egzamin ze słuchania- Pracujące matki

 0    132 Datenblatt    ilonawalaszczyk
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
łącznie, razem
Lernen beginnen
insgesamt
przenosić, przelewać, przekazywać,
Lernen beginnen
übertragen, übertrug, hat übertragen
pośrednictwo pracy; biuro, agencja pośrednictwa pracy
Lernen beginnen
die Arbeitsvermittlung/die Arbeitsvermittlungen
troszczyć się o kogoś, zajmować się czymś/kimś
Lernen beginnen
sich kümmern um
zestawianie, układanie, zestawienie, spis
Lernen beginnen
die Zusammenstellung/die Zusammenstellungen
oferta pracy
Lernen beginnen
das Stellenangebot/die Stellenangebote
sprawdzać, egzaminować
Lernen beginnen
prüfen
stwierdzać, ustalać, unieruchamiać,
Lernen beginnen
feststellen
uzupełniać
Lernen beginnen
ergänzen
zmiana, odmiana, poprawka
Lernen beginnen
die Änderung/die Änderungen
uzupełnienie, skompletowanie, jęz. dopełnienie
Lernen beginnen
die Ergänzung/die Ergänzungen
ograniczenie, odgraniczenie
Lernen beginnen
die Begrenzung/die Begrenzungen
dziedzina, zakres, pole,
specjalność, specjalna dziedzina
Lernen beginnen
das Gebiet/die Gebiete
das Spezialgebiet
poprawiać, korygować, polepszać
Lernen beginnen
verbessern, verbesserte, hat verbessert
zatrudnienie, posada, stanowisko
Lernen beginnen
die Anstellung/die Anstellungen
termin rozpoczęcia, termin początkowy
Lernen beginnen
der Anfangstermin/die Anfangstermine
kucharka
Lernen beginnen
die Köchin/die Köchinnen
czysty, niezabrudzony, czysto
Lernen beginnen
rein
wypisywać, rozpisywać, ogłaszać
Lernen beginnen
ausschreiben, schrieb aus, hat ausgeschrieben
prawniczy, prawny
Lernen beginnen
juristisch
zły, diabeł
Lernen beginnen
der Arge/die Argen
wyjątek
Lernen beginnen
die Ausnahme/die Ausnahmen
wykształcony, wykwalifikowany
Lernen beginnen
ausgebildet
przynosić korzyści, przynosić zyski, wnosić,
Lernen beginnen
einbringen, brachte ein, hat eingebracht
naukowiec
Lernen beginnen
der Wissenschaftler/die Wissenschaftler
audycja, program, przesyłka, wysyłka
Lernen beginnen
die Sendung/die Sendungen
gospodarka, gospodarstwo, gospoda, zajazd
Lernen beginnen
die Wirtschaft/die Wirtschaften
częsty, często
Lernen beginnen
häufig, häufiger, am häufigsten
redaktor radia
Lernen beginnen
der Radioredaktor
w tej chwili, tymczasem
Lernen beginnen
nun
no tak
Lernen beginnen
nun ja
i co dalej?
Lernen beginnen
was nun?
utrzymywać (rodzinę, dziecko, znajomość), podtrzymywać (znajomość), bawić, zabawiać;
Lernen beginnen
unterhalten, unterhielt, hat unterhalten
wyraz, wyrażenie, sformułowanie
Lernen beginnen
der Ausdruck/die Ausdrücke
wydruk
Lernen beginnen
der Ausdruck/ die Ausdrucke
zawodowy, zawodowo;
Lernen beginnen
beruflich
rozwój zawodowy
Lernen beginnen
berufliche Entwicklung
badanie, dochodzenie, śledztwo, przeszukanie
Lernen beginnen
die Untersuchung/die Untersuchungen
załamywanie rąk, załamanie rąk
Lernen beginnen
das Händeringen
ałamujący ręce, rozpaczliwy, załamując ręce, rozpaczliwie
Lernen beginnen
händeringend
specjalista
Lernen beginnen
der Spezialist/ die Spezialisten
skąd?
Lernen beginnen
woher?
dzisiejszy
Lernen beginnen
heutig
przyciągać, ubierać
Lernen beginnen
anziehen, zog an, hat angezogen
wcześniej, raczej
Lernen beginnen
eher
bogaty
Lernen beginnen
reich
wyjątek
Lernen beginnen
die Ausnahme/die Ausnahmen
utrzymanie
Lernen beginnen
der Lebensunterhalt
być zgodnym, zgadzać się, odpowiadać, przychylać się
Lernen beginnen
entsprechen, entsprach, hat entsprochen
wyraźny, kategorycznie, stanowczo
Lernen beginnen
ausdrücklic
wielokrotny, częsty, liczny, wielokroć, często
Lernen beginnen
vielfach
przynosić zyski, wnosić
Lernen beginnen
einbringen, brachte ein, hat eingebracht
starać się, ubiegać się,
Lernen beginnen
bemühen sich, bemühte sich, hat sich bemüh
ubiegać się o posadę;
Lernen beginnen
sich um eine Stelle bemühen
ostatnio
Lernen beginnen
neuerdings
różny, rozmaity
Lernen beginnen
divers
wskazywać
jemanden auf etwas hinweisen
Lernen beginnen
hinweisen, wies hin, hat hingewiesen
jemanden auf etwas hinweisen
rosnący
powiększać się, przybywać, rozwijać się, przybierać na wadze, tyć
Lernen beginnen
zunehmend
zunehmen, nahm zu, hat zugenommen
brak specjalistów, niedobór specjalistów
Lernen beginnen
der Fachkräftemangel/die Fachkräftemängel
konkurencja, rywalizacja
Lernen beginnen
die Konkurrenz/die Konkurrenzen
nadążać, dotrzymywać kroku,
Lernen beginnen
mithalten, hielt mit, hat mitgehalten
potrzebny, wymagany
potrzebować
Lernen beginnen
benötigt
benötigen, benötigte, hat benötigt
świadczeniobiorca
Lernen beginnen
der Leistungsträger/die Leistungsträger
przynosić, sprowadzac kogos
Lernen beginnen
holen, holte, hat geholt
wykazywać, dowodzić
okazywać się
Lernen beginnen
erweisen, erwies, hat erwiesen
sich erweisen
dowiedziony, udowodniony,
Lernen beginnen
erwiesen
spojrzenie, widok;
Lernen beginnen
der Blick/die Blicke
nieuchronny, nieunikniony, konieczny,
Lernen beginnen
zwangsläufig
konieczność, nieuchronność
Lernen beginnen
die Zwangsläufigkeit
obecnie
Lernen beginnen
heutzutage
ambicja
Lernen beginnen
der Ehrgeiz
prócz tego, nadto
Lernen beginnen
zudem
na przykład
Lernen beginnen
beispielsweise
wiedza fachowa, wiedza specjalistyczna
Lernen beginnen
das Fachwissen
przyszły, przyszła
przyszła matka
Lernen beginnen
werdende
werdende Mutter
umiejętności komunikacyjne
Lernen beginnen
die Kommunikationsfähigkeit
talent organizacyjny
Lernen beginnen
das Organisationstalent
zarządzać, rozporządzać, dysponować
dysponować czymś
Lernen beginnen
verfügen
über etwas verfügen
tak zwany
Lernen beginnen
sogenannt
miękki, delikatny, słaby
Lernen beginnen
weich
worzyć, formować, kształtować;
tworzyć rodzinę / spółkę;
Lernen beginnen
bilden
über etwas verfügen
kształcić się
Lernen beginnen
sich bilden
tworzyć, wytworzyć się [z czegoś]
Lernen beginnen
sich [aus etw] herausbilden (Freundschaft)
staranny, dokładny, pieczołowity, troskliwy/-e
Lernen beginnen
sorgfältig
stowarzyszenie, klub, związek;
Lernen beginnen
der Verein/die Vereine
wyraźny, dobitny
Lernen beginnen
ausgeprägt
zachowanie społeczne
Lernen beginnen
das Sozialverhalten/-
zachowanie, zachowanie się, postawa
Lernen beginnen
das Verhalten
w jakim stopniu
Lernen beginnen
inwiefern
powlekać, ścielić (łóżko), pokrywać, wprowadzać się, zajmować (pozycję, kwaterę), pobierać;
Lernen beginnen
beziehen, bezog, hat bezogen
odnosić się
Lernen beginnen
sich beziehen
związany z, odnoszący się do;
Lernen beginnen
bezogen auf + AKK
zniewieściały
Lernen beginnen
weibisch
kadra kierownicza
Lernen beginnen
die Führungskraft/die Führungskräfte
tamtejszy
Lernen beginnen
dortig
studium, szkic
Lernen beginnen
dieStudie/die Studien
spółka akcyjna
Lernen beginnen
die Aktiengesellschaft/-en
następny, następujący;
Lernen beginnen
folgend
rezultat
Lernen beginnen
das Resultat/-e
kierownicze gremium, krąg przywódczy
Lernen beginnen
das Führungsgremium/-en
sięgać, podawać, wystarczać
Lernen beginnen
reichen
mam już dość!
Lernen beginnen
jetzt reicht es mir!
w zestawieniu z czymś, w porównaniu z czymś
Lernen beginnen
im Vergleich zu etw
na tle kogoś/czegoś
Lernen beginnen
im Vergleich mit jdm/etw
męski
Lernen beginnen
männlich
akcentować, podkreślać, kłaść nacisk, zaznaczać
Lernen beginnen
betonen
zdecydowany, ostentacyjny,
Lernen beginnen
betont
status, stan
Lernen beginnen
der Status
mocny, silny, mocno, silnie
Lernen beginnen
stark
demontować, rozbierać, eksploatować, wydobywać, redukować, zmniejszać;
Lernen beginnen
abbauen, baute ab, hat abgebaut
redukować personel
Lernen beginnen
das Personal abbauen
surowość, srogość
Lernen beginnen
die Strenge
hierarchia
Lernen beginnen
die Hierarchie/-en
stamtąd, z tego powodu
Lernen beginnen
daher
nadzwyczajny
Lernen beginnen
außerordentlich
owocny, skuteczny, z powodzeniem, odnoszący sukcesy
Lernen beginnen
erfolgreich
skarga, żale, narzekanie
Lernen beginnen
die Klage/-en
właściwy, odpowiedni, nadający się
Lernen beginnen
geeignet
dopasowywać, dostosowywać
Lernen beginnen
zusammenpassen, passte zusammen, hat zusammengepasst
pełen wymiar godzin
Lernen beginnen
die Vollzeit
moc, siła, pracownik
Lernen beginnen
die Kraft/die Kräfte
pracownik na cały etat?
Lernen beginnen
die Vollzeitkraft
płaski, równy, właśnie, dopiero co
Lernen beginnen
eben
no właśnie!
Lernen beginnen
eben!
społeczeństwo, towarzystwo, spółka;
Lernen beginnen
die Gesellschaft/-en
społeczny
Lernen beginnen
gesellschaftlich
zmiana, przemiana
Lernen beginnen
die Veränderung/-en
zasadnicza część (składowa)
Lernen beginnen
der Hauptteil
zasadnicza cześć pracy została już wykonana
Lernen beginnen
der Hauptteil der Arbeit ist schon erledigt
opieka, prowadzenie
Lernen beginnen
dir Betreuung
wychowanie;
Lernen beginnen
die Erziehung
ciągle jeszcze
Lernen beginnen
noch immer, immer noch

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.