Funny Switches 3

 0    20 Datenblatt    ispeak
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Do you live in a town where all buildings are brown?
Lernen beginnen
Czy mieszkasz w miasteczku, gdzie wszystkie budynki są brązowe?
I go to school because it’s really cool.
Lernen beginnen
Chodzę do szkoły, bo to jest naprawdę spoko.
Does he usually count sheep before he falls asleep?
Lernen beginnen
Czy on zazwyczaj liczy owce przed zaśnięciem?
She doesn’t brush her hair on a wobbly chair.
Lernen beginnen
Ona nie czesze włosów na chybotającym się krześle.
He sometimes gets up to drink from his new cup.
Lernen beginnen
On czasem wstaje, by napić się ze swojego nowego kubka.
The baby feels sad because the weather is bad.
Lernen beginnen
Dziecko jest smutne, ponieważ pogoda jest zła.
We eat healthy food to be in a better mood.
Lernen beginnen
Jemy zdrowe jedzenie, żeby być w lepszym nastroju.
Mary and Jake never come to school late.
Lernen beginnen
Mary i Jake nigdy nie spóźniają się do szkoły.
Do they take a shower to get some superpower?
Lernen beginnen
Czy oni biorą prysznic, żeby zdobyć jakąś supermoc?
It doesn’t take long to learn this song.
Lernen beginnen
Nauczenie się tej piosenki nie zajmuje długo.
It takes so long to learn History alone.
Lernen beginnen
Uczenie się historii samemu zabiera dużo czasu.
I’m jumping out of bed because my mom is mad.
Lernen beginnen
Wyskakuję z łóżka, bo mama jest wściekła.
You’re looking at the clock ready for the walk.
Lernen beginnen
Patrzysz na zegar w gotowości na spacer.
He isn’t sitting on a chair with his teddy bear.
Lernen beginnen
On nie siedzi na krześle ze swoim pluszowym misiem.
Is she wearing a dress to make someone impressed?
Lernen beginnen
Czy ona ma na sobie sukienkę, by komuś zaimponować?
We’re going shopping because it’s better than mopping.
Lernen beginnen
Idziemy na zakupy, bo to lepsze niż mycie podłogi mopem.
Why are you running after your bunny?
Lernen beginnen
Dlaczego biegasz za swoim króliczkiem?
Are they surfing in the sea for free?
Lernen beginnen
Czy oni surfują po morzu za darmo?
She is looking for food, because she is in a bad mood.
Lernen beginnen
Ona szuka jedzenia, ponieważ jest w złym nastroju.
Are they having fun in the summer sun?
Lernen beginnen
Czy oni dobrze się bawią w letnim słońcu?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.