English for Socializing & Small Talk - Business English

 0    100 Datenblatt    truten18
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Dzień dobry. Pan zapewne jest Adam.
Lernen beginnen
Good morning. You must be Adam.
Chciałbym przedstawić Maksa Miller.
Lernen beginnen
I'd like you to meet Max Miller.
Aniu, to jest pan Wilson.
Lernen beginnen
Ann, this is Mr Wilson.
Jak minęła Panu podróż?
Lernen beginnen
How was your trip?
Miał Pan jakieś problemy ze zlokalizowaniem nas?
Lernen beginnen
Did you have any trouble finding us?
Czy był Pan już kiedyś w...?
Lernen beginnen
Is this your first time in...?
Czy mógłbym tylko umyć ręce?
Lernen beginnen
I'd just like to wash my hands.
Czy jest tu gdzieś łazienka?
Lernen beginnen
Is there a toilet (GB)/restroom (US) somewhere?
Tak, tutaj obok...
Lernen beginnen
Yes, there's one just this way...
Czy mogę pomóc z paltem?
Lernen beginnen
Can I take your coat?
Tak, dziękuję.
Lernen beginnen
Oh, that's very kind of you.
Może zechce Pan usiąść.
Lernen beginnen
Please take a seat.
Może kawy albo herbaty?
Lernen beginnen
Would you like some coffee or tea?
Poproszę herbatę, dziękuję.
Lernen beginnen
Yes, please. Tea would be nice
Mam nadzieję, że nie czekał Pan zbyt długo?
Lernen beginnen
I hope you haven't been waiting too long?
Nie szkodzi, jestem tu dopiero od paru minut...
Lernen beginnen
Don't worry, I just got here minutes ago...
Przepraszam za spóźnienie. Miasto stoi w korku.
Lernen beginnen
Sorry, I'm late. It's a jungle out there.
Pozwoli Pan ze mną?
Lernen beginnen
So, if you'll just come this way?
Mój samochód stoi tam.
Lernen beginnen
My car is parked over there.
Możemy tam złapać taksówkę.
Lernen beginnen
We can get a taxi over there.
Gdzie najpierw jedziemy?
Lernen beginnen
Where are we going from here?
Pomyślałem że moglibyśmy najpierw pojechać do hotelu?
Lernen beginnen
I thought we could go to the hotel first?
Pomyślałem, że najpierw powinniśmy pójść (wybrać się) do biura, jeśli to Panu odpowiada?
Lernen beginnen
I thought we should first go to the office, if that's OK?
Zabiorę Pana do hotelu.
Lernen beginnen
I'll take you to your hotel.
To niedaleko. Będziemy tam za 5 minut.
Lernen beginnen
It's not far from here. We'll be there in 5 minutes.
zameldować się w hotelu
Lernen beginnen
to check into hotel
Pomyślałem, że może najpierw zechce Pan zameldować się w hotelu?
Lernen beginnen
I thought maybe you'd like to check into your hotel first?
Właściwie wolałbym udać się prosto do biura.
Lernen beginnen
Actually, I'd prefer to go straight to the office.
Może powinniśmy coś zjeść?
Lernen beginnen
Perhaps we could get/grab something to eat?
Mamy spotkanie o drugiej.
Lernen beginnen
We have a meeting at two.
Potem może Pan wrócić do hotelu i odpocząć.
Lernen beginnen
Then you can go back to your hotel and relax a bit.
Przyjadę po Pana o siódmej i pójdziemy na kolację.
Lernen beginnen
I'll pick you up at seven for dinner.
Brzmi dobrze. Świetnie.
Lernen beginnen
Sounds good. Great.
Najpierw chciałbym Panu przedstawć Brooksa.
Lernen beginnen
The first person I'd like you to meet is Brooks.
Jest naszym pracownikiem odpowiedzialnym za dział marketingu.
Lernen beginnen
He's our marketing manager.
Marku, to jest John Taylor.
Lernen beginnen
Mark, this is John Taylor.
Miło mi Pana poznać.
Lernen beginnen
It's a pleasure to meet you.
Mnie również miło Cię (pana) poznać.
Lernen beginnen
Nice to meet you too.
A to jest Anna Washington, nasz projektant wyrobów przemysłowych.
Lernen beginnen
And this is Ann Washington, our product designer.
Chciałbym przedstawić Panu Powellsa. To nasz menager do spraw produkcji.
Lernen beginnen
I'd like to introduce Powells, our head of production.
Czy Państwo się już znają?
Lernen beginnen
Have the two of you met before?
Nie, ale wymieniliśmy masę maili.
Lernen beginnen
No, but we have exchanged a lot of emails.
Tak, w rzeczy samej, poznaliśmy się na targach.
Lernen beginnen
Yes, we actually met once at a trade fair.
Poczekajmy jeszcze chwilę...
Lernen beginnen
Let's wait a bit longer...
Zawsze to chwilę trwa, zanim wszyscy się zjawią...
Lernen beginnen
It always takes a few minutes for everyone to arrive...
W porządku...
Lernen beginnen
No problem / Not to worry...
Zatem, przypuszczam, że powinniśmy zaczynać...
Lernen beginnen
Well, I suppose we should make a start...
(w restauracji) To ładne miejsce.
Lernen beginnen
This looks a really nice place.
Trochę zgłodniałem. Umieram z głodu.
Lernen beginnen
I'm a bit hungry. I'm absolutely starving.
Co Pan poleca?
Lernen beginnen
What do you recommend?
Obawiam się, że nie mają tu menu po angielsku.
Lernen beginnen
I'm afraid, they don't have the English menu here.
Chyba potrzebuję pomocy.
Lernen beginnen
I might need help with some of this.
Więc co to jest:...?
Lernen beginnen
So what's:...?
To rodzaj mięsa/ryby/ warzywa/ makaronu/pieroga...
Lernen beginnen
It's a kind of meat/fish/vegetable/pasta/dumpling...
To przypomina omlet.
Lernen beginnen
It's a bit like an omlette.
Główne składniki to jaja, mleko i cukier.
Lernen beginnen
It's made with eggs, milk and sugar.
To danie typowe dla tego regionu.
Lernen beginnen
It's typical of/ a speciality of our region.
To pikantne/słone/słodkie danie.
Lernen beginnen
It's a spicy/savoury/ sweet dish.
Musi Pan spróbować.
Lernen beginnen
You have to try this/those.
Czy jest Pan gotów (zamówić)? (2 odp)
Lernen beginnen
Have you decided yet? Do you know what you're having?
Poproszę ... Jako danie główne...
Lernen beginnen
I'll have ... For the main course...
Poproszę o danie dnia.
Lernen beginnen
I'm going to have the special.
Poproszę o makaron.
Lernen beginnen
I'd like/I'll have the pasta, please.
Czas na rachunek?
Lernen beginnen
Shall we get the bill?
Czy możemy prosić o rachunek? (do kelnera)
Lernen beginnen
Can we have the bill, please? (to the waiter)
Ja zapraszam.
Lernen beginnen
Let me get this. / This is on me./I'll get this.
Nie, nie trzeba, ja płacę.
Lernen beginnen
No, it's OK. I'll get this.
Jest Pan pewien? To bardzo miło z Pana strony.
Lernen beginnen
Are you sure? That's very kind/generous of you.
Bardzo dziękuję. To bardzo miłe. Świetne jedzenie.
Lernen beginnen
That was lovely, thank you. /Thanks for the meal. It was really nice
Co z napiwkiem?
Lernen beginnen
What do I do about tipping?
Zaokrąglij.
Lernen beginnen
Just round up the total.
Na ogół zostawia się... procent sumy końcowej.
Lernen beginnen
Normally, it is expected to leave... percent.
Czy akceptują tu karty kredytowe?
Lernen beginnen
Do they accept credit cards here?
Czy szuka Pan jakiegoś stoiska na targach?
Lernen beginnen
Are you looking for a stand at the fair?
Właściwie chciałabym się trochę rozejrzeć i nawiązać parę kontaktów.
Lernen beginnen
I'm actually just here to look around and do some networking.
Więc jak Pan odbiera targi?
Lernen beginnen
So what do you think of the fair so far?
Świetne. Zdecydowanie lepsze niż rok temu.
Lernen beginnen
I'm enjoying it a lot. Certainly better than last year.
Prawdę mówiąc, jestem nieco zawiedziony...
Lernen beginnen
I'm a bit disappointed, to tell the truth...
Widział Pan już coś interesującego?
Lernen beginnen
Have you seen anything interesting?
Tak, jedna z firm opracowała naprawdę udany/e.../pokazała interesujące, nowe...
Lernen beginnen
Yes, one company has developed a really nice.../has shown some interesting, new...
Chyba nie, jeśli mam być szczery...
Lernen beginnen
Not really, to be honest...
Temu warto się przyjżeć bliżej.
Lernen beginnen
That sounds like worth checking out.
Jeśli jest Pan zainteresowany, przejdźmy do działu/Sali H
Lernen beginnen
If you want to have a look, let's go to section/Hall H
Stoisko znajduje się tuż za rogiem.
Lernen beginnen
The stand is right off the corner.
Dzięki za wskazówkę!
Lernen beginnen
Thanks for the tip!
Którą firmę Pan reprezentuje?
Lernen beginnen
What company are you with?
Jestem szefem działu sprzedaży w YY.
Lernen beginnen
I'm the head of purchasing at YY.
Czym (dokładnie) zajmuje się Pana firma?
Lernen beginnen
What does your company do (exactly)?
Tworzymy oprogramowanie dla punktów sprzedaży detalicznej.
Lernen beginnen
We make software for retail POS systems.
Słyszałem już o waszej firmie. Gdzie macie siedzibę główną?
Lernen beginnen
I've heard of your company before. Where are you based?
W Pińsku. Wie Pan gdzie to jest?
Lernen beginnen
In Pińsk. Do you know where it is?
Więc, jak Pan widzi, mamy wiele ekscytujących, nowych produktów/usług.
Lernen beginnen
So, you can see we really have some very exciting new products/services.
To jest jedno z naszych najnowszych osiągnięć.
Lernen beginnen
This is one of our latest developments.
Proszę pozwolić, że zademonstruję...
Lernen beginnen
Let me demonstrate our new...
To zajmie tylko chwilkę...
Lernen beginnen
It'll only take a minute...
To bardzo interesujące...
Lernen beginnen
It's very interesting...
Niemniej, proszę przyjąć moją wizytówkę.
Lernen beginnen
Anyway, let me give you my card.
Czy ma Pan może wizytówkę?
Lernen beginnen
Listen, do you have a card?
Niestety, muszę już iść.
Lernen beginnen
Sorry, I really have to go now.
Mam się z kimś spotkać za 10 minut.
Lernen beginnen
I'm actually meeting someone in 10 minutes.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.