Gerund & Infinitive

 0    131 Datenblatt    adawit
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Absolutnie uwielbiam chodzić (na spacery), jako że uważam to za wspaniały sposób na rozpoczęcie dnia
Lernen beginnen
I absolutely adore walking as I find it a great way to start a day
Chłopiec przyznał się do zbicia okna.
Lernen beginnen
The boy admitted breaking the window
On unika spędzania czasu z ludźmi.
Lernen beginnen
He avoids spending time with people
Zawsze byłem zły w grze w piłkę nożną.
Lernen beginnen
I have always been bad at playing football
Jestem zajęta tęsknieniem za tobą.
Lernen beginnen
I'm busy missing you
Przyzwyczailiśmy się do wstawania o 5.30 rano.
Lernen beginnen
We got used to getting up at 5.30 a.m.
On jest znudzony czytaniem książek kryminalnych.
Lernen beginnen
He is bored with reading criminal books
Nie mogę przestać czuć się nerwowo u dentysty.
Lernen beginnen
I can't help feeling nervous at the dentist's
Nie zniosę dłużej słuchania się jego!
Lernen beginnen
I can't stand listening to him any more
Rozważam zająć się golfem profesjonalnie.
Lernen beginnen
I consider taking golf up professionally
Oni opóźniają się z oddaniem mi samochodu.
Lernen beginnen
They delay returning me the car
On zaprzeczył zjedzenia ciasta.
Lernen beginnen
He denied eating the cake
Nie cierpię sprzątać domu.
Lernen beginnen
I detest cleaning the house
Ona nie lubi chodzić do kina.
Lernen beginnen
She dislikes going to the cinema
On odroczył informowanie go o śmierci jego matki.
Lernen beginnen
He has defered informing him about his mother death
Nie mam nic przeciwko pomaganiu mu.
Lernen beginnen
I don't mind helping him
Boję się myśleć co powie Mark.
Lernen beginnen
I dread thinking what Mark will say
On lubi jeździć na snowboardzie.
Lernen beginnen
He enjoys snowboarding
Nigdy nie ekscytuję się pójściem do kina.
Lernen beginnen
I never get excited about going to the cinema
Masz ochotę przejść się ze mną do teatru?
Lernen beginnen
Do you fancy going to the theatre with me?
On przestał udawać, że jest kimś innym.
Lernen beginnen
He finished pretending he's someone else
Mam ochotę wybrać się na wycieczkę.
Lernen beginnen
I feel like going to the trip
Nigdy nie lubiłam oglądać telewizji. (f)
Lernen beginnen
I have never been fond of wathing TV
Ona nigdy nie wybaczy złamania jej serca.
Lernen beginnen
She will never forgive breaking her heart
On powiedział, że spróbuje rzucić palenie.
Lernen beginnen
He said he would try to give up smoking
Zawsze byłam dobra w bieganiu.
Lernen beginnen
I have always been good at running
Oni mają problem ze zrozumieniem jego słów.
Lernen beginnen
They have difficulty in understanding his words
Możesz wyobrazić sobie leżenie na plaży?
Lernen beginnen
Can you imagine lying on the beach?
Ten sport zawiera bieganie
Lernen beginnen
This sport involves running
Nie jestem naprawdę zainteresowana w słuchaniu heavy metalu.
Lernen beginnen
I'm not really interested in listening heavy metal
Nie ma potrzeby kupować mu prezentu.
Lernen beginnen
It's no use buying him a present
Czekamy by zobaczyć cię znowu.
Lernen beginnen
We are looking forward to seeing you again
Mój szef kontynuuje zwlekanie z ostateczną decyzją.
Lernen beginnen
My boss keep on delaying the final decision
Jestem naprawdę chętna do grania w tenisa.
Lernen beginnen
I'm really keen on playing tennis
Tęsknimy za mieniem naszych wnucząt dookoła.
Lernen beginnen
We miss heaving our grandchilder around
Planuję zredukować czas jaki spędzam w domu.
Lernen beginnen
I plan on reducing time I spend indoor
Oni praktykują serwowanie piłki.
Lernen beginnen
They are practising serving the ball
Odkładał w czasie skontaktowanie się ze mną.
Lernen beginnen
He postponed getting in touch with me
Musimy przełożyć spotkanie.
Lernen beginnen
We've got to put off meeting.
On zaponiegło rozszerzenia się wirusa.
Lernen beginnen
He prevent extending the virus
Nie mogę przypomnieć sobie, że już cię widziałem wcześniej
Lernen beginnen
I don't recall seeing you before
Nie mogę przypomnieć sobie jak zamykałem drzwi.
Lernen beginnen
I can't recollect locking the door
Nie mogę ryzykować utratą tylu pieniędzy.
Lernen beginnen
I can't risk losing so much money
Oparł się pójściu na cmentarz
Lernen beginnen
He resist going to the cementry
Kiedy zasugerowałam, żeby pójść na narty, był entuzjastycznie nastawiony.
Lernen beginnen
When I suggested going skiing, he was enthusiastic
Po długiej przerwie zajął się pływaniem.
Lernen beginnen
After long break he took up swimming
Nie ma nic złego w chęci pomagania mu.
Lernen beginnen
There is no harm in wanting to help him
Nie ma wiele nadzieji w odnalezieniu brakującej części.
Lernen beginnen
There is no much hope of finding missing part
Oprócz bycia niezdolną do śpiewanie, nie mogła ona również tańczyć.
Lernen beginnen
Besides being unable to sing, she couldn't dance either
Polecił mi kupno książki o diecie.
Lernen beginnen
He advised me to get a diet book
Nie stać mnie na kupno tego samochodu.
Lernen beginnen
I can't afford to but this car
Zgodziliśmy się spotkać.
Lernen beginnen
we agreed to meet
Rząd zamierza zredukować deficyt
Lernen beginnen
The government aims to reduce the deficit
Okazało się, że nie ma nikogo w domu.
Lernen beginnen
There appeared to be no one in the house
Zaaranżowaliśmy spotkanie o 7.00
Lernen beginnen
We arranged to meet at 7 o'clock
Moglibyśmy go poprosić aby wrócił
Lernen beginnen
We could ask him to come back
Z przyjemnością słyszę Twój głos
Lernen beginnen
I'm delighted to hear your voice
Błagam Cię, żebyś mi pomógł
Lernen beginnen
I'm begging you to help me
Dbam o to by wysłać dzieci do collegu
Lernen beginnen
I care to send my children to the college
Twierdził, że nigdy nie spotkał oskarżonego.
Lernen beginnen
He claimed to have never met the accused
zgodzili sie wykonać tą pracę za niego
Lernen beginnen
they consented to do this work for him
Wybraliśmy wyjazd do Francji na wakacje
Lernen beginnen
we chose to go to France on holiday
postanowił czekać aż będzie ciemno
Lernen beginnen
he decided to wait until it was dark
nie ośmieliłabym się powiedzieć mu prawdę
Lernen beginnen
I would't dare to tell him the truth
był zdeterminowany by osiągnąć zwycięstwo
Lernen beginnen
he was determined to gain victory
bogaci po prostu zasługują by być bogatymi
Lernen beginnen
the rich simply deserve to be rich
Oczekuję od Ciebie lojalności
Lernen beginnen
I expect you to be loyal
nie zdołaliśmy przekonać szefa do akceptacji naszego projektu
Lernen beginnen
we failed to convice the boss to accept our project
mafia zmusiła go do złamania prawa
Lernen beginnen
the mafia forced him to break the law
spotkali się przypadkowo
Lernen beginnen
they happend to meet
pomożesz mi zrobić pracę domową?
Lernen beginnen
can you help me to do the homework?
ona nie oprze się wejściu w to
Lernen beginnen
she will not hesitate to go in
mam nadzieję że skończę ten projek do piątku
Lernen beginnen
I hope to finish this project by Friday
To zainspirowało go do stworzenia nowej kolekcji
Lernen beginnen
It inspired him to create a new collection
Poinstruował dzieci by nie pływały w jeziorze
Lernen beginnen
He instructed the children no to swim in the lake
on ciągle nie nauczył się poprawnie odbijać piłki
Lernen beginnen
he still hasn't learnt to hit the ball properly
zdołali rozpocząć dobry biznes
Lernen beginnen
they managed to start a good business
zaniedbujemy dbanie o nasze zdrowie
Lernen beginnen
we neglect to care about our health
zaoferowali mu, żeby zaczął z nimi biegać
Lernen beginnen
they offered him to start running with them
Kazałem mojemu synowi przeprosić nauczyciela
Lernen beginnen
I ordered my son to apologise to his teacher
Jak mogę Cię przekonać, żebyś kupiła tą sukienkę?
Lernen beginnen
how can I persuade you to buy this dress?
planowali rozpocząć podróż z afryki
Lernen beginnen
they planned to start the journey from africa
Jeszcze nie przygotowałem się do wyruszenia (w drogę)
Lernen beginnen
I haven't prepared to set out jet
Przestań udawać, że wiesz co robisz
Lernen beginnen
Stop pretending to know what you are doing
obiecałeś zabrać mnie do francji
Lernen beginnen
You promised to take me to france
odmawiam zapraszania dziwnych ludzi do mojego domu
Lernen beginnen
I refuse to invite strange people to my house
wydajesz się być spięty
Lernen beginnen
you seem to be tense
Modelki mają tendencje do podrużowania wiele
Lernen beginnen
Models tend to travel a lot
james zagroził, że powie wszystkim mój sekret
Lernen beginnen
James threatened to tell everyone my secret
podjeli się zredukowania ilości słodyczy w domu
Lernen beginnen
they have undertaken to reduce the amount of sweets in their house
gorąco zachęcam do przyjęcia tej oferty
Lernen beginnen
I strongly urge you to accept this offer
mamy zamiar przysiąc sobie, że będziemy dobrym małżeństwem
Lernen beginnen
we are going to vow to be a good marriage
nie mogę się doczekać wyjazdu w góry
Lernen beginnen
I can't wait to go to the mountains
chcę iść na zakupy
Lernen beginnen
I want to go shopping
ostrzegali nas przed wyjściem na zewnątrz
Lernen beginnen
they warned us not to go out
Życzę sobie mieć długie nogi
Lernen beginnen
I wish to have long legs
Chciałabym coś ugotować
Lernen beginnen
I would like to cook sth
Bardzo chciałabym z Tobą zostać
Lernen beginnen
I would love to stay with you
Znienawidziłby zostanie w pracy
Lernen beginnen
He would hate to stay at work
Wolałabym zostać (w domu)
Lernen beginnen
I would prefer to stay in
tęsknią za powtórną wizytą we francji
Lernen beginnen
they yearn to visit france again
spróbował zdać egzamin
Lernen beginnen
he attempet to pass/passing the exam
nie znoszę spędzać z nim czasu
Lernen beginnen
I can't bear spending/to spend time with him
zaczynam pisać raport
Lernen beginnen
I began writting/to write the report
to nie przeszkodziło mu skończyć
Lernen beginnen
it doesn't bother him finishing/to finish
zaprzestał jeździć samochodem
Lernen beginnen
he ceased driving/to drive a car
ona kontynuuje chodzenie do wróżbity
Lernen beginnen
she continues visiting/to visit a fortune-teller
nienawidzimy robić zakupy
Lernen beginnen
we hate doing/ to do shopping
zamierzam zgubić 10 kg
Lernen beginnen
I intend losing/to lose 10 kilos
lubię pływać w morzu
Lernen beginnen
I like swimming/to swim in the sea
ona kocha gotować
Lernen beginnen
she loves cooking/to cook
zaniedbujemy chodzenie do dentysty
Lernen beginnen
we omit going/to go to dentist
Preferujesz jadać poza czy w domu?
Lernen beginnen
Do you prefer eating/to eat out or at house?
zaproponował pójście do kina
Lernen beginnen
He proposed going/to go to the cinema
zaczęło padać
Lernen beginnen
it started raining/to rain
nigdy nie zpomnę widoku U2 na koncercie
Lernen beginnen
I'll never forget seeing U2 in concert
nie zapomnij do mnie zadzwonić
Lernen beginnen
Don't forget to phone me
Pamiętam jak tu przychodziłam jak byłam młoda
Lernen beginnen
I remember coming here when I was young
musimy pamiętać by nakarmić kota
Lernen beginnen
we must remember to feed the cat
trwamy w oglądanu telewizji
Lernen beginnen
we go on watching tv
po długiej przerwie zaczął biegać
Lernen beginnen
after long break, he went on to run
to oznacza poddanie się
Lernen beginnen
it means giving up
miałam zadzwonić do elektryka ale zapomniałam
Lernen beginnen
I meant to phone the electrician but i forget
ten dom potrzebuje malowania
Lernen beginnen
this house needs painting
potrzebują kupić sobie nowe buty
Lernen beginnen
I need to get some new shoes
żałuję pójścia, żeby zobaczyć ten film
Lernen beginnen
I regret going to see that film
z przykrością informujemy że nie uległo to zmianie
Lernen beginnen
we regret to inform you that it didn't change
przestałem palić
Lernen beginnen
I've stopped smoking
powinieneś się zatrzymać by odpocząć
Lernen beginnen
you should stop to have a rest
spróbuj wytrzymać przez chwilę
Lernen beginnen
try resisting for a while
ona próbowała zatrzymać samochód
Lernen beginnen
she tried to stop a car

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.