Education – Basic Polish Vocabulary

5  1    42 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
bad marks
My parents won't take me to the cinema because of my bad marks at school.
Lernen beginnen
złe oceny
Moi rodzice nie zabiorą mnie do kina z powodu moich złych ocen.
blackboard
I'd like John to write the sentence on the blackboard.
Lernen beginnen
tablica
Chciałbym, żeby John zapisał zdanie na tablicy.
certificate
Dorothy passed her French exam and now she's waiting for the certificate.
Lernen beginnen
certyfikat
Dorota zdała egzamin z francuskiego i teraz czeka na certyfikat.
class
I'm in class 6b this year.
Lernen beginnen
klasa
W tym roku jestem w klasie 6b.
classmate
Tim is my classmate and we sit at the same desk.
Lernen beginnen
kolega z klasy
Tim jest kolegą z klasy, razem siedzimy w ławce.
classroom
The pupils decorated their classroom with pictures and paper flowers.
Lernen beginnen
klasa
Uczniowe udekorowali klasę rysunkami i kwiatkami z papieru.
diploma
Last year I got a diploma in Law.
Lernen beginnen
dyplom
W ubiegłym roku uzyskałem dyplom na Wydziale Prawa.
education
Education in Poland starts at the age of five or six for the 0 class.
Lernen beginnen
edukacja
Obowiązek szkolny w Polsce zaczyna się od 5 lub 6 roku życia klasą zerową.
exam
I'm always stressed out before oral exams.
Lernen beginnen
egzamin
Jestem zawsze zestresowany przed ustnymi egzaminami.
good marks
Ann is the best student in our class and always gets the highest marks.
Lernen beginnen
dobre oceny
Ann jest najlepszą uczennicą w klasie i zawsze uzyskuje najwyższe oceny.
graduate
I'm a recent graduate from York University.
Lernen beginnen
absolwent
Jestem świeżo upieczonym absolwentem Uniwersytetu York.
knowledge
My knowledge of history is very limited.
Lernen beginnen
wiedza
Moja wiedza historyczna jest nikła.
lecture
Sometimes Mark falls asleep during lectures.
Lernen beginnen
wykład
Marek czasami zasypia podczas wykładów.
lecturer
The new lecturer turned out to be a young, nice-looking woman.
Lernen beginnen
wykładowca
Nowym wykładowcą okazała się być młoda, atrakcyjnie wyglądająca kobieta.
library
We're going to have a silent dance party in the library tonight.
Lernen beginnen
biblioteka
Dziś wieczorem organizujemy w bibliotece "cichą"dyskotekę.
mark
My son gets very good marks at school.
Lernen beginnen
ocena
Mój syn otrzymuje bardzo dobre oceny w szkole.
paper
I am preparing to deliver a paper at a conference.
Lernen beginnen
referat
Przygotowuję się do wygłoszenia referatu podczas konferencji.
professor
He is Professor of Political Science at the University of California.
Lernen beginnen
profesor
On jest profesorem Nauk Politycznych na Uniwersytecie w Kalifornii.
pupil
There are twenty pupils in each class.
Lernen beginnen
uczeń
W każdej klasie jest dwadzieścioro dzieci.
scholarship
Ann has applied for a scholarship even though she got one last year.
Lernen beginnen
stypendium naukowe
Anna wystąpiła o stypendium mimo, że otrzymała już jedno w ubiegłym roku.
school
Do you remember what your first day at primary school was like?
Lernen beginnen
szkoła
Czy pamiętasz jak wyglądał twój pierwszy dzień w szkole podstawowej?
schoolmate
I often meet my schoolmates after school.
Lernen beginnen
kolega ze szkoły
Często spotykam kolegów ze szkoły po lekcjach.
speech
Paul is good at giving speeches.
Lernen beginnen
przemowa
Paul jest specjalistą w wygłaszaniu przemówień.
student
There are over 5000 international students from 150 countries at the University.
Lernen beginnen
student
Na uczelni jest ponad 5000 studentów z zagranicy reprezentujących 150 krajów.
teacher
Lara would like to be a teacher in the future.
Lernen beginnen
nauczyciel
Lara chciałaby być nauczycielką w przyszłości.
textbook
Students don't have to buy new textbooks.
Lernen beginnen
podręcznik
Studenci nie muszą kupować nowych podręczników.
to attend lectures
Students have to attend all lectures.
Lernen beginnen
chodzić na wykłady
Studenci muszą chodzić na wszystkie wykłady.
to count
I learnt to count at the age of three.
Lernen beginnen
liczyć
Nauczyłem się liczyć w wieku trzech lat.
to fail an exam
Unfortunately, Steve failed one of the exams.
Lernen beginnen
oblać egzamin
Niestety Stefan oblał jeden z egzaminów.
to graduate from university
I graduated from the Oxford University in 2004.
Lernen beginnen
ukończyć uniwersytet
Ukończyłem uniwersytet w Oksfordzie w 2004 roku.
to learn
What are your learning habits?
Lernen beginnen
uczyć się
Jaką masz metodę uczenia się?
to learn by heart
I'd like to learn this beautiful poem by heart.
Lernen beginnen
nauczyć się na pamięć
Chciałabym nauczyć się tego pięknego wiersza na pamięć.
to memorize
Our homework is to memorize 100 new German words.
Lernen beginnen
zapamiętywać
Nasza praca domowa polega na zapamiętaniu stu niemieckich słówek.
to pass an exam
My plan is to pass all exams and leave for holidays.
Lernen beginnen
zdać egzamin
Mój plan polega na zdaniu wszystkich egzaminów i wyjechaniu na wakacje.
to play truant
More and more pupils play truant these days.
Lernen beginnen
wagarować
Obecnie coraz więcej uczniów wagaruje.
to read
I'm reading a book in French, but it's very difficult.
Lernen beginnen
czytać
Czytam książkę po francusku, ale to jest bardzo trudne.
to study
I can't go out tonight because I have to study for the exam.
Lernen beginnen
studiować, uczyć się
Dziś wieczorem nie mogę wyjść, gdyż muszę się uczyć do egzaminu.
to teach
It's difficult to teach students with dyslexia.
Lernen beginnen
nauczać
Trudno jest uczyć studentów z dysleksją.
to write
Don't write in the books, please.
Lernen beginnen
pisać
Proszę nie pisać w książce.
training
Teacher training courses are available in England and Wales.
Lernen beginnen
szkolenie
Kursy szkoleniowe dla nauczycieli są dostępne na terenie Anglii i Walii.
university
What university do you go to?
Lernen beginnen
uniwersytet
Na jakim uniwersytecie studiujesz?
education
Do you know anything about Australian Education System?
Lernen beginnen
edukacja
Czy wiesz coś o Australijskim systemie edukacji?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.