Glosariusz 1, angielski zawodowy

 0    150 Datenblatt    Mangel
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
affiliate
Lernen beginnen
jednostka stowarzyszona (osoba lub firma kierująca ruch internetowy na stronę innej firmy w zamian za udział w zyskach)
appearance
Lernen beginnen
wygląd
attachment
Lernen beginnen
załącznik
bandwidth
Lernen beginnen
przepustowość łącza
banner
Lernen beginnen
banner reklamowy
brick and mortar
Lernen beginnen
tradycyjna firma (niedziałająca w internecie)
case
Lernen beginnen
obudowa komputera
CAT-5 cables
Lernen beginnen
kable CAT-5
cell
Lernen beginnen
komórka (w tabeli)
cell phone
Lernen beginnen
telefon komórkowy
certificate authority
Lernen beginnen
podmiot nadający certyfikaty
clip art
Lernen beginnen
klipart
code
Lernen beginnen
kod (programu komputerowego)
codec
Lernen beginnen
koder-dekoder, układ kodująco-dekodujący
coding
Lernen beginnen
kodowanie
compatibility
Lernen beginnen
kompatybilność
comprehensive layout
Lernen beginnen
wstępna wersja publikacji prezentowana klientowi
computer
Lernen beginnen
komputer
configuration
Lernen beginnen
konfiguracja
content
Lernen beginnen
zawartość
contrast
Lernen beginnen
kontrast
crop
Lernen beginnen
kadrować, przycinać
CSS
Lernen beginnen
kaskadowe arkusze stylów
cycle
Lernen beginnen
wyłączyć i ponownie włączyć
data
Lernen beginnen
dane
data processing
Lernen beginnen
przetwarzanie danych
database
Lernen beginnen
baza danych
dedicated system
Lernen beginnen
system zindywidualizowany
desktop
Lernen beginnen
pulpit
desktop computer
Lernen beginnen
komputer stacjonarny
desktop publishing software
Lernen beginnen
program edytorski
desktop publishing
Lernen beginnen
poligrafia komputerowa (przygotowywanie tekstów i ilustracji do druku)
DHCP
Lernen beginnen
protokół DHCP (standard komunikacyjny umożliwiający komputerom uzyskanie od serwera danych konfiguracyjnych)
digital certificate
Lernen beginnen
certyfikat cyfrowy
disk drive
Lernen beginnen
napęd dyskowy
document
Lernen beginnen
dokument
document sharing
Lernen beginnen
udostępnianie dokumentów
domain name
Lernen beginnen
nazwa domeny
drag
Lernen beginnen
przeciągnąć
e-commerce
Lernen beginnen
handel internetowy
echo-cancellation
Lernen beginnen
system redukcji pogłosu (np. w czasie wideokonferencji)
electronic page
Lernen beginnen
strona elektroniczna
electronic paper
Lernen beginnen
papier elektroniczny
electrostatic printing
Lernen beginnen
drukowanie elektrostatyczne
email address
Lernen beginnen
adres mailowy
email client
Lernen beginnen
klient poczty elektronicznej
encoding
Lernen beginnen
kodowanie
expansion cards
Lernen beginnen
karty rozszerzenia
exposure
Lernen beginnen
czas naświetlania, ekspozycja
fan
Lernen beginnen
wiatrak
FAQs
Lernen beginnen
często zadawane pytania
field
Lernen beginnen
pole (w bazie danych)
folder
Lernen beginnen
folder, katalog
font
Lernen beginnen
czcionka
format
Lernen beginnen
format
formatting
Lernen beginnen
formatowanie
formula
Lernen beginnen
formuła, wzór
function
Lernen beginnen
funkcja
functionality
Lernen beginnen
funkcjonalność
functionality graphic communications
Lernen beginnen
komunikacja wizualna
graphic editing program
Lernen beginnen
program do edycji obrazu
Graphical User Interface
Lernen beginnen
graficzny interfejs użytkownika
graphics
Lernen beginnen
grafika
handheld PC
Lernen beginnen
komputer podręczny
hard drive
Lernen beginnen
twardy dysk
hardware
Lernen beginnen
sprzęt komputerowy
heat sink
Lernen beginnen
radiator (urządzenie odprowadzające ciepło z elementu, z którym się styka, do otoczenia)
HTML
Lernen beginnen
hipertekstowy język znaczników (język do tworzenia stron www)
http
Lernen beginnen
protokół transmisji hipertekstu
hyperlink
Lernen beginnen
hiperłącze
icon
Lernen beginnen
bezpieczeństwo informacji
Internet
Lernen beginnen
Internet
IP (Internet Protocol) address
Lernen beginnen
adres IP
ISP (Internet Service Provider)
Lernen beginnen
dostawca internetu
JPEG
Lernen beginnen
JPEG (format zapisu obrazu)
keyboard
Lernen beginnen
klawiatura
laptop
Lernen beginnen
laptop
layout
Lernen beginnen
układ
LCD (Liquid Crystal Display)
Lernen beginnen
LCD (Liquid Crystal Display)
local area network (LAN)
Lernen beginnen
lokalna sieć komputerowa
macro
Lernen beginnen
makro (algorytm komputerowy)
mainframe
Lernen beginnen
komputer typu mainframe (przystosowany do pracy z wieloma terminalami)
maximize
Lernen beginnen
maksymalizować
meta tag
Lernen beginnen
meta znacznik
microphone
Lernen beginnen
mikrofon
minimize
Lernen beginnen
minimalizować
monitor
Lernen beginnen
monitor
motherboard
Lernen beginnen
płyta główna
mouse
Lernen beginnen
mysz komputerowa
multipoint videoconference
Lernen beginnen
wideokonferencja wielopunktowa
navigation
Lernen beginnen
poruszanie się po witrynie internetowej
network
Lernen beginnen
sieć
offset lithography
Lernen beginnen
druk offsetowy
online
Lernen beginnen
połączony z internetem
operating system (OS)
Lernen beginnen
system operacyjny
operator
Lernen beginnen
funktor operacji, symbol rodzaju operacji
page layout
Lernen beginnen
układ strony
page view
Lernen beginnen
odsłona, pobranie strony internetowej do przeglądarki użytkownika
password
Lernen beginnen
hasło
PDA
Lernen beginnen
komputer kieszonkowy, palmtop
peripheral
Lernen beginnen
urządzenie peryferyjne
pixel
Lernen beginnen
piksel
pointer
Lernen beginnen
wskaźnik
POP3
Lernen beginnen
protokół wymiany poczty elektronicznej typu 3
power supply
Lernen beginnen
zasilanie
printer
Lernen beginnen
drukarka
processor
Lernen beginnen
procesor
quality assurance
Lernen beginnen
zapewnienie jakości
query
Lernen beginnen
zapytanie (do bazy danych)
RAM (Random Access Memory)
Lernen beginnen
pamięć RAM, pamięć o dostępie swobodnym
resize
Lernen beginnen
zmienić rozmiar
resolution
Lernen beginnen
rozdzielczość
router
Lernen beginnen
ruter, urządzenie trasujące
scanner
Lernen beginnen
skaner
search engine
Lernen beginnen
wyszukiwarka internetowa
server
Lernen beginnen
serwer
shopping cart
Lernen beginnen
koszyk
shortcut
Lernen beginnen
skrót
software
Lernen beginnen
oprogramowanie
sort
Lernen beginnen
sortować
spell check
Lernen beginnen
funkcja sprawdzania pisowni
spreadsheet
Lernen beginnen
arkusz kalkulacyjny
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
Lernen beginnen
prosty protokół przesyłania poczty
supercomputer
Lernen beginnen
superkomputer
table
Lernen beginnen
tabela
technical support
Lernen beginnen
pomoc techniczna
template
Lernen beginnen
szablon, matryca
tint
Lernen beginnen
odcień
touch screen
Lernen beginnen
ekran dotykowy
traffic
Lernen beginnen
ruch (w sieci)
URL (Uniform Resource Locator)
Lernen beginnen
ujednolicony format adresowania zasobów stosowany w internecie
usability
Lernen beginnen
użyteczność
USB (Universal Serial Bus)
Lernen beginnen
komputerowy port komunikacyjny
username
Lernen beginnen
nazwa użytkownika
video bridge
Lernen beginnen
urządzenie umożliwiające wideokonferencje wielopunktowe
videoconference
Lernen beginnen
wideokonferencja
visibility
Lernen beginnen
widoczność
web browser
Lernen beginnen
przeglądarka internetowa
web design
Lernen beginnen
projektowanie stron internetowych
web development
Lernen beginnen
tworzenie stron internetowych
web host
Lernen beginnen
host
web site
Lernen beginnen
witryna sieci WWW
webcam
Lernen beginnen
kamera internetowa
webmail
Lernen beginnen
aplikacja pozwalająca na korzystanie z poczty elektronicznej przy użyciu przeglądarki internetowej
window
Lernen beginnen
okno
wireless Local Area Network (WLAN)
Lernen beginnen
bezprzewodowa sieć lokalna
word processing program
Lernen beginnen
edytor tekstu
worksheet
Lernen beginnen
arkusz
workstation
Lernen beginnen
stacja robocza
www (World Wide Web)
Lernen beginnen
sieć ogólnoświatowa

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.