extreme sports

 0    87 Datenblatt    asiawojtowicz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
wystawiać się na próbę, przekraczać granicę
Lernen beginnen
push yourself beyond the limits
wyskoczyć z samolotu
Lernen beginnen
jump out of airplane
nigdy nie czuje się usatysfakcjonowany ostatnim podbojem
Lernen beginnen
never feeling satisfied with their last conquest
osiągnąć cel
Lernen beginnen
achieve a goal
mieć skłonność do rywalizacji
Lernen beginnen
be competitive
wyczerpujący triathlon
Lernen beginnen
grueling triathlon
przekroczyć metę
Lernen beginnen
cross the finish line
osiągnąć szczyt góry
Lernen beginnen
reach peak of the mountain
mięć odwagę śnić
Lernen beginnen
dare to dream
przynosić zdrową dawkę czegoś
Lernen beginnen
bring a healthy dose of something
zdobyć czyjś szacunek
Lernen beginnen
earn sb respect
czynnik adrenaliny odgrywa rolę w wyjaśnianiu
Lernen beginnen
the adrenaline factor plays a role in explaining sth
przypływ adrenaliny
Przed meczem zawsze doświadczam przypływu adrenaliny, która sprawia, że jestem gotowy walczyć o zwycięstwo.
Lernen beginnen
adrenaline rush
Before the match I always experience an adrenaline rush that makes me feel ready to fight for victory.
uwalniać wiele hormonów
Lernen beginnen
releases a number of hormones
zwiększać tętno
Lernen beginnen
increases the heart rate
poczucie, że się żyje
Lernen beginnen
sense of feeling alive
im bardziej ryzykowny, tym lepiszy
Lernen beginnen
the riskier, the better
pokonać naturalne bariery
Lernen beginnen
overcome the natural barriers
kłaść swoje życie na szali
Lernen beginnen
put your life on the line
Dreszcz podejmowania ryzyka
Lernen beginnen
Thrill of Risk-Taking
uderzenie adrenaliny
Lernen beginnen
pump of adrenaline
siedzenie w kolejce górskiej
Lernen beginnen
seat in a roller coaster
żywić się konkurencją, rywalizacją
Lernen beginnen
feed on the competition
dążyć do osiągnięcia swojego celu
Lernen beginnen
strive to accomplish your goal
fani mocnych wrażeń
Lernen beginnen
adrenaline junkies
uczestniczyć w sportach ekstremalnych
Lernen beginnen
participate in extreme sports
doprowadzić do śmierci
Lernen beginnen
lead to death
wysoko wyszkolone osoby
Lernen beginnen
highly trained individuals
głęboka znajomość
Lernen beginnen
a deep knowledge of
przekazać swoje doświadczenia w słowa
Lernen beginnen
put your experiences into words
wzbogacić swoje życie
Lernen beginnen
enrich your life
zmienić chemiczny skład mózgu
Lernen beginnen
change the chemical makeup of your mind
stać się bardziej zdolnym do zachowania spokoju
Lernen beginnen
become more capable of staying calm
utrzymywać mięśnie w dobrej kondycji
Lernen beginnen
keep your muscles in good shape
przekształcić swój strach w pozytywne doświadczenie
Lernen beginnen
turn your fear into a positive experience
mechanizmy radzenia sobie
Lernen beginnen
coping mechanisms
pogodzić się z faktem że
Lernen beginnen
embrace the fact that
odkryć silny związek pomiędzy
Lernen beginnen
find a strong link between
Studies have found a strong link between extreme sports and a higher level of self-confidence
zwiększyć swoją pewność siebie
Lernen beginnen
boost your self-confidence
wykonywać zadanie
Lernen beginnen
accomplish a task
pozytywny wpływ na każdy aspekt Twojego życia
Lernen beginnen
positive impact on every aspect of your life
spalić trochę kalorii
Lernen beginnen
burn off some calories
istoty społeczne z natury
Lernen beginnen
social creatures by nature
pewien poziom socjalizacji
Lernen beginnen
some level of socialization
dobrze dostosowany emocjonalnie
Lernen beginnen
well-adjusted emotionally
duża możliwość odniesienia obrażeń
Lernen beginnen
high possibility of injury
niebezpieczeństwo związane ze sportami ekstremalnymi
Lernen beginnen
the danger associated with extreme sports
poszukiwacze mocnych wrażeń
Lernen beginnen
thrill-seekers
miejsca pracy są z natury niebezpieczne
Lernen beginnen
jobs inherently dangerous
bać się wysokości
Lernen beginnen
be afraid of heights
heights mnoga
używać sprzętu ochronnego
Lernen beginnen
use your protection gear
najbardziej sztywne i dokładne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa
Lernen beginnen
the most rigid and thorough safety guidelines
obszerne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa
Lernen beginnen
extensive safety training
nieodłączny poziom ryzyka związanego z pracą
Lernen beginnen
an inherent level of risk associated with the work
zminimalizować ryzyko
Lernen beginnen
minimize risk
przestrzegać protokołów bezpieczeństwa
Lernen beginnen
follows safety protocols
obrażenia w pracy
Lernen beginnen
injury on the job
dlaczego ludzie wybierają te gałęzie pracy
Lernen beginnen
why individuals choose these lines of work
wskaźniki obrażeń i ofiar śmiertelnych
Lernen beginnen
the injury and fatality rates
z większym zestawem umiejętności zawodowych
Lernen beginnen
with a more blue-collar skill set
z powodu dziedzictwa rodzinnego
Lernen beginnen
because of a family legacy
poczucie obowiązku obywatelskiego
Lernen beginnen
feeling of civic duty
fakt pozostaje taki że we wszystkich branżach
Lernen beginnen
the fact remains that across all industries
być stworzonym do niebezpiecznej pracy
Lernen beginnen
cut out for dangerous jobs
nie być stworzonym do czegoś/dla czegoś/na coś
Lernen beginnen
not to be cut out for a job
I'm not cut out for an office job.
pierwszy, który zgłosi się na ochotnika do zadań, których inni unikają
Lernen beginnen
the first to volunteer for tasks that others shy away from
pracować pod presją bez rozpraszania uwagi
Lernen beginnen
work under pressure without distraction
być w niebezpieczeństwie
Lernen beginnen
be at risk
najlepiej płatne miejsca pracy znajdują się w niebezpiecznych branżach
Lernen beginnen
the highest-paying jobs are in dangerous industries
siedzieć przy biurku
Lernen beginnen
sit at a desk
być w formie
Lernen beginnen
stay in shape
ogromną rolę w zachęcaniu ludźmi do podejmowania niebezpiecznych zadań
Lernen beginnen
a huge role in driving people to take on dangerous jobs
rule in sth, take on jobs
Ubóstwo to główny powód, dla którego...
Lernen beginnen
Poverty is a key reason to why
nie zastanawiać się, kiedy ma się szansę na pracę
Lernen beginnen
do not have a second thought when a chance for a job
najbardziej niebezpieczne zawody
Lernen beginnen
most hazardous occupations
Obietnica szansy na ucieczkę od biedy
Lernen beginnen
The promise of a chance to escape poverty
niektóre stanowiska stanowią zagrożenie i niebezpieczeństwo dla
Lernen beginnen
some jobs pose risks and danger to
pozbawić kogoś dachu nad głową
Lernen beginnen
render sb homeless
odebrać komuś mowę
Lernen beginnen
render sb speechless
świadczyć usługi
Lernen beginnen
render
I render the cleaning services
sprawić, uczynić
Lernen beginnen
render
the rains rendered his escape impossible
Dostęp dla wózków inwalidzkich
Lernen beginnen
wheelchair access
mieć / zyskać / uzyskać dostęp do
Lernen beginnen
have/gain/access to
zrobić przerwę
Lernen beginnen
make the break
the
wziąć / mieć / potrzebować przerwy
Lernen beginnen
take/have/need a break
zrób coś miłego, zrobić sobie miły odpoczynek
Lernen beginnen
make a welcome break from something
Make
Caracas also has several urban parks, botanic gardens and zoos, which make a welcome break from the city's traffic and crowds.
przerwa na obiad / kawę / herbatę
Lernen beginnen
lunch/tea/coffee break

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.