Features of Character

 0    63 Datenblatt    orban
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
agresywny
Jeśli go krytykuję, staje się agresywny i zaczyna krzyczeć.
Lernen beginnen
aggressive
If I criticize him, he gets aggressive and starts shouting.
ambitny
ambitny, młody prawnik
Lernen beginnen
ambitious
an ambitious young lawyer
wybuchowy
Jest bardzo wybuchowa rano!
Lernen beginnen
bad-tempered
She's very bad-tempered in the mornings!
zarozumiały
On jest taki zarozumiały!
Lernen beginnen
big-headed
He's so big-headed!
odważny
To była odważna decyzja, aby zrezygnować z pracy i założyć własny biznes.
Lernen beginnen
brave
It was a brave decision to quit her job and start her own business.
ostrożny
Bądź ostrożny gdzie kładziesz tę gorącą patelnię.
Lernen beginnen
careful
Be careful where you put that hot pan.
nieostrożny
On jest bardzo nieostrożny w kwestii pieniędzy.
Lernen beginnen
careless
He's very careless with his money.
troskliwy
Zawsze uważałem Joannę za troskliwą osobę.
Lernen beginnen
caring
I've always thought of Joanna as a very caring person.
radosny, pogodny
Jesteś w radosnym nastroju o poranku.
Lernen beginnen
joyful, cheerful
You're in a cheerful mood this morning.
mądry, bystry
Judyta nigdy nie była zbyt mądra, ale bardzo próbuje.
Lernen beginnen
smart
Judy has never been very clever, but she tries hard.
pewny siebie / zbyt pewny siebie
Bądź trochę bardzie pewny siebie!
Lernen beginnen
confident / overconfident
Be a bit more confident in yourself!
panikarz, osoba nadmiernie dramatyzująca
Jesteś taką panikarą! To nic wielkiego, to żaden dramat.
Lernen beginnen
a drama queen
You're such a drama queen! It's no big deal.
wyluzowany, opanowany
Chciałabym, abyś był bardziej opanowany, wyluzowany.
Lernen beginnen
easygoing
I wish you were more easygoing.
energiczny
On jest bardzo energiczny, czyż nie? Jak na kogoś w jego wieku.
Lernen beginnen
energetic
He's very energetic, isn't he, for a man of his age?
ekstrawertyk / introwertyk
Większość sprzedawców to ekstawertycy.
Lernen beginnen
extrovert / introvert
Most sales people are extroverts.
przyjacielski, miły, przyjazny
Nie jestem w przyjacielskich relacjach z nauczycielem mojej córki.
Lernen beginnen
friendly
I'm on friendly terms with my daughter's teacher.
lubiący dobrą zabawę
Jej przyjaciele opisują ją jako (osobę) lubiącą dobrą zabawę i energiczną.
Lernen beginnen
fun-loving
Her friends describe her as fun-loving and energetic.
szczodry, hojny
Ona jest naprawdę słodką osobą i jest szczodra aż do przesady.
Lernen beginnen
generous
She's a really sweet person and she's generous to a fault.
delikatny, łagodny
Jest bardzo łagodny dla swoich dzieci.
Lernen beginnen
gentle
He's very gentle with his kids.
pracowity
Zawsze była pracowita w szkole.
Lernen beginnen
hard-working
She was always very hard-working at school.
uczynny, skory do pomocy
Dziękuję, byłeś bardzo uczynny / skory do pomocy.
Lernen beginnen
helpful
Thank you - you've been very helpful.
unhelpful
Sprzedawca sklepowy był niegrzeczny i nieuczynny.
Lernen beginnen
nieuczynny, nieskory do pomocy
The shop assistant was rude and unhelpful.
uczciwy / nieuczciwy
Ona jest całkowicie uczciwa.
Lernen beginnen
honest / dishonest
She's completely honest.
pomysłowy, kreatywny / bez wyobraźni, bez polotu
pomysłowy projektant
Lernen beginnen
imaginative / unimaginative
an imaginative designer
niezależny
Zawsze byłam finansowo niezależna.
Lernen beginnen
independent
I've always been financially independent.
inteligentny, nieinteligentny
Jest leniwy, nieinteligentny i nieuprzejmy.
Lernen beginnen
inteligentny, nieinteligentny
He is lazy, unintelligent, and rude.
leniwy
Jest zbyt leniwy, aby chodzić pieszo do pracy.
Lernen beginnen
lazy
He's too lazy to walk to work.
skąpy; złośliwy i podły
Jest zbyt skąpy, aby kupić jej pierścień.
Lernen beginnen
mean
He's too mean to buy her a ring.
bałaganiarski / nieporządny
Moja siostra to typowa bałaganiarska nastolatka.
Lernen beginnen
messy
My sister is a typical messy teenager.
złośliwy, wstrętny, nieuprzejmy
Nie bądź taka złośliwa dla swojego brata. On jest cztery lata młodszy od ciebie!
Lernen beginnen
nasty
Don't be so nasty TO your brother - he's four years younger than you!
miły
Chciałabym, abyś był milszy dla swojego brata.
Lernen beginnen
nice
I wish you'd be nice to your brother.
otwarty
Jest bardzo otwarty w kwestii swoich słabości.
Lernen beginnen
open
He's very open about his weaknesses.
optymistyczny / pesymistyczny
Jest bardzo optymistyczny w kwestii swoich szans.
Lernen beginnen
optimistic / pessimistic
He’s very optimistic about his chances.
otwarty i towarzyski
Stałam się bardziej pewna siebie i towarzyska / otwarta.
Lernen beginnen
outgoing
I’ve become more confident and outgoing.
cierpliwy / niecierpliwy
Postaraj się nie być zbyt niecierpliwy wobec niej.
Lernen beginnen
patient / impatient
Try not to be too impatient WITH her.
uprzejmy
Proszę, bądź uprzejmy dla naszych gości.
Lernen beginnen
polite
Please be polite TO our guests.
cichy, spokojna
Była cicha i nieśmiała.
Lernen beginnen
quiet, calm
She was quiet and shy.
solidny, niezawodny / niesolidny, zawodny
Andrzej jest bardzo wiarygodny - jeśli mówi, że coś zrobi, to zrobi to.
Lernen beginnen
reliable / unreliable
Andrew is very reliable - if he says he'll do something, he'll do it.
odpowiedzialny / nieodpowiedzialny
nieodpowiedzialni rodzice
Lernen beginnen
responsible / irresponsible
irresponsible parents
niegrzeczny, nieuprzejmy
Dlaczego jesteś taki niegrzeczny dla swojej matki?
Lernen beginnen
rude
Why are you so rude TO your mother?
wystraszony
On ma lęk wysokości.
Lernen beginnen
scared
He's scared of heights.
samolubny, egoistyczny / bezinteresowny
bezinteresowne motywy
Lernen beginnen
selfish / unselfish
unselfish motives
poważny
Wyglądasz poważnnie. Co ciebie kłopocze?
Lernen beginnen
serious
You look serious. What's troubling you?
nieśmiały
No dalej, nie wstydź się. Porozmawiaj z nim.
Lernen beginnen
shy
Go on, don't be so shy. Talk to him.
towarzyski / nietowarzyski
Ona jest towarzyskim dzieckiem, które będzie rozmawiać z kimkolwiek.
Lernen beginnen
sociable / unsociable
She's a sociable child who'll talk to anyone.
niemądry, głupkowaty
Nie rób tego, głupki chłopaku, głupcze!
Lernen beginnen
silly, stupid
Don't do that, you silly boy!
gadatliwy, rozmowny
Nie jest zbyt rozmowny, czyż nie?
Lernen beginnen
talkative
He's not very talkative, is he?
schludny, porządny / niechlujny, nieporządny
Pan Twaróg to najbardziej niechlujny nauczyciel jakiego znam
Lernen beginnen
tidy / untidy
Mr Twarog is the untidiest teacher I've known.
apodyktyczny
Nie bądź taki apodyktyczny!
Lernen beginnen
bossy
Don't be so bossy!
tchórzliwy
To był szczególnie brutalny i tchórzliwy atak.
Lernen beginnen
cowardly
This was a particularly brutal and cowardly attack.
ekscentryczny
ekscentryczna gwiazda pop
Lernen beginnen
eccentric
an eccentric pop star
materialistyczny
To materialistyczny chłopak.
Lernen beginnen
materialistic
He's a material boy.
skromny
Jesteś zbyt skromna!
Lernen beginnen
modest
You're too modest!
kapryśny, humorzasty
Dlaczego jesteś taki kapryśny dziś?
Lernen beginnen
capricious, moody
Why are you so moody today?
dziwny
To dziwni ludzie.
Lernen beginnen
strange, odd
They're very odd people.
dziwaczny, dziwak
dziwaczni bohaterowie, dziwaczne postacie
Lernen beginnen
oddball, an oddball
oddball characters
wrażliwy
wrażliwy i troskliwy człowiek
Lernen beginnen
sensitive
a sensitive and caring man
szczery / nieszczery
nieszczery uśmiech
Lernen beginnen
sincere / insincere
an insincere smile
życzliwy, współczujący
I można by pomyśleć, ze jego dzieci będą bardziej współczujące, po tym, co przeszedł.
Lernen beginnen
sympathetic
You'd think his children would be more sympathetic TOWARDS him after all he's gone through.
dziwny
Jej chłopak jest trochę dziwny, zaś ona jest miła.
Lernen beginnen
weird
Her boyfriend's a bit weird but she's nice.
dziwak / dziwaczka, dziwadło
Jest niebezpiecznie być tam samej - jest zbyt wielu dziwaków wokół.
Lernen beginnen
a weirdo, a freak
It’s dangerous to be out on your own there are too many weirdos around.
cudowne dziecko
geniusz od finansów
Lernen beginnen
a whizz-kid
a financial whizz-kid
zamknięty w sobie
Po śmierci syna, stała się cicha i zamknięta w sobie, a także rzadko wychodziła z domu.
Lernen beginnen
withdrawn
Following her son's death, she became quiet and withdrawn and rarely went out

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.