hr training 1

 0    26 Datenblatt    monikapuza
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
SUMMARY
Lernen beginnen
PODSUMOWANIE
Responsible for offering training in a job-specific area. Focuses on teaching specific areas of knowledge or on-the-job capabilities needed for certain positions.
Lernen beginnen
Odpowiedzialny za oferowanie szkoleń w dziedzinie pracy specyficzne. Koncentruje się na nauczaniu konkretnych dziedzin wiedzy lub on-the-job potencjału niezbędnego do pewnych stanowisk.
PRIMARY RESPONSIBILITIES
Lernen beginnen
PODSTAWOWE OBOWIĄZKI
Identify and assess training needs within a company.
Lernen beginnen
Identyfikacji i oceny potrzeb szkoleniowych w firmie.
Meet with managers and supervisors to ascertain needs.
Lernen beginnen
Spotkaj się z osób zarządzających i nadzorujących w celu ustalenia potrzeb.
Conduct surveys.
Lernen beginnen
Badania zachowania.
Train employees for specific jobs.
Lernen beginnen
Szkolenie pracowników do konkretnych zadań.
Develop, organize, conduct and evaluate training programs.
Lernen beginnen
Opracowanie, organizowania, prowadzenia i oceny programów szkoleniowych.
Create teaching materials.
Lernen beginnen
Tworzenie materiałów dydaktycznych.
Teach skills such as computer applications, phone systems, product assembly, policies and procedures, and inventory planning.
Lernen beginnen
Naucz umiejętności, takich jak programy komputerowe, systemy telefoniczne, montaż produktu, polityk i procedur i planowania zapasów.
Direct structured learning experiences.
Lernen beginnen
Bezpośrednie strukturyzowane doświadczeń edukacyjnych.
Hold meetings and presentations on learning material.
Lernen beginnen
Organizować spotkania i prezentacje na temat materiałów dydaktycznych.
Create learning literature.
Lernen beginnen
Tworzenie literatury edukacyjnej.
Plan, organize, and implement a range of training activities.
Lernen beginnen
Planowania, organizowania i realizacji szeregu działań szkoleniowych.
Train new hires as well as veteran employees.
Lernen beginnen
Szkolić nowych pracowników, jak i doświadczonych pracowników.
Conduct orientation sessions to assess level of skills.
Lernen beginnen
Przeprowadzenie sesji orientacji ocenić poziom umiejętności.
Help employees improve upon or enhance existing skills.
Lernen beginnen
pracownicy Pomoc udoskonalić lub poprawić istniejące umiejętności.
Develop programs that groom lower-level employees for executive positions.
Lernen beginnen
Opracowanie programów Groom pracowników niższego szczebla na stanowiskach kierowniczych.
Evaluate training effectiveness.
Lernen beginnen
Oceny efektywności szkolenia.
Modify training programs.
Lernen beginnen
Modyfikacja programów szkoleniowych.
Design apprenticeship programs.
Lernen beginnen
programów praktyk projektowych.
Create monitored simulations and problem-solving scenarios.
Lernen beginnen
Tworzenie monitorowanych symulacje oraz scenariusze rozwiązywania problemów.
Create interactive, multimedia presentations.
Lernen beginnen
Tworzenie interaktywnych, prezentacji multimedialnych.
Hold workshops and lectures.
Lernen beginnen
Prowadzić warsztaty i wykłady.
EDUCATION PROGRAMS
Lernen beginnen
Programy edukacyjne
Find Education Programs for Human Resource Training Specialist
Lernen beginnen
Znajdź edukacyjne programy dla Zasobów Ludzkich specjalistycznym

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.