Edgard CAE 217-226

 0    10 Datenblatt    korcz81
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Drobne kradzieże to plaga szczególnie na targowiskach oraz w środkach transportu publicznego.
Lernen beginnen
Petty theft is a plague especially in markets and on public transport.
Jak mogłeś w ogóle pomyśleć, że byłym w stanie popełnić matkobójstwo.
Lernen beginnen
How could you even thing I would be capable of committing matricide.
Manuskrypt Mozarta okazał się być fałszerstwem.
Lernen beginnen
The Mozart manuscript turned out to be a forgery.
W tym kraju prawo podatkowe jest bardzo restrykcyjne.
Lernen beginnen
Tax legislation is very restrictive in this country.
Przechodząca armia szabrowała I niszczyła cywilne domy.
Lernen beginnen
The passing army looted and destroyed civilian homes
Detektywi podążali za gangiem do ich kryjówki
Lernen beginnen
The detectives followed the gang to their hideout.
Został Pan oskarżony o nielegalne posiadanie broni.
Lernen beginnen
You have been accused of unlawful possession of a gun.
Kiedy pojawił się przywódca, wszyscy przestali rozmawiać.
Lernen beginnen
When the ringleader appeared everyone stopped talking.
Jako jedyna osoba paląca traktowana jest jak wyrzutek.
Lernen beginnen
As the only smoker she is treated as an outcast.
Proszę, popraw drugi akapit umowy.
Lernen beginnen
Please amend the second paragraph of the agreement.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.