EDDY unit3

 0    213 Datenblatt    juliapawlowska5
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
archeologia
Lernen beginnen
archaeology
architektura
Lernen beginnen
architecture
sztuka i wzornictwo
Lernen beginnen
art and design
bankowossc i finanse
Lernen beginnen
banking and finance
biotechnologia
Lernen beginnen
Biotechnology
choreografia
Lernen beginnen
choreography
ekonomia
Lernen beginnen
economics
inzynieria
Lernen beginnen
engineering
ochrona srodowiska
Lernen beginnen
environmental studies
robienie filmów
Lernen beginnen
filmmaking
filologia obca
Lernen beginnen
foreign philology
informatyka / IT
Lernen beginnen
information technology / IT
dziennikarstwo
Lernen beginnen
journalism
prawo
Lernen beginnen
law
marketing i zarządzanie
Lernen beginnen
marketing and management
medioznawstwo
Lernen beginnen
media studies
medycyna
Lernen beginnen
medicine
politologia
Lernen beginnen
Political Science
psychologia
Lernen beginnen
psychology
socjologia
Lernen beginnen
sociology
weterynaria
Lernen beginnen
veterinary medicine
uczęszczać do szkoły
Lernen beginnen
to attend school
nadrabiać coś
Lernen beginnen
catch up on something
praca/ projekt
Lernen beginnen
coursework
wkuwać
Lernen beginnen
cram
oblać egzamin
Lernen beginnen
to fail an exam
mieć dobrą średnią ocen
Lernen beginnen
get a good average average
otrzymać swiadectwo szkolne
Lernen beginnen
get a school certificate
unikać czegoś
Lernen beginnen
get out of something
oceniać uczniów
Lernen beginnen
grade the students
ukonczyc szkole
Lernen beginnen
graduate from school
oddawać (pracę domową)
Lernen beginnen
hand sth in
uczyc sie czegos na pamiec
Lernen beginnen
learn something by heart
sprawdzac cos np w słowniku
Lernen beginnen
look sth up
popełniać błędy
Lernen beginnen
make mistakes
zapamiętywać
Lernen beginnen
to memorize
egzamin próbny
Lernen beginnen
mock exam
zdać egzamin
Lernen beginnen
to pass an exam
podchwycić coś / nauczyć się
Lernen beginnen
pick something up / learn
powtarzać rok
Lernen beginnen
repeat the year
zdawać ponownie egzamin
Lernen beginnen
re-sit exam
uczyć sie do egzaminu
Lernen beginnen
revise for an exam
zdawać egzamin
Lernen beginnen
take an exam
zająć się czymś/ rozpocząć coś
Lernen beginnen
take something up
nosić mundurek szkolny
Lernen beginnen
wear a school uniform
docierać, przychodzic
Lernen beginnen
come through
rzucać szkołę
Lernen beginnen
drop out of school
dostać 5
Lernen beginnen
get a grade A
zabrać się za coś
Lernen beginnen
get down to something
wymówić coś
Lernen beginnen
get one’s tongue round sth
uporać się z czymś
Lernen beginnen
get through sth
obnizac ocene
Lernen beginnen
grade down
hobby/ zainteresowanie
Lernen beginnen
hobby horse
udoskonalać, poprawiać coś
Lernen beginnen
improve on something
studiować coś/ specializować się w czymś
Lernen beginnen
major in sth
wstawić nieobecność
Lernen beginnen
mark absence
sprawdzać testy
Lernen beginnen
mark tests
zdać egzamin
Lernen beginnen
to pass an exam
przepuścić kogoś na egzaminie
Lernen beginnen
pass sb
poradzić sobie z czymś bez trudu
Lernen beginnen
sail through sth
przebrnąć przez coś
Lernen beginnen
scrape through something
wkuwać
Lernen beginnen
swot up
najlepsze oceny
Lernen beginnen
top marks
doradca zawodowy
Lernen beginnen
careers adviser
woźny / woźna
Lernen beginnen
caretaker
wychowawca / wychowawczyni
Lernen beginnen
form tutor
przewodniczący szkoły
Lernen beginnen
head boy
dyrektor szkoły
Lernen beginnen
headteacher
wykładowca / wykładowczyni
Lernen beginnen
lecturer
bibliotekarz / bibliotekarka
Lernen beginnen
librarian
członek grona pedagogicznego
Lernen beginnen
staff member
przedstawiciel samorządu uczniowskiego
Lernen beginnen
student council representative
nauczyciel / nauczycielka
Lernen beginnen
teacher
stołówka
Lernen beginnen
a canteen
sala lekcyjna
Lernen beginnen
classroom
korytarz
Lernen beginnen
a corridor
sala gimastyczna
Lernen beginnen
gym
pracownia fizyczna/ chemiczna
Lernen beginnen
lab(oratory)
szatnia
Lernen beginnen
locker room
boisko
Lernen beginnen
a field
sekretariat
Lernen beginnen
secretary's office
pokoj nauczycielski
Lernen beginnen
staff room
tablica
Lernen beginnen
blackboard
kreda
Lernen beginnen
chalk
cyrkiel
Lernen beginnen
compasses
korektor
Lernen beginnen
corrector
mazak
Lernen beginnen
felt-tip
teczka
Lernen beginnen
folder
mazak fluorescencyjny
Lernen beginnen
highlighter
spinacze biurowe
Lernen beginnen
paper clips
piornik
Lernen beginnen
pencil-case
temperowka
Lernen beginnen
pencil sharpener
gumka do scierania
Lernen beginnen
eraser, rubber
linijka
Lernen beginnen
a ruler
ekierka
Lernen beginnen
set square
zszywacz
Lernen beginnen
a stapler
tablica suchościeralna
Lernen beginnen
whiteboard
być absolwentem
Lernen beginnen
be a school leaver/ a graduate
byc nieobecnym w szkole
Lernen beginnen
be absent from school
być obecnym w szkole
Lernen beginnen
be present at school
klasa, lekcja
Lernen beginnen
class
koncentrować się na czymś
Lernen beginnen
concentrate/centre on something
uczyć się/ przeprowadzać badania
Lernen beginnen
do your studying/ research
koniec semestru
Lernen beginnen
end of term
wpadać w kłopoty
Lernen beginnen
get into trouble
dostawać najlepsze oceny
Lernen beginnen
get top marks
wygłaszać prezentacje
Lernen beginnen
give a talk/ presentation
uczyc sie
Lernen beginnen
learn
drugie sniadanie
Lernen beginnen
packet lunch
zdać w pięknym stylu
Lernen beginnen
pass with flying colors
strój na wf
Lernen beginnen
PE kit
kartkówka
Lernen beginnen
pop quiz
szkolna rutyna
Lernen beginnen
school routine
rok szkolny
Lernen beginnen
school year
zwolnienie z oowodu choroby
Lernen beginnen
sick note
restrykcyjny, surowy
Lernen beginnen
strict
uczyć się, studiować
Lernen beginnen
study
uczyć się z podręczników/materiałów z wykładów
Lernen beginnen
study from coursebooks/ handouts
podchodzic do egzaminu
Lernen beginnen
take an exam
robić notatki
Lernen beginnen
take notes
sprawdzać obecność
Lernen beginnen
take the register
klasówka
Lernen beginnen
test
ciezko pracowac
Lernen beginnen
to work hard
pracowac nad projektem
Lernen beginnen
work on a project
pisac essay/ krotki artykul
Lernen beginnen
write an essay / a paragraph
odpowiadać niegrzecznie
Lernen beginnen
answer back
oczukiwać, ściągać
Lernen beginnen
cheat
opuszczać lekcje, wagarować
Lernen beginnen
cut classes
przeszkadzać na lekcjach
Lernen beginnen
disturb lessons
odrabiać pracę domową
Lernen beginnen
do one’s homework
uważać na lekcji
Lernen beginnen
pay attention in class
szybko chłoną
Lernen beginnen
pick things up quickly
wagarować
Lernen beginnen
play truant
przestrzegać terminów
Lernen beginnen
stick to deadliness
korzystać ze ściąg
Lernen beginnen
use cribs
uczęszczać na kurs
Lernen beginnen
attend a course
wymiana międzyuczelniana/międzyszkolna
Lernen beginnen
exchange programme
pozalekcyjny
Lernen beginnen
extracurricular
dołączyć do
Lernen beginnen
join
przygotować się do egzaminu
Lernen beginnen
prepare exam
prywatne lekcje/ korepetycje
Lernen beginnen
private tution
wycieczka szkolna
Lernen beginnen
school trip
towarzystwo, stowarzyszenie
Lernen beginnen
society
rozkład, plan
Lernen beginnen
timetable
wolontariat
Lernen beginnen
voluntary charity work
szkoła z internatem
Lernen beginnen
boarding school
kolegium, uniwersytet
Lernen beginnen
college
szkoła zaoczna
Lernen beginnen
extramural school
przedszkole
Lernen beginnen
kindergarten
szkoła wieczorowa
Lernen beginnen
night school
żłobek
Lernen beginnen
a nursery
szkoła podstawowa
Lernen beginnen
a primary school
prywatna szkoła (szkoła publiczna)
Lernen beginnen
private school (public school)
szkoła średnia
Lernen beginnen
secondary school
szkoła państwowa
Lernen beginnen
state school
uniwersytet
Lernen beginnen
university
szkoła zawodowa
Lernen beginnen
vocational school
ubiegać się o stypendium
Lernen beginnen
apply for a grant
attend a tutorial
Lernen beginnen
uczęszczać na seminarium
iść na studia
Lernen beginnen
do a degree course
czytać lekturę uzupełniającą
Lernen beginnen
do background reading
wymagania wstępne
Lernen beginnen
entry ewuirements
opłacać czesne
Lernen beginnen
pay tuition fees
złożyć aplikacje/ podanie
Lernen beginnen
submit a applications form
pisać pracę dyplomową
Lernen beginnen
write one’s thesis/ dissertation
mieć swoją przyczynę w
Lernen beginnen
be down to sth
kolidować z czymś
Lernen beginnen
clash with sth
pomóc komuś
Lernen beginnen
help sb out
odbierać kogoś
Lernen beginnen
pick sb up
wziąć kogoś na stronę
Lernen beginnen
take sb aside
przechwalać się
Lernen beginnen
blow sb’s own trumpet
mieć złą opinię
Lernen beginnen
get a lot of bad press
poddać się po pierwszym napotkanym problemie
Lernen beginnen
give up at the first hurdle
zawalczyć o coś
Lernen beginnen
go for sth
przejść do zrobienia czegoś
Lernen beginnen
go on to do sth
dużo inwestować w coś
Lernen beginnen
invest heavily in something
wygłupiać się
Lernen beginnen
play around
rozumieć ludzi
Lernen beginnen
read people
zdobywać nagrody
Lernen beginnen
reap the rewards
omawiać różne pomysły, przeprowadzać burzę mózgów
Lernen beginnen
brainstorm ideas
wspólnie przygotowywać prezentacje
Lernen beginnen
collaborate on a presentation
rozwijać umiejętności
Lernen beginnen
develop a skill
zrobić kariere
Lernen beginnen
make a succesful career
przygotowywać się na przyszłość
Lernen beginnen
prepare for future life
rozumieć onne punkty widzenia
Lernen beginnen
understand the points of view
rozwiązywać problemy
Lernen beginnen
work out solution to problems
zaniepokojony
Lernen beginnen
anxious
sprawić komuś zawód
Lernen beginnen
be a dissapointment to sb
pochłaniająca pasja
Lernen beginnen
consuming passion
nieobecny, zamyślony
Lernen beginnen
distracted
zdolności interpersonalne
Lernen beginnen
interpersonal skills
bezcenny
Lernen beginnen
priceless
związek
Lernen beginnen
relevance
zaradny
Lernen beginnen
resourceful
typowy, klasyczny
Lernen beginnen
typical, classic
tradycyjny /klasyczny
Lernen beginnen
classical
zrozumiały
Lernen beginnen
comprehensible
wszechstronny, wyczerpujący
Lernen beginnen
comprehensive
gospodarczy, ekonomiczny
Lernen beginnen
economic
oszczędny
Lernen beginnen
economical
historyczny (wydarzenie)
Lernen beginnen
historical
historyczny (wazny dla historii)
Lernen beginnen
historic
przemysłowy
Lernen beginnen
industrial
pracowity
Lernen beginnen
industrious
lekarz / lekarka
Lernen beginnen
physician / doctor
fizyk
Lernen beginnen
a physician
os uzależniona od adrenaliny
Lernen beginnen
adrenaline junkie
mol książkowy
Lernen beginnen
bookworm
miłośnik szachów
Lernen beginnen
chess fancier
miłośnik kina
Lernen beginnen
cinema fun
osoba fanatycznie dbająca o środowisko
Lernen beginnen
eco freak
miłośnik fotografii
Lernen beginnen
shutterbug
miłośnik nowych technologii
Lernen beginnen
technophile

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.