparisons can be odious
przeczytaj i pomyśl to najbardziej niebezpieczne zajęcie dla mężczyzny
Lernen beginnen
read and think the most dangerous occupation for a man
prowadzi niezmiennie do niestrawności i melancholii
Lernen beginnen
it leads invariably to dyspepsia and melancholy
posiadanie jest 9/10 prawa
Lernen beginnen
possession is 9/10 of the law
przekonać go do rozpoznania rzeczywistości
Lernen beginnen
to persuade him to recognize reality
przekażesz moje najlepsze życzenia
Lernen beginnen
will you convey my best wishes
nie ma czasu na zastanowienie się nad konsekwencjami tego teraz
Lernen beginnen
no time to ponder the implications of that now
i równie dobrze możesz się do tego przyzwyczaić
Lernen beginnen
and you might as well get used to it
jest całkowicie oczywiste, że sprawa jest skończona
Lernen beginnen
it's perfectly obvious the matter is finished
Znaczący projekt, który rozpoczynamy
Lernen beginnen
Meaningful project we embark on
prędzej czy później pojawią się konflikty interesów
Lernen beginnen
sooner or later conflicts of interest will arise
po prostu pozwól im przyjść i odejść z własnej woli
Lernen beginnen
just let them come and go of their own accord
przypuszczalnie
Lernen beginnen
presumably
przypuszczalnie jeśli to zrobisz
Lernen beginnen
presumably if you do so
przypuszczalnie jeśli tak się zachowujesz
Lernen beginnen
presumably if you act like this
z umiarem / nadużywanie alkoholu
Lernen beginnen
in moderation / heavy drinking
z umiarem
Lernen beginnen
in moderation
z umiarem to nie wielki problem
Lernen beginnen
in moderation it's not big deal
z umiarem to nic wielkiego
Lernen beginnen
in moderation it's not big deal
to nie może działać na dłuższą metę
Lernen beginnen
It can't work in a long run

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.