III. Przeprowadzanie, koordynowanie akcji SAR

 0    22 Datenblatt    marcinos94
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Będę działał jako kierownik akcji.
Lernen beginnen
I will act as on-scene co-ordinator.
Będę pokazywał następujące sygnały / światła:...
Lernen beginnen
I will show following signals / lights:...
Czy możesz popłynąć na pozycję statku w niebezpieczeństwie?
Lernen beginnen
Can you proceed to distress position.
Tak, mogę popłynąć na pozycję statku w niebezpieczeństwie.
Lernen beginnen
Yes, I can proceed to distress position.
Nie, nie mogę popłynąć na pozycję statku w niebezpieczeństwie.
Lernen beginnen
No, I cannot proceed to distress position.
Jaka jest twoja ETA na pozycję statku w niebezpieczeństwie.
Lernen beginnen
What is your ETA at distress position?
Moja ETA na pozycję statku w niebezpieczeństwie w ciągu ... godzin / o ... UTC.
Lernen beginnen
My ETA at distress position is within ... hours / at ... UTC.
Pozycja podana w MAYDAY jest nieprawidłowa.
Lernen beginnen
MAYDAY position is not correct.
Prawidłowa pozycja MAYDAY to...
Lernen beginnen
Correct MAYDAY position is...
Zaleca się statkom aby płynęły na pozycję ..., aby rozpocząć akcję ratunkową.
Lernen beginnen
Vessels are advised to proceed to position ... to start rescue.
Wykonać wzór poszukiwań ..., zaczynając o ... UTC.
Lernen beginnen
Carry out search pattern ... starting at ... UTC.
Kurs początkowy ... stopni, prędkość poszukiwania ... węzłów.
Lernen beginnen
Initial course is ... degrees, search speed is ... knots.
Prowadzić poszukiwania radarowe.
Lernen beginnen
Carry out radar search.
MV ... ma wyznaczoną trasę numer...
Lernen beginnen
MV ... is allocated track number...
MV / MVs ... skorygować odstęp między statkami do ... kilometrów / mil morskich.
Lernen beginnen
MV / MVs ... adjust interval between vessels to ... kilometres / nautical miles.
Skorygować rozstęp tras poszukiwania do ... kilometrów / mil morskich.
Lernen beginnen
Adjust track spacing to ... kilometres / nautical miles.
Aktualna prędkość poszukiwania ... węzłów.
Lernen beginnen
Search speed now is ... knots.
Zmień kurs na ... stopni (o ... UTC).
Lernen beginnen
Alter course to ... degrees (at ... UTC).
Zmień kurs na następną odnogę trasy poszukiwania teraz / o ... UTC.
Lernen beginnen
Alter course for next leg of track now / at ... UTC.
Wznawiamy poszukiwania na pozycji...
Lernen beginnen
We resume search in position...
Załoga opuściła statek.
Lernen beginnen
Crew has abandoned vessel.
Prowadź wzmożoną obserwację poszukując łodzi / tratw ratunkowych / osób w wodzie.
Lernen beginnen
Lead increased observation searching for boats / liferafts / persons in the water.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.