Geometric Terms

 0    98 Datenblatt    patrycjajarzebska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
PERPENDICULAR LINE SEGMENTS
Two line segments which cross to from 90 degree angles.
Lernen beginnen
PROSTOPADŁE ODCINKA
RIGHT ANGLE
A 90 degree angle.
Lernen beginnen
KĄT PROSTY
EQUILATERAL TRIANGLE
A triangle which all sides equal and all angles equal.
Lernen beginnen
TRÓJKĄT RÓWNOBOCZNY
SCALENE TRIANGLE
A triangle having three unequal sides ang angles.
Lernen beginnen
RÓŻNOBOCZNY TRÓJKĄT
VERTEX
A intersection point of two sides of a plane figure.
Lernen beginnen
WIERZCHOŁEK
RIGHT TRIANGLE
A triangle with one internal angle equal to 90 degrees.
Lernen beginnen
TRÓJKĄT PROSTOKĄTNY
PENTAGON
A polygon with 5 sides and 5 angles.
Lernen beginnen
PIĘCIOKĄT
SQUARE
A rectangle having all four sides of equal length.
Lernen beginnen
KWADRAT
INTERSECTING LINE SEGMENTS
Line segments that cross each other.
Lernen beginnen
PRZECINAJĄCE SIĘ ODCINKI
ACUTE ANGLE
An angle less than 90 degrees but greater than 0 degrees.
Lernen beginnen
KĄT OSTRY
CHORD
The line segment between two point on a given curve.
Lernen beginnen
CIĘCIWA
RADIUS
A straight line extending from the center of a circle or sphere to the circumference or surface.
Lernen beginnen
PROMIEŃ
LINE SEGMENT
One part of a line.
Lernen beginnen
ODCINEK
LINE
A continuous extent of length.
Lernen beginnen
LINIE
POINT
A position in space.
Lernen beginnen
PUNKT
PARALLELOGRAM
A quadrilateral having both pairs of opposite sides parallel to each other.
Lernen beginnen
RÓWNOLEGŁOBOK
RHOMBUS
An equilateral parallelogram having oblique angles.
Lernen beginnen
ROMB
PARALLEL LINE SEGMENTS
Line segments that do not intersect.
Lernen beginnen
RÓWNOLEGŁE LINIE
QUADRILATERAL
A polygon with four sides.
Lernen beginnen
CZWOROBOK
OCTAGON
A polygon having eight angles and eight sides.
Lernen beginnen
OŚMIOKĄT
CIRCLE
A close plane curve consisting of all points at a given distance from a point within it called the center.
Lernen beginnen
KOŁO/OKRĄG
TRAPEZOID
A quadrilateral plane figure having two parallel and two nonparallel sides.
Lernen beginnen
TRAPEZ
RAY
The part of a straight line considered as originating at a point on the line and as extending in one direction from that point.
Lernen beginnen
PROMIEŃ
CLOSED CURVE
A curve that is continuous and has endpoint that meet at the same point.
Lernen beginnen
KRZYWA ZAMKNIĘTA
ISOSCELES TRIANGLE
A triangle which has two sides equal.
Lernen beginnen
TRÓJKĄT RÓWNORAMIENNY
HEXAGON
A polygon having six sides and six angles.
Lernen beginnen
SZEŚCIOKĄT
DIAMETER
A straight line passing through the center of a circle or sphere and meeting the circumference or surface at each end.
Lernen beginnen
ŚREDNICA
OBTUSE ANGLE
An angle greater than 90 degrees but less than 180 degrees.
Lernen beginnen
KĄT ROZWARTY
RECTANGLE
A parallelogram having four right angles.
Lernen beginnen
PROSTOKĄT
Równoległobok, który ma cztery kąty proste.
ACUTE TRIANGLE
Lernen beginnen
TRÓJKĄT OSTRY
ANGLE
Lernen beginnen
KĄT
AREA
Lernen beginnen
OBSZAR
CONE
Lernen beginnen
STOŻEK
CONGRUENT FIGURES
Lernen beginnen
FIGURY PRZYSTAJĄCE
CUBE
Lernen beginnen
KOSTKA
CYLINDER
Lernen beginnen
WALEC
OBTUSE TRIANGLE
Lernen beginnen
TRÓJKĄT ROZWARTY
OVAL
Lernen beginnen
OWALNY
PERIMETER
Lernen beginnen
OBWÓD
PLANE
Lernen beginnen
PŁASZCZYZNA
POINT
Lernen beginnen
PUNKT
POLYGON
Lernen beginnen
WIELOBOK/WIELOKĄT
PYRAMID
Lernen beginnen
OSTROSŁUP
QUADRILATERAL
Lernen beginnen
CZWOROBOCZNY
RECTANGULAR PRISM
Lernen beginnen
PROSTOPADŁOŚCIAN
RIGHT TRIANGLE
Lernen beginnen
TRÓJKĄT PROSTOKĄTNY
SCALENE TRIANGLE
Lernen beginnen
TRÓJKĄT RÓŻNOBOCZNY
SPHERE
Lernen beginnen
SFERA
STRAIGHT ANGLE
Lernen beginnen
KĄT PROSTY
SYMMETRY LINE
Lernen beginnen
LINIE SYMETRYCZNE
VOLUME
Lernen beginnen
OBJĘTOŚĆ
GLOBALISATION
Lernen beginnen
GLOBALIZACJA
COMMUNICATIONS
Lernen beginnen
KOMUNIKACJA
EXPERIENCE
Lernen beginnen
DOŚWIADCZENIE
IMPROVEMENTS
Lernen beginnen
POPRAWA
EXPLOITS WORKERS IN POORER COUNTRIES
Lernen beginnen
WYZYSK PRACOWNIKÓW Z BIEDNIEJSZYCH KRAJÓW
WIDENS THE GAP BETWEEN RICH AND POOR
Lernen beginnen
POGŁĘBIA PRZEPAŚĆ MIĘDZY BOGATYMI I BIEDNYMI
REDUCES POVERTY AND INCREASES WEALTH
Lernen beginnen
ZMNIEJSZA UBÓSTWO I ZWIĘKSZA BOGACTWO
PROMOTES GLOBAL UNDERSTANDING AND TOLERANCE
Lernen beginnen
PROMUJE GLOBALNE ZROZUMIENIE I TOLERANCJĘ
DESTROY LOCAL CULTURES AND TRADITIONS
Lernen beginnen
NISZCZY LOKALNĄ KULTURĘ I TRADYCJĘ
DAMAGES THE NATURAL ENVIRONMENT
Lernen beginnen
NISZCZY ŚRODOWISKO NATURALNE
IMPROVES THE QUALITY OF MANUFACTURING INDUSTRY, LEADING TO MORE JOBS AND BETTER PAY
Lernen beginnen
POPRAWIA JAKOŚĆ PRZEMYSŁU WYTWÓRCZEGO, PROWADZĄC DO ZWIĘKSZENIA ZATRUDNIENIA ORAZ UZYSKANIA LEPSZYCH PŁAC
CREATES COMPETITION AND INCREASES THE CHOICE OF GOODS AND SERVICES
Lernen beginnen
TWORZY KONKURENCJĘ I ZWIĘKSZA MOŻLIWOŚĆ WYBORU TOWARÓW I USŁUG
ENCOURAGES BETTER STANDARDS FOR THE ENVIRONMENT, LITERACY, HEALTH, WORKING CONDITIONS
Lernen beginnen
WZYWA DO POLEPSZENIA NORM OCHRONY ŚRODOWISKA, UMIEJĘTNOŚCI, ZDROWIA I WARUNKÓW PRACY
GIVES MULTINATIONAL COMPANIES TOO MUCH POWER
Lernen beginnen
DAJE MIĘDZYNARODOWYM FIRMOM ZBYT WIELE WŁADZY
HUMAN RIGHTS
Lernen beginnen
PRAWA CZŁOWIEKA
CLIMATE CHANGE
Lernen beginnen
ZMIANY KLIMATU
CONSUMER CHOICE
Lernen beginnen
WYBÓR KONSUMENTÓW
CORPORATE GREED
Lernen beginnen
KORPORACYJNA CHCIWOŚĆ
FAIR TRADE
Lernen beginnen
UCZCIWY HANDEL
NATURAL RESOURCES
Lernen beginnen
ZASOBY NATURALNE
GLOBAL WARMING
Lernen beginnen
GLOBALNE OCIEPLENIE
MULTINATIONAL COMPANIES
Lernen beginnen
MIĘDZYNARODOWE FIRMY
CHILD LABOUR
Lernen beginnen
PRACA DZIECI
FREE MARKETS
Lernen beginnen
WOLNY RYNEK
HUMAN RIGHT ABUSE
Lernen beginnen
NADUŻYCIE PRAW CZŁOWIEKA
NOTION
Lernen beginnen
POJĘCIE
CUISINE
Lernen beginnen
KUCHNIA (JAKO STYL GOTOWANIA)
OPPORTUNITY
Lernen beginnen
SZANSA
BENEFITIES
Lernen beginnen
SKORZYSTAŁO
SWEATSHOPS
Lernen beginnen
WYZYSK
INEQUALITY
Lernen beginnen
NIERÓWNOŚĆ
INFLUENCE
Lernen beginnen
WPŁYW
NETWORKING
Lernen beginnen
SIECI
HIERARCHY
Lernen beginnen
HIERARCHIA
CREATIVITY
Lernen beginnen
TWÓRCZOŚĆ
COLLABORATION
Lernen beginnen
WSPÓŁPRACA
IMPORTANCE
Lernen beginnen
ZNACZENIE
ACHIEVE
Lernen beginnen
OSIĄGNIĘCIA
INEXPENSIVE
Lernen beginnen
TANI
APPEARS
Lernen beginnen
POJAWIA
RECENTLY
Lernen beginnen
OSTATNIO
MAJORITY
Lernen beginnen
WIĘKSZOŚĆ
RETAIL SITE
Lernen beginnen
MIEJSCE HANDLU
BROWSER
Lernen beginnen
PRZEGLĄDARKA/WYSZUKIWARKA
UNSCRUPULOUS
Lernen beginnen
NIEGODZIWY
DOUBLE-CHECK
Lernen beginnen
SPRAWDZAĆ DWUKROTNIE
CARRIES
Lernen beginnen
NIESIE

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.