familia (patria potestas)

 0    49 Datenblatt    Mounde
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
ojciec nabywał patria potestas nad dziećmi które
Lernen beginnen
był zrodzone z iustum matrimonium lub były przysposobione. W okresie prawa poklasycznego także dzieci legitymowane
pod patria potestas nie wchodziły
Lernen beginnen
dzieci pozamałżeńskie
liberi naturales, spurii, vulgo quaesiti
Lernen beginnen
dzieci pozamałżeńskie
dzieci pozamałżeńskie nabywały w zasadzie status liberalis i civitatis taki
Lernen beginnen
jaki miała ich matka w chwili urodzenia dziecka
favor libertatis
Lernen beginnen
dziecko niewolnicy rodzi się wolne, gdy jego matka była wona bądź w chwili poczęcia bądź w chwili urodzenia (w dowolnym momencie ciąży?)
dziecko pozamałżeńskie zrodzone przez Rzymiankę
Lernen beginnen
było od chwili urodzenia osobą sui iuris, uważano że nie jest spokrewnione ze swoim ojcem ani agnacyjnie ani kognacyjnie. Było jedynie kognatem matki i jej krewnych
tollere liberum
Lernen beginnen
uznanie dziecka przez ojca
ustalanie czy dziecko urodziło się z iustum matrimonium
Lernen beginnen
1. dziecko pochodzi z małżeństwa jeśli urodziło się nie wcześniej niż w 182 dniu po jego zawarciu i nie później niż w 300 dniu po rozwiązaniu małżeństwa 2. domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż
rodzaje przysposobienia
Lernen beginnen
adoptio i adrogatio
adoptować można było
Lernen beginnen
tylko osobę alieni iuris,
adopcja była
Lernen beginnen
bardzo skomplikowana, dokonywana za pomocą mancipatio i in iure cessio
szczególnie uciążliwe było adoptowanie
Lernen beginnen
syna, gdyż zgodnie z przepisami u12t wychodził on spod patria potestas ojca dopiero po 3krotnej sprzedaży
syna należało
Lernen beginnen
3krotnie sprzedać, potem przeprowadzić poz. proc. wind. (in iure cessio), podczas którego adoptujący oświadczał przed pretorem, iż ma nad tym dzieckiem pat. pot., zaś ojciec nie zaprzeczał. Pretor dokonywał addictio i syn wchodził do nowej rodz. agn,
adrogatio
Lernen beginnen
przysposabianą osobą był dojrzały mężczyzna sui iuris (stawał się alieni iuris), cały jego majątek przypadał przysposabiającemu
adrogatio odbywała się
Lernen beginnen
przy współudziale zgromadzenia ludowego.
od początku pryncypatu można było adrogować również
Lernen beginnen
wyjątkowo osoby niedojrzałe
od cesarza dioklecjana można było adrogować
Lernen beginnen
kobiety, z zachowaniem odpowiedniej różnicy wieku
Justynian podzielił adoptio na
Lernen beginnen
adoptio plena i adoptio minus plena
adoptio plena
Lernen beginnen
gdy adoptującym był krewny wstępny (ascendent) adoptowanego. Na skutek tego aktu adoptowany wchodził pod władzę ojcowską adoptującego, zrywając wszelkie więzi prawne z dotychczasową rodziną
adoptio minus plena
Lernen beginnen
gdy adoptującym była obca osoba, adoptowany nie przechodził pod jej władzę, pozostając nadal pod władzą ojca w dotychczasowej rodzinie. Otrzymywał jednak prawo do beztestamentowego dziedziczenia po adoptującym
dawną procedurę adoptio Justynian zastąpił
Lernen beginnen
postępowaniem polegającym na złożeniu do protokołu przed urzędnikiem oświadczenia woli zarówno przez adoptującego jak i oddającego w adopcje, w obecności adoptowanego, który (jeśli był osobą dojrzałą) musiał wyrazić zgodę
Justynian dopuścił też możliwość
Lernen beginnen
adopcji przez kobietę, której dzieci zmarły
legitimatio
Lernen beginnen
legitymacja
legitimatio wykształciło się w
Lernen beginnen
okresie dominatu
legitymacja to
Lernen beginnen
sposób wejścia pod patria potestas dzieci zrodzonych w konkubinacie
legitymacja odbywała się w 2. formach
Lernen beginnen
1. poprzez zawarcie późniejszego małżeństwa między konkubentami 2. gdy niemożliwe było małżeństwo (np. poprzez śmierć) przez reskrypt cesarski wydany na wniosek naturalnego ojca
legitymowane dziecko
Lernen beginnen
wchodziło pod patria potestas, uzyskując pozycję dziecka zrodzonego z iustum matrimonium
patria potestas przysługiwała tylko
Lernen beginnen
obywatelom rzymskim
pater familias miał nad dziećmi
Lernen beginnen
prawo życia i śmierci (z wyjątkami)
ojciec musiał wychować
Lernen beginnen
wszystkich synów i pierworodną córkę
zakazano zabijania
Lernen beginnen
dzieci przed osiągnięciem 3 roku życia
ojciec mógł jednak zabić każdego noworodka
Lernen beginnen
kalekiego lub potworka, jednak powinien pokazać go wcześniej najbliższym sąsiadom
jeśli ojciec chciał ukarać dziecko karą śmierci powinien przeprowadzić
Lernen beginnen
śledztwo w obecności najbliższych krewnych, którzy musieli zaaprobować wyrok
w okresie republiki ojciec miał nie tylko możliwość
Lernen beginnen
ale i obowiązek karać
kodeks teodozjański (w którym została umieszczona konstytucja Konstantyna Wielkiego z 318)
Lernen beginnen
438 r., formalnie znosił prawo życia i śmierci (ius vitae ac necis)
zgodnie z konstytucją Konstantyna Wielkiego
Lernen beginnen
zabicie dziecka przez ojca podobnie jak zabójstwo najbliższych krewnych stanowiło kwalifikowaną postać zabójstwa i było karane specjalną karą śmierci
poena cullei
Lernen beginnen
specjalna kara śmierci, polegała na zaszyciu zabójcy w skórzanym worze wraz z wężem, małpą, psem i kogutem i wrzuceniu do morza i rzeki
ojciec mógł jeszcze
Lernen beginnen
porzucić i sprzedać dziecko
porzucanie dzieci, szczególnie córek było praktykowane w
Lernen beginnen
rodzinach ubogich
fiducjarna sprzedaż dzieci
Lernen beginnen
dokonywana dla wywołania takich skutków jak emancipatio i adoptio
pietas
Lernen beginnen
oparte na miłości między ojcem a dziećmi poczucie obowiązku, wzajemnego, dobrowolnego służenia sobie
wyjątkowo spod patria potestas wychodzili
Lernen beginnen
synowie, gdy byli wybierani na najwyższe urzędy kapłańskie; córki gdy stawały się westalkami
ojciec tracił patria potestas gdy
Lernen beginnen
tracił obywatelstwo rzymskie lub został skazany na roboty w kopalni
emancipatio
Lernen beginnen
czynność wykształcona w drodze interpretacji u12t, sposób sztuczny uwolnienia dzieci spod patria potestas
emancipactio był przeprowadzany
Lernen beginnen
za pomocą mancipatio i in iure cessio
chcąc uwolnić syna spod patria potestas ojciec
Lernen beginnen
sprzedawał go 3krotnie zaufanej osobie, która wyzwalała go za pomocą manumissio
chcąc uwolnić córki lub wnuki spod patria potestas ojciec
Lernen beginnen
musiał spedać je tylko 1 raz
w prawie poklasycznym dopuszczono możliwość emanancypacji przez
Lernen beginnen
reskrypt cesarski
sytuacja prawna osób będących. pod patria potestas była zbliżona do
Lernen beginnen
sytuacji niewolnika

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.