Fiszki cz.1

 0    19 Datenblatt    perwit
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Nie znoszę wczesnego wstawania rano.
Lernen beginnen
I can't stand getting up early in the morning.
A niech to! Spóźnię się do pracy!
Lernen beginnen
Damn it! I'm late for work!
Czy mógłbyś wstawić się za mną?
Lernen beginnen
Can you stand up for me?
Co mam zrobić?
Lernen beginnen
What do I do?
Zrób, co się da, aby załagodzić sytuację.
Lernen beginnen
Do whatever possible to ease the situation.
Innymi słowy, nie będzie ci wolno opuszczać kraju.
Lernen beginnen
In other words, you will not be allowed to leave the country.
Niech to dobrze zrozumiem - czy jestem podejrzany o ostatnie zabójstwa w mieście?
Lernen beginnen
Let me get this straight - if I am suspected of recent killings in the city?
Skąd mam to wiedzieć?
Lernen beginnen
How do I know?
Mam wrażenie, że coś przede mną ukrywasz.
Lernen beginnen
I feel that hiding something from me.
Myślę, że ktoś próbuje cię wrobić.
Lernen beginnen
I think somebody's trying to frame you.
Właśnie mówiłem, że zamierzam podjąć pracę w Irlandii.
Lernen beginnen
I was just saying I was going to take up a job in Ireland.
Jeśli zostaniesz ze mną, nie pożałujesz tego.
Lernen beginnen
If you stay with me, I'll make it worth your while.
Och, złote kolczyki! Naprawdę, nie trzeba było.
Lernen beginnen
Wow, gold earrings! You shouldn't have.
Sprawiasz, że mam po co żyć.
Lernen beginnen
You make that I have to live for.
Pytałam, czy mogę zaprosić Piotrka na obiad w niedzielę.
Lernen beginnen
I asked if I could invite Steve's for dinner on Sunday.
Myślałem, że on ma przyjść w sobotę.
Lernen beginnen
I thought he'd come in on Saturday.
Zmienił zdanie w ostatniej chwili.
Lernen beginnen
He changed his mind at the last moment.
Czy będziesz przechodził koło supermarketu?
Lernen beginnen
Will you be passing a supermarket?
Nie chce mi się robić zakupów dla ciebie.
Lernen beginnen
I do not want to do the shopping for you.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.