English for Accounting - Business English

 0    140 Datenblatt    truten18
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
konto/rachunek
Większość inwestorów potrzebuje więcej informacji o firmie niż może wywnioskowac z jej księg/sprawozdań rachunkowych.
Lernen beginnen
an account
Most investors need more information about the company than what they get in the accounts.
księga rachunkowa
Kto prowadzi rachunek tego klienta?
Lernen beginnen
account book
Who manages/carries/operates the account of this customer?
wartość księgowa
Lernen beginnen
book value
rachunek pozabilansowy
Rachunek pozabilansowy jest czasem postrzegany jako rodzaj kreatywnej księgowości.
Lernen beginnen
off-balance sheet accounting
Off-balance-sheet accounting is seen by some as one type of creative accounting.
kreatywna księgowość
Lernen beginnen
creative accounting
kwoty narosłe na koncie
Lernen beginnen
accruals
księgowy
Lernen beginnen
an accountant
księgowość (2 odp)
Lernen beginnen
accounting / bookkeeping
przygotowywanie stanu budżetu i innych sprawozdań finansowych
Lernen beginnen
managerial accounting
pozycja w spisie
Lernen beginnen
item
dokonywać zapisu
Lernen beginnen
to enter
poprawiać
Lernen beginnen
to update
okres obrachunkowy
Lernen beginnen
accounting period
dokumentacja księgowa
Lernen beginnen
accounting records
zobowiązania, płatności
Lernen beginnen
accounts payable
należności
Lernen beginnen
accounts receivable
aktywa firmy
Lernen beginnen
assets
rewizja ksiąg / kontrola
Lernen beginnen
audit
nadzór poprawności prowadzenia ksiąg
Zawsze prowadziliśmy zewnętrzny audyt naszej firmy.
Lernen beginnen
auditing
We have been always externally auditing our company.
należyta staranność (np. przy przeprowadzeniu audytu)
Lernen beginnen
due diligence
renoma/reputacja firmy
Lernen beginnen
goodwill
kapitalizacja
Lernen beginnen
capitalization
bilans
Lernen beginnen
balance sheet
odpisy amortyzacyjne
Lernen beginnen
capital allowance
aktywa trwałe
Lernen beginnen
capital assets
wydatki inwestycyjne
Lernen beginnen
capital expenditure
dobra inwestycyjne
Lernen beginnen
capital goods
podatek od transferu kapitału
Lernen beginnen
capital transfer tax
podatek osobowy od osób prawnych
Lernen beginnen
corporation tax
kapitałochłonny
Lernen beginnen
capital-intensive
nadwyżka
Lernen beginnen
surplus
osoba prawna
Lernen beginnen
legal entity
wierzyciele
Lernen beginnen
creditors
dłużnicy
Lernen beginnen
debtors
aktywa bieżące/obrotowe
Lernen beginnen
current assets
aktywa/ środki trwałe
Lernen beginnen
fixed assets
aktywa materialne
Lernen beginnen
tangible assets
wartości niematerialne i prawne
Lernen beginnen
intangible assets
wycena
Lernen beginnen
evaluation
wyceniać
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, z wyjątkiem aktywów wyprodukowanych przez Wspólnoty Europejskie, które wycenia się według kosztów wytworzenia oraz aktywów uzyskanych nieodpłatnie, które wycenia się według wartości rynkowej.
Lernen beginnen
to value
Tangible and intangible fixed assets are valued at their acquisition price, with the exception of assets produced by the European Communities, which are valued at their production cost, and assets acquired free of charge that are valued at their market value.
amortyzacja
Lernen beginnen
depreciation
przepływ środków pieniężnych/ przepływy pieniężne
Lernen beginnen
cash flow
wartość likwidacyjna aktywów
Lernen beginnen
scrap value
wartość majątku w chwili wycofania z użytkowania
Lernen beginnen
salvage value
zwrot z aktywów
Zarówno zwrot z aktywów ogółem, jak i przepływy pieniężne wykazują pogorszenie się w latach 2010-2012.
Lernen beginnen
return on assets
Both the return on total assets and the cash flow show a deterioration from 2010 to 2012.
zwrot z kapitału
ROE mówi o zwrocie firmy z kapitału własnego.
Lernen beginnen
return on equity
ROE indicates the return a company gets on the owner's investment.
zyski z inwestycji
CAPM jest główną metodą obliczania zysków z inwestycji w przypadku dużych przedsiębiorstw notowanych na giełdzie.
Lernen beginnen
investment returns
The CAPM is the predominant method of calculating investment returns in the case of large listed companies.
wydatek
Lernen beginnen
expenditure
wydatki inwestycyjne
Lernen beginnen
expenses
koszty odsetek
Koszty podatkowe oblicza się odejmując koszty odsetek od zysku operacyjnego.
Lernen beginnen
interest expenses
Taxation expense is calculated by subtracting interest expenses from operating profit.
sprawozdanie finansowe
Nie tylko banki, ale także wierzyciele, inwestorzy oraz klienci czytają sprawozdania finansowe firm.
Lernen beginnen
financial statement
Not only banks but also creditors, investors and regular customers read companies financial statements.
dług
Lernen beginnen
debt
obsługiwać dług (płacić odsetki)
Dostajemy coraz więcej pytań o to czy będziemy w stanie obsługiwać nasz dług w długim okresie.
Lernen beginnen
to service debt
We are getting more and more questions about whether we can service our debt in the long term.
brutto
Lernen beginnen
gross
netto
Lernen beginnen
net
aktywa netto
Lernen beginnen
net assets
PKB
Lernen beginnen
Gross Domestic Product
urząd skarbowy (2 odp)
Lernen beginnen
Inland Revenue (GB) / Internal Revenue Service (US)
koszty pracy
Lernen beginnen
labour costs
opłaty leasingowe
Lernen beginnen
lease payments
urządzenia będące w leasingu
Lernen beginnen
leasehold properties
zobowiązania firmy, pasywa
Pasywa spółki tworzą jej zobowiązania prawne wobec kontrahentów.
Lernen beginnen
liabilities
Total liabilities are the total legal obligations of a company to pay other parties.
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Lernen beginnen
limited liability company
spółka cywilna
Lernen beginnen
partnership
spółka akcyjna
Lernen beginnen
public company
długoterminowe wierzytelności
Lernen beginnen
Long Term Liabilities
zobowiązania bieżące netto
Lernen beginnen
Net Current Liabilities
kredyt, zastaw hipoteczny
Lernen beginnen
mortgage
koszty ogólne prowadzenia działalności
Lernen beginnen
overheads (GB), overhead (US)
rachunek zysków i strat
Lernen beginnen
profit and loss account
składka na ubezpieczenie
Lernen beginnen
premium
zysk po opodatkowaniu osiągnięty w roku finansowym
Lernen beginnen
profit after taxation retained for the financial year
opodatkowanie
Różnice w rachunkach zysków w sprawozdaniach finansowych oraz przy obliczaniu podatku dochodowego pomiędzy USA i Wielką Brytanią są związane z różnymi metodami prowadzenia księgowości, podatków oraz sprawozdawczości finansowej w tych krajach.
Lernen beginnen
taxation
There can be large differences between the profit recorded in the financial statements and the profit for the income tax calculation between the U.S. and Britain due to different accounting methods, taxation and financial reporting.
wyliczanie zobowiązań podatkowych
Lernen beginnen
tax accounting
przychód firmy
Lernen beginnen
revenue
zeznanie podatkowe
Estymacja kosztów podatkowych jest kluczowa dla przygotowania okresowego zeznania podatkowego.
Lernen beginnen
tax return
Estimation of the taxation expense is crucial to prepare an interim tax return.
próg podatkowy
Lernen beginnen
tax threshold
stawka opodatkowania
Lernen beginnen
tax rate
zwrot podatku
Lernen beginnen
tax refund
ulga podatkowa
Lernen beginnen
tax deduction
koszty uzyskania przychodu
Lernen beginnen
cost of income acquisition
unikanie podatków przez legalne omijanie przepisów podatkowych
Lernen beginnen
tax avoidance
oszustwo podatkowe
Lernen beginnen
tax evasion
unikanie podwójnego opodatkowania (nielegalne)
Lernen beginnen
double tax evasion
zwolnienie od podatków
Lernen beginnen
tax exemption
metoda wyłączenia spod opodatkowania
Lernen beginnen
exemption method
raj podatkowy / oaza podatkowa
Lernen beginnen
tax heaven / tax oasis
luka w prawie podatkowym
Uniknął znacznej części swoich obowiązków podatkowych dzięki luce prawnej.
Lernen beginnen
tax loophole
He was able to avoid a large part of his tax charges due to that tax loophole.
kaskadowy podatek obrotowy
Lernen beginnen
tax cascade
podatek od wartości dodanej
Lernen beginnen
Value Added Tax (VAT)
podatek od zysków kapitałowych
Lernen beginnen
capital gains tax
podatek od nieruchomości (2 odp)
Lernen beginnen
immovable property tax / real estate tax
ciężar podatkowy
Lernen beginnen
tax burden
podatek liniowy
Lernen beginnen
flat tax
podatek progresywny
Parlament przyjął Ustawę wprowadzającą progresywną skalę podatkową dla wszystkich rodzajów dochodów.
Lernen beginnen
progressive tax
The Parliament has adopted a Law introducing a progressive tax scale for all sources of income.
podatek lokalny/gminny
Lernen beginnen
community charge
ryczałt
Lernen beginnen
lump sum
przedział podatkowy
Lernen beginnen
tax bracket
podatek spadkowy
Lernen beginnen
death duty
podatek od spadków i darowizn
Lernen beginnen
gift tax
zaległy podatek
Lernen beginnen
back duty
ulga z tytułu posiadania dziecka
Lernen beginnen
child relief
zatrudniony na własny rachunek
Lernen beginnen
self- employed
udziałowcy (2 odp)
Lernen beginnen
shareholders (GB), stockholders (US)
odpowiednik ZUS
Lernen beginnen
social security
zapasy (2 odp)
Lernen beginnen
stock (GB), inventory (US)
akcje (papiery wartościowe)
Lernen beginnen
stocks
spieniężać
Lernen beginnen
to capitalize
ujawniać, podawać do wiadomości
Standardy/zasady rachunkowe zakładają jawność leasingu finansowego.
Lernen beginnen
to disclose
The accounting standards, or principles if you like, mean that finance leases must be disclosed.
zyskiwać na wartości
Lernen beginnen
to gain value
podnosić wartość czegoś
Lernen beginnen
to overstate
pomniejszać wartość czegoś
Lernen beginnen
to understate
operacje, transakcje
Lernen beginnen
transactions
przeniesione opłaty
Lernen beginnen
Transfer Fees
opłaty za transfery
Lernen beginnen
transfer fees payable
wartość firmy/reputacja
Lernen beginnen
goodwill
obrót
Lernen beginnen
turnover
koszt stały
Lernen beginnen
fixed cost
koszt zmienny
Lernen beginnen
variable cost
koszty ogólne
Lernen beginnen
overheads
marża
Lernen beginnen
mark up
dochód
Lernen beginnen
income
przynosić straty
Lernen beginnen
to make a loss
dochodowy
Lernen beginnen
profitable
niedochodowy
Lernen beginnen
unprofitable
majątek
Lernen beginnen
assets
środki trwałe
Lernen beginnen
tangible assets
wartości niematerialne (np. know how)
Lernen beginnen
intangible assets
pożyczka
Lernen beginnen
loan
zabezpieczyć pożyczkę
Lernen beginnen
to secure the loan
udziałowiec
Lernen beginnen
stockholder
akcje
Lernen beginnen
shares
należności
Lernen beginnen
liabilities
papiery wartościowe
Lernen beginnen
securities
wierzyciel
Lernen beginnen
creditor
dłużnik
Lernen beginnen
debtor
bankructwo
Lernen beginnen
bankruptcy
efekt skali
Lernen beginnen
effect of scale
ciąć koszty
Lernen beginnen
to trim costs
podatek od spadku
Lernen beginnen
inheritance tax

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.