Glossary of legal terms

 0    117 Datenblatt    worker
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Abscond
Lernen beginnen
zbiec
Accessory
Lernen beginnen
podżegacz, pomocnik
Accomplice
Lernen beginnen
wspólnik
Acquit
Lernen beginnen
uwolnić, uniewinnić
Acquittal
Lernen beginnen
uniewinnienie
Adduced evidence
Lernen beginnen
powoływany dowód
Adjourn
Lernen beginnen
odroczyć
Adjourn a court hearing
Lernen beginnen
odroczyć posiedzenie sądu
Adjudication
Lernen beginnen
zasądzenie, wyrok, orzeczenie
Admissible evidence
Lernen beginnen
dopuszczalny dowód
Adversary system
Lernen beginnen
system kontradyktoryjny, skargowy
Sworn on aoth
Lernen beginnen
złożony pod przysięga
Affiliation proceedings regarding maintenance
Lernen beginnen
uznanie ojcostwa I zasądzenie alimentów
Affirm
Lernen beginnen
potwierdzać, zapewniać
Aforethought
Lernen beginnen
z premedytacją, rozmyślny
Malice aforethought
Lernen beginnen
premedytacja
Alias
Lernen beginnen
fałszywe imię, ksywa
Ancillary relief
Lernen beginnen
dodatkowa ulga
Supplementary
Lernen beginnen
dodatkowy
Subsidiary
Lernen beginnen
dodatkwoy
Annul
Lernen beginnen
anulować
Render void
Lernen beginnen
uczynić nieważnym
Apprehension
Lernen beginnen
ujęcie, zatrzymanie
Appropriation
Lernen beginnen
zawłaszczenie, przywłaszczenie mienia
Arbitral decision
Lernen beginnen
arbitralna decyzja
Arraign
Lernen beginnen
oskarżać
Attempting a crime
Lernen beginnen
próba popełnienia przestępstwa
Attestation clause
Lernen beginnen
klauzula atestacyjna (zazwyczaj w testamencie oświadczenie testatora i świadków, że testament sporządzony poprawnie)
Autopsy
Lernen beginnen
autopsja, sekcja zwłok
Award
Lernen beginnen
decyzja arbitra, zasądzenie, przyznanie
Bail
Lernen beginnen
kaucja
Bailee
Lernen beginnen
osoba, której oddano na przechowanie, w depozyt
Balance of probabilities
Lernen beginnen
odpowiednik beyond reasonable doubt w procedurze cywilnej
Bias
Lernen beginnen
stronniczość
Pre-convinced
Lernen beginnen
uprzedzony
Prejudice
Lernen beginnen
uprzedzenie
Bond
Lernen beginnen
kaucja w najmie
Acknowledgement
Lernen beginnen
poświadczenie, potwierdzenie, przyjęcie do wiadomości
Booze bus
Lernen beginnen
stacja alkomatowa
In one’s presence
Lernen beginnen
w czyjejś obecnoci
Assault
Lernen beginnen
napaść
Affray
Lernen beginnen
zakłócenie porządku publicznego, bójka
Riot - zamieszki
Lernen beginnen
Riot - zamieszki
Breathalyser
Lernen beginnen
alkomat
Caution
Lernen beginnen
ostrzeżenie
Caution card
Lernen beginnen
karta z ostrzeżeniem
Children’s court
Lernen beginnen
sąd opiekuńczy dla nieletnich
Aggrevating circumstances
Lernen beginnen
okoliczności obciążające
Mitigating circumstances
Lernen beginnen
okoliczności łagodzące
Extenuating circumstances
Lernen beginnen
okoliczności oczyszczające
Circumstancial evidence
Lernen beginnen
dowód pośredni, poszlaka
Citation
Lernen beginnen
cytat
Assertion - twierdzenie
Lernen beginnen
Twierdzenie - twierdzenie
Committee
Lernen beginnen
komitet, komisja
Clerk of courts
Lernen beginnen
służba urzędnicza w sądach
Collusion
Lernen beginnen
porozumienie, zmowa
Committal proceedings
Lernen beginnen
postępowanie przed komisją
Compellability
Lernen beginnen
możliwość zastosowania przymusu
Conciliation
Lernen beginnen
postępowanie pojednawcze
Criminal proceedings
Lernen beginnen
postępowanie karne
Contact order
Lernen beginnen
pozwolenie na widywanie dziecka przez rodzica, który nie ma władzy rodzicielskiej
Contempt of Court
Lernen beginnen
obraza sądu
Contentious
Lernen beginnen
sporny
Contingency
Lernen beginnen
ewentualność
Await
Lernen beginnen
oczekiwać
Corroboration
Lernen beginnen
dalszy dowód, który potwierdza główny dowód
Counterclaim
Lernen beginnen
roszczenie wzajemne
Courier of drugs
Lernen beginnen
przemytnik narkotyków
Criminal law
Lernen beginnen
prawo karne
Cross-examination
Lernen beginnen
wypytywanie świadka powołanego przez stronę przeciwną celem ustalenia czy mówi prawdę
Affirm
Lernen beginnen
potwierdzać, składać zapewnienie
custody
Lernen beginnen
opieka, dozór, areszt
Decree - orzeczenie
Lernen beginnen
Dekret - orzeczenie
Decree nisi
Lernen beginnen
warunkowy wyrok w sprawie o rozwód
Deed poll
Lernen beginnen
jednostronne oświadczenie o zmianie nazwiska
Default summons
Lernen beginnen
wezwanie do zapłaty
Defence counsel
Lernen beginnen
obrońca
Deponent
Lernen beginnen
osoba, która sporządza affidavit
Deportation
Lernen beginnen
deportacja
Deposition
Lernen beginnen
zeznania
Disposition - dyspozycja
Lernen beginnen
Usposobienie - dyspozycja
Bestowal
Lernen beginnen
nadanie praw
Disqualification of a person to drive
Lernen beginnen
zakaz prowadzenia pojazdów
Dock
Lernen beginnen
ława oskarżonych
Double jeopardy
Lernen beginnen
zasada, że nie można dwa razy karać za to samo przestępstwo
Drink and drive
Lernen beginnen
przestępstwo jazdy pod wpływem
Physical assault
Lernen beginnen
fizyczna napaść
Duty lawyer services
Lernen beginnen
obowiązkowe darmowe porady prawne
Easement
Lernen beginnen
służebność gruntowa
Ejectment proceedings
Lernen beginnen
postępowanie o eksmisję
Ejectment
Lernen beginnen
eksmisja (też eviction)
Sewerage pipes
Lernen beginnen
rury kanalizacyjne
Permit
Lernen beginnen
pozwalać, zezwalać, pozwolenie, zezwolenie
Equitable charge
Lernen beginnen
zabezpieczenie na nieruchomości podobne do mortgage
Eviction
Lernen beginnen
eksmisja (też ejectment)
Examination in chief
Lernen beginnen
przesłuchanie przez pełnomocnika strony, która wnioskowała o dany dowód (w przeciwieństwie do cross-...)
Re-examination
Lernen beginnen
przesłuchanie przez pełnomocnika strony, która wnioskowała o dany dowód, ale po cross-examination
Ex gratia
Lernen beginnen
na przykład (inaczej exempli gratia)
Hardship
Lernen beginnen
niewygoda, trudność
nuptial
Lernen beginnen
ślubny, małżeński
Exhibit
Lernen beginnen
dowód rzeczowy, eksponat
Extortion
Lernen beginnen
przestępstwo wymuszenia
Extradition
Lernen beginnen
ekstradycja
Felony
Lernen beginnen
zbrodnia, ciężkie przestępstwo
fiduciary
Lernen beginnen
powierniczy
fingerprints
Lernen beginnen
odciski palców
forensic evidence
Lernen beginnen
dowód sądowy
forfeiture
Lernen beginnen
grzywna, kara pieniężna; konfiskata
gaming
Lernen beginnen
hazard
goalbreak
Lernen beginnen
ucieczka z więzienia (inaczej jailbreak)
jailbreak
Lernen beginnen
ucieczka z więzienia (inaczej goalbreak)
garnishment
Lernen beginnen
przypozwanie osoby trzeciej albo zajęcie wierzytelności u trzecio dłużnika
garnishee
Lernen beginnen
trzecio dłużnik
garnisher
Lernen beginnen
wierzyciel zajmujący wierzytelność wobec trzeciodłużnika
good behavior certificate
Lernen beginnen
zaświadczenie o niekaralności
guarantor
Lernen beginnen
poręczyciel, gwarant
guardianship
Lernen beginnen
kuratela

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.