Egzamin przykładowy 1

 0    80 Datenblatt    Rimarika
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
remove
Lernen beginnen
usunąć
purchase
Lernen beginnen
zakup
announcement
Quiet please. I have an announcement.
Lernen beginnen
ogłoszenie
Proszę o ciszę. Mam ogłoszenie.
an ultimate necessity
Lernen beginnen
Ostateczna konieczność
in-depth volume
Lernen beginnen
Dogłębna objętość
a substitute
Lernen beginnen
zastępca
Big dimension versus neat size
Lernen beginnen
Duży wymiar a dobry rozmiar
versus
Lernen beginnen
przeciw
neat
Marius is very neat - his shirts are always ironed.
Lernen beginnen
schludny
Mariusz jest bardzo schludny - jego koszule zawsze są wyprasowane.
doing without
Lernen beginnen
Robić bez
shun
Lernen beginnen
unikać
remain
This difference still remains a serious cause of concern.
Lernen beginnen
pozostawać
Ta różnica wciąż pozostaje poważnym powodem do niepokoju.
devotee
Lernen beginnen
wielbiciel
snail mail
Lernen beginnen
poczta papierowa/ "poczta ślimacza"
desire
Lernen beginnen
pragnienie
on the Internet
Lernen beginnen
w Internecie
aware
Lernen beginnen
świadomy
overrun
Lernen beginnen
najechać / opanować
setting up websites
Lernen beginnen
Tworzenie stron internetowych
wheneven
Lernen beginnen
Kiedy tylko / kiedykolwiek
look upon
Lernen beginnen
patrzeć na
oddity
Lernen beginnen
osobliwość
technological oddity
Lernen beginnen
Technologiczne dziwactwo
find it hard to believe
Lernen beginnen
Trudno uwierzyć
even
Don't even think about it!
Lernen beginnen
nawet
Nawet o tym nie myśl!
congenital sender and receiver
Lernen beginnen
Wrodzony nadawca i odbiorca
twenty-odd
Lernen beginnen
dwadzieścia kilka
a letter has gone astray
Lernen beginnen
List zniknął
exactly
Lernen beginnen
dokładnie / właśnie
exactly how many bits
Lernen beginnen
Dokładnie tyle samo
swallow
Lernen beginnen
połknąć
access
Schoolchildren have access to the Internet at school.
Lernen beginnen
dostęp
Uczniowie mają dostęp do Internetu w szkole.
though
Lernen beginnen
chociaż
research
I conduct research on dieting.
Lernen beginnen
badania
Prowadzę badania dotyczące diet.
fairly esoteric subject
Lernen beginnen
Dość ezoteryczny temat
I was told
Lernen beginnen
Powiedziano mi,
existed upon the matter
Lernen beginnen
Istniały w tej sprawie
itself
Lernen beginnen
sobie
bulky
Lernen beginnen
masywny
put it away
Lernen beginnen
odłóż to
dreadful
Lernen beginnen
straszny
office junk
Lernen beginnen
Śmieci biurowe
living space
Lernen beginnen
Przestrzeń mieszkalna
It strikes me
Lernen beginnen
Uderza mnie
reason
From what reason?
Lernen beginnen
przyczyna
Z jakiego powodu?
exist
Lernen beginnen
istnieć
spreading the joys of music
Lernen beginnen
Rozprzestrzeniając radość muzyki
purpose
The purpose of our meeting is clear.
Lernen beginnen
cel
Cel naszego spotkania jest jasny.
advertising
Lernen beginnen
reklama
greengrocer
Lernen beginnen
badylarz
perhaps
Perhaps we could send her some flowers?
Lernen beginnen
być może
Być może moglibyśmy wysłać jej kwiaty?
quaint
Lernen beginnen
osobliwy
missing out
Lernen beginnen
brakuje
benefits
Lernen beginnen
korzyści
undercutting
Lernen beginnen
sprzedaż po konkurencyjnie niskiej cenie
constantly
Lernen beginnen
stale / wciąż
currently
He's currently working in England.
Lernen beginnen
obecnie
On obecnie pracuje w Anglii.
kit
Lernen beginnen
zestaw
lean
You should eat lean meat when you're on a diet.
Lernen beginnen
chude
Na diecie powinieneś jeść chude mięso.
bargain
A lot of people look for bargains in the shops.
Lernen beginnen
okazja
Wiele osób szuka okazji w sklepach.
besides
I don't want anything besides apples.
Lernen beginnen
oprócz
Nie chcę niczego oprócz jabłek.
however
I'd like to go jogging. However, this is not possible right now as my leg still hurts.
Lernen beginnen
jednakże
Chciałbym pójść pobiegać, jednak teraz nie jest to możliwe, ponieważ ciągle jeszcze boli mnie noga.
led
Lernen beginnen
doprowadziło
unemployment
Do you know the present unemployment rate?
Lernen beginnen
bezrobocie
Czy znasz aktualny wskaźnik bezrobocia?
endless
Lernen beginnen
nieskończony
before
What happened before I came?
Lernen beginnen
przed / zanim
Co się stało zanim przyszedłem?
in front of
There's a swimming pool in front of the hotel.
Lernen beginnen
przed
Przed hotelem jest basen.
which
Which book would you like to read?
Lernen beginnen
który
Którą książkę chciałbyś przeczytać?
serious side-effects
Lernen beginnen
Poważne skutki uboczne
addition
I think it will be the most valuable addition to our services.
Lernen beginnen
dodanie
Myślę, że to będzie najcenniejszy dodatek do naszych usług.
although
I've made the decision to stay at home, although I really wanted to go to that concert.
Lernen beginnen
mimo że / chociaż
Zdecydowałem się zostać w domu, chociaż bardzo chciałem iść na ten koncert.
however
I'd like to go jogging. However, this is not possible right now as my leg still hurts.
Lernen beginnen
jednakże
Chciałbym pójść pobiegać, jednak teraz nie jest to możliwe, ponieważ ciągle jeszcze boli mnie noga.
remind
Lernen beginnen
przypominać
instantly
Lernen beginnen
natychmiast
practically
Lernen beginnen
praktycznie
technological
Lernen beginnen
techniczny
development
Lernen beginnen
rozwój
possibilities
Lernen beginnen
możliwości
advertisement
The advertisement was placed on the Internet.
Lernen beginnen
reklama
Ogłoszenie zostało umieszczone w Internecie.
independent
We are looking for independent and reliable people for this position.
Lernen beginnen
niezależny
Szukamy niezależnych i odpowiedzialnych ludzi na to stanowisko.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.