Formal letter: leter of protest

 0    52 Datenblatt    Silbena
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zadanie domowe
2
Lernen beginnen
homework/assignment
kluczowy/istotny
2
Lernen beginnen
key/crucial
niekorzystnie
In a way that prevents success or development; harmfully or unfavourably.
Lernen beginnen
adversely
niekorzystnie wpłynąć
Lernen beginnen
adversely affect
odwrotny skutek
Lernen beginnen
adverse effect
sprawa/problem
A subject or situation under consideration.
sprawy finansowe
Lernen beginnen
matter
financial matters
materia
Physical substance in general, as distinct from mind and spirit; (in physics) that which occupies space and possesses rest mass, especially as distinct from energy.
Lernen beginnen
matter
wpadać do kogoś
2
Możesz wpaść z wizytą na obiad?
Lernen beginnen
drop in/drop by
Can you drop by for dinner?
rozważyć ponownie
Lernen beginnen
reconsider
rejestrować
Enter or record on an official list or directory.
zarejestrowana fundacja charytatywna
Lernen beginnen
register
a registered charity
wyrażać
formal; Express or convey (an opinion or emotion).
Chciałabym wyrazić sprzeciw.
Lernen beginnen
register
I wish to register an objection.
zawalać się
(Of a structure) suddenly fall down or give way.
Dach zapadł się na mnie.
Lernen beginnen
collapse
The roof collapsed on me.
załamanie
A physical or mental breakdown.
Cierpiał na załamanie z przepracowania.
Lernen beginnen
collapse
He suffered a collapse from overwork.
załamanie się
An instance of a structure falling down or giving way.
załamanie się mostu kolejowego
Lernen beginnen
collapse
the collapse of a railway bridge
potężnie/silnie
In a strong and assertive manner; vigorously.
Protestował silnie przeciwko reformie.
Lernen beginnen
forcefully
He argued forcefully against reform.
silnie
Using considerable physical strength or violence.
Silnie pchną ją do tyłu na ścianę.
Lernen beginnen
forcefully
He forcefully shoved her back into the wall.
zaniepokojenie z powodu
3
Lernen beginnen
concern about/concern over/concern with
określenie
A word or phrase used to describe a thing or to express a concept, especially in a particular kind of language or branch of study.
Lernen beginnen
term
propozycja
Mam dla ciebie propozycję.
Lernen beginnen
proposal
I've got a proposal for you.
zmienny
Not consistent or having a fixed pattern; liable to change.
Jakość szpitalnego jedzenia jest wysoce zmienna.
Lernen beginnen
variable
The quality of hospital food is highly variable.
produkowany/wytwarzany
Lernen beginnen
manufactured
wytwarzać/produkować
Make (something) on a large scale using machinery.
Firmy, które produkują łożyska kulkowe.
Lernen beginnen
manufacture
Firms who manufacture ball bearings.
pieszy
Jadąc przez miasto musisz uważać na pieszych przechodzących przez ulicę.
Lernen beginnen
pedestrian
When you're driving through a town, watch out for pedestrians crossing the street.
zapobiegać
2
Musimy zapobiec wystąpieniu takich sytuacji w przyszłości!
Lernen beginnen
prevent/avoid
We have to prevent such situations from happening in the future!
unikać
Keep away from or stop oneself from doing (something).
Dlaczego wszyscy mnie unikają?
Lernen beginnen
avoid
Why is everybody avoiding me?
czas wolny
Wszystko, czego potrzebuję do pracy czy wypoczynku jest w moim zasięgu.
Lernen beginnen
leisure
Everything I need for work or leisure is within my reach. rozrywki
rozrywki
w czasie wolnym
Lernen beginnen
leisure activities
anulować/odwołać
Odwołaj rezerwację.
Lernen beginnen
cancel
Cancel the reservation.
przewracać na drugą stronę
2; Turn (something) the other way round or up or inside out.
Przewróciłem poduszkę na drugą stronę i dalej spałem.
Lernen beginnen
reverse/turn upside down
I reversed the pillow and went on sleeping.
odwracać/zmieniać (np. decyzję)
Make (something) the opposite of what it was.
Nie zmienię mojej decyzji.
Lernen beginnen
reverse
I won't reverse my decision.
zbieranie funduszy
Lernen beginnen
fundraising
Piszę, aby zaprotestować przeciwko.
Lernen beginnen
I am writing to protest against...
Chciałbym wyrazić swój sprzeciw wobec...
Lernen beginnen
I wish to register my opposition to...
Piszę, aby wyrazić swoje zaniepokojenie o...
Lernen beginnen
I am writing to express my concern about...
Chciałbym sprzeciwić się najsilniejszym możliwymi językiem wobec...
Lernen beginnen
I wish to object in the strongest possible terms to...
jezyk
Language used on a particular occasion; a way of expressing oneself.
protest najsilniejszym możliwym językiem
Lernen beginnen
terms
a protest in the strongest possible terms
W szczególności jestem zaniepokojony...
Lernen beginnen
I am particularly concerned about...
Boję się, że to doprowadzi...
Lernen beginnen
I'm afraid it will lead to...
To wyraźnie niesprawiedliwe dla/,że...
Lernen beginnen
It's clearly unfair to/that...
To ważne, aby rozpoznać, że...
Lernen beginnen
It's important to recognise that...
Faktem jest taki, że...
Lernen beginnen
The fact is that...
Z czego wydajesz się nie zdawać sobie sprawy...
Lernen beginnen
What you don't seem to realise is that...
... spowoduje poważną szkodę...
Lernen beginnen
... will do serious damage...
... doprowadzi do załamania/zniszczenia/śmierci (czegoś)...
Lernen beginnen
... will lead to the collapse/destruction/death of...
... z pewnością niekorzystnie wpłynie...
Lernen beginnen
... is bound to adversely affect...
To z tego powodu, że myślę...
Lernen beginnen
It is for these reason that I think...
Proszę położyć natychmiastowy kres...
Lernen beginnen
Please put an immediate stop to...
Proszę zrobić wszystko, co w pańskiej mocy, aby...
Lernen beginnen
Please do everything in your power to...
... będzie miało niszczący wpływ na...
Lernen beginnen
... will have a devastating effect on...
To/Znajduję to nie do zaakceptowania, że...
Lernen beginnen
It is/I find it unaccteptable that...
Chciałbym zwrócić uwagę na...
Lernen beginnen
I would like to point out that...
Nakłaniam zatem do ponownego rozważenia pańskiej decyzji/propozycji (czego)...
Lernen beginnen
I urge you therefore to reconsider your decision/proposal (to)...

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.