Ekonomiczne 1

 0    120 Datenblatt    arkadiuszderkacz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
bilans
Lernen beginnen
balance sheet
wzrost gospodarczy - Rozwój Ekonomiczny
Lernen beginnen
economic growth - Economic Development
polityka gospodarcza
Lernen beginnen
Economic policy
udziałowiec
Lernen beginnen
stockholder
management
Lernen beginnen
Management
wzrost
Lernen beginnen
growth
akcyjny
Lernen beginnen
joint-stock
księgować
Lernen beginnen
book
spółka
Lernen beginnen
company
dzierżawa
Lernen beginnen
lease
fuzja
Lernen beginnen
fusion
zarządzać
Lernen beginnen
administer
elastyczny
Lernen beginnen
flexible
zawodowy
Lernen beginnen
professional
aktyw
Lernen beginnen
active
materialny
Lernen beginnen
tangible
nabytek
Lernen beginnen
acquisition
gospodarczy
Lernen beginnen
economic
tańszy
Lernen beginnen
cheaper
przemysłowy
Lernen beginnen
industrial
skandal
Lernen beginnen
a scandal
struktura
Lernen beginnen
structure
majątek
Lernen beginnen
assets
podlegać
Lernen beginnen
undergo
działalność
Lernen beginnen
activity
zarząd
Lernen beginnen
management
personel
Lernen beginnen
staff
technologia
Lernen beginnen
technology
środowisko
Lernen beginnen
environment
defekt
Lernen beginnen
defect
natchnąć
Lernen beginnen
inspire
porażka
Lernen beginnen
defeat
wykonawczy
Lernen beginnen
executive
wylać
Lernen beginnen
pour out
motywować
Lernen beginnen
to motivate
pomyślny
Lernen beginnen
successful
podwładna
Lernen beginnen
subordinate
taktyczny
Lernen beginnen
tactical
nadzorować
Lernen beginnen
oversee
ranga
Lernen beginnen
rank
taktyka
Lernen beginnen
tactics
lękać
Lernen beginnen
fear
klęska
Lernen beginnen
defeat
obawa
Lernen beginnen
anxiety
inspirujący
Lernen beginnen
inspiring
Poprawa
Lernen beginnen
Improvement
nowoczesny
Lernen beginnen
modern
wad
Lernen beginnen
defects
personel
Lernen beginnen
staff
zręczny
Lernen beginnen
skilled
wrażliwy
Lernen beginnen
sensitive
wykonawczy
Lernen beginnen
executive
pomyślny
Lernen beginnen
successful
nadzorować
Lernen beginnen
oversee
Poprawa
Lernen beginnen
Improvement
nowoczesny
Lernen beginnen
modern
personel
Lernen beginnen
staff
zręczny
Lernen beginnen
skilled
kopnąć
Lernen beginnen
Kick
wzrost
Lernen beginnen
to surge
udziałowiec
Lernen beginnen
stockholder
skandal
Lernen beginnen
a scandal
struktura
Lernen beginnen
structure
działalność
Lernen beginnen
activity
magazyn
Lernen beginnen
warehouse
stanowisko
Lernen beginnen
position
zatrudnić
Lernen beginnen
to contract
Przewidział
Lernen beginnen
foresaw
ilustrować
Lernen beginnen
illustrate
ostateczny termin
Lernen beginnen
deadline
produkt
Chcemy zmienić odbiór (postrzeganie) naszego produktu.
Lernen beginnen
product
We want to change perceptions of our product.
projekt
Pracuję nad wieloma projektami.
Lernen beginnen
project
I'm working on many projects.
czynnik
Lernen beginnen
factor
dostosować
Powinniśmy dostosować nasze usługi do potrzeb klientów.
Lernen beginnen
adapt
We should customize our services to clients' needs.
rozwinięty
Lernen beginnen
developed
strategia
Lernen beginnen
strategy
niedawny
Niedawne wydarzenia zmieniły moje życie.
Lernen beginnen
recent
The recent events have changed my life.
pertraktować
Lernen beginnen
negotiate
finansowy
Lernen beginnen
financial
starszy
Powinieneś pomóc tej starszej pani nieść zakupy.
Lernen beginnen
senior
You should help this elderly lady carry her shopping.
decyzja
Pomyśl dwa razy, zanim podejmiesz decyzję.
Lernen beginnen
decision
Think twice before you make a decision.
techniczny
Lernen beginnen
technical
osiągać
Razem osiągniemy więcej.
Lernen beginnen
achieve
Together we will achieve more.
badania
Prowadzę badania dotyczące diet.
Lernen beginnen
research
I conduct research on dieting.
klient
Klienci mogą przymierzać ubrania w przymierzalni.
Lernen beginnen
client
The customers can try the clothes on in the fitting room.
przykład
Lernen beginnen
example
przedmiot
Moim ulubionym przedmiotem zawsze była matematyka.
Lernen beginnen
object
My favourite subject has always been maths.
kierować
W swoim życiu prowadziłem już wiele samochodów.
Lernen beginnen
manage
I have driven many cars in my life.
proces
Proces trwał ponad 50 dni, ponieważ 366 świadków złożyło zeznania.
Lernen beginnen
process
The trial lasted more than fifty days, as 366 witnesses gave testimony.
rynek
Jeśli chcesz kupić świeże warzywa, idź na targ.
Lernen beginnen
market
If you want to buy fresh vegetables go to the market.
napisał
Romeo napisał długi list do Julii.
Lernen beginnen
wrote
Romeo wrote a long letter to Julia.
okazja / możliwość
Lernen beginnen
opportunity
obcisły
Lernen beginnen
tight
wydajny
Nasze działania muszą być szybkie i skuteczne.
Lernen beginnen
efficient
Our actions have to be rapid and efficient.
podejmować
Lernen beginnen
take
polecenie
Lernen beginnen
order
decyzja
Pomyśl dwa razy, zanim podejmiesz decyzję.
Lernen beginnen
decision
Think twice before you make a decision.
wydawać
Czemu tak dużo pieniędzy wydajemy na jedzenie?
Lernen beginnen
to spend
Why do we spend so much money on food?
autorytatywny
Lernen beginnen
authoritative
wydajny
Nasze działania muszą być szybkie i skuteczne.
Lernen beginnen
efficient
Our actions have to be rapid and efficient.
być wydajnym
Lernen beginnen
be efficient
być w stanie podejmować szybkie decyzje
Lernen beginnen
be able to make quick decisions
etat
Lernen beginnen
time
rekrutacja
Rekrutacja na Uniwersytet zaczyna się w czerwcu.
Lernen beginnen
recruitment
University recruitment starts in June.
biurowy
Lernen beginnen
of office
przepracować
Lernen beginnen
worked
bezrobotny
Tomek jest w tej chwili bezrobotny.
Lernen beginnen
unemployed
Tom is currently unemployed.
nadgodzina
Lernen beginnen
overtime
minimalny
Lernen beginnen
minimum
doradca
Lernen beginnen
adviser
awans
Lernen beginnen
promotion
urlop
Lernen beginnen
1. vacation 2. holiday
Waga
Lernen beginnen
Weight
zarabiać
W tym miesiącu zarobiłem trochę dodatkowych pieniędzy.
Lernen beginnen
to earn
I've earned some extra money this month.
nocny
Lernen beginnen
night
zawody
Lernen beginnen
professions
dzienny
Lernen beginnen
daily
zmiana
Praca na zmiany wiąże się z otyłością i stanami depresyjnymi.
Lernen beginnen
change
Shift work has been linked to obesity and depression.
pracownica
Lernen beginnen
worker
wykorzystać
Musimy w pełni wykorzystać tę sytuację.
Lernen beginnen
use
We have to take full advantage of this opportunity.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.