FOOD ŻYWIENIE

 0    198 Datenblatt    krzysztof9501
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zastępca dyrektora
Lernen beginnen
deputy head assistant principal
egzaminator
Lernen beginnen
examiner
dyrektor
Lernen beginnen
head teacher principal
korepetytor
Lernen beginnen
personal tutor
uczeń
Lernen beginnen
schoolboy
uczennica
Lernen beginnen
schoolgirl
uczeń (ogólnie)
Lernen beginnen
student pupil
grono pedagogiczne
Lernen beginnen
teaching staff
budynki szkolne
Lernen beginnen
the school building
bufet stołówka
Lernen beginnen
cafeteria canteen
sala komputerowa
Lernen beginnen
computer lab
sala gimnastyczna
Lernen beginnen
gym gymnasium
gabinet dyrektora
Lernen beginnen
headmaster's office
laboratorium
Lernen beginnen
laboratory lab
biblioteka
Lernen beginnen
library
szafka
Lernen beginnen
locker
sekretariat
Lernen beginnen
office
plac zabaw
Lernen beginnen
playground
pracownia
Lernen beginnen
science lab
boisko sportowe
Lernen beginnen
sports field
pokój nauczycielski
Lernen beginnen
staff room
rok szkolny
Lernen beginnen
school year
przerwa
Lernen beginnen
break
wolna lekcja okienko
Lernen beginnen
free period
wakacje
Lernen beginnen
holidays vacation
dluga przerwa
Lernen beginnen
lunch break
semestr
Lernen beginnen
term
plan lekcji
Lernen beginnen
timeable schedule
przerwa zimowa
Lernen beginnen
winter break
dzwonek dzwoni o (godzinie)
Lernen beginnen
the bell goes at
zajęcia w szkole kończą się w dniu
Lernen beginnen
school breaks up on
szkolne przedmioty i zajęcia
Lernen beginnen
school subjects and activities
przedsiembiorczość
Lernen beginnen
business studies
informatyka (2słówka)
Lernen beginnen
computer studies information technology
języki obce
Lernen beginnen
foreign languages
geografia
Lernen beginnen
geography
przedmioty humanistyczne
Lernen beginnen
humanities
historia
Lernen beginnen
history
matematyka (2słów)
Lernen beginnen
mathematics maths
muzyka
Lernen beginnen
music
wychowanie fizyczne (PE)
Lernen beginnen
physical education
religia
Lernen beginnen
religious education
nauki społeczne
Lernen beginnen
social science
przedmioty szkolne
Lernen beginnen
subjects
obowiązkowe
Lernen beginnen
compulsory mandatory
nieobowiązkowe
Lernen beginnen
optional
ścisłe
Lernen beginnen
science
usposobienia nauczycielów i uczniów
Lernen beginnen
teachers and students's characteristics
aktywny
Lernen beginnen
active
ambitny
Lernen beginnen
ambitious
pomocny niepomocny
Lernen beginnen
cooperatious uncooperatious
skrupulatny sumienny
Lernen beginnen
conscientious
twórczy
Lernen beginnen
creative
sprawiedliwy niesprawiedliwy
Lernen beginnen
fair unfair
untalentowany
Lernen beginnen
gifted talented
pracowity
Lernen beginnen
hard-working
leniwy
Lernen beginnen
lazy
zmotywowany
Lernen beginnen
motivated
nerwowy
Lernen beginnen
nervous
pasywny bierny
Lernen beginnen
passive
profesjonalny
Lernen beginnen
professional
punktualny
Lernen beginnen
punctual
zrelaksowany
Lernen beginnen
relaxed
niedbały
Lernen beginnen
sloppy
systematyczny
Lernen beginnen
systematic
zaczynanie opuszczanie konczenie szkoly
Lernen beginnen
going to leaving finishing school
uzcęszczać na kursy do szkoły
Lernen beginnen
attend a course a school
obecność
Lernen beginnen
attendance
być nieobecnym
Lernen beginnen
be absent
zostać usuniętym ze szkoły
Lernen beginnen
be expelled from school
być obecnym
Lernen beginnen
be present
zostać zawieszonym
Lernen beginnen
be suspended
doktor filozfi (stopień naukowy)
Lernen beginnen
doctor of philosophy
przstac chodzic na
Lernen beginnen
drop out from
uzyskać otrzymać świadectwo stopień(naukowy) dyplom
Lernen beginnen
get obtain a certificate a degree a diplome
dostać się na ucznlnię
Lernen beginnen
get into university
absolwent (uni)
Lernen beginnen
graduate
skończyć (uczelnię)
Lernen beginnen
graduate from (a univesity)
ukończyć szkołę
Lernen beginnen
leave school
magister nauk humanistycznych
Lernen beginnen
master of arts
magister nauk ścisłych
Lernen beginnen
master of science
płacić czesne
Lernen beginnen
pay a fee
wagarować
Lernen beginnen
play truant
dziennik
Lernen beginnen
register
absolwent
Lernen beginnen
school leaver
opuszczać lekcje uciekać
Lernen beginnen
skip classes
sprawdzać obecność
Lernen beginnen
take the register
szkolne życie
Lernen beginnen
school life
zdolność
Lernen beginnen
ability
zadać wypracowanie na temat
Lernen beginnen
assign an essay on sth
znęcać się na kimś
Lernen beginnen
bully sb
przeprowadzać eksperyment
Lernen beginnen
carry out an experiment
łączyć wiązać tekst z grafiką
Lernen beginnen
combine text and graphics
zeszyt (4slówka) cfne
Lernen beginnen
copybook folder notebook exercise-book
liczyć
Lernen beginnen
count
wkuwać
Lernen beginnen
cram swot
ostateczny termin
Lernen beginnen
deadline
dzielnie
Lernen beginnen
division
dyscyplina
Lernen beginnen
discipline
wykonać ćwiczenie(eta) project o czymś
Lernen beginnen
do an exercise a task an activity a project on sth
mocno się starać
Lernen beginnen
do one's best
rysować szkic
Lernen beginnen
draw a sketch
badać coś pod mikroskopem
Lernen beginnen
examine sth under the microscope
brać dodatkowe lekcje
Lernen beginnen
get extra lessons
ocena dostawać stawiać
Lernen beginnen
grade mark get a give a
mieć dobra głowę do liczb
Lernen beginnen
have a good head for figures
mieć coś na koncu języka
Lernen beginnen
have sth on the tip of the tongue
dodrabiać otrzymywać oddawać zadawać
Lernen beginnen
do get hand in set homework
tablica interaktywna
Lernen beginnen
interactive whiteboard
wiedza
Lernen beginnen
knowledge
uczyć się czegoś na pamięć
Lernen beginnen
learn sth by heart
robić błędy
Lernen beginnen
make mistakes
robić notatki
Lernen beginnen
take notes
wykonać prezentację
Lernen beginnen
give a presentation
robić postępy
Lernen beginnen
make progress
zapamiętywać daty
Lernen beginnen
memorize dates
mnożenie
Lernen beginnen
multiplification
dzień otwarty
Lernen beginnen
open day
komitet rodzicielski
Lernen beginnen
parent-teacher organization
posługiwać się mapą
Lernen beginnen
read map
wycieczka szkolna
Lernen beginnen
school trip
lektury szkolne
Lernen beginnen
set books
umiejętność
Lernen beginnen
skill
rozwiązać problem
Lernen beginnen
solve a problem
ortografia
Lernen beginnen
spelling
studiować prawa człówieka i politykę
Lernen beginnen
study human rights and politics
zrobić sobie przerwę
Lernen beginnen
take a break
podręcznik
Lernen beginnen
textbook coursebook
mundurek
Lernen beginnen
uniform
napisać recenzję
Lernen beginnen
write a review
pisanie sprawdzianów
Lernen beginnen
examinations
ocenianie
Lernen beginnen
assessment
oszukiwać ściągać na egzaminie
Lernen beginnen
cheat in an exam
przystąpić do egzaminu wstępnego
Lernen beginnen
do an entrance exam
egzamin
Lernen beginnen
exam
zdać dobrze źle
Lernen beginnen
do well badly in an
oblewać
Lernen beginnen
fail an
próbny
Lernen beginnen
mock
zdawać
Lernen beginnen
pass an
powtarzać
Lernen beginnen
revise for
przystępować po raz drugi do
Lernen beginnen
retake re-sit an
przystępywać do
Lernen beginnen
take an
końcowy
Lernen beginnen
school-leaving
arkusz egzaminacyjny
Lernen beginnen
exam paper
sprawdzać poprawiać arkusz egzaminacyjny
Lernen beginnen
mark correct exam papers
przygotowywać się do czegoś
Lernen beginnen
prepare for sth
test
Lernen beginnen
test
zrobić test
Lernen beginnen
do a test
otrzymać wyniki
Lernen beginnen
get the results of a
zrobić dać test
Lernen beginnen
give a
test z jakiegoś przedmiotu
Lernen beginnen
test in
uczć się do klasówki egzaminu
Lernen beginnen
study for a test an exam
system szkolnictwa
Lernen beginnen
the system of education
szkoła pomaturalna oraz wydziały niektórych uniwersytetów
Lernen beginnen
college
państwowa szkoła średnia
Lernen beginnen
comprehensive school
zajęcia do wyboru
Lernen beginnen
elective optional courses
szkoła średnia z egzaminami wstępnymi
Lernen beginnen
grammar school
szkoła średnia dla uczniów w wieku 13-15 lat
Lernen beginnen
junior high school
żłobek
Lernen beginnen
nursery
świadectwo
Lernen beginnen
report
stypendium
Lernen beginnen
scholarship
s z internatem
Lernen beginnen
boarding school
s prywatna
Lernen beginnen
independent private school
s koedukacyjna
Lernen beginnen
mixed co-educational school
s podstawowa
Lernen beginnen
primary elementary school
średnia
Lernen beginnen
secondary school
s tlk dal dziewcząt lub chłopców
Lernen beginnen
single-sex school
s państwowa
Lernen beginnen
state public school
s zawodowa
Lernen beginnen
vocational school
kształcenie
Lernen beginnen
schooling
szkoła średnia dla uczniów w wieku 14-18lat
Lernen beginnen
senior hgigh school
pożyczka studencka
Lernen beginnen
student loan
program nauczania
Lernen beginnen
syllabus curriculum
uniwersytet szkoła wyższa
Lernen beginnen
univesity
zajęcia dodatkowe
Lernen beginnen
extra-curricular activities
zajęcia artystyczne
Lernen beginnen
art club
lekcje baletu
Lernen beginnen
ballet calsses
stawiać sobie wyzwania
Lernen beginnen
challenge oneself
grupa dyskusyjna
Lernen beginnen
debating team
chór
Lernen beginnen
choir
teatr
Lernen beginnen
drama
klub ochrony środowiska
Lernen beginnen
environmental club
rozpoznawać swoje zdolności
Lernen beginnen
explore one's ability
być wysportowanym w dobrej formie
Lernen beginnen
get fit
gimnastyka
Lernen beginnen
gymnastics
koło zainteresowań
Lernen beginnen
interests club
przyłączyć się do klubu drużyny
Lernen beginnen
join a club a team
zdobyć umiejętności kierowania ludźmi
Lernen beginnen
learn leadership and management skills
uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych
Lernen beginnen
participate in extra-curricular activities
fotografowanie
Lernen beginnen
photography
grać w zespole muzycznym
Lernen beginnen
play in band
uprawiać sporty zespołowe
Lernen beginnen
play in team sports
zespół rockowy
Lernen beginnen
rock band
mieć podobne zainteresowania jak
Lernen beginnen
share one's interests with
drużyna sportowa
Lernen beginnen
sports team
unikać złych nawyków
Lernen beginnen
stay away from bad habits
związek uczniowski
Lernen beginnen
student union
kronika szkolna
Lernen beginnen
yearbook

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.