egzamin vol2

 0    275 Datenblatt    weronikagorska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
odpowiedzialność
Lernen beginnen
accountability
zwracać się, zajmować problemem
Lernen beginnen
address something
poinformować
Lernen beginnen
brief
obciążenie
Lernen beginnen
burden
wysłannik
Lernen beginnen
envoy
bolesny, potworny
Lernen beginnen
excruciating
wygananie(c)
Lernen beginnen
exile
lekceważyć
Lernen beginnen
fout
bezkarność
Lernen beginnen
impunity
zgodnie z
Lernen beginnen
in accordance with
zadawać (np. ból)
Lernen beginnen
inflict
nieszczęście
Lernen beginnen
misery
sierota, osierocić
Lernen beginnen
orphan
prośba. apel
Lernen beginnen
plea
głód
Lernen beginnen
starvation
nalegać, ponaglać
Lernen beginnen
urge
absolutny, całkowity
Lernen beginnen
utter
strefa wojny, niebezpieczna okolica
Lernen beginnen
a war zone
wstrzymać, zatajać
Lernen beginnen
withhold
przyznać, potwierdzić
Lernen beginnen
acknowledge
starzejące się społeczeństwo
Lernen beginnen
aging population
osoba starająca się o azyl
Lernen beginnen
asylum seeker
autorytarny reżim
Lernen beginnen
authoritarian regime
posiłkować się czymś, skorzystać z czegoś
Lernen beginnen
avail oneself of
przyrost naturalny
Lernen beginnen
birth rate
patrole graniczne
Lernen beginnen
border patrols
krążyć, być w obiegu
Lernen beginnen
to circulate
kraj obywatelstwa
Lernen beginnen
country of citizenship
liczba ofiar śmiertelnych
Lernen beginnen
death toll
przynależność wyznaniowa
Lernen beginnen
denominational affiliation
potomek
Lernen beginnen
a descendant
wprost odmówić
Lernen beginnen
downright refuse
narodowość
Lernen beginnen
ethnicity
wyciągnąć z
Lernen beginnen
extract from
ze strachu przed
Lernen beginnen
for fear of
adres stałego pobytu
Lernen beginnen
habitual residence
poradzić sobie z wyzwaniem
Lernen beginnen
handle the challenge
dziedziczny
Lernen beginnen
hereditary
kraj przyjmujący
Lernen beginnen
hosting country
narzucać coś komuś
Lernen beginnen
impose something on somebody
w środku, pomiędzy
Lernen beginnen
in the midst of
napływ
Lernen beginnen
influx
zapomnieć, pozostawić za sobą
Lernen beginnen
leave sth behind
błędne mniemanie
Lernen beginnen
misconception
żargon
Lernen beginnen
parlance
postrzeganie
Lernen beginnen
perception
kłaść nacisk na
Lernen beginnen
put pressure on
odmówić odejścia ze stanowiska
Lernen beginnen
refuse to step down
schronienie
Lernen beginnen
sanctuary
starać się o azyl
Lernen beginnen
seek asylum
haniebny
Lernen beginnen
shameful
kurczyć się
Lernen beginnen
shrink - shrank - shrunk
poddawać/ podporządkować kogoś czemuś
Lernen beginnen
subject sb to sth
podejmować kroki
Lernen beginnen
take action
przyjąć uchodźców
Lernen beginnen
take in refugees
obalić
Lernen beginnen
topple
źle wyposażony
Lernen beginnen
undersupplied
znaczna większość
Lernen beginnen
vast majority
istotny element
Lernen beginnen
vital part
wyrzucić na brzeg
Lernen beginnen
wash ashore
uzasadnione podstawy
Lernen beginnen
well-founded grounds
ksenofobiczny tchórz
Lernen beginnen
xenophobic coward
dokładny, precyzyjny
Lernen beginnen
accurate
w krótkim czasie
Lernen beginnen
at short notice
pogarda, lekceważenie
Lernen beginnen
disdain
zaangażować, zaabsorbować
Lernen beginnen
engagge
fałszywe zarzuty
Lernen beginnen
false allegations
wrażenie
Lernen beginnen
impression
w kadrze
Lernen beginnen
in frame
utrzymywać coś w polu widzenia
Lernen beginnen
keep sth visible
wystąpienie w środkach masowego przekazu
Lernen beginnen
media appearance
oceniać kogoś na podstawie pozytywnych cech charakteru
Lernen beginnen
rate sb on positive personality traits
usmieszek
Lernen beginnen
smirk
długość życia
Lernen beginnen
span of life
podświadomy
Lernen beginnen
subconscious
uległy
Lernen beginnen
submissive
w centrum uwagi publiki
Lernen beginnen
to be in the public eye
budować porozumienie
Lernen beginnen
to build/establish rapport
prowadzić badania
Lernen beginnen
to conduct studies
przekazać przesłanie/wiadomość
Lernen beginnen
to convey message
odejść od norm
Lernen beginnen
depart from norms
opracować eksperyment
Lernen beginnen
to devise an experiment
okazywać przewagę
Lernen beginnen
to display dominance
okazywać uległość
Lernen beginnen
to display submissiveness
wyruszyć w podróż
Lernen beginnen
to embark on a journey
zyskać przewagę
Lernen beginnen
to get an upper hand
mieć znaczący wpływ na
Lernen beginnen
have a significant impact on
nadwyrężać, osłabiać zdolność do oceny
Lernen beginnen
to impair judgement
odzyskać spokój
Lernen beginnen
regain composure
ujawnić odporność
Lernen beginnen
reveal resilience to sth
zdobyć wynik
Lernen beginnen
score on a test
wiele mówiący/ dający do myślenia
Lernen beginnen
to speak volumes
hamować, tłumić kontrolę
Lernen beginnen
to suppress control
wygrać ze znaczną przewagą
Lernen beginnen
win by a landslide
dać wynik
Lernen beginnen
to yield result
punkt zwrotny
Lernen beginnen
turning point
w centrum uwagi mediów
Lernen beginnen
in the media glare
pod przykrywką
Lernen beginnen
behind the facade of
demonstrowac władzę
Lernen beginnen
Demonstrate power
złożyć wizytę
Lernen beginnen
to pay a visit
przeprowadzić transmisję
Lernen beginnen
to hold televised session
prezentować wizerunek
Lernen beginnen
to portray image
przyciągnąć wnikliwą uwagę mediów
Lernen beginnen
to receive saturation media coverage
odzyskać zimną krew
Lernen beginnen
to regain composure
masowa inwigilacja
Lernen beginnen
mass surveillance
prawne granice inwigilacji
Lernen beginnen
Legal boundaries of surveillance
uchylać sie przed/ być nieosiągalnym dla inwigilacji przez władze
Lernen beginnen
to evade surveillance by the authorities
zgodne z prawem wnioski o udostępnienie nadzoru
Lernen beginnen
lawful surveillance requests
szpiegować kogoś
Lernen beginnen
spy on sb
wada w zabezpieczeniu
Lernen beginnen
a security flaw
zdobyc dostęp do
Lernen beginnen
gain access to
przechwycić zakodowane /zaszyfrowane dane
Lernen beginnen
intercept encrypted data
przestarzałe technologie kodowania
Lernen beginnen
outdated encryption technology
byc narażonym na
Lernen beginnen
to be vulnerable to
luki w zabezpieczeniu
Lernen beginnen
security vulnerabilities
zastosowac aktualizację oprogramowania w celu rozwiązania problemu
Lernen beginnen
to patch a problem
podsłuch
Lernen beginnen
wiretapping
manualny, ręczny
Lernen beginnen
manual
dotrzeć do kogoś (o słowach)
Lernen beginnen
to sink in
prześladowca
Lernen beginnen
stalker
założyć podsłuch komuś/ w czymś
Lernen beginnen
to wire sb/sth
przyjazny wobec podsłuchu
Lernen beginnen
wiretap friendly
być skompromitowanym przez
Lernen beginnen
be compromised by
z tych samych powodów/ tym samym
Lernen beginnen
by the same token
ukryte wejście, potajemny, zakulisowy
Lernen beginnen
backdoor
pokrzyżować (np. plany), popsuć szyki
Lernen beginnen
thwart
kodowane narzędzie komunikacji
Lernen beginnen
encrypted communication tools
informator
Lernen beginnen
whistleblower
zdrajca
Lernen beginnen
traitor
ujawniać poufne dokumenty
Lernen beginnen
to reveal classified documents
bez zgody społeczeństwa
Lernen beginnen
without the public's consent
pierwsza poprawka do konstytucji Stanów Zjednoczonych
Lernen beginnen
First Amendment of the US Constitution
prasa antagonistyczna
Lernen beginnen
adversarial press
prowadzić ożywioną debatę
Lernen beginnen
to have a robust debate
zakładanie podsłuchu bez nakazu sądu
Lernen beginnen
warrentless wiretapping
rząd mógł zmusić firmy amerykańskie do czegoś
Lernen beginnen
the government could compel corporate America to sth
nakaz
Lernen beginnen
warrant
zaprzeczyli że współpracowali z NSA
Lernen beginnen
denied collaborating with NSA
aGENCJA bEZPIECZEŃSTWA nARODOWEGO
Lernen beginnen
National Security Agency
pochodzenie danych
Lernen beginnen
the provenance of that data
sednem sprawy jest to
Lernen beginnen
the bottom line is
w sposób legalny choć pod przymusem
Lernen beginnen
in a compelled but lawful manner
do czegoś takiego nigdy nie dojdzie
Lernen beginnen
such things will never come to pass
odstraszyć/powstrzymać kryminalistów
Lernen beginnen
deter criminals
być oskarżonym o popełnienie przestępstwa
Lernen beginnen
to be accused of committing a crime
odstraszanie/działanie odstraszające
Lernen beginnen
deterrence
nieistotny wpływ na niektóre obszary
Lernen beginnen
negligible impact in some areas
alarmować ratowników
Lernen beginnen
alert lifeguards
stawić czoło/uporać się z przestępczością
Lernen beginnen
tackle crime
czynnie zapewnić kogoś o czymś
Lernen beginnen
actively asure sb of
być wypełnionym czymś po brzegi
Lernen beginnen
to be packed with sth
czuć się upoważnionym
Lernen beginnen
feel empowered
pokrzepienie, zapewnienie
Lernen beginnen
reassurance
utrzymuje, że
Lernen beginnen
it alleges that
dostępny, przystępny dla kogoś
Lernen beginnen
accessible to sb
w związku z czymś
Lernen beginnen
with respect to
ujawnienie
Lernen beginnen
disclosure
nadużywany
Lernen beginnen
overused
wartość domyślna, standartowa
Lernen beginnen
default
referndum w sprawie
Lernen beginnen
referndum on
nieugięty
Lernen beginnen
unbending
ustępować, dawać za wygraną
Lernen beginnen
to concede ground
odrzucić żadania
Lernen beginnen
to reject claims
stanowisko, postawa
Lernen beginnen
stance
odrzucony
Lernen beginnen
dismissed
nstawienie, sposób myślenia
Lernen beginnen
mindset
nieunikniony, nieuchronny
Lernen beginnen
inevitable
nieuchronnie
Lernen beginnen
inevitability
rozpaść się
Lernen beginnen
to fall apart
lekceważący
Lernen beginnen
dismisive
lekceważąco
Lernen beginnen
dismissiveness
gmach
Lernen beginnen
edifice
sprzeczność
Lernen beginnen
contradiction
zasiłek dla bezrobotnych
Lernen beginnen
dole
być na zasiłku
Lernen beginnen
to be on the dole
liczba
Lernen beginnen
figure
rozwiązać (np problem)
Lernen beginnen
to resolve
wspólna waluta
Lernen beginnen
single currency
promować, posuwać do przodu
Lernen beginnen
to further
być skazanym na
Lernen beginnen
to be doomed to
dofinansowanie, subwencja
Lernen beginnen
bailout
wstrząs, wrzenie, zamieszanie
Lernen beginnen
upheaval
nieposłuszeństwo obywatelskie
Lernen beginnen
civil disobedience
trudna sytuacja ekonomiczna, bieda, program oszczędnościowy
Lernen beginnen
austerity
środki pomocowe
Lernen beginnen
austerity measures
dziedzictwo
Lernen beginnen
heritage
różnorodność kulturowa
Lernen beginnen
cultural diversity
naruszający równowagę
Lernen beginnen
unsustainable
suwerenny
Lernen beginnen
sovereign
suwerenność
Lernen beginnen
sovereignty
rozczarowanie
Lernen beginnen
disillusion
rozczarować
Lernen beginnen
disillusioned
bunt, powstanie
Lernen beginnen
rebellion
zgromadzenie ludzi
Lernen beginnen
rally
rzeź, masakra
Lernen beginnen
carnage
reprezentant jakiejś idei, idealny przykład czegoś
Lernen beginnen
poster child
przeciwstawiać się, ignorować, postępować wbrew
Lernen beginnen
to defy
przeforsować coś, przepchnąć coś
Lernen beginnen
push sth through, to ram sth through
osłabić
Lernen beginnen
weaken
tolerować, znosić
Lernen beginnen
to put up with
linia frontu, linia walki
Lernen beginnen
frontline
być gospodarzem, gościć
Lernen beginnen
host
szczyt
Lernen beginnen
a summit
wynikać z
Lernen beginnen
to stem from
być u władzy
Lernen beginnen
to be in power
odsunąć
Lernen beginnen
to sideline
mianować, wyznaczyć kogoś na stanowisko
Lernen beginnen
to appoint sb to a post
dążyć do czegoś
Lernen beginnen
to pursue sth
nalot, najazd, atak
Lernen beginnen
raid
oddział NATO
Lernen beginnen
NATO affiliated
służby specjalne
Lernen beginnen
the security services
Trybunał Konstytucyjny
Lernen beginnen
The Constitutional Court
służba cywilna
Lernen beginnen
Civil Service
media publiczne
Lernen beginnen
public broadcasting
ignorować coś
Lernen beginnen
to turn a blind eye to sth
prowokacyjny język
Lernen beginnen
incendiary language
postrzeganie prawa, praworządność
Lernen beginnen
rule of law
traktat
Lernen beginnen
treaty
byc zawieszonym w obowiązkach
Lernen beginnen
be suspended
odnosić odwrotny skutek przeciwko komuś
Lernen beginnen
to backfire
odpowiednik
Lernen beginnen
counterpart
oblężona forteca
Lernen beginnen
besieged fortress
wstąpić do UE
Lernen beginnen
to join the EU
stabilność gospodarcza
Lernen beginnen
economic stability
zbierać się cztery razy w roku
Lernen beginnen
convene four times a year
rozwiązywać kryzysy polityczne
Lernen beginnen
resolve political crises
kryzys/ kryzysy
Lernen beginnen
crisis / crises
rozwiązywać spory pomiędzy państwami członkowskimi
Lernen beginnen
sort out disputes between members states
różnice zdań w kontrowersyjnych kwestiach
Lernen beginnen
disagreements over controversial issues
ratyfikowac dokumenty/ traktat
Lernen beginnen
ratify documents / treaty
organ wykonawczy
Lernen beginnen
executive arm
byc zobowiązanym reprezentować interesy Unii jako całość
Lernen beginnen
be bound to represent the interests of the EU as a whole
być/zostac mianowanym przez
Lernen beginnen
be appointed by
absolutorium
Lernen beginnen
vote of approval
mieć zastosowanie do
Lernen beginnen
apply to
marszałek
Lernen beginnen
speaker
zajmować się danym obszarem polityki
Lernen beginnen
address the policy area
sprawować funkcje wykonawcze
Lernen beginnen
exercise executive functions
być prawnie zobligowanym
Lernen beginnen
be legally obliged to
działania antykorupcyjne
Lernen beginnen
anti-fraud actions
stosować prawo/traktat
Lernen beginnen
apply the law / treaty
przyjąć euro
Lernen beginnen
to adopt the euro
wejść w życie
Lernen beginnen
enter into force
założyć organizację
Lernen beginnen
found
założyciel
Lernen beginnen
founder
załóżenie
Lernen beginnen
foundation
wspólna instytucja
Lernen beginnen
Joint institution
rozszerzenie Unii
Lernen beginnen
EU enlargement
Traktat Fuzyjny
Lernen beginnen
Merger Treaty
Jednolity Akt Europejski
Lernen beginnen
The Single European Act
Rada Europy
Lernen beginnen
European Council
Komisja Europejska
Lernen beginnen
The European Commission
Parlament Europejski
Lernen beginnen
The European Parliament
Europejski Bank Centralny
Lernen beginnen
The European Central Bank
Trybunał Sprawiedliwości UE
Lernen beginnen
The Court of Justice of the EU
Europejski Trybunał Obrachunkowy
Lernen beginnen
The European Court of Auditors
Rada UE
Lernen beginnen
Council of the EU
rzekome przestepstwa
Lernen beginnen
alleged crimes
okrucieństwa
Lernen beginnen
atrocities
cieszyć sie zmierzchem ich życia
Lernen beginnen
to enjoy the twilight of their lives
stanąc do odpowiedzialności
Lernen beginnen
face justice
unikać sprawiedliwości
Lernen beginnen
evade justice
uznany za niezdolnego do stawienia się przed sądem
Lernen beginnen
deemed not fit to stand trial
uważać za winnego i skazać
Lernen beginnen
found guilty and sentenced
sąd nie był w stanie wszcząć sprawy przeciwko komuś
Lernen beginnen
proved unable to open a case against sb
być stawionym przed sądem
Lernen beginnen
be put on trial
złożyć skargę przeciwko komuś/ czemuś
Lernen beginnen
lodge a complaint against sb/sth
cierpieć na brak zainteresowania/ zaangażownia
Lernen beginnen
suffer from a lack of dedication
płotka
Lernen beginnen
small fry
nie stanowi dowodu
Lernen beginnen
not constitue evidence
sprzeczności w zeznaniach/ dochodzeniu
Lernen beginnen
inconsistencies in the claims
spotkać się z ostra krytyką
Lernen beginnen
come in for tough criticism
odstepować od zasady rządów prawa
Lernen beginnen
waver from the principles of the rule of law
stracić całą wiarygodność
Lernen beginnen
lose all credibility
zostac pociągniętym do odpowiedzialności
Lernen beginnen
to be brought to account

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.