Grać w gry

 0    56 Datenblatt    amemikos
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
myśl przewodnia, główny wątek
Lernen beginnen
keynote
aktywność, działanie
Firmy różnie działają i pracują na różne sposoby.
Lernen beginnen
activity
Companies have different activities and work in different ways.
fabryka, produkcja, produkować, przetwarzać, wytwarzać
Niektóre firmy wytwarzają lub produkują towary, inne świadczą usługi, detaliści sprzedają towary dla ogółu społeczeństwa.
Lernen beginnen
manufacture
Some companies manufacture or produce goods, others provide services, retailers sell goods to the general public.
zatrudniać
Firmy zatrudniają ludzi do pracy do siebie do wielu rodzajów zajęć.
Lernen beginnen
employ
Companies employ people to work for them in many kind of jobs.
obowiązek, odpowiedzialność
Każdy człowiek jest odpowiedzialny za konkretny obszar pracy i rolę w zespole lub grupie, w której pracuje.
Lernen beginnen
responsibility
Each person has responsibility for a specific area of work and a role within the team or group that they work with.
rozterka, dylemat
Lernen beginnen
the dilemma
niezdecydowanie, brak zdecydowania
Jest dużo niezdecydowania w sprawie tego planu.
Lernen beginnen
indecision
There is a great deal of indecision about the plan.
eksport, wywóz, eksportować, wywozić, rozpowszechniać, szerzyć (np. ideę), przenosić (np. pliki z komputera do komputera)
Lernen beginnen
export
tworzyć
Lernen beginnen
create
projektować
Lernen beginnen
design
opracowywać
Lernen beginnen
develop
oferować
Bank zaoferował mi pożyczkę.
Lernen beginnen
offer
The bank offered me a loan.
produkować
Lernen beginnen
produce
dostarczać, zapewniać
Lernen beginnen
provide
sprzedawać
Mężczyzna próbował sprzedać skradziony obraz.
Lernen beginnen
sell
The man was trying to sell the stolen painting.
usługi bankowe
Lernen beginnen
banking services
oprogramowanie informatyczne
Lernen beginnen
IT software
różnorodna technologia
GE to firma o różnorodnej technologii, media i usługi finansowe.
Lernen beginnen
diversified technology
GE is a diversified technology, media and financial services company.
zestawienie, twierdzenie, oświadczenie
Misją firmy jest tworzenie produktów, które czynią życie lepszym: od silników lotniczych do maszyn przemysłowych, ubezpieczeń, technologii medycznej, wiadomości telewizyjnych i tworzyw sztucznych.
Lernen beginnen
statement,
The company mission statement is to create product that make life better: from aircraft engines to industrial machinery to insurance, medical technology, television news and plastics.
konsola gier wideo
Lernen beginnen
game boy
przesuwać się, robić komuś miejsce
Lernen beginnen
move over
szybko rośnie, wzrasta
Przemysł gier wideo szybko rośnie.
Lernen beginnen
growing rapidly, increasing
The video game industry is growing rapidly.
służyć radą
Lynn i jej zespół udziela porad na temat wszystkiego, co związane jest z podkładem dźwiękowym i grafiką do programowania gier i bohaterów.
Lernen beginnen
provide advise
Lynn and her team provide advice on everything from the music soundtrack and graphics to the game programming and characters.
współzałożyciel
Lynn Robson jest współzałożycielem Frognation.
Lernen beginnen
co-founder
Lynn Robson is a co-founder of Frognation.
ścieżka dźwiękowa
Uważam, że motyw przewodni z "Gwiezdnych wojen" to najlepsza filmowa ścieżka dźwiękowa wszech czasów.
Lernen beginnen
soundtrack
I think that the theme from Star Wars is the best movie soundtrack of all time.
stara się uniknąć wszelkich nieporozumień kulturowych
Lernen beginnen
tries to avoid any cultural misunderstandings
obaj
Lynn udziela rad na temat tego, jak pracować w obu krajach.
Lernen beginnen
both
Lynn gives advice on what will work in both countries.
szybko rosnąć (o inflacji), wzrastać (sprzedaż)
szybko rosnąć- wzrastać dziać się bardzo szybko
Lernen beginnen
sky-rocketing
sky-rocketing going up very fast
strzelanki
brutalne gry, w których ludzie strzelają i zabijają się nawzajem
Lernen beginnen
shoot-em-ups
violent games where people shoot and kill each other
granie w gry komputerowe
Lernen beginnen
gaming
postać (w książce, filmie, sztuce)
ludzie w grze wideo, filmie, itp
Lernen beginnen
characters
the people in a video game, film, etc.
grafika, ilustracje
zdjęcia lub obrazy przeznaczone do gry wideo, programu komputerowego, itp
Lernen beginnen
graphics,
pictures or images designed for video game, computer program, etc.
programowanie
pisanie programu komputerowego
Lernen beginnen
programming
writing a computer program
Czy gry wideo zwykle odwołują się więcej do mężczyzn i chłopców, czy do kobiet i dziewcząt?
Lernen beginnen
Do video games usually appeal more to men and boys than to women and girls?
założyciel
ktoś, kto zakłada firmę lub organizację
Lernen beginnen
founder
someone who starts a company or organisation
rozpocząć działalność
założyć firmę lub organizację
Lernen beginnen
set up
to start a company or organisation
grupa, zespół (np. ludzi powiązanych ze sobą w jakiś sposób)
grupa ludzi, którzy pracują razem, aby wykonać zadanie
Lernen beginnen
team (eg. the people interconnected in some way)
a group of people who work together to do a job
wspólnik
jeden z wielu ludzi, którzy są wspólnie właścicielami firmy
Lernen beginnen
partner
one of a number of people who own a business together
prowadzić biznes
być odpowiedzialnym za biznes
Lernen beginnen
run a business
to be a responsible for a business
analityk
Analityk finansowy jest to ktoś, kto analizuje rynek finansowy.
Lernen beginnen
an analyst
A financial analyst is someone who analyses the financial market.
doradca, konsultant
Doradca finansowy to osoba, która udziela porad na temat usług finansowych.
Lernen beginnen
an advisor, a consultant
A financial advisor is someone who gives advice about financial service.
przedstawiciel
Przedstawiciel handlowy to osoba, która reprezentuje swoją firmę i sprzedaje swoje produkty.
Lernen beginnen
a representative
A sales representative is someone who represents their company and sells their products.
asystent, pomocnik
Zastępca kierownika jest to ktoś, kto pomaga kierownikowi.
Lernen beginnen
an assistant,
An assistant manager is someone who assists the manager.
konsultant do spraw zarządzania
Konsultant do spraw zarządzania oferuje usługi doradcze w zakresie zarządzania.
Lernen beginnen
a management consultant
A management consultant offers consultancy services to management.
programista komputerowy
Programista komputerowy jest to ktoś, kto rozwija oprogramowanie.
Lernen beginnen
a software developer
A software developer is a someone who develops software.
producent filmowy
Producent filmowy jest to ktoś, kto produkuje filmy.
Lernen beginnen
a film producer
A film producer is someone who produces films.
często
Lynn często podróżuje do Japonii na spotkania.
Lernen beginnen
frequently
Lynn frequently travels to Japan for meetings.
obecnie
Czy jakieś inne modele są obecnie dostępne?
Lernen beginnen
currently
Are other models currently available?
teraźniejszy prosty
Zazwyczaj używamy teraźniejszy prosty z tymi wyrażeniami: normalnie, na co dzień, często, czasami, często, zwykle.
Lernen beginnen
present simple
We usually use the present simple with these expressions: normally, every day, often, sometimes, frequently, usually.
teraźniejszy ciągły
Zazwyczaj używamy teraźniejszy ciągły z tymi wyrażeniami: w tej chwili, teraz, w tym tygodniu, obecnie.
Lernen beginnen
present continuous
We usually use the present continuous with these expressions: at the moment, now, this week, currently.
brać udział, być obecnym, uczestniczyć (np. w zajęciach w szkole, w spotkaniach)
Ale w tym tygodniu jest inaczej: uczestniczymy w kursie.
Lernen beginnen
attend
But this week is different: we are attending a training course.
obecne zmiany
Firma zmienia obecnie nowy system rachunkowości, a w tym tygodniu uczymy się o wszystkim.
Lernen beginnen
currently changing
The company is currently changing to a new accounting system, and this week we are learning all about it.
aktualizacja
Nasi menedżerowie dają aktualizacje na temat postępów departamentu.
Lernen beginnen
update
Our managers give updates on department's progress.
robić postępy, rozwijać się pomyślnie
Nie zrobiliśmy zbyt dużych postępów.
Lernen beginnen
progress
We haven't made much progress.
nie zgodzić się, nie akceptować, odmawiać
Młodzi ludzie nie zgadzają się pracować dużo godzin.
Lernen beginnen
do not agree, do not accept, refuse
Young people refuse to work long hours.
wolny czas
Domagają się więcej wolnego czasu i wolności.
Lernen beginnen
leisure time
They demand more leisure time and freedom.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.