ISEL zdania sekcje 21-30

 0    50 Datenblatt    tombed
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Jaka ona jest? Czy nie budzi podejrzeń?
Lernen beginnen
What's she like? Doesn't she arouse suspicion?
Żyje samotnie i ma dwójkę dzieci na utrzymaniu.
Lernen beginnen
She lives alone and has two children to provide for.
Jestem skłonny jej uwierzyć.
Lernen beginnen
I'm inclined to believe her.
To miło z twojej strony, że tak mówisz.
Lernen beginnen
It's very nice of you to say so.
Cały czas o niej myślę.
Lernen beginnen
She's always on my mind.
Przepraszam, czy to miejsce jest zajęte?
Lernen beginnen
Excuse me, is this seat taken?
Czy mogę zapalić? Trochę się tym zdenerwowałem.
Lernen beginnen
Do you mind if I smoke? I kind of got nervous about it.
Przykro mi to słyszeć. Mam nadzieję, że to nic poważnego.
Lernen beginnen
I'm very sorry to hear that. I hope it's nothing serious.
Chce mi się płakać. Takie to już moje szczęście!
Lernen beginnen
I feel like crying. Just my luck!
Nie przesadzaj! Niczego nie brakuje ci do szczęścia.
Lernen beginnen
Don't exaggerate! You have everything you could wish for.
Weź się w garść! Najwyższy czas, abyś rozpoczął nowe życie.
Lernen beginnen
Pull yourself together! It's about time you began a new life.
Dobrze ci się mówi, bo jesteś bogaty.
Lernen beginnen
It's easy for you to say 'cos you're rich.
Przede wszystkim musisz zdobyć porządne wykształcenie.
Lernen beginnen
First of all, you must get a good education.
Jeśli wszystko pójdzie dobrze, za trzy lata będziesz miał licencjat.
Lernen beginnen
If everything goes well, in three years you'll get a bachelor's degree.
Tobie zawdzięczam wszystko. Mam wobec ciebie dług wdzięczności.
Lernen beginnen
I owe it all to you. I'm indebted to you.
Przestań! Nie miałem z tym nic wspólnego.
Lernen beginnen
Lay off! I had nothing to do with it.
Kto mógł mi zrobić tak podłą rzecz?
Lernen beginnen
Who could've done such a mean thing to me?
Wyluzuj się! Ostatnio jakoś dziwnie się zachowujesz.
Lernen beginnen
Chill out! You've been kind of weird lately.
Nie udawaj, że nie ma problemu.
Lernen beginnen
Don't pretend the problem doesn't exist.
Naprawdę lubię twoje towarzystwo, ale teraz proszę zostaw mnie samą.
Lernen beginnen
I really enjoy your company but now leave me alone, please.
Dobrze się dziś czujesz? Nic nie jadłeś od wczoraj. Uwaga: W mowie potocznej można powiedzieć: "Feeling okay today?"
Lernen beginnen
Are you feeling okay today? You haven't eaten anything since yesterday.
No zjedz, to naprawdę pyszne!
Lernen beginnen
Come on, it's yummy!
Wygląda rzeczywiście smacznie.
Lernen beginnen
It looks really mouth-watering.
Nie jadam słodyczy, ale sernik to inna sprawa.
Lernen beginnen
I don't have a sweet tooth, but cheesecake is a different story.
A teraz powiedz mi, co cię gryzie?
Lernen beginnen
Now tell me, what's eating/bothering you?
Ma kochankę i trójkę nieślubnych dzieci.
Lernen beginnen
He has a lover and three kids out of wedlock.
Oni są dorośli i poradzą sobie z tym.
Lernen beginnen
They're mature enough to handle the situation.
Mam nadzieję, że Marcin się pojawi. Raz już ją wystawił (nie przyszedł na umówione spotkanie).
Lernen beginnen
I hope Marcin will show up. He stood her up before.
Chcesz, żebym poszedł i poświecił za niego oczami (usprawiedliwiał go)?
Lernen beginnen
Do you want me to go and make excuses for him?
Życie nie zawsze spełnia nasze oczekiwania. (match - pasować)
Lernen beginnen
Life doesn't always match your expectations.
Zadzwoniłbym do ciebie z centrum handlowego, ale nie miałem zasięgu (w telefonie).
Lernen beginnen
I would have called you from the (shopping) mall, but I couldn't get a signal.
Kiedy oni mogliby zorganizować to spotkanie?
Lernen beginnen
When could they schedule the meeting?
Bardzo się we wszystko angażujesz.
Lernen beginnen
You put so much effort in everything.
Spróbuj się trochę odprężyć. Jesteśmy tutaj, aby ci pomóc.
Lernen beginnen
Try to relax a little! We're here to help you.
Zawsze biorę wszystko na poważnie. Taka już jestem.
Lernen beginnen
I always take things seriously. That's the way I am.
Jak mówi powiedzenie, człowiek nigdy nie jest za stary, aby się uczyć.
Lernen beginnen
As the saying goes, you're never too old to learn.
To oburzające! Opłaty za szkołę (czesne) mają zostać podniesione.
Lernen beginnen
That's outrageous! The school fees are to be increased.
Wylali mnie ze studiów. Nie chciało mi się wkuwać po nocach.
Lernen beginnen
They flunked me out of college. I just didn't feel like staying up late cramming.
Zawsze miałeś tylko jedno na myśli - kobiety.
Lernen beginnen
You have always had only one thing on your mind - women.
Moje prywatne życie to nie twoja sprawa.
Lernen beginnen
My private life is none of your business!
Dostałem propozycję pracy. Pensja 1000 dolarów miesięcznie i służbowy samochód do mojej dyspozycji.
Lernen beginnen
I've been offered a job. The salary is $1000 a month and a company car at my disposal.
Czy to nie są jakieś machlojki?
Lernen beginnen
Isn't it some monkey business?
Ta firma cieszy się dobrą opinią. Słynie z najwyższej klasy produktów.
Lernen beginnen
It's a company of good repute. It's famous for their top-of-the-line products.
Doceniam twoją troskę, ale naprawdę nie ma się o co martwić.
Lernen beginnen
I appreciate your concern, but there's really nothing to worry about.
Dobrze, ale nie mów, że cię nie ostrzegałem!
Lernen beginnen
OK, but don't say I didn't warn you!
To taki drobiazg. Nerwus ze mnie.
Lernen beginnen
It's nothing much. I'm a hothead.
Bardzo mi zależy, żebyś nabrała do mnie zaufania.
Lernen beginnen
I'd really like to win your confidence.
Musisz go lepiej poznać zanim podejmiesz tak poważną decyzję.
Lernen beginnen
You must get to know him better before making such an important decision.
Jeśli chodzi o Marka, nigdy za nim nie przepadałem.
Lernen beginnen
As far as Mark is concerned, I've never liked him.
Musisz nauczyć się akceptować świat takim, jaki jest.
Lernen beginnen
You must learn to accept the world as it is.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.