English - Catalan sentences from Tatoeba (ManyThings)

 0    429 Datenblatt    aleksandra.eska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Wow!
Lernen beginnen
Carai!
Really?
Lernen beginnen
De veritat?
Thanks.
Lernen beginnen
Gràcies!
Goodbye!
Lernen beginnen
Adéu!
Hurry up.
Lernen beginnen
Afanya't.
Too late.
Lernen beginnen
Massa tard.
Can I help?
Lernen beginnen
Puc ajudar?
I envy him.
Lernen beginnen
L'envejo.
Time flies.
Lernen beginnen
El temps vola.
I'm 17, too.
Lernen beginnen
Jo també tinc 17 anys.
Money talks.
Lernen beginnen
Qui paga, mana.
He has a dog.
Lernen beginnen
Ell té un gos.
She stood up.
Lernen beginnen
Ella es va aixecar.
I'm desperate.
Lernen beginnen
Estic desesperat.
Let me try it.
Lernen beginnen
Deixa'm intentar-ho.
You look good.
Lernen beginnen
Tens bona cara.
Are you insane?
Lernen beginnen
Estàs boig?
Can I help you?
Lernen beginnen
Puc ajudar?
I need a stamp.
Lernen beginnen
Necessito un segell.
I saw him jump.
Lernen beginnen
El vaig veure saltar.
Who painted it?
Lernen beginnen
Qui ho ha pintat?
I didn't say it.
Lernen beginnen
No ho he dit pas.
I speak Swedish.
Lernen beginnen
Parlo suec.
It's cold today!
Lernen beginnen
Avui fa fred!
It's your fault.
Lernen beginnen
És culpa teva.
Here is your bag.
Lernen beginnen
Aquí és la teva bossa.
I am now on duty.
Lernen beginnen
Ara estic de servei.
I ate the cheese.
Lernen beginnen
Em vaig menjar el formatge.
I have a problem.
Lernen beginnen
Tinc un problema.
I have a problem.
Lernen beginnen
Tinc un maldecap.
I have no family.
Lernen beginnen
No tinc família.
I work in a bank.
Lernen beginnen
Jo treballo a un banc.
I wrote a letter.
Lernen beginnen
Vaig escriure una carta.
I'm already late.
Lernen beginnen
Ja faig tard.
She lives nearby.
Lernen beginnen
Viu aquí prop.
This is your dog.
Lernen beginnen
Aquest és el teu gos.
Tom walked alone.
Lernen beginnen
En Tom caminava sol.
What is going on?
Lernen beginnen
Què hi ha?
What is going on?
Lernen beginnen
Què passa?
Answer in English.
Lernen beginnen
Contesta en anglès!
I have an earache.
Lernen beginnen
Tinc otitis.
I have black eyes.
Lernen beginnen
Tinc els ulls negres.
I think he did it.
Lernen beginnen
Crec que ho va fer ell.
I'm a salesperson.
Lernen beginnen
Sóc venedor.
Let me have a try.
Lernen beginnen
Deixa'm intentar-ho.
She has long hair.
Lernen beginnen
Ella té el cabell llarg.
Tom doesn't drink.
Lernen beginnen
Tom no beu.
You need to hurry.
Lernen beginnen
T'has d'afanyar.
Come along with me.
Lernen beginnen
Acompanya'm.
Do it by all means.
Lernen beginnen
Fes-ho com sigui.
Do it by all means.
Lernen beginnen
Fes-ho peti qui peti.
Everyone loves him.
Lernen beginnen
Tots l'estimen.
He speaks fluently.
Lernen beginnen
Parla amb soltura.
I don't have a cat.
Lernen beginnen
No tinc cap gat.
I don't want sugar.
Lernen beginnen
No vull sucre.
I have lost my key.
Lernen beginnen
He perdut la meva clau.
It was a nightmare.
Lernen beginnen
Va ser un malson.
Shut up and listen!
Lernen beginnen
Calla i escolta!
Shut up and listen.
Lernen beginnen
Calla i escolta!
Stay out of my way.
Lernen beginnen
Fora del meu camí!
This coat fits you.
Lernen beginnen
Aquest abric et queda bé.
Tom is a silly man.
Lernen beginnen
En tom és un ximplet.
What's the problem?
Lernen beginnen
Quin problema hi ha?
What's your secret?
Lernen beginnen
Quin és el teu secret?
You are a good boy.
Lernen beginnen
Ets un bon noi.
Europe is in crisis.
Lernen beginnen
Europa està en crisi.
Everybody loves him.
Lernen beginnen
Tots l'estimen.
He'll return at six.
Lernen beginnen
Tornarà a les sis.
He's the oldest son.
Lernen beginnen
Ell és el fill gran.
I can see the light.
Lernen beginnen
Puc veure la llum.
I'll call him later.
Lernen beginnen
Li cridaré més tard.
She has a white cat.
Lernen beginnen
Ella té un gat blanc.
The bicycle is mine.
Lernen beginnen
La bicicleta és meva.
They were satisfied.
Lernen beginnen
Estaven satisfets.
They were satisfied.
Lernen beginnen
Estaven cofois.
Where are you going?
Lernen beginnen
A on vas?
Birds fly in the sky.
Lernen beginnen
Els ocells volen pel cel.
Can he speak English?
Lernen beginnen
Que parla anglès, ell?
Do you live in Tokyo?
Lernen beginnen
Vius a Tokyo?
Fish live in the sea.
Lernen beginnen
Els peixos viuen al mar.
I dislike big cities.
Lernen beginnen
No m'agraden les ciutats grans.
I don't want to work.
Lernen beginnen
No vull treballar.
I have two daughters.
Lernen beginnen
Tinc dues filles.
It's a piece of cake.
Lernen beginnen
Això és bufar i fer ampolles.
It's really annoying.
Lernen beginnen
És realment molest.
Sorry for being late.
Lernen beginnen
Perdó pel retard.
That's a bright idea.
Lernen beginnen
És una idea brillant.
The ground seems wet.
Lernen beginnen
El sòl sembla mullat.
Tom doesn't watch TV.
Lernen beginnen
En Tom no mira la tele.
Who's coming with me?
Lernen beginnen
Qui ve amb mi?
You can come with me.
Lernen beginnen
Pots venir amb mi.
Your son is a genius.
Lernen beginnen
El vostre fill és un geni.
Do you have two books?
Lernen beginnen
Tens dos llibres?
Does he speak English?
Lernen beginnen
Que parla anglès, ell?
His house was on fire.
Lernen beginnen
La seva casa està en flames.
I don't have time now.
Lernen beginnen
Ara no tinc temps.
I'd like some aspirin.
Lernen beginnen
Voldria una aspirina.
Money opens all doors.
Lernen beginnen
Els diners obren totes les portes.
She is a good swimmer.
Lernen beginnen
És una bona nedadora.
Thanks for everything.
Lernen beginnen
Mercès per tot.
Those are empty words.
Lernen beginnen
Són paraules buides.
We have two daughters.
Lernen beginnen
Tenim dues filles.
What's wrong with you?
Lernen beginnen
Què et passa?
You should eat slower.
Lernen beginnen
Has de menjar més a poc a poc.
You're taller than me.
Lernen beginnen
Ets més alt que jo.
Does the bus stop here?
Lernen beginnen
L'autobús para ací?
I think he has done it.
Lernen beginnen
Crec que ell ho ha fet.
Mary married for money.
Lernen beginnen
La Mary es va casar per diners.
They will not eat meat.
Lernen beginnen
No menjaran carn.
Tom wants to be famous.
Lernen beginnen
Tom vol ser famós.
We have to act quickly.
Lernen beginnen
Hem d'actuar ràpid.
What is wrong with him?
Lernen beginnen
Què li passa?
He died three years ago.
Lernen beginnen
Va morir fa tres anys.
I don't like big cities.
Lernen beginnen
No m'agraden les ciutats grans.
I felt like I would die.
Lernen beginnen
Sentia que em moriria.
I listened to her story.
Lernen beginnen
Vaig escoltar la història d'ella.
I won't see him anymore.
Lernen beginnen
No el veuré mai més.
I'll start this evening.
Lernen beginnen
Començaré aquest vespre.
I'm sure of his success.
Lernen beginnen
Estic segur del seu èxit.
I've forgotten his name.
Lernen beginnen
He oblidat el seu nom.
Many sailors can't swim.
Lernen beginnen
Molts mariners no saben nedar,
My father quit drinking.
Lernen beginnen
El meu pare va aturar de beure.
She helped me willingly.
Lernen beginnen
Ella em va ajudar de bon gust.
Tell me when he returns.
Lernen beginnen
Avisa'm quan torni.
Tom is thirty years old.
Lernen beginnen
Tom té trenta anys.
What a beautiful sunset.
Lernen beginnen
Quina posta més maca!
Would you draw me a map?
Lernen beginnen
Em faríes un mapa?
You will miss the train.
Lernen beginnen
Perdràs el tren.
Can your mom drive a car?
Lernen beginnen
La teva mama sap conduir?
Don't ever do that again.
Lernen beginnen
No ho facis mai més.
He fell and hurt his leg.
Lernen beginnen
Ell es va caure i es va fer mal a la cama.
He has never played golf.
Lernen beginnen
Ell no ha jugat mai al golf.
He speaks five languages.
Lernen beginnen
Ell parla cinc idiomes.
I can't stand that noise.
Lernen beginnen
No puc aguantar aquest soroll.
I didn't know what to do.
Lernen beginnen
No sabia què fer.
I don't know her address.
Lernen beginnen
No sé la seva adreça.
I made my son a new suit.
Lernen beginnen
He fet un vestit nou per a mon fill.
I recognized him at once.
Lernen beginnen
El vaig reconèixer de seguida.
I'm talking on the phone.
Lernen beginnen
Parlo per telèfon.
It is nice and cool here.
Lernen beginnen
Aquí fa fresca i s'hi està bé.
My mother is always busy.
Lernen beginnen
La meva mare sempre està ocupada.
She had a strange hat on.
Lernen beginnen
Ella portava un barret estrany.
This is his car, I think.
Lernen beginnen
Aquest és el seu cotxe, crec.
Tom visited Mary's grave.
Lernen beginnen
En Tom va visitar la tomba de la Mary.
Turn down the TV, please.
Lernen beginnen
Baixa el volum del televisor.
Turn the TV down, please.
Lernen beginnen
Baixa el volum del televisor.
You are everything to me.
Lernen beginnen
Tu ets tot per mi.
I made a careless mistake.
Lernen beginnen
Vaig cometre una negligència.
I'm standing in the shade.
Lernen beginnen
M'estic dret a l'ombra.
We may be late for school.
Lernen beginnen
Potser farem tard a l'escola.
What a nice sounding word!
Lernen beginnen
Què bé sona aquesta paraula!
Where will you be staying?
Lernen beginnen
On t'estaràs?
You agree with Tom, right?
Lernen beginnen
Estàs d'acord amb Tom, oi?
You don't have to do this.
Lernen beginnen
No has de fer-ho.
You don't have to do this.
Lernen beginnen
Això no ho has de fer.
Do they have any good news?
Lernen beginnen
Tens bones notícies?
Do you come here every day?
Lernen beginnen
Vens aquí cada dia?
Do you know his birthplace?
Lernen beginnen
Saps on va néixer?
I have to buy one tomorrow.
Lernen beginnen
He de comprar-ne un demà.
I know he likes jazz music.
Lernen beginnen
Sé que li agrada el jazz.
I'd rather do it by myself.
Lernen beginnen
Prefereixo fer-lo pel meu compte.
I'm afraid I caught a cold.
Lernen beginnen
Em sembla que he agafat un constipat.
It's all you can really do.
Lernen beginnen
És tot el que pots fer.
She's Tom's younger sister.
Lernen beginnen
És la germana petita d'en Tom.
The bird's wing was broken.
Lernen beginnen
L'ala de l'ocell estava trencada.
There were ten eggs in all.
Lernen beginnen
Hi havia deu ous en total.
Things are not that simple.
Lernen beginnen
Les coses no són tan senzilles.
This store sells old books.
Lernen beginnen
Aquesta botiga ven llibres vells.
You're not a child anymore.
Lernen beginnen
Ja no ets un nen.
Columbus discovered America.
Lernen beginnen
Colón va descobrir Amèrica.
Don't you like Chinese food?
Lernen beginnen
No t'agrada el menjar xinès?
France is in western Europe.
Lernen beginnen
França és a l'Europa Occidental.
He plays baseball every day.
Lernen beginnen
Juga al beisbol tots el dies.
He's the one who touched me.
Lernen beginnen
Ell és el que em va tocar.
I don't know if he knows it.
Lernen beginnen
No sé si ho sap.
I'll be back in ten minutes.
Lernen beginnen
Tornaré en deu minuts.
I'm the one who has the key.
Lernen beginnen
Jo sóc qui té la clau.
Take off your socks, please.
Lernen beginnen
Sisplau, lleva't els mitjons.
The food was great in Italy.
Lernen beginnen
El menjar va ser cosa fina a Itàlia.
They work eight hours a day.
Lernen beginnen
Treballen vuit hores al dia.
What are you doing tomorrow?
Lernen beginnen
Què fas demà?
What is wrong with that guy?
Lernen beginnen
Què li passa a aquet paio?
Do you know where she's gone?
Lernen beginnen
Saps on ha anat ella?
He goes to the office by car.
Lernen beginnen
Va al despatx amb cotxe.
He plays the piano very well.
Lernen beginnen
Ell toca el piano molt bé.
I must have the wrong number.
Lernen beginnen
Dec tenir el número equivocat.
I never get tired of talking.
Lernen beginnen
No em canso mai de parlar.
I saw him tear up the letter.
Lernen beginnen
El vaig veure estripar la carta.
I will get in touch with you.
Lernen beginnen
Em posaré en contacte amb tu.
Japan is smaller than Canada.
Lernen beginnen
El Japó és més petit que el Canadà.
The soldier gave water to me.
Lernen beginnen
El soldat m'ha donat aigua.
We killed time playing cards.
Lernen beginnen
Matàvem el temps jugant a les cartes.
We must control our passions.
Lernen beginnen
Hem de controlar les nostres passions.
Do you have medical insurance?
Lernen beginnen
Teniu assegurança mèdica?
He comes here every five days.
Lernen beginnen
Ve aquí cada cinc dies.
He left the book on the table.
Lernen beginnen
Va deixar el llibre sobre la taula.
It was cheaper than I thought.
Lernen beginnen
És més barat del que em vaig pensar.
Let me know whenever you come.
Lernen beginnen
Quan vinguis, fes-m'ho saber.
Most schools are closed today.
Lernen beginnen
La majoria d'escoles avui estan tancades.
My dad died before I was born.
Lernen beginnen
Mon pare va morir abans del meu naixement.
Nobody equals him in strength.
Lernen beginnen
Ningú no li fa ombra.
Nobody equals him in strength.
Lernen beginnen
Ningú no li és rival.
Our summer is short, but warm.
Lernen beginnen
El nostre estiu és curt, però calorós.
She is giving a party tonight.
Lernen beginnen
Ella fa una festa aquesta nit.
Tom wants to change the world.
Lernen beginnen
En Tom vol canviar el món.
Tom's arm had to be amputated.
Lernen beginnen
Van haver d'amputar el braç al Tom.
You agree with Tom, don't you?
Lernen beginnen
Estàs d'acord amb Tom, no?
He is a very thoughtful person.
Lernen beginnen
És una persona molt considerada.
I don't know when he will come.
Lernen beginnen
No sé quan vindrà.
I have breakfast every morning.
Lernen beginnen
Cada dia esmorzo.
I have not seen him since then.
Lernen beginnen
No l'he vist des d'aleshores.
I opened the box. It was empty.
Lernen beginnen
Vaig obrir la caixa. Estava buida.
I wish I could buy that guitar.
Lernen beginnen
Com voldria poder comprar aquesta guitarra.
I'm very glad to see you again.
Lernen beginnen
Estic molt content de tornar-te a veure.
Please circle the right answer.
Lernen beginnen
Encercleu la resposta correcta, sisplau.
He had a firm belief in his God.
Lernen beginnen
Té una creença ferma en Déu.
He is getting better bit by bit.
Lernen beginnen
Ell s'està millorant poc a poc
He told me an interesting story.
Lernen beginnen
M'ha contat una història interessant.
Helen Keller was deaf and blind.
Lernen beginnen
Hellen Keller era sorda i cega.
How much does he earn per month?
Lernen beginnen
Quant guanya al mes?
I can repeat it again and again.
Lernen beginnen
Puc repetir-ho vint vegades.
I caught the ball with one hand.
Lernen beginnen
Vaig agafar la pilota amb una mà.
I heard him sing at the concert.
Lernen beginnen
El vaig sentir cantant al concert.
I was not aware of his presence.
Lernen beginnen
Jo no era conscient que ell estava al davant.
I wonder if he'll come tomorrow.
Lernen beginnen
Em pregunto si vindrà demà.
Let me know when he will arrive.
Lernen beginnen
Ja em diràs quan arriba.
My mother speaks little English.
Lernen beginnen
La meva mare parla una mica d'anglès.
She made the same mistake again.
Lernen beginnen
Ella va cometre una altra vegada la mateixa errada.
She will have a baby next month.
Lernen beginnen
Ella vol tenir un fill el mes vinent.
The food didn't taste very good.
Lernen beginnen
El menjar no tenia gaire bon gust.
The sun appeared on the horizon.
Lernen beginnen
El Sol apareix a l'horitzont.
The sun gives us heat and light.
Lernen beginnen
El Sol ens dóna calor i llum.
The sun is larger than the moon.
Lernen beginnen
El Sol és més gran que la Lluna.
Tom is too young to drive a car.
Lernen beginnen
Tom és massa jove per portar un cotxe.
You don't have to kick yourself.
Lernen beginnen
No et facis mala sang.
You should've told me yesterday.
Lernen beginnen
M'ho hauries d'haver dit ahir.
Asians generally have black hair.
Lernen beginnen
Els asiàtics normalment tenen el cabell negre,
Do you know who wrote this novel?
Lernen beginnen
Saps qui va escriure aquesta novela?
Don't compare me to a movie star.
Lernen beginnen
No em comparis amb una estrella de cinema.
He went skiing during the winter.
Lernen beginnen
Se'n va anar a esquiar a l'hivern.
I have lived in Tokyo since 1985.
Lernen beginnen
He viscut a Tokyo des de 1985.
I saw the moon above the horizon.
Lernen beginnen
Veig la lluna sobre l'horitzont.
My brother-in-law is a policeman.
Lernen beginnen
El meu cunyat és policia.
My father died before I was born.
Lernen beginnen
Mon pare va morir abans del meu naixement.
The bus arrived ten minutes late.
Lernen beginnen
El bus va arribar deu minuts tard.
The flood caused a lot of damage.
Lernen beginnen
La riada va fer molt de mal.
The flood caused a lot of damage.
Lernen beginnen
La inundació va fer molt de mal.
The rumor is true to some extent.
Lernen beginnen
Fins a un cert punt, el rumor és cert.
The teacher told me study harder.
Lernen beginnen
El professor em va dir que estudiés molt.
Tom and Mary acted like children.
Lernen beginnen
En Tom i la Mary es portaven com nens.
Tom is no longer studying French.
Lernen beginnen
En Tom ja no estudia francès.
When can we see each other again?
Lernen beginnen
On ens podem tornar a veure?
Everyone hoped that she would win.
Lernen beginnen
Tothom esperava que guanyés.
He was willing to work for others.
Lernen beginnen
Ell estava disposat a treballar per altres.
I burned my fingers on a hot iron.
Lernen beginnen
Em vaig cremar els dits amb un ferro roent.
I burned my fingers on a hot iron.
Lernen beginnen
Em vaig cremar els dits amb una planxa calenta.
I have nothing in common with her.
Lernen beginnen
No tinc res en comú amb ella.
I spend money as soon as I get it.
Lernen beginnen
Em gasto els diners de seguida que en tinc.
I write letters that I never send.
Lernen beginnen
Escric cartes que no envio mai.
Is Flight 123 going to be delayed?
Lernen beginnen
El vol 123, té retard?
Last night we worked until 10 p.m.
Lernen beginnen
Ahir a la nit vàrem treballar fins a les deu.
Thank you so much for inviting me.
Lernen beginnen
Moltes gràcies per la invitació.
The plane took off exactly at six.
Lernen beginnen
L'avió s'enlairà a les sis clavades.
Today's meeting has been canceled.
Lernen beginnen
La reunió d'avui ha sigut cancelada.
Where's the nearest travel agency?
Lernen beginnen
On és l'agència de viatges més propera?
Bangkok is Thailand's capital city.
Lernen beginnen
Bangkok és la capital de Tailàndia.
He helped poor people all his life.
Lernen beginnen
Ell va ajudar els pobres tota la seva vida.
Her husband is now living in Tokyo.
Lernen beginnen
El seu marit viu a Tòkio ara.
I can't remember where I bought it.
Lernen beginnen
No puc recordar on el vaig comprar.
I heard a beautiful song yesterday.
Lernen beginnen
Ahir vaig sentir una cançó bonica.
I thanked him for what he had done.
Lernen beginnen
Li vaig agrair el que va fer.
I'd like to meet your older sister.
Lernen beginnen
Voldria trobar-me amb la teva germana gran.
I'm the one who pays all the bills.
Lernen beginnen
Jo sóc qui paga totes les factures.
I'm very slow at making up my mind.
Lernen beginnen
Sóc molt lent a l'hora de prendre decisions.
Is there a post office around here?
Lernen beginnen
Hi ha alguna oficina postal per aquí?
The door is locked at nine o'clock.
Lernen beginnen
La porta es tanca amb clau a les nou.
We are sorry for the inconvenience.
Lernen beginnen
Ens sap greu la molèstia causada.
What little money I had was stolen.
Lernen beginnen
Els pocs diners que tenia me'ls van robar.
A lot of jobs are done by computers.
Lernen beginnen
Moltes feines les fan els ordinadors.
Do you wonder why no one trusts him?
Lernen beginnen
T'estranya que ningú hi confiï?
Don't go to sleep with the light on.
Lernen beginnen
No et durmis amb el llum encès.
I have nothing to say to any of you.
Lernen beginnen
No tinc res a dir-vos a cap de vosaltres.
I was caught in a shower on the way.
Lernen beginnen
M'ha enxampat un xàfec pel camí.
Look that word up in the dictionary.
Lernen beginnen
Cerca aquella paraula al diccionari.
My apartment is on the fourth floor.
Lernen beginnen
El meu apartament està al quart pis.
Night is when most people go to bed.
Lernen beginnen
La nit és quan la majoria de la gent se'n va al llit.
Tom may talk to Mary if he wants to.
Lernen beginnen
En Tom, si vol, pot parlaa amb la Mary.
When did you come back from Germany?
Lernen beginnen
Quan vas tornar d'Alemanya?
Flowers die if they don't have water.
Lernen beginnen
Sense aigua les flors es panseixen.
His arrogance is no longer tolerable.
Lernen beginnen
La seva arrogància ja no és tolerable.
His courage is worthy of high praise.
Lernen beginnen
La seva valentia mereix grans lloances.
I planted an apple tree in my garden.
Lernen beginnen
He plantat un pomer al meu jardí.
I really must have my watch repaired.
Lernen beginnen
He de dur el rellotge a arreglar.
I'm sick. Will you send for a doctor?
Lernen beginnen
Estic malalt. Oi que avisaràs un metge?
I'm sure of winning the championship.
Lernen beginnen
Estic segur de guanyar el campionat.
It seems that he was a great athlete.
Lernen beginnen
Sembla que va ser un gran atleta.
Please write to me from time to time.
Lernen beginnen
Escriu-me de tant en tant, sí?
What do you want to talk to me about?
Lernen beginnen
De què vols parlar amb mi?
What's your opinion of Japanese food?
Lernen beginnen
Quina és la teva opinió sobre el menjar japonès?
Everyone was listening very carefully.
Lernen beginnen
Tots estaven escoltant atentament.
He is three years younger than Father.
Lernen beginnen
Ell és tres anys més jove que el pare.
I don't know what has happened to him.
Lernen beginnen
No sé què li ha passat.
I was the one who knocked on the door.
Lernen beginnen
Vaig ser jo qui va trucar a la porta.
I'll make an exception just this once.
Lernen beginnen
Faré una excepció només per aquesta vegada.
I'm the one who takes out the garbage.
Lernen beginnen
Jo sóc qui treu les escombraries.
Japan imports a large quantity of oil.
Lernen beginnen
El Japó importa una gran quantitat de petroli.
Mary's doctor advised her to exercise.
Lernen beginnen
El metge de la Mary li va aconsellar que fes exercici.
Will the work be finished by tomorrow?
Lernen beginnen
Estarà enllestida la feina per a demà?
As long as there's life, there is hope.
Lernen beginnen
Mentre hi ha vida, hi ha esperança.
Blue lines on the map designate rivers.
Lernen beginnen
Les línies blaves al mapa designen rius.
How much time do you spend on Facebook?
Lernen beginnen
Quant de temps passes a Facebook?
I don't know whether it is true or not.
Lernen beginnen
No sé si és veritat o no.
I have cookies for breakfast every day.
Lernen beginnen
Cada dia menjo galetes per esmorzar.
I would like to visit New York someday.
Lernen beginnen
Un dia m'agradaria visitar New York.
I've been waiting for this day to come.
Lernen beginnen
He estat esperant que arribi aquest dia.
In Japan there are four seasons a year.
Lernen beginnen
Al Japó hi ha quatre estacions cada any.
Mathematics is important in daily life.
Lernen beginnen
Les matemàtiques són importants a la vida diària.
The Japanese economy developed rapidly.
Lernen beginnen
L'economia japonesa es va desenvolupar depressa.
The class was divided into four groups.
Lernen beginnen
La classe es va dividir en quatre grups.
The earth is much larger than the moon.
Lernen beginnen
La Terra és molt més gran que la Lluna.
They say golf is very popular in Japan.
Lernen beginnen
Diuen que el golf és molt popular al Japó.
This is the best book I have ever read.
Lernen beginnen
És el millor llibre que he llegit mai.
Tom is interested in French literature.
Lernen beginnen
En Tom està interessat en la literatura francesa.
Tom is making great progress in French.
Lernen beginnen
En Tom està progressant molt amb el francès.
He fought against racial discrimination.
Lernen beginnen
Va lluitar contra la discriminació racial.
I know that there was a big church here.
Lernen beginnen
Sé que aquí hi havia una església gran.
I noticed that she sat in the front row.
Lernen beginnen
Vaig notar que ella va seure a la fila del davant.
President Clinton denied the accusation.
Lernen beginnen
El president Clinton va negar l'acusació.
The men are wearing short sleeve shirts.
Lernen beginnen
Els homes porten camises de màniga curta.
What do these dots represent on the map?
Lernen beginnen
Què signifiquen aquests punts al mapa?
German is the best language in the world.
Lernen beginnen
L'alemany és la millor llengua del món.
How many people are there in your family?
Lernen beginnen
Quants són a la seva família?
I asked him many questions about ecology.
Lernen beginnen
Li vaig fer moltes preguntes sobre ecologia.
I don't have the strength to keep trying.
Lernen beginnen
No tinc la força per continuar triant.
I started learning English six years ago.
Lernen beginnen
Fa sis anys que vaig començar a aprendre anglès.
I will ask him where he went last Sunday.
Lernen beginnen
Li preguntaré on va anar el diumenge.
I'm surprised that he accepted the offer.
Lernen beginnen
Em sorprèn que acceptés l'oferiment.
It is difficult to speak three languages.
Lernen beginnen
És difícil parlar tres llengues.
John doesn't know how to play the guitar.
Lernen beginnen
En John no sap tocar la guitarra.
There are many beautiful parks in London.
Lernen beginnen
A Londres hi han molts parcs bonics.
Tom does everything he can to save money.
Lernen beginnen
En Tom fa tot el que pot per estalviar.
I am sure of his winning the tennis match.
Lernen beginnen
Estic segur de la seva victòria al tennis.
I don't know the reason why he went there.
Lernen beginnen
No sé el motiu pel qual va anar-hi.
I'd like to know when you can send it out.
Lernen beginnen
M'agadaria saber quan ho pot enviar.
Nothing happens unless you make it happen.
Lernen beginnen
No passa res si tu no fas que passi.
This is the best book that I've ever read.
Lernen beginnen
És el millor llibre que he llegit mai.
As we go up higher, the air becomes cooler.
Lernen beginnen
Com més amunt anem, més fresc és l'aire.
Do you support or oppose the death penalty?
Lernen beginnen
Estàs a favor o en contra de la pena de mort?
English is not easy, but it is interesting.
Lernen beginnen
L'anglès no és fàcil, però és interessant.
I don't have anything to say to any of you.
Lernen beginnen
No tinc res a dir-vos a cap de vosaltres.
I don't know for certain when he will come.
Lernen beginnen
No sé del cert quan vindrà.
I eat a boiled egg for breakfast every day.
Lernen beginnen
Cada dia em menjo un ou dur per esmorzar.
I have been studying French four years now.
Lernen beginnen
Fa quatre anys que estudio francès.
I told you to be here on time this morning.
Lernen beginnen
Et vaig dir que havies de ser aquí puntual aquest matí.
I'm fed up with him always preaching to me.
Lernen beginnen
Estic tip que em sermonegi constantment.
I'm fed up with him always preaching to me.
Lernen beginnen
Estic tip dels seus sermons constants.
It seems those two are made for each other.
Lernen beginnen
Sembla que aquell parell estan fets l'un per l'altre.
This is the place where my father was born.
Lernen beginnen
Aquest és el lloc on va nèixer el meu pare.
When will it be convenient for you to come?
Lernen beginnen
Quan li convendria venir?
Give him this message the moment he arrives.
Lernen beginnen
Dóna-li aquest missatge quan arribi.
I demanded that he pay the bill immediately.
Lernen beginnen
Li vaig demanar de pagar la factura immediatament.
I feel like telling him what I think of him.
Lernen beginnen
Tinc ganes de dir-li què penso d'ell.
I really need to take care of some business.
Lernen beginnen
He de tenir cura d'alguns negocis.
I refused to eat until my parents came home.
Lernen beginnen
No vaig voler menjar fins que els meus pares no tornessin a casa.
Japan imports great quantities of crude oil.
Lernen beginnen
El Japó importa una gran quantitat de petroli.
She makes him do his homework before dinner.
Lernen beginnen
Ella l'obliga a fer els deures abans de sopar.
They fell into the conversation immediately.
Lernen beginnen
Van passar al tema a l'instant.
Both of them are unpredictable and impatient.
Lernen beginnen
Tots dos són impredictibles i impacients.
Her explanation of the problem made no sense.
Lernen beginnen
La seva explicació del problema no tenia ni cap ni peus.
I am going to do it whether you agree or not.
Lernen beginnen
Ho faré, estigueu o no d'acord amb mi.
I didn't know you were that kind of a person.
Lernen beginnen
No sabia que eres així.
I will take you to the zoo one of these days.
Lernen beginnen
Un dia d'aquests et portaré al zoo.
My son has gone to America to study medicine.
Lernen beginnen
El meu fill ha anat a Amèrica a estudiar medicina.
She says she brushes her teeth every morning.
Lernen beginnen
Ella diu que es raspatlla les dents tots els dematins.
He is one of the candidates running for mayor.
Lernen beginnen
És un dels candidats que es presenta per alcalde.
I haven't got the nerve to ask you for a loan.
Lernen beginnen
No tinc valor per demanar-te un préstec.
It is said that golf is very popular in Japan.
Lernen beginnen
Es diu que el golf és molt popular al Japó.
It seems I'm going to be up all night tonight.
Lernen beginnen
Sembla que avui estaré despert tota la nit.
Please wash your hands properly before eating.
Lernen beginnen
Siusplau renteu-vos les mans com cal abans de menjar.
The urban population of America is increasing.
Lernen beginnen
La població urbana a Amèrica està creixent.
I thought she was angry and would just go away.
Lernen beginnen
Vaig pensar que s'havia enfadat i que se n'aniria.
It doesn't matter whether he comes late or not.
Lernen beginnen
No hi fa res si ve tard o no.
She buys what she wants regardless of the cost.
Lernen beginnen
Compra el que vol sense fixar-se en el que val.
She's curious to find out who sent the flowers.
Lernen beginnen
Ella té curiositat per saber qui va enviar les flors.
Unfortunately, my birthday is only once a year.
Lernen beginnen
Malauradament, el meu aniversario només succeeix una vegada a l'any.
What would it cost to have this chair repaired?
Lernen beginnen
Quant costaria arreglar aquesta cadira?
Drink some coffee. It tastes very good, I think.
Lernen beginnen
Pren una mica de cafè. Té molt bon gust, crec.
He never fails to write to his mother every week.
Lernen beginnen
No passa una setmana que no li escrigui a la seva mare.
I'm not interested in going to the baseball game.
Lernen beginnen
No tinc cap interès a anar al partit de beisbol.
I'm sorry, but I can't find the book you lent me.
Lernen beginnen
Em sap greu, però no trobo el llibre que em vas deixar.
If only I knew, I would tell you all that I knew.
Lernen beginnen
Si ho sabés, et diria tot el que sé.
One day, Pablo got lost in the Guatemalan jungle.
Lernen beginnen
Un día Pablo es va perdre a la selva de Guatemala.
She tried to squeeze the juice out of the orange.
Lernen beginnen
Va provar d'escórrer la taronja.
This story is far more interesting than that one.
Lernen beginnen
Aquesta història és molt més interessant que aquella.
I took it for granted that he would pass the exam.
Lernen beginnen
Dono per descomptat que aprovarà l'examen.
They insisted on my making use of the opportunity.
Lernen beginnen
Em varen insistir per a que aprofitès aquella oportunitat.
Do you know which deity this temple is dedicated to?
Lernen beginnen
Sabeu a quina divinitat està dedicat aquest temple?
Why don't we see if Tom wants to play cards with us?
Lernen beginnen
Perquè no mirem si en Tom vol jugar a les cartes amb niosaltres?
I was glad to see that he finally came to his senses.
Lernen beginnen
Vaig estar content de veure que al final va posar-hi seny.
It's difficult for me to express myself in Esperanto.
Lernen beginnen
Per mi és difícil expressar-me en esperanto.
I want to live in a quiet city where the air is clean.
Lernen beginnen
Vull viure a una ciutat tranquila amb l'aire pur.
If you don't want to be alone, I can keep you company.
Lernen beginnen
Si no vols estar sol, puc fer-te companyia.
He will take over the business when his father retires.
Lernen beginnen
Ell continuarà el negoci quan son pare es jubili.
My mother likes tulips very much and so does my sister.
Lernen beginnen
A ma mare li agraden molt les tulipes i a ma germana també.
This cola has lost its fizz and doesn't taste any good.
Lernen beginnen
Aquesta cola s'ha esbravat i no té bon gust.
Tom is accustomed to calling up girls on the telephone.
Lernen beginnen
En Tom acostuma a trucar noies.
Cuzco is one of the most interesting places in the world.
Lernen beginnen
Cuzco és un dels indrets més interessants del món.
I stayed in bed one more day just to be on the safe side.
Lernen beginnen
Em vaig quedar un dia més al llit per si de cas.
Tom will likely be discharged from the hospital tomorrow.
Lernen beginnen
Demà donaran d'alta de l'hospital en Tom.
How are you feeling this morning? "Pretty good, thanks."
Lernen beginnen
Com et sents aquest matí? "Bastant bé, gràcies."
People of my generation all think the same way about this.
Lernen beginnen
Tota la gent de la meva generació pensen igual sobre això.
The only useful answers are those that raise new questions.
Lernen beginnen
Les úniques respostes útils són les que creen noves preguntes.
It takes us thirty minutes to walk from here to the station.
Lernen beginnen
D'aquí a l'estació triguem mitja hora a peu.
The secret of longevity is to choose your parents carefully.
Lernen beginnen
El secret de la longevitat és triar amb compte els pares.
It takes about 10 minutes to get to the train station by foot.
Lernen beginnen
Tens uns 10 minuts d'aquí a l'estació a peu.
This medicine must not be placed within the reach of children.
Lernen beginnen
Aquest medicament no s'ha de deixar a la ma dels nins.
You told her that you had finished the work three days before.
Lernen beginnen
Li vas dir que havies enllestit la feina feia tres dies.
His father died, and to make matters worse, his mother fell ill.
Lernen beginnen
Son pare es va morir, i per acabar-ho d'adobar, sa mare es va posar malalta.
Try to understand it in Spanish, without translating to English.
Lernen beginnen
Tracta d'entendre-ho amb espanyol, sense traduïr-lo amb anglès.
We lost our way, and what was worse, we were caught in a shower.
Lernen beginnen
Ens vam perdre i, encara pitjor, ens va enxampar un xàfec.
She's worried since she hasn't heard from her son for many months.
Lernen beginnen
Està amoïnada perquè fa mesos que no té notícia del seu fill.
I suspected that he was telling a lie, but that didn't surprise me.
Lernen beginnen
Sospitava que m'estava dient una mentida, però això no em va sorprendre.
My daughter won't find it easy to get accustomed to the new school.
Lernen beginnen
La meva filla no trobarà fàcil per acostumar-se a la nova escola.
The bullet penetrated his chest, leaving him in critical condition.
Lernen beginnen
La bala va penetrar al seu pit i el va deixar en estat crític.
I wanted to buy the book, but I found I had no more than 200 yen with me.
Lernen beginnen
Volia comprar el llibre, però vaig adonar-me que no duia més de 200 iens.
We would have bought the plane tickets if the price had been a little lower.
Lernen beginnen
Hauríem comprat els bitllets d'avió si el preu fos un pèl més baix.
My friend has had three jobs in a year; he never sticks to anything for long.
Lernen beginnen
El meu amic ha treballat a tres llocs diferents en un any; res no li dura gaire.
You can't park in a handicapped parking space unless you have a special permit.
Lernen beginnen
No pots aparcar a una plaça d'aparcament per discapacitats si no tens un permís especial.
Drinking lots of water is good for you, sure, but one can't drink that much water at once.
Lernen beginnen
Beure molta aigua és bo per tu, segur, però no es pot beure tanta aigua de cop.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.