Geografia – działy i dziedziny

3  2    30 Datenblatt    Mimisia
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Geografia
Lernen beginnen
dział nauki badający zjawiska przyrodnicze społeczne i gospodarcze na Ziemi
Geografia fizyczna
Lernen beginnen
dział geografii badający wzajemne związki zachodzące między sferami Ziemi
Geografia społeczno-ekonomiczna
Lernen beginnen
dział geografii zajmujący się opisem działalności człowieka na Ziemi
Geografia regionalna
Lernen beginnen
nauka łącząca w sobie geografię fizyczną i społeczno-ekonomiczną w aspekcie opisu regionu
litosfera
Lernen beginnen
powłoka skalna Ziemi
geologia
Lernen beginnen
nauka o skorupie ziemskiej i procesach w niej zachodzących.
pedosfera
Lernen beginnen
powłoka glebowa Ziemi
gleboznawstwo
Lernen beginnen
nauka zajmująca się badaniem gleb pod względem ich genezy, cech fizycznych i budową.
hydrosfera
Lernen beginnen
sfera wodna Ziemi.
hydrologia
Lernen beginnen
dział geografii fizycznej zajmujący się badaniem wody w środowisku przyrodniczym
atmosfera
Lernen beginnen
powłoka gazowa Ziemi.
meteorologia
Lernen beginnen
nauka badająca zjawiska fizyczne i inne procesy zachodzące w atmosferze.
biosfera
Lernen beginnen
żywa powłoka Ziemi razem ze środowiskiem życia organizmów, funkcjonuje w skorupie ziemskiej, hydrosferze i troposferze.
biogeografia
Lernen beginnen
nauka zajmująca się rozmieszczeniem i zróżnicowaniem świata ożywionego. W jej ramach wyróżnia się fito i zoogeografię.
fitogeografia
Lernen beginnen
nauka badająca rozmieszczenie roślin
zoogeografia
Lernen beginnen
nauka badająca rozmieszczenie zwierząt
antroposfera
Lernen beginnen
część biosfery, w której działa człowiek
demografia
Lernen beginnen
nauka badająca i opisująca ludność pod względem jej liczby, wieku, struktury zawodowej rasy czy języka.
geografia rolnictwa
Lernen beginnen
nauka opisująca przestrzenne zróżnicowanie produkcji roślinnej i zwierzęcej
geografia przemysłu
Lernen beginnen
nauka badająca procesy wydobywania i przetwarzania surowców, lokalizacją i przekształcaniem ośrodków przemysłowych
geografia osadnictwa
Lernen beginnen
nauka badająca procesy powstawania i przekształcania osiedli ludzkich.
geografia komunikacji
Lernen beginnen
nauka zajmująca się procesami zachodzącymi w łączności i transporcie
glacjologia
Lernen beginnen
nauka zajmująca się lodowcami i lądolodami.
oceanografia
Lernen beginnen
nauka badająca i opisująca wody wszechoceanu
limnologia
Lernen beginnen
nauka o jeziorach
paludologia
Lernen beginnen
nauka o terenach podmokłych
geomorfologia
Lernen beginnen
nauka badająca genezę form powierzchni Ziemi, opisuje ich kształt i wielkość
geografia kultury
Lernen beginnen
dziedzina geografii społeczno-ekonomicznej tworząca opis ludności biorąc pod uwagę m.in. zróżnicowanie językowe, religijne czy kulturowe
geografia polityczna
Lernen beginnen
dziedzina geografii społeczno-ekonomicznej analizująca i opisująca zróżnicowanie pod względem politycznym ludności. Wnioski tworzy posiłkując się analizą aktów prawnych.
potamologia
Lernen beginnen
nauka o rzekach

Kommentare:

sakamaikugajka er schrieb: 2011-04-01 14:15:06
haha, dobre , dobre pytanka.
niestety nie co nieinteresujace. powinno byc ciekawsze :D

pzdr.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.