IV. Zakończenie akcji SAR

 0    27 Datenblatt    marcinos94
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Jaki jest rezultat poszukiwań?
Lernen beginnen
What is the result of search?
Rezultat poszukiwań jest negatywny.
Lernen beginnen
The result of search is negative.
Zlokalizowano statek na pozycji...
Lernen beginnen
Sighted vessel in position...
Zlokalizowano łodzie / tratwy ratunkowe na pozycji...
Lernen beginnen
Sighted lifeboats / liferafts in position...
Zlokalizowano osoby w wodzie na pozycji...
Lernen beginnen
Sighted persons in position...
Kontynuuj poszukiwanie na pozycji...
Lernen beginnen
Continue search in position...
Czy możesz podjąć rozbitków?
Lernen beginnen
Can you pick up survivors?
Tak, mogę podjąć rozbitków.
Lernen beginnen
Yes, I can pick up survivors.
Nie, nie mogę podjąć rozbitków.
Lernen beginnen
No, I cannot pick up survivors.
Płynę podjąć rozbitków.
Lernen beginnen
I will proceed to pick up survivors.
Być w pogotowiu przy łodziach / tratwach ratunkowych.
Lernen beginnen
Stand by lifeboats / liferafts.
Podjęto rozbitków na pozycji...
Lernen beginnen
Picked up survivors in position...
Podjęto łodzie / tratwy ratunkowe (z ... osobami / ofiarami) na pozycji...
Lernen beginnen
Picked up lifeboats / liferafts (with ... persons / casualties) in position...
Podjęto osoby / ofiary w kamizelkach ratunkowych na pozycji...
Lernen beginnen
Picked up persons / casualties in lifejackets in position...
Podjęto ... na pozycji...
Lernen beginnen
Picked up ... in position...
Rozbitkowie są w złym / dobrym stanie.
Lernen beginnen
Survivors are in bad / good condition.
Czy potrzebujesz pomocy medycznej?
Lernen beginnen
Do you require medical assistance?
Tak, potrzebuję pomocy medycznej?
Lernen beginnen
Yes, I require medical assistance?
Nie, nie potrzebuję pomocy medycznej.
Lernen beginnen
No, I do not require medical assistance.
Spróbuj uzyskać informacje od rozbitków.
Lernen beginnen
Try to obtain information from survivors.
Są / nie ma jeszcze ... łodzie / tratwy ratunkowe z rozbitkami.
Lernen beginnen
There are still ... lifeboats / liferafts with survivors.
Są / nie ma więcej łodzi / tratw ratunkowych.
Lernen beginnen
There are no more lifeboats / liferafts.
Łączna liczba osób na burcie wynosiła...
Lernen beginnen
Total number of persons on board was...
Uratowano wszystkie / ... osób.
Lernen beginnen
All persons / ... persons are rescued.
Możesz zakończyć poszukiwania i kontynuować podróż.
Lernen beginnen
You may stop search and prceed with voyage.
Nie ma nadziei na uratowanie pozostałych osób.
Lernen beginnen
There is no hope to rescue more persons.
Kończymy akcję SAR.
Lernen beginnen
We finish with SAR operations.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.