If being a gentleman is your thing, stay away from Scandinavia!

 0    59 Datenblatt    Kluska1313
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
dozwolony
Lernen beginnen
allowed
kierować się
Lernen beginnen
to head
przejście
Lernen beginnen
an aisle
bagaż
Gdzie zostawiłeś swój bagaż?
Lernen beginnen
luggage
Where did you leave your luggage?
stojak
Lernen beginnen
rack
spokojny
Bądź spokojny, zajmę się tym.
Lernen beginnen
calm
Stay calm, I got this.
ciężki dzień
Lernen beginnen
tough day
przechylony
Lernen beginnen
lopsided
sugerować
Sugeruję, żebyśmy pouczyli się do egzaminu końcowego.
Lernen beginnen
to suggest
I suggest we study for the final exam.
pchać
Przestań mnie popychać!
Lernen beginnen
push
Stop pushing me!
obniżać
Lekarz powiedział, że powinnam obniżyć mój cholesterol.
Lernen beginnen
to lower
The doctor said I should lower my cholesterol.
krzyczeć
Lernen beginnen
to scream
równy
Wszyscy nasi pracownicy są równi.
Lernen beginnen
equal
All our employees are equal.
chyba, że
Lernen beginnen
unless
niepełnosprawny
Lernen beginnen
disabled
rycerskość
Lernen beginnen
chivalry
zdolny
Lernen beginnen
Capable
gardzić
Nicole to taka okropna osoba. Gardzę nią!
Lernen beginnen
despise
Nicole is such a horrible person. I despise her!
łaskawie
Lernen beginnen
graciously
błyszczący
Uwielbiam błyszczącą biżuterię.
Lernen beginnen
shiny
I love shiny jewellery.
być może
Być może moglibyśmy wysłać jej kwiaty?
Lernen beginnen
perhaps, maybe
Perhaps we could send her some flowers?
raczej
Lernen beginnen
rather
zmuszać kogoś
Lernen beginnen
to force someone
odmowa
Lernen beginnen
refusal
uprzejmy
Zatrudniamy tylko uprzejme osoby.
Lernen beginnen
polite
We only hire polite people.
gościnność
Lernen beginnen
hospitality
uprzejmość
Lernen beginnen
courtesy
kontynuować
Lernen beginnen
to proceed, continue
celowo
Lernen beginnen
deliberately
co najmniej
Lernen beginnen
nothing less than
zdumienie
Lernen beginnen
amazement
gest
To jest prosty gest do zrobienia.
Lernen beginnen
a gesture
This is a simple gesture to make.
pokornie, skromnie
Lernen beginnen
humbly
w kierunku
Lernen beginnen
towards
odrzucić ofertę
Lernen beginnen
to decline the offer
przemienić się
Lernen beginnen
turn into
zagrożony, w zagrożeniu
Lernen beginnen
at stake
stracić twarz
Lernen beginnen
lose face
słabsza płeć
Lernen beginnen
weaker sex
napięcie
Lernen beginnen
tension
łatwość
Lernen beginnen
ease
jak gdyby
Lernen beginnen
as if
łagodzić, załagodzić
Lernen beginnen
to ease
facet, gość
Lernen beginnen
fellow
przechylać się
Lernen beginnen
to lean over
ostatecznie, w końcu
Lernen beginnen
eventually, finally
zawstydzić, zakłopotać
Lernen beginnen
to embarrass
szowinistyczna świnia
Lernen beginnen
chauvinist pig
podnieść
Lernen beginnen
to raise
oferować
Bank zaoferował mi pożyczkę.
Lernen beginnen
to offer
The bank offered me a loan.
otwierać drzwi kobietą
Lernen beginnen
to open doors for women
chodnik
Lernen beginnen
sidewalk
potężna
Lernen beginnen
powerful
bogini
Lernen beginnen
goddess
niezależna
Lernen beginnen
independent
dumna
Lernen beginnen
proud
tak długo jak
Lernen beginnen
as long as
wdzięczność
Lernen beginnen
gratitude
nie zbliżaj się
Lernen beginnen
stay away

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.