English for Sales and Purchasing - Business English

 0    90 Datenblatt    truten18
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
oferta przetargowa
Wszystkie oferty muszą być przedstawione na piśmie.
Lernen beginnen
a bid
All bids must be submitted in writing.
firma dla firmy (oferta polegająca na współpracy i obustronnych korzyściach)
Usługi "firma dla firmy" są szczególnie ważne w dziedzinie usług internetowych
Lernen beginnen
business to business
The B2B sector is especially important in the area of internet traffic.
popyt
Popyt na ropę wzrósł ostatnio o 0,5%.
Lernen beginnen
demand
The total demand for oil has increased by 0.5%.
ustalanie cen
W ustalaniu cen najważniejsze jest...
Lernen beginnen
price setting
In price setting what is most important is...
oferta (t)
Wasza oferta została przyjęta po umówionej cenie.
Lernen beginnen
tender
Your tender has been accepted at the agreed price.
kwota
W związku ze świadczonymi przez nas usługami, prosimy o uiszczenie podanej kwoty...
Lernen beginnen
payment
For our services we kindly request the following payment...
rachunek/faktura
Poniżej znajdzie Pan załączony rachunek/fakturę o numerze...
Lernen beginnen
invoice
Please find below enclosed invoice number...
przypomnienie
Pragnę przypomnieć, że płatność jest opóźniona.
Lernen beginnen
a reminder
I'd like to remind that your payment is overdue...
nieuregulowany rachunek/faktura
Pragnę przypomnieć, iż w/w rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Lernen beginnen
unpaid invoice
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.
przelew (2 odp)
Prosimy o przesłanie przelewu w najbliższych dniach.
Lernen beginnen
transfer / clearing the account
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
niezwłocznie
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Lernen beginnen
promptly
Please send your payment promptly.
brak wpłaty
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Lernen beginnen
missing payment
We are still missing your payment for...
Dział Rachunkowy
Nasz Dział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Lernen beginnen
Accounts Department
Our Accounts Department will release this order for shipment after we receive a copy of your transfer.
ignorować
Jeśli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować ten mail.
Lernen beginnen
to disregard
If you have already sent your payment, please disregard this e-mail.
faks
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa.
Lernen beginnen
fax
We have just received your fax.
próbne zamówienie
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem...
Lernen beginnen
trial order
We place this trial order on condition that...
zamówienie zostanie zrealizowane
Zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu ... dni/tygodni.
Lernen beginnen
goods will be dispatched
Your goods will be dispatched within... days/weeks.
Ile dokładnie Wam potrzeba?
Lernen beginnen
How many do you need exactly?
Obawiam się, że mamy drobny problem z...
Lernen beginnen
I am afraid there is a slight problem with...
błąd (2 odp)
Wydaje się, że jest jakiś błąd w...
Lernen beginnen
mistake / mix-up
There appears/seems to be a mistake / mix-up with...
zmniejszyć zamówienie
Czy byłaby możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Lernen beginnen
to reduce an order
Would it be possible to reduce our order to...
zwiększyć zamówienie
Czy byłaby możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Lernen beginnen
to increase an order
Would it be possible to increase our order to...
wstrzymać zamówienie
Czy byłaby możliwość wstrzymania naszego zamówienia do...
Lernen beginnen
to delay an order
Would it be possible to delay the order until...
Przykro nam.
Przykro nam to słyszeć, rozumiemy Waszą sytuację.
Lernen beginnen
We are sorry.
We're sorry to hear that. We understand your situation.
uszkodzony
Czy możemy prosić o informację, który produkt został uszkodzony?
Lernen beginnen
damaged
Could you specify which product was damaged?
zadośćuczynienie
Osobiście natychmiast dopilnuję aby dostali Państwo zadośćuczynienie.
Lernen beginnen
compensation
I'll see to it immediately and personally make sure you get compensation.
skarga
Piszę, aby złożyć skargę...
Lernen beginnen
complaint
I'm writing to you to complain about...
dokonać zamówienia
Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Lernen beginnen
to place an order
We are sorry to inform you that we have to place our order elsewhere.
dostępne artykuły
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie...
Lernen beginnen
products available
Unfortunately, these products are no longer available in our offer...
anulować
Tym samym musimy anulować Państwa zamówienie.
Lernen beginnen
to cancel
Therefore, we have to cancel your order.
konkurencyjność
Niestety, Wasza oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna.
Lernen beginnen
competitiveness
Unfortunately, your offer is not competitive enough.
dokonać transakcji
Lernen beginnen
to make the order viable
akceptować ofertę
Niestety nie możemy zaakceptować Państwa oferty.
Lernen beginnen
to accept an offer
Unfortunately, we cannot accept your offer.
zrezygnować z zamówienia
Chciałbym zrezygnować z zamówienia...
Lernen beginnen
to cancel an order
I would like to cancel our order...
niższa stawka
Ponieważ nie mogą Państwo zaoferować niższej ceny...
Lernen beginnen
a lower rate
Since you are not willing to offer us a lower rate...
inna możliwość, alternatywa
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z tego zmówienia na...
Lernen beginnen
an alternative
We see no other alternative but to cancel our order for...
przekonywujący sprzedawca
Tom jest naprawdę przekonywującym sprzedawcą.
Lernen beginnen
convincing salesman
Tom is a really convincing salesman.
prowizja
Lernen beginnen
commission
prowizja od sprzedaży
Sprzedawcy kredytów mają bardzo wysokie prowizje.
Lernen beginnen
sales commission
Loan providers have very high/exorbitant commissions.
wynagrodzenie
Lernen beginnen
fee
przejmować rynek
Lernen beginnen
to capture the market
pozyskiwać klientów
Lernen beginnen
to acquire customers
plany sprzedażowe
Lernen beginnen
sales plans
ustalać plany / cele
Lernen beginnen
to fix plans / to set objectives
otworzyć sprzedaż
Lernen beginnen
to open a sale
zamknąć sprzedaż
Najważniejszym elementem sprzedaży jest jej zamknięcie.
Lernen beginnen
to close a sale
The most important stage/part is closing the deal...
premia sprzedażowa
Lernen beginnen
sales-related bonus
skuteczność, wydajność
Lernen beginnen
efficiency
baza klientów
Lernen beginnen
customer base
szkolenie sprzedażowe (2 odp)
Lernen beginnen
sales training / coaching
szkolenie
Lernen beginnen
coaching
Trener sprzedaży dba o skuteczność naszych pracowników.
Lernen beginnen
Sales coach looks after our staff efficiency.
sprzedaż bezpośrednia
Lernen beginnen
cold sell
sprzedaż telefoniczna
Lernen beginnen
telephone selling
sprzedaż doradcza
Lernen beginnen
sale advisory
sprzedaż swoim obecnym klientom
Lernen beginnen
cross-selling
zrażać się
Lernen beginnen
to become discouraged
osiągać sukces
Lernen beginnen
to succeed
podpisać umowę
Lernen beginnen
to sign a contract
rozwiązać umowę
Lernen beginnen
to dissolve a contract
wytrwałość
Sprzedawcy muszą być pewnymi siebie i wytrwałymi ludźmi.
Lernen beginnen
diligence
Sales professionals need to be confident and diligent.
sztuczki sprzedażowe
Lernen beginnen
sales tricks
namawianie na droższy produkt
Lernen beginnen
upselling
cena hurtowa
Lernen beginnen
wholesale price
cena detaliczna
Lernen beginnen
retail price
To naprawdę okazja!
Lernen beginnen
It's a real bargain!
sprzedawca (2 odp)
Lernen beginnen
salesman / vendor
skorzystać z oferty
Lernen beginnen
to make use of the offer
radzić sobie z odmowami
Lernen beginnen
to cope with refusals
radzić sobie z obiekcjami klientów
Lernen beginnen
to cope with the clients' objections
Sprzedajemy korzyści, a nie produkty.
Lernen beginnen
We sell profits, not goods.
postawa/podejście
Postawa i podejście do pracy są najważniejsze!
Lernen beginnen
attitude
Attitude to work is most important!
produkt
Lernen beginnen
product
towar(y)
Lernen beginnen
goods
To nic nie kosztuje! Spróbujemy?
Lernen beginnen
It costs nothing! Are we going to give it a try?
progi premiowe
Lernen beginnen
thresholds
akwizytor
Lernen beginnen
canvasser
domokrążca/akwizytor
Lernen beginnen
door-to-door salesman
urodzony sprzedawca
Lernen beginnen
born salesman
wykonać target
Lernen beginnen
to reach the target
sprzedaż internetowa
Lernen beginnen
online sales
Niech to wyjaśnię.
Lernen beginnen
Let me explain.
mierzyć wysoko
Lernen beginnen
to aim high
polityka cenowa
Lernen beginnen
pricing policy
przychód
Lernen beginnen
revenue
dochód
Lernen beginnen
income
wielkość sprzedaży
Lernen beginnen
sales volume
wpływy ze sprzedaży
Lernen beginnen
sales revenue
dzwonić do nieznanych klientów
Lernen beginnen
to make cold calls
ważne stanowisko
Lernen beginnen
prominent position

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.